Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.37.451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2001 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1057) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "medycyny kolejowej," dodaje się wyrazy "medycyny transportu,"
b) w ust. 6 wyraz "kolejowej" zastępuje się wyrazem "transportu";
2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Lekarze, który nie ukończyli kursów doskonalących w terminie określonym w § 7 ust. 2, mogą wykonywać badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną pod warunkiem, że ukończą kurs doskonalący w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r.";

3) w załączniku nr 1 w tabeli:
a) w części tabeli "II Pył przemysłowy" w kolumnie 7:
w lp. 5 wyrazy "pierwsze badanie okresowe po 4 latach pracy" zastępuje się wyrazami "pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy",
lp. 6 otrzymuje brzmienie:

"pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia - co rok",

b) w części tabeli "III Czynniki toksyczne" lp. 35 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.