Stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.99.833

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość oraz tryb wypłacania, a także zwrotu stypendium otrzymywanego przez aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "Krajową Szkołą".
Stypendium aplikanta aplikacji ogólnej wynosi 3.300 zł.
Stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji prokuratorskiej wynosi 3.800 zł.
Stypendium aplikanta ulega pomniejszeniu o składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Krajowa Szkoła wypłaca aplikantowi stypendium co miesiąc, w terminie do piątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
Stypendium za miesiąc, w którym aplikant kończy aplikację, przysługuje w pełnej wysokości.
W przypadkach, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "ustawą", stypendium należne za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.
Informacje, o których mowa w art. 44 ust. 6 i 7 ustawy, przedstawiają, odpowiednio, właściwy prezes sądu albo prokurator apelacyjny nie później niż w terminie 7 dni od dnia zrzeczenia się stanowiska sędziego albo rozwiązania stosunku pracy.
1.
Decyzję o zwrocie stypendium przez aplikanta z przyczyn, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2 ustawy, podejmuje Dyrektor Krajowej Szkoły, odpowiednio, na podstawie informacji dotyczących długości okresu pobierania stypendium lub informacji dotyczących długości czasu pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, których udziela prezes sądu lub prokurator apelacyjny, właściwy ze względu na sąd lub prokuraturę, w których osoba pobierająca stypendium była zatrudniona.
2.
W przypadku niepodjęcia przez aplikanta pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, prezes sądu lub prokurator apelacyjny, właściwy ze względu na sąd lub prokuraturę, w których osoba miała być zatrudniona, przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły stosowną informację.
1.
W decyzji o zwrocie stypendium przez aplikanta Dyrektor Krajowej Szkoły wskazuje termin i warunki zwrotu stypendium.
2.
Należność objętą decyzją Dyrektora Krajowej Szkoły o zwrocie stypendium aplikant zwraca na konto Krajowej Szkoły.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2010 r. (Dz.U.10.225.1470) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2010 r.
2 § 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 2011 r. (Dz.U.11.40.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2011 r.