§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.40.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2011 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 99, poz. 833 oraz z 2010 r. Nr 225, poz. 1470) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji prokuratorskiej wynosi 3.800 zł.".