§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.91

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych (Dz. U. Nr 43, poz. 197 i z 1985 r. Nr 25, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "są członkami" dodaje się wyrazy "lub kandydatami";
2)
w § 2:
a)
w ust. 1 po wyrazach "formie pisemnej," dodaje się wyrazy "określających istotne warunki umowy, w szczególności rodzaj, ilość, cenę i termin wykonania świadczenia,"
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za wykonywane za pośrednictwem spółdzielni uważa się również świadczenia:

1) wykonywane bezpośrednio na zamówienia określonych odbiorców i na ich potrzeby, z tym że w rzemiosłach budowlanych wartość zamówienia nie może przekraczać 300 tys. zł,

2) polegające na detalicznej sprzedaży wyrobów bezpośrednio konsumentom,

jeżeli rzemieślnik wykonuje je na rachunek spółdzielni i obroty z nich dokumentuje książką zamówień i sprzedaży detalicznej, prowadzoną według ustalonego wzoru i poświadczoną przez spółdzielnię; przedmiotem tych świadczeń nie mogą być usługi kooperacyjne oraz sprzedaż wyrobów do dalszej odprzedaży lub przerobu albo zużycia produkcyjnego.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Tryb rozliczeń ze spółdzielnią obrotów, o których mowa w ust. 3, oraz zasady prowadzenia książki zamówień i książki sprzedaży detalicznej określa instrukcja Ministra Finansów w sprawie trybu rozliczania ze spółdzielnią obrotów dokumentowanych książką zamówień i książką sprzedaży detalicznej oraz w sprawie zasad prowadzenia przez rzemieślników tych książek.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Zaliczenie obrotów do poszczególnych skal podatku dochodowego następuje według rodzaju rzemiosła określonego w posiadanym przez rzemieślnika uprawnieniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz rodzaju wykonywanych świadczeń, zwanych dalej "produkcją" lub "usługami".

2. Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy rzemieślnik obejmuje jednym rachunkiem odrębne świadczenia, z których obroty zaliczone są do różnych skal podatku dochodowego, pod warunkiem wyszczególnienia w rachunku tych świadczeń i obrotów. W razie niewyszczególnienia w rachunku tych świadczeń i obrotów, do łącznego obrotu wynikającego z rachunku stosuje się skalę zawierającą najwyższe stawki podatku, przewidzianą od obrotów z wykonywanych świadczeń.

3. Do produkcji zalicza się:

1) świadczenia w zakresie wytwarzania wyrobów w całości z materiałów własnych rzemieślnika,

2) świadczenia wykonywane z udziałem materiałów własnych rzemieślnika, jeżeli udział ten przekracza 15% ogólnej wartości świadczenia.

4. Do usług zalicza się inne świadczenia niż wymienione w ust. 3.

5. Ogólna wartość świadczenia i wartość materiałów własnych powinna wynikać z wystawionego rachunku lub z zapisu w książce zamówień, a w razie wykonywania rzemiosł budowlanych - również z rachunku przejściowego. Przy ustalaniu udziału wartości materiałów własnych w ogólnej wartości świadczenia:

1) nie bierze się pod uwagę wartości materiałów wyłączonej z obrotu stosownie do przepisów o podatku obrotowym,

2) w rzemiosłach budowlanych - do wartości materiałów własnych wlicza się również wartość materiałów zużytych na rusztowania, daszki ochronne, pomosty i inne urządzenia pomocnicze, a ponadto koszty transportu zewnętrznego materiałów własnych oraz pozostałe koszty zakupu tych materiałów, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami w kosztorysie wykonawczym wydatki te zostały ujęte razem z wartością materiałów i uznane przez zamawiającego.

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia obroty ze świadczeń wykonywanych w określonym rodzaju rzemiosła zaliczone zostały tylko do jednej skali podatku dochodowego.

7. Na wniosek rzemieślnika urząd skarbowy może zaliczyć obroty z tytułu wykonywania rzemiosł, określonych w uprawnieniu jako "inne nie wymienione rzemiosła", do skal podatku dochodowego innych niż określone w § 5 ust. 3, właściwych ze względu na osiąganą zyskowność, ustaloną przy uwzględnieniu przedstawionego przez rzemieślnika zestawienia ponoszonych kosztów.

8. Podatek dochodowy od obrotów z wykonywania świadczeń na eksport pobiera się według skali bezpośrednio poprzedzającej skalę właściwą dla danego rodzaju rzemiosła, z tym że:

1) od obrotów z wykonywania świadczeń w zakresie produkcji wyrobów podatek nie może być wyższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "D" oraz niższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "B",

2) od obrotów z wykonywania świadczeń w zakresie usług podatek nie może być wyższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "E".;

4)
w § 10 ust. 2 wyrazy "(Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 192 i z 1985 r. Nr 12, poz. 51)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1988 r. Nr 4, poz. 37)",
5)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Urząd skarbowy sprawdza prawidłowość obliczenia podatku obrotowego oraz podatku dochodowego w formie ryczałtu; w razie stwierdzenia nieprawidłowości urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa wysokość podatków nie pobranych lub nie wpłaconych przez spółdzielnię.";

6)
załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.