§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.26.296

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 i z 2000 r. Nr 25, poz. 305) w § 2 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Dopuszcza się, w terminie 9 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa homologacji typu pojazdu, rejestrację pojazdów na podstawie wyciągu, o którym mowa w ust. 6, wydanego przez producenta lub importera w okresie ważności tego świadectwa."