§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich... - Dz.U.2007.234.1720 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.234.1720

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2007 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 221, poz. 2247) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) księgi rachunkowe, o których mowa w art. 496 lit. i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym";",

b)
dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) dokumenty związane z uzyskaniem i późniejszym stosowaniem świadectw upoważnionych przedsiębiorców, o których mowa w art. 14a Rozporządzenia Wykonawczego (świadectwo AEO).";

2)
w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) przedsiębiorca posiadający świadectwo AEO lub jego przedstawiciel, o którym mowa w przepisach prawa celnego - dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 31.".