Zm.: rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.91

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 kwietnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Na podstawie art. 8, art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych (Dz. U. Nr 43, poz. 197 i z 1985 r. Nr 25, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "są członkami" dodaje się wyrazy "lub kandydatami";
2)
w § 2:
a)
w ust. 1 po wyrazach "formie pisemnej," dodaje się wyrazy "określających istotne warunki umowy, w szczególności rodzaj, ilość, cenę i termin wykonania świadczenia,"
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za wykonywane za pośrednictwem spółdzielni uważa się również świadczenia:

1) wykonywane bezpośrednio na zamówienia określonych odbiorców i na ich potrzeby, z tym że w rzemiosłach budowlanych wartość zamówienia nie może przekraczać 300 tys. zł,

2) polegające na detalicznej sprzedaży wyrobów bezpośrednio konsumentom,

jeżeli rzemieślnik wykonuje je na rachunek spółdzielni i obroty z nich dokumentuje książką zamówień i sprzedaży detalicznej, prowadzoną według ustalonego wzoru i poświadczoną przez spółdzielnię; przedmiotem tych świadczeń nie mogą być usługi kooperacyjne oraz sprzedaż wyrobów do dalszej odprzedaży lub przerobu albo zużycia produkcyjnego.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Tryb rozliczeń ze spółdzielnią obrotów, o których mowa w ust. 3, oraz zasady prowadzenia książki zamówień i książki sprzedaży detalicznej określa instrukcja Ministra Finansów w sprawie trybu rozliczania ze spółdzielnią obrotów dokumentowanych książką zamówień i książką sprzedaży detalicznej oraz w sprawie zasad prowadzenia przez rzemieślników tych książek.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zaliczenie obrotów do poszczególnych skal podatku dochodowego następuje według rodzaju rzemiosła określonego w posiadanym przez rzemieślnika uprawnieniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz rodzaju wykonywanych świadczeń, zwanych dalej "produkcją" lub "usługami".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy rzemieślnik obejmuje jednym rachunkiem odrębne świadczenia, z których obroty zaliczone są do różnych skal podatku dochodowego, pod warunkiem wyszczególnienia w rachunku tych świadczeń i obrotów. W razie niewyszczególnienia w rachunku tych świadczeń i obrotów, do łącznego obrotu wynikającego z rachunku stosuje się skalę zawierającą najwyższe stawki podatku, przewidzianą od obrotów z wykonywanych świadczeń.

3. Do produkcji zalicza się:

1) świadczenia w zakresie wytwarzania wyrobów w całości z materiałów własnych rzemieślnika,

2) świadczenia wykonywane z udziałem materiałów własnych rzemieślnika, jeżeli udział ten przekracza 15% ogólnej wartości świadczenia.

4. Do usług zalicza się inne świadczenia niż wymienione w ust. 3.

5. Ogólna wartość świadczenia i wartość materiałów własnych powinna wynikać z wystawionego rachunku lub z zapisu w książce zamówień, a w razie wykonywania rzemiosł budowlanych - również z rachunku przejściowego. Przy ustalaniu udziału wartości materiałów własnych w ogólnej wartości świadczenia:

1) nie bierze się pod uwagę wartości materiałów wyłączonej z obrotu stosownie do przepisów o podatku obrotowym,

2) w rzemiosłach budowlanych - do wartości materiałów własnych wlicza się również wartość materiałów zużytych na rusztowania, daszki ochronne, pomosty i inne urządzenia pomocnicze, a ponadto koszty transportu zewnętrznego materiałów własnych oraz pozostałe koszty zakupu tych materiałów, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami w kosztorysie wykonawczym wydatki te zostały ujęte razem z wartością materiałów i uznane przez zamawiającego.

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia obroty ze świadczeń wykonywanych w określonym rodzaju rzemiosła zaliczone zostały tylko do jednej skali podatku dochodowego.

7. Na wniosek rzemieślnika urząd skarbowy może zaliczyć obroty z tytułu wykonywania rzemiosł, określonych w uprawnieniu jako "inne nie wymienione rzemiosła", do skal podatku dochodowego innych niż określone w § 5 ust. 3, właściwych ze względu na osiąganą zyskowność, ustaloną przy uwzględnieniu przedstawionego przez rzemieślnika zestawienia ponoszonych kosztów.

8. Podatek dochodowy od obrotów z wykonywania świadczeń na eksport pobiera się według skali bezpośrednio poprzedzającej skalę właściwą dla danego rodzaju rzemiosła, z tym że:

1) od obrotów z wykonywania świadczeń w zakresie produkcji wyrobów podatek nie może być wyższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "D" oraz niższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "B",

2) od obrotów z wykonywania świadczeń w zakresie usług podatek nie może być wyższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "E".;

4)
w § 10 ust. 2 wyrazy "(Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 192 i z 1985 r. Nr 12, poz. 51)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1988 r. Nr 4, poz. 37)",
5)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Urząd skarbowy sprawdza prawidłowość obliczenia podatku obrotowego oraz podatku dochodowego w formie ryczałtu; w razie stwierdzenia nieprawidłowości urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa wysokość podatków nie pobranych lub nie wpłaconych przez spółdzielnię.";

6)
załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1988, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a) i c), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1988 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SKALE PODATKU DOCHODOWEGO

Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doAB
123
1.100.000 zł – 1.600.000 zł
1.600.000 zł – 2.000.000 zł
2.000.000 zł – 3.000.000 zł
3.000.000 zł – 4.000.000 zł3,0% od nadwyżki ponad 3.000.000 zł
4.000.000 zł – 5.000.000 zł30.000 zł + 4,0% od nadwyżki ponad 4.000.000 zł
5.000.000 zł – 6.000.000 zł70.000 zł + 4,7% od nadwyżki ponad 5.000.000 zł
6.000.000 zł – 8.000.000 zł1,1% od nadwyżki ponad 6.200.000 zł117.000 zł + 5,7% od nadwyżki ponad 6.000.000 zł
8.000.000 zł – 10.000.000 zł20.000 zł + 1,8% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł231.000 zł + 6,8% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł
10.000.000 zł – 12.000.000 zł56.000 zł + 2,1% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł367.000 zł + 7,8% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł
12.000.000 zł – 15.000.000 zł98.000 zł + 2,4% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł523.000 zł + 8,3% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł
15.000.000 zł – 18.000.000 zł170.000 zł + 3,0% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł772.000 zł + 9,5% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł
18.000.000 zł – 24.000.000 zł260.000 zł + 3,3% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł1.057.000 zł + 9,9% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł
24.000.000 zł – 30.000.000 zł458.000 zł + 3,8% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł1.651.000 zł + 11,2% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł
30.000.000 zł – 36.000.000 zł686.000 zł + 4,3% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł2.323.000 zł + 11,2% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
36.000.000 zł – 42.000.000 zł944.000 zł + 4,5% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł2.995.000 zł + 11,3% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł
42.000.000 zł – 50.000.000 zł1.214.000 zł + 4,6% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł3.673.000 zł + 11,3% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł
50.000.000 zł – 60.000.000 zł1.582.000 zł + 5,2% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł4.577.000 zł + 11,3% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
60.000.000 zł2.102.000 zł + 5,3% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł5.707.000 zł + 11,3% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doCD
123
1.100.000 zł – 1.600.000 zł
1.600.000 zł – 2.000.000 zł4% od nadwyżki ponad 1.800.000 zł
2.000.000 zł – 3.000.000 zł4% od nadwyżki ponad 2.200.000 zł8.000 zł + 6% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł
3.000.000 zł – 4.000.000 zł32.000 zł + 5% od nadwyżki ponad 3.000.000 zł68.000 zł + 8% od nadwyżki ponad 3.000.000 zł
4.000.000 zł – 5.000.000 zł82.000 zł + 7% od nadwyżki ponad 4.000.000 zł148.000 zł + 11% od nadwyżki ponad 4.000.000 zł
5.000.000 zł – 6.000.000 zł152.000 zł + 8% od nadwyżki ponad 5.000.000 zł258.000 zł + 11% od nadwyżki ponad 5.000.000 zł
6.000.000 zł – 8.000.000 zł232.000 zł + 9% od nadwyżki ponad 6.000.000 zł368.000 zł + 13% od nadwyżki ponad 6.000.000 zł
8.000.000 zł – 10.000.000 zł412.000 zł + 11% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł628.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł
10.000.000 zł – 12.000.000 zł632.000 zł + 12% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł928.000 zł + 16% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł
12.000.000 zł – 15.000.000 zł872.000 zł + 13% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł1.248.000 zł + 17% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł
15.000.000 zł – 18.000.000 zł1.262.000 zł + 13% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł1.758.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł
18.000.000 zł – 24.000.000 zł1.652.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł2.328.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł
24.000.000 zł – 30.000.000 zł2.552.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł3.468.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł
30.000.000 zł – 36.000.000 zł3.452.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł4.608.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
36.000.000 zł – 42.000.000 zł4.352.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł5.748.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł
42.000.000 zł – 50.000.000 zł5.252.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł6.888.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł
50.000.000 zł – 60.000.000 zł6.452.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł8.408.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
60.000.000 zł7.952.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł10.308.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenia skal (symbole)
ponad doE
12
1.100.000 zł – 1.600.000 zł 5% od nadwyżki ponad 1.500.000 zł
1.600.000 zł – 2.000.000 zł 5.000 zł + 6% od nadwyżki ponad 1.600.000 zł
2.000.000 zł – 3.000.000 zł 29.000 zł + 9% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł
3.000.000 zł – 4.000.000 zł 119.000 zł + 11% od nadwyżki ponad 3.000.000 zł
4.000.000 zł – 5.000.000 zł 229.000 zł + 14% od nadwyżki ponad 4.000.000 zł
5.000.000 zł – 6.000.000 zł 369.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 5.000.000 zł
6.000.000 zł – 8.000.000 zł 519.000 zł + 17% od nadwyżki ponad 6.000.000 zł
8.000.000 zł – 10.000.000 zł 859.000 zł + 20% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł
10.000.000 zł – 12.000.000 zł 1.259.000 zł + 20% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł
12.000.000 zł – 15.000.000 zł 1.659.000 zł + 22% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł
15.000.000 zł – 18.000.000 zł 2.319.000 zł + 22% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł
18.000.000 zł – 24.000.000 zł 2.979.000 zł + 22% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł
24.000.000 zł – 30.000.000 zł 4.299.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł
30.000.000 zł – 36.000.000 zł 5.679.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
36.000.000 zł – 42.000.000 zł 7.059.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł
42.000.000 zł – 50.000.000 zł 8.439.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł
50.000.000 zł – 60.000.000 zł10.279.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
60.000.000 zł12.579.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doF
12
1.100.000 zł – 1.600.000 zł 7% od nadwyżki ponad 1.300.000 zł
1.600.000 zł – 2.000.000 zł 21.000 zł + 9% od nadwyżki ponad 1.600.000 zł
2.000.000 zł – 3.000.000 zł 57.000 zł + 11% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł
3.000.000 zł – 4.000.000 zł 167.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 3.000.000 zł
4.000.000 zł – 5.000.000 zł 317.000 zł + 18% od nadwyżki ponad 4.000.000 zł
5.000.000 zł – 6.000.000 zł 497.000 zł + 19% od nadwyżki ponad 5.000.000 zł
6.000.000 zł – 8.000.000 zł 687.000 zł + 22% od nadwyżki ponad 6.000.000 zł
8.000.000 zł – 10.000.000 zł 1.127.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł
10.000.000 zł – 12.000.000 zł 1.587.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł
12.000.000 zł – 15.000.000 zł 2.107.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł
15.000.000 zł – 18.000.000 zł 2.887.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł
18.000.000 zł – 24.000.000 zł 3.667.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł
24.000.000 zł – 30.000.000 zł 5.227.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł
30.000.000 zł – 36.000.000 zł 6.787.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
36.000.000 zł – 42.000.000 zł 8.347.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł
42.000.000 zł – 50.000.000 zł 9.907.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł
50.000.000 zł – 60.000.000 zł11.987.000 zł + 27% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
60.000.000 zł14.687.000 zł + 27% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doG
12
1.100.000 zł – 1.600.000 zł 8% od nadwyżki ponad 1.100.000 zł
1.600.000 zł – 2.000.000 zł 40.000 zł + 11% od nadwyżki ponad 1.600.000 zł
2.000.000 zł – 3.000.000 zł 84.000 zł + 15% od nadwyżki ponad 2.000.000 zł
3.000.000 zł – 4.000.000 zł 234.000 zł + 18% od nadwyżki ponad 3.000.000 zł
4.000.000 zł – 5.000.000 zł 414.000 zł + 22% od nadwyżki ponad 4.000.000 zł
5.000.000 zł – 6.000.000 zł 634.000 zł + 23% od nadwyżki ponad 5.000.000 zł
6.000.000 zł – 8.000.000 zł 864.000 zł + 26% od nadwyżki ponad 6.000.000 zł
8.000.000 zł – 10.000.000 zł 1.384.000 zł + 28% od nadwyżki ponad 8.000.000 zł
10.000.000 zł – 12.000.000 zł 1.944.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 10.000.000 zł
12.000.000 zł – 15.000.000 zł 2.544.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 12.000.000 zł
15.000.000 zł – 18.000.000 zł 3.444.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 15.000.000 zł
18.000.000 zł – 24.000.000 zł 4.344.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 18.000.000 zł
24.000.000 zł – 30.000.000 zł 6.144.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 24.000.000 zł
30.000.000 zł – 36.000.000 zł 7.944.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
36.000.000 zł – 42.000.000 zł 9.744.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 36.000.000 zł
42.000.000 zł – 50.000.000 zł11.544.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 42.000.000 zł
50.000.000 zł – 60.000.000 zł13.944.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
60.000.000 zł16.944.000 zł + 30% od nadwyżki ponad 60.000.000 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SKALE PRZEDPŁAT NA POCZET PODATKU DOCHODOWEGO

Podstawa obliczenia przedpłat (obrót roczny – bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doABCDEFG
12345678
1.100.000 zł – 1.600.000 zł 0,3 1,3 2,5
1.600.000 zł – 2.000.000 zł 0,4 1,4 2,8 4,2
2.000.000 zł – 3.000.000 zł 1,1 2,3 4,0 5,6 7,8
3.000.000 zł – 4.000.000 zł0,8 2,0 3,7 5,7 7,910,3
4.000.000 zł – 5.000.000 zł1,4 3,0 5,2 7,4 9,912,7
5.000.000 zł – 6.000.000 zł2,0 3,9 6,1 8,611,414,4
6.000.000 zł – 8.000.000 zł0,32,9 5,1 7,810,714,117,3
8.000.000 zł – 10.000.000 zł0,63,7 6,3 9,312,615,919,4
10.000.000 zł – 12.000.000 zł0,84,4 7,310,413,817,621,2
12.000.000 zł – 15.000.000 zł1,15,1 8,511,715,519,223,0
15.000.000 zł – 18.000.000 zł1,45,9 9,212,916,520,424,1
18.000.000 zł – 24.000.000 zł1,96,910,714,417,921,825,6
24.000.000 zł – 30.000.000 zł2,37,711,515,418,922,626,5
30.000.000 zł – 36.000.000 zł2,68,312,116,019,623,227,1
36.000.000 zł – 42.000.000 zł2,98,712,516,420,123,627,5
42.000.000 zł – 50.000.000 zł3,29,112,916,820,624,027,9
50.000.000 zł – 60.000.000 zł3,59,513,317,221,024,528,2
60.000.000 zł3,89,813,517,421,224,828,5