Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.59.632

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. *

Na podstawie art. 72 ust. 3 i art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1-6.
(...).
§  7.
1.
(...).
2.
W przypadkach określonych w art. 74 ustawy organ rejestrujący wydaje:
1)
pozwolenie czasowe wraz z nalepką na tablice tymczasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze w celu umożliwienia przeprowadzenia badań homologacyjnych, badań i prób pojazdów, ich części albo elementów wyposażenia przez producenta lub upoważnioną jednostkę badawczą, według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
2)
(...).
3.
(...).
4.
(...).
§  8-49.
(...).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(...)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(...)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  1 Rysunek nr 1WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO

Format A6

Strona 1

Strona 2

Uwaga: stronę po wypełnieniu pokryć folią stanowiącą komplet z blankietem.

Rysunek nr 1a

NALEPKA NA TABLICE TYMCZASOWE

rys.

Opis

1. Nalepka wykonana jest ze specjalnej samoprzylepnej wielowarstwowej folii, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła nalepki ulega zniszczeniu. Linią przerywaną na rysunku zaznaczono obszar wierzchniej warstwy ochronnej nalepki, która jest wykonana z przezroczystej folii akrylowej.

2. Barwa tła jest czerwona, z efektem hologramu, w którym przy zmianie kąta obserwacji pojawiają się zmiennie kolorowe wzory, mikrotekst "Polska" oraz stylizowane znaki RP.

3. Barwa napisów jest biała, liczby umieszczone na obwodzie oznaczają miesiące roku, liczby umieszczone wewnątrz nalepki oznaczają dwie ostatnie cyfry roku kolejnych lat. Liczby te służą do określania daty ważności tablic.

4. Przyklejone do tablic rejestracyjnych nalepki powinny być odporne na działanie światła oraz spełniać wymagania określone w punktach 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28 i 2.30 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

Rysunek nr 2

WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO BADAWCZEGO

Format: książka o wymiarach 125x88 mm

Widok okładki na zewnątrz (kolor szary)

Strona wewnętrzna okładki

Strony od 1 do 12

Uwaga: stronę wewnętrzną okładki po wypełnieniu pokryć folią stanowiącą komplet z blankietem.

Strona wewnętrzna okładki

ZAŁĄCZNIKI NR  4-7

(...)

* Z dniem 1 stycznia 2002 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.97.98.602), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26, art. 1 pkt 34 i 39 oraz art. 1 pkt 84 i 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.01.129.1444) - zob. też art. 5 powołanej ustawy.

Z dniem 21 września 2002 r. nin. rozporządzenie utraciło moc, z wyjątkiem przepisów § 7 ust. 2 pkt 1 i załącznika nr 3 w zakresie wzoru pozwolenia czasowego badawczego i wzoru nalepki na tablice tymczasowe, zgodnie z § 45 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.02.133.1123).

1 Załącznik Nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U.00.25.305) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2000 r.