Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.40.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 99, poz. 833 oraz z 2010 r. Nr 225, poz. 1470) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji prokuratorskiej wynosi 3.800 zł.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2011 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.