Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania. - Dz.U.2004.221.2247 - OpenLEX

Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.221.2247

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 6s ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli celnej są:
1)
dokumenty wydawane lub potwierdzane przez organy celne, a w szczególności:
a)
pozwolenia,
b)
zezwolenia,
c)
świadectwa,
d)
zawiadomienia,
e)
powiadomienia,
f)
zaświadczenia,
g)
pokwitowania, w tym dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów celnych,
h)
protokoły,
i)
dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego,
j)
korespondencja mogąca mieć znaczenie dla kontroli;
2)
inne niż określone w pkt 1 lit. a i b decyzje, oraz postanowienia wydawane przez organy celne;
3)
orzeczenia wydawane w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z przywozem towarów objętych kontyngentem taryfowym;
5)
świadectwa pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające pochodzenie lub status celny towarów;
6)
faktury, kontrakty, umowy lub inne dokumenty służące w szczególności do ustalania wartości celnej, kraju pochodzenia towarów, warunków dostawy oraz klasyfikacji taryfowej;
7)
deklaracje skrócone lub inne dokumenty, które były wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej;
8)
regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego;
9)
dane z ewidencji i rejestrów, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności z:
a)
ewidencji towarów składowanych w magazynie czasowego składowania,
b)
ewidencji towarów prowadzonej przez prowadzącego skład celny,
c)
ewidencji towarów prowadzonej w związku z korzystaniem z gospodarczej procedury celnej, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ celny,
d)
ewidencji prowadzonych przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,
e)
ewidencji i rejestrów prowadzonych przez osoby zarządzające magazynami żywnościowymi;
10)
wydruki z ewidencji i rejestrów, o których mowa w pkt 9, i ich zapis na elektronicznym nośniku informacji, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
11)
wydruki komunikatów informujących o dostarczeniu towaru oraz uwagach rozładunkowych, przesyłanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w ramach procedury tranzytu, i ich zapis na elektronicznym nośniku informacji;
12)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z ochroną praw własności intelektualnej;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od których umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów;
14)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień z należności celnych przywozowych;
15)
zgłoszenia celne, w tym także zgłoszenie celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną;
16)
wydruki komputerowe zgłoszenia celnego, jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, i jego zapis na elektronicznym nośniku informacji;
17)
dokumenty potwierdzające nadanie przeznaczenia celnego;
18)
dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane przy objęciu towaru procedurą uproszczoną;
19)
pozwolenia na wykonanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego oraz składu wolnocłowego;
20)
upoważnienia do działania jako przedstawiciel;
21)
zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych;
22)
dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli celnej;
23)
dokumenty bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami;
24)
międzynarodowe dokumenty gwarancyjne;
25)
dokumenty dotyczące transportu i spedycji, a w szczególności umowa przewozu, dokumenty przewozowe, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz;
26)
księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja i sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 10 i rozdziałach 5, 6 i 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3));
27) 1
 księgi rachunkowe, o których mowa w art. 496 lit. i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym";
28)
dokumenty dotyczące towarów objętych Wspólną Polityką Rolną;
29)
dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych;
30)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych;
31) 2
 dokumenty związane z uzyskaniem i późniejszym stosowaniem świadectw upoważnionych przedsiębiorców, o których mowa w art. 14a Rozporządzenia Wykonawczego (świadectwo AEO).
Dokumenty, o których mowa w § 1, przechowują:
1)
zgłaszający i osoba upoważniona do korzystania z procedury celnej - dokumenty związane z dokonanym zgłoszeniem celnym oraz z korzystaniem z procedury;
2)
przedstawiciel, o którym mowa w przepisach prawa celnego - dokumenty potwierdzające uprawnienie do działania jako przedstawiciel;
3)
prowadzący skład celny, magazyn czasowego składowania lub magazyn żywnościowy - dokumenty związane z prowadzeniem składów celnych, magazynów czasowego składowania lub magazynów żywnościowych;
4)
zarządzający wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym - dokumenty związane z zarządzaniem wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub związane z prowadzoną działalnością;
5)
przewoźnicy i spedytorzy - dokumenty związane z dokonanym przewozem lub spedycją;
6)
dłużnik - dokumenty związane z powstaniem długu celnego i pokryciem kwoty wynikającej z długu celnego;
7)
osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej - dokumenty związane ze stosowaniem przepisów prawa celnego;
8)
prowadzący skład podatkowy - dokumenty związane z prowadzeniem składu podatkowego;
9)
korzystający z prefinansowania towarów objętych Wspólną Polityką Rolną - dokumenty związane z zatwierdzeniem i wykorzystaniem miejsc, w których towary objęte Wspólną Polityką Rolną mogą być przetwarzane lub składowane w ramach prefinansowania;
10)
producenci korzystający z refundacji eksportowych dla towarów przetworzonych - dokumenty związane z dostosowaniem możliwości wytwórczych producenta do zgłoszonej i zarejestrowanej receptury oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wytwarzanego towaru, wynikających z receptury;
11)
kierownik jednostki, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - wszelkie dokumenty wytwarzane lub otrzymywane przez kontrolowaną jednostkę, mogące mieć znaczenie dla kontroli celnej;
12) 3
 przedsiębiorca posiadający świadectwo AEO lub jego przedstawiciel, o którym mowa w przepisach prawa celnego - dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 31.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 87, poz. 972 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1943).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155.

1 § 1 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.234.1720) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
2 § 1 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.234.1720) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
3 § 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.234.1720) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.