Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich... - Dz.U.2007.234.1720 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.234.1720

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 6s ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 221, poz. 2247) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) księgi rachunkowe, o których mowa w art. 496 lit. i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym";",

b)
dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) dokumenty związane z uzyskaniem i późniejszym stosowaniem świadectw upoważnionych przedsiębiorców, o których mowa w art. 14a Rozporządzenia Wykonawczego (świadectwo AEO).";

2)
w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) przedsiębiorca posiadający świadectwo AEO lub jego przedstawiciel, o którym mowa w przepisach prawa celnego - dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 31.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.