Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.296

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 23 marca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Na podstawie art. 72 ust. 3 i art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 i z 2000 r. Nr 25, poz. 305) w § 2 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dopuszcza się, w terminie 9 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa homologacji typu pojazdu, rejestrację pojazdów na podstawie wyciągu, o którym mowa w ust. 6, wydanego przez producenta lub importera w okresie ważności tego świadectwa."

Wyciągi ze świadectwa homologacji, wydane przez producenta lub importera w okresie ważności świadectw, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 i z 2001 r. Nr 26, poz. 295), stanowią podstawę rejestracji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.