Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.37.451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 kwietnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1057) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "medycyny kolejowej," dodaje się wyrazy "medycyny transportu,"
b) w ust. 6 wyraz "kolejowej" zastępuje się wyrazem "transportu";
2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Lekarze, który nie ukończyli kursów doskonalących w terminie określonym w § 7 ust. 2, mogą wykonywać badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną pod warunkiem, że ukończą kurs doskonalący w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r.";

3) w załączniku nr 1 w tabeli:
a) w części tabeli "II Pył przemysłowy" w kolumnie 7:
w lp. 5 wyrazy "pierwsze badanie okresowe po 4 latach pracy" zastępuje się wyrazami "pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy",
lp. 6 otrzymuje brzmienie:

"pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia - co rok",

b) w części tabeli "III Czynniki toksyczne" lp. 35 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1234567891011
35Ołów i jego związkiogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowymorfologia krwi;

badanie ogólne moczu;

stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne; w zależności od wskazań - neurologicznemorfologia krwi;

badanie ogólne moczu;

stężenie kreatyniny w surowicy.

Stężenie:

ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następujących:

cynkoprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu

u pracowników rozpoczynających pracę w narażeniu na ołów oznaczanie stężenia ołowiu we krwi przez pierwsze trzy miesiące

- co miesiąc, a następnie co 3 miesiące

- w pierwszym roku zatrudnienia. W kolejnych latach u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się w granicach 300-500 μg/l

(1,45 - 2,42 μmol/l) u mężczyzn

i 200-300 μg/l

(0,97- 1,45 μmol/l) u kobiet - co 6 miesięcy.

U pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się poniżej 300 μg/l (1,45 μmol/l) u mężczyzn i poniżej 200 μg/l (0,97 μmol/l) u kobiet - co 12 miesięcy, pod warunkiem że stężenia ołowiu w powietrzu nie przekraczają wartości NDS

ogólne;

w zależności od wskazań - neurologiczne

morfologia krwi;

badanie ogólne moczu;

stężenie kreatyniny w surowicy.

Stężenie:

ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następujących:

cynkoprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu

układ krwiotwórczy;

układ nerwowy, nerki

K

Wskazaniami do trwałego odsunięcia od pracy w narażeniu na ołów są:

1) nawracające,

trzykrotne, początkowe

objawy ołowicy w ciągu

ostatnich 3 lat pracy

w narażeniu na ołów,

2) nawracająca, dwukrotna

kolka ołowicza,

3) encefalopatia i/lub

polineuropatia

ołowicza,

4) nefropatia ołowicza.

Wskazane jest stosowanie aktualnych "Zaleceń dotyczących rozpoznawania i profilaktyki medycznej ołowicy", opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu