Opłacanie podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.43.197

Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 lipca 1983 r.
w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 18 ust. 3 oraz art. 38 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje:
1.
Rzemieślnicy wykonujący świadczenia za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych, zwanych dalej "spółdzielniami", w rodzajach rzemiosł określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanym dalej "wykazem", mogą za pośrednictwem tych spółdzielni opłacać od przychodów ze świadczeń na rynek krajowy lub ze świadczeń na eksport albo z obu tych rodzajów świadczeń podatek obrotowy oraz podatek dochodowy w formie ryczałtu, jeżeli:
1) 1
są członkami lub kandydatami spółdzielni i wykonują te świadczenia wyłącznie za pośrednictwem spółdzielni,
2)
mają uprawnienie do wykonywania rzemiosła, przewidziane w obowiązujących przepisach,
3) 2
nie wykonują sami ani ich małżonkowie innej niż rzemiosło działalności w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym, chyba że przepisy szczególne dotyczące opodatkowania tej innej działalności stanowią inaczej; nie wyłącza możliwości opłacania podatków obrotowego i dochodowego za pośrednictwem spółdzielni wykonywanie przez małżonka rzemieślnika we własnym imieniu działalności podlegającej opodatkowaniu na zasadach rozporządzenia.
4) 3
prowadzą przewidzianą w odrębnych przepisach ewidencję zakupu materiałów.
2.
Podatki obrotowy i dochodowy mogą być opłacane za pośrednictwem spółdzielni również wtedy, gdy działalność jest wykonywana przez wspólników i wszyscy wspólnicy są wymienieni w uprawnieniu do wykonywania rzemiosła.
3.
Opłacanie przez rzemieślnika podatków obrotowego i dochodowego w formie karty podatkowej lub opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła wyłącza zastosowanie opodatkowania na zasadach rozporządzenia.
4.
Izba skarbowa, po zasięgnięciu opinii właściwej izby rzemieślniczej, może określić spółdzielnie, których członkowie w danym roku podatkowym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach rozporządzenia od przychodów ze świadczeń na rynek krajowy, zawiadamiając o tym zainteresowane spółdzielnie i izbę rzemieślniczą.
 
1. 5
Świadczenia uważa się za wykonywane za pośrednictwem spółdzielni, jeżeli rzemieślnik wykonuje je na podstawie uprzednio otrzymanych zleceń spółdzielni, udzielonych w formie pisemnej, określających istotne warunki umowy, w szczególności rodzaj, ilość, cenę i termin wykonania świadczenia, a odbiorcy świadczeń regulują należność bezpośrednio spółdzielni. Należność za wykonane świadczenia rzemieślnik otrzymuje ze spółdzielni na podstawie wystawionych rachunków.
2. 6
Za wykonywane za pośrednictwem spółdzielni uważa się również świadczenia:
1) 7
wykonywane bezpośrednio na zamówienia określonych odbiorców i na ich potrzeby, z tym że w rzemiosłach budowlanych wartość zamówienia nie może przekraczać 1.800.000 zł,
2)
polegające na detalicznej sprzedaży wyrobów bezpośrednio konsumentom,
3)
jeżeli rzemieślnik wykonuje je na rachunek spółdzielni i obroty z nich dokumentuje książką zamówień i sprzedaży detalicznej, prowadzoną według ustalonego wzoru i poświadczoną przez spółdzielnię; przedmiotem tych świadczeń nie mogą być usługi kooperacyjne oraz sprzedaż wyrobów do dalszej odprzedaży lub przerobu albo zużycia produkcyjnego.
3.
Rozliczenie ze spółdzielnią obrotów dokumentowanych książką zamówień i sprzedaży detalicznej następuje do dnia 8 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
4. 8
Tryb rozliczeń ze spółdzielnią obrotów, o których mowa w ust. 3, oraz zasady prowadzenia książki zamówień i książki sprzedaży detalicznej określa instrukcja Ministra Finansów w sprawie trybu rozliczania ze spółdzielnią obrotów dokumentowanych książką zamówień i książką sprzedaży detalicznej oraz w sprawie zasad prowadzenia przez rzemieślników tych książek.
5.
Nie wyłącza zastosowania opodatkowania na zasadach rozporządzenia sprzedaż przez rzemieślnika, z pominięciem spółdzielni, odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
6.
Warunki uznania świadczeń za świadczenia na eksport określają odrębne przepisy.
1.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania na zasadach rozporządzenia rzemieślnik składa za pośrednictwem spółdzielni do właściwego urzędu skarbowego w terminie przewidzianym dla zgłoszenia obowiązku podatkowego.
2.
Jeżeli rzemieślnik opłaca podatki obrotowy i dochodowy od przychodów ze świadczeń na rynek krajowy na ogólnych zasadach lub w innych formach zryczałtowanych, wniosek o zastosowanie opodatkowania na zasadach rozporządzenia tylko od przychodów ze świadczeń na eksport rzemieślnik składa przy przyjęciu od spółdzielni pierwszego w roku podatkowym zlecenia wykonania świadczenia na eksport.
3.
Jeżeli małżonek rzemieślnika wykonuje we własnym imieniu za pośrednictwem innej spółdzielni działalność opodatkowaną na zasadach rozporządzenia, rzemieślnik obowiązany jest podać tę okoliczność w złożonym przez siebie wniosku o zastosowanie opodatkowania na zasadach rozporządzenia. O rozpoczęciu wykonywania przez małżonka w ciągu roku podatkowego działalności opodatkowanej na zasadach rozporządzenia rzemieślnik obowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić urząd skarbowy i spółdzielnię.
4.
Decyzję w sprawie zastosowania opodatkowania na zasadach rozporządzenia urząd skarbowy doręcza rzemieślnikowi i spółdzielni.
1.
Podstawę opodatkowania podatkiem obrotowym stanowi obrót w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym ze świadczeń określonych w § 1 ust. 1.
2.
Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu stanowi obrót określony w ust. 1, pomniejszony o należny od tego obrotu podatek obrotowy.
3.
W razie osiągania przez rzemieślnika dochodów ze źródeł przychodów podlegających tylko podatkowi dochodowemu, dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach; do dochodu osiągniętego z tych źródeł przychodów stosuje się stopę podatku odpowiadającą dochodowi osiągniętemu ze wszystkich źródeł przychodów rzemieślnika i jego małżonka, z wyjątkiem przychodów zwolnionych od podatku dochodowego bądź odrębnie opodatkowanych tym podatkiem z mocy przepisów szczególnych.
1.
Podatek obrotowy pobiera się w wysokości określonej w przepisach o podatku obrotowym.
2.
Podatek dochodowy pobiera się według skal podatku określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.
Zaliczenie obrotów ze świadczeń wykonywanych w poszczególnych rodzajach rzemiosł do skal podatku dochodowego (symbole A-G) określa wykaz.
4. 9
Przy obliczaniu podatków obrotowego i dochodowego stosuje się zwolnienia i obniżki określone w przepisach o tych podatkach.
5. 10
Obniżki w podatku dochodowym, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 74, poz. 443), spółdzielnia stosuje po przedstawieniu przez rzemieślnika dowodów stwierdzających wysokość kwot wydatkowanych na cele określone w tym przepisie.
 
1.
Zaliczenie obrotów do poszczególnych skal podatku dochodowego następuje według rodzaju rzemiosła określonego w posiadanym przez rzemieślnika uprawnieniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz rodzaju wykonywanych świadczeń, zwanych dalej "produkcją" lub "usługami".
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również, gdy rzemieślnik obejmuje jednym rachunkiem odrębne świadczenia, z których obroty zaliczone są do różnych skal podatku dochodowego, pod warunkiem wyszczególnienia w rachunku tych świadczeń i obrotów. W razie niewyszczególnienia w rachunku tych świadczeń i obrotów, do łącznego obrotu wynikającego z rachunku stosuje się skalę zawierającą najwyższe stawki podatku, przewidzianą od obrotów z wykonywanych świadczeń.
3.
Do produkcji zalicza się:
1)
świadczenia w zakresie wytwarzania wyrobów w całości z materiałów własnych rzemieślnika,
2)
świadczenia wykonywane z udziałem materiałów własnych rzemieślnika, jeżeli udział ten przekracza 15% ogólnej wartości świadczenia.
4.
Do usług zalicza się inne świadczenia niż wymienione w ust. 3.
5.
Ogólna wartość świadczenia i wartość materiałów własnych powinna wynikać z wystawionego rachunku lub z zapisu w książce zamówień, a w razie wykonywania rzemiosł budowlanych - również z rachunku przejściowego. Przy ustalaniu udziału wartości materiałów własnych w ogólnej wartości świadczenia:
1)
nie bierze się pod uwagę wartości materiałów wyłączonej z obrotu stosownie do przepisów o podatku obrotowym,
2)
w rzemiosłach budowlanych - do wartości materiałów własnych wlicza się również wartość materiałów zużytych na rusztowania, daszki ochronne, pomosty i inne urządzenia pomocnicze, a ponadto koszty transportu zewnętrznego materiałów własnych oraz pozostałe koszty zakupu tych materiałów, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami w kosztorysie wykonawczym wydatki te zostały ujęte razem z wartością materiałów i uznane przez zamawiającego.
6.
Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia obroty ze świadczeń wykonywanych w określonym rodzaju rzemiosła zaliczone zostały tylko do jednej skali podatku dochodowego.
7.
Na wniosek rzemieślnika urząd skarbowy może zaliczyć obroty z tytułu wykonywania rzemiosł, określonych w uprawnieniu jako "inne nie wymienione rzemiosła", do skal podatku dochodowego innych niż określone w § 5 ust. 3, właściwych ze względu na osiąganą zyskowność, ustaloną przy uwzględnieniu przedstawionego przez rzemieślnika zestawienia ponoszonych kosztów.
8.
Podatek dochodowy od obrotów z wykonywania świadczeń na eksport pobiera się według skali bezpośrednio poprzedzającej skalę właściwą dla danego rodzaju rzemiosła, z tym że:
1)
od obrotów z wykonywania świadczeń w zakresie produkcji wyrobów podatek nie może być wyższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "D" oraz niższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "B",
2)
od obrotów z wykonywania świadczeń w zakresie usług podatek nie może być wyższy niż określony w skali oznaczonej symbolem "E".
1.
Jeżeli oboje małżonkowie opłacają odrębnie podatki obrotowy i dochodowy na zasadach rozporządzenia, podatek dochodowy od obrotów osiągniętych przez każdego z małżonków oblicza się w sposób następujący:
1)
ustala się roczną sumę obrotów osiągniętych przez oboje małżonków,
2)
według skal podatku określonych dla obrotów osiągniętych przez każdego z małżonków oblicza się kwoty tego podatku, jakie by przypadały od sumy obrotów, a następnie ustala się stopy procentowe tak obliczonych kwot podatku w stosunku do sumy obrotów,
3)
ustalone stopy procentowe stosuje się do obrotów osiągniętych przez każdego z małżonków.

Przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2.
Jeżeli małżonkowie są członkami różnych spółdzielni, spółdzielnie te ustalają wysokość obrotów osiągniętych przez każdego z małżonków na podstawie własnych danych oraz danych wynikających z informacji spółdzielni, której członkiem jest drugi z małżonków.
3.
Jeżeli działalność wykonywana jest przez wspólników, podatek dochodowy od obrotów osiągniętych przez spółkę stanowi suma kwot tego podatku, obliczonych dla poszczególnych wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zyskach spółki.
1.
Jeżeli rzemieślnik wykonuje świadczenia na rynek krajowy lub na eksport również bez pośrednictwa spółdzielni, podatek dochodowy od obrotów ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni oblicza się w sposób następujący:
1)
ustala się roczną sumę obrotów osiągniętych ze świadczeń na rynek krajowy i ze świadczeń na eksport,
2)
według właściwej skali podatku dochodowego oblicza się kwotę tego podatku, jaka przypadłaby od sumy obrotów, a następnie ustala się stopę procentową tak obliczonej kwoty podatku w stosunku do sumy obrotów,
3)
ustaloną stopę procentową stosuje się do obrotów osiągniętych ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni.
2.
Wysokość obrotów osiągniętych ze świadczeń wykonywanych bez pośrednictwa spółdzielni ustala się na podstawie oświadczenia rzemieślnika, poświadczonego przez właściwy urząd skarbowy, złożonego spółdzielni w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
1.
Jeżeli rzemieślnik wykonuje w roku podatkowym wyłącznie produkcję lub wyłącznie usługi, osiągając obroty zaliczone do różnych skal podatku dochodowego, podatek ten od poszczególnych obrotów oblicza się w sposób następujący:
1)
ustala się roczną sumę obrotów,
2)
według skal podatku określonych dla poszczególnych obrotów oblicza się kwoty podatku dochodowego, jakie by przypadały od sumy obrotów, gdyby była ona zaliczona do jednej skali tego podatku, a następnie ustala się stopy procentowe tak obliczonych kwot podatku w stosunku do sumy obrotów,
3)
ustalone stopy procentowe stosuje się do poszczególnych obrotów.
2.
Jeżeli rzemieślnik wykonuje w roku podatkowym produkcję i usługi, podatek dochodowy od poszczególnych obrotów ustala się według zasad określonych w ust. 1, z tym że do obrotów z usług stosuje się stopy procentowe tego podatku obliczone od sumy obrotów zmniejszonej o 30% obrotów z produkcji.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do obrotów z usług rzemiosł budowlanych.
(skreślony).
1. 13
Rzemieślnicy, którzy są opodatkowani na zasadach rozporządzenia i nie wykonują równocześnie świadczeń opodatkowanych na ogólnych zasadach, są zwolnieni od obowiązków prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych oraz od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów o charakterze antyimportowym, jeżeli spółdzielnia prowadzi bieżącą dokumentację sprzedaży tych wyrobów, pozwalającą na stosowanie ulgi we właściwej wysokości.
2.
Obrotów ze świadczeń opodatkowanych na zasadach rozporządzenia nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych oraz innych urządzeń księgowych na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Rzemieślnicy prowadzący księgi są obowiązani objąć księgami także świadczenia opodatkowane na zasadach rozporządzenia.
 
1.
Rzemieślnicy zatrudniający przy wykonywaniu działalności pracowników lub członków rodziny są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób. Obowiązek dokonywania zapisów w książce ewidencji zatrudnienia nie dotyczy małżonka rzemieślnika oraz pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przed rozpoczęciem zapisów książka powinna być przedstawiona do poświadczenia urzędowi skarbowemu.
2.
Książka ewidencji zatrudnienia powinna być zbroszurowana, ponumerowana i zawierać: liczbę porządkową, imię i nazwisko oraz adres osoby zatrudnionej, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy przez tę osobę oraz adnotacje o przerwach w zatrudnieniu. Zapis dotyczący zatrudnienia danej osoby powinien być dokonany nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez tę osobę.
1.
Rzemieślnicy opłacający podatek obrotowy oraz podatek dochodowy w formie ryczałtu za pośrednictwem spółdzielni są obowiązani do wpłacania przedpłat na poczet tych podatków.
2. 15
Podstawę obliczenia przedpłaty stanowi obrót wynikający z rachunku wystawionego przez rzemieślnika za wykonane świadczenia oraz udokumentowany książką zamówień i sprzedaży detalicznej.
3.
W celu ustalenia wysokości przedpłat spółdzielnia określa dla każdego rzemieślnika obrót przewidywany w roku podatkowym. Jeżeli małżonek rzemieślnika opłaca odrębnie podatki obrotowy i dochodowy na zasadach rozporządzenia, spółdzielnia przy ustalaniu wysokości przedpłat dla rzemieślnika uwzględnia również obrót określony dla małżonka. Jeżeli małżonkowie są członkami różnych spółdzielni, spółdzielnie te ustalają wysokość obrotów w celu określenia wysokości przedpłat na podstawie własnych danych oraz danych wynikających z informacji spółdzielni, której członkiem jest drugi z małżonków.
4.
Przedpłaty pobiera się:
1)
na poczet podatku obrotowego - w wysokości stawek tego podatku, określonych w przepisach o podatku obrotowym,
2)
na poczet podatku dochodowego - do czasu osiągnięcia przez rzemieślnika górnej granicy przedziału, w którym mieści się obrót określony przez spółdzielnię - w wysokości określonej w skalach przedpłat, zawartych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; po przekroczeniu przez rzemieślnika tej granicy przedziału wysokość przedpłat wynosi odpowiedni procent od nadwyżek obrotu, określony w skalach podatku dochodowego, zawartych w załączniku nr 2.
5.
Zwolnienia od podatku obrotowego i obniżki podatku dochodowego, o których mowa w § 5 ust. 4, stosuje się również przy ustalaniu wysokości przedpłat.
1.
Przedpłaty oblicza spółdzielnia jako płatnik przy złożeniu przez rzemieślnika rachunku za wykonane świadczenia. Obliczone przedpłaty spółdzielnia wykazuje w księgowości jako wypłaty części należności za wykonane przez rzemieślnika świadczenia.
2. 16
Spółdzielnia jest obowiązana w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły przekazywać przedpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, przesyłając temu urzędowi wykaz rzemieślników, których one dotyczą. Wykaz powinien zawierać:
1)
nazwę spółdzielni,
2)
imiona i nazwiska rzemieślników oraz adresy siedzib zakładów rzemieślniczych,
3)
obroty osiągnięte przez poszczególnych rzemieślników w danym miesiącu, stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem obrotowym,
4)
obroty stanowiące podstawę obliczenia podatku dochodowego, z wyszczególnieniem kwot zaliczonych do różnych skal tego podatku i zastosowanych obniżek,
5)
łączne kwoty przedpłat dotyczące poszczególnych rzemieślników i kwotę ogółem.
1. 17
Spółdzielnia jest obowiązana sporządzić w czterech egzemplarzach zestawienie roczne, odrębnie dla każdego rzemieślnika, zawierające:
1) 18
kwoty obrotów stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem obrotowym, z wyszczególnieniem rodzaju produkowanych wyrobów lub świadczonych usług,
2)
kwotę podatku obrotowego bez zwolnień i obniżek,
3)
kwotę zwolnień i obniżek podatku obrotowego,
4)
kwoty obrotów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, z podziałem na obroty zaliczone do poszczególnych skal tego podatku,
5)
kwotę podatku dochodowego bez obniżek, ze wskazaniem zastosowanych skal do poszczególnych obrotów, a w wypadkach określonych w § 7-9 - sposobu ich obliczenia,
6)
kwotę obniżek podatku dochodowego,
7)
kwotę przedpłat pobranych i przekazanych w ciągu roku podatkowego,
8)
różnicę do wpłacenia lub zarachowania jako nadpłatę.

Dwa egzemplarze tego zestawienia spółdzielnia przesyła w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym urzędowi skarbowemu równocześnie z przekazaniem różnicy na rachunek tego urzędu, trzeci egzemplarz pozostawia we własnych aktach, a czwarty przesyła rzemieślnikowi. W razie zaprzestania na stałe wykonywania przez rzemieślnika świadczeń w ciągu roku podatkowego bądź powstania w ciągu roku podatkowego obowiązku opłacania podatków na ogólnych zasadach, spółdzielnia jest obowiązana przesłać egzemplarze zestawienia i przekazać różnicę w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zaprzestanie wykonywania świadczeń bądź powstanie obowiązku podatkowego na ogólnych zasadach. Do przesłanych urzędowi skarbowemu zestawień spółdzielnia jest obowiązana dołączyć dowody stwierdzające wysokość kwot wydatkowanych na cele, o których mowa w § 5 ust. 5.

2.
Jeżeli w wyniku obliczenia podatku obrotowego oraz podatku dochodowego w formie ryczałtu okaże się, że kwota przedpłat pobranych i przekazanych w ciągu roku podatkowego jest wyższa od należnej rocznej kwoty tych podatków, spółdzielnia nie pobiera przedpłat w roku następnym do czasu pokrycia powstałą nadpłatą przedpłat od obrotów osiągniętych w tym roku.
3. 19
Urząd skarbowy sprawdza prawidłowość obliczenia podatku obrotowego oraz podatku dochodowego w formie ryczałtu; w razie stwierdzenia nieprawidłowości urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa wysokość podatków nie pobranych lub nie wpłaconych przez spółdzielnię.
1.
Rzemieślnicy opodatkowani na zasadach rozporządzenia obowiązani są zawiadomić pisemnie urząd skarbowy i spółdzielnię o zmianach, które powodują powstanie obowiązku opłacania podatków na ogólnych zasadach. Zawiadomienia należy dokonać przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma powstać obowiązek opłacania podatków na ogólnych zasadach. Od tego dnia rzemieślnicy są obowiązani do prowadzenia właściwych ksiąg.
2. 20
Do rzemieślników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty w tym okresie i stosuje się do niego stopę podatku odpowiadającą dochodowi obliczonemu w stosunku rocznym.
1. 21
Rzemieślnicy, którzy:
1)
przedstawili we wniosku o zastosowanie opodatkowania na zasadach rozporządzenia dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie tej formy opodatkowania,
2)
nie zawiadomili urzędu skarbowego i spółdzielni o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania na zasadach rozporządzenia albo w zawiadomieniu podali dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym,
3)
nie zawiadomili urzędu skarbowego i spółdzielni o rozpoczęciu wykonywania przez małżonka rzemieślnika we własnym imieniu za pośrednictwem innej spółdzielni działalności podlegającej opodatkowaniu na zasadach rozporządzenia,
4)
wykonywali świadczenia objęte opodatkowaniem na zasadach rozporządzenia bez pośrednictwa spółdzielni lub bez pełnego udokumentowania obrotów książką zamówień i sprzedaży detalicznej,
5)
nie przestrzegali obowiązku terminowego rozliczenia ze spółdzielnią obrotów udokumentowanych książką zamówień i sprzedaży detalicznej,
6)
nie prowadzili książki zakupu materiałów albo prowadzili ją nierzetelnie, a nierzetelność ta miała wpływ na wysokość opodatkowania,
7)
wykazali obrót niższy od przeciętnie osiąganego, nie wynikający z indywidualnych warunków wykonywania działalności, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju i miejsca wykonywania działalności, wielkości zużycia materiałów, wielkości zapasów surowców, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i towarów oraz stanu zatrudnienia, i okoliczność ta, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem rzemieślnika i zasięgnięciu opinii właściwego cechu, została potwierdzona opinią biegłego,

podlegają wyłączeniu z zastosowania opodatkowania na zasadach rozporządzenia od przychodów ze świadczeń na rynek krajowy i opodatkowaniu podatkami obrotowym i dochodowym na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy.

2.
W stosunku do małżonków opłacających odrębnie podatki obrotowy i dochodowy na zasadach rozporządzenia utrata warunków do opłacania podatków w tej formie przez jednego z małżonków i opodatkowanie go na ogólnych zasadach powoduje równocześnie wyłączenie drugiego małżonka z opodatkowania w tej formie od przychodów ze świadczeń na rynek krajowy.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 kwoty wpłacone tytułem ryczałtu zalicza się na podatki obrotowy i dochodowy za dany rok podatkowy ustalone na ogólnych zasadach.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania na zasadach rozporządzenia w roku 1983 za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia powinien być złożony przed pierwszym dniem pierwszego miesiąca okresu, którego dotyczy wniosek. Obowiązek złożenia wniosku nie dotyczy rzemieślników opłacających w okresie do dnia 31 lipca 1983 r. podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu na podstawie rozporządzenia wymienionego w § 20; rzemieślnicy ci mogą w terminie do dnia 31 sierpnia 1983 r. zrzec się zastosowania opodatkowania na zasadach niniejszego rozporządzenia.
W 1983 roku przepisy § 10 rozporządzenia wymienionego w § 20 i przepisy § 10 niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatków za okresy do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 sierpnia.
W stosunku do rzemieślników opłacających w roku 1983 w okresie do dnia 31 lipca ryczałt na zasadach określonych w rozporządzeniu wymienionym w § 20, a w okresie od dnia 1 sierpnia podatek obrotowy oraz podatek dochodowy w formie ryczałtu na zasadach niniejszego rozporządzenia, spółdzielnia jest obowiązana sporządzić odrębnie zestawienia za te okresy, stosownie do przepisów § 14 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 20 i § 14 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych (Dz. U. Nr 6, poz. 48).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1983 r., z wyjątkiem przepisu § 1 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ RODZAJÓW RZEMIOSŁ OBJĘTYCH RYCZAŁTEM ORAZ ZALICZENIE OBROTÓW DO SKAL PODATKU DOCHODOWEGO

SymbolRodzaj rzemiosłaZaliczenie do skal podatku dochodowego
produkcjausługi
1234
I. RZEMIOSŁA PRZEMYSŁOWE
02-03Rzemiosła w zakresie przetwórstwa paliw
028 1wydobywanie i przetwórstwo torfuDF
06Rzemiosła metalowe
061 1odlewnictwoDG
061 2ludwisarstwoDF
065 1wytwarzanie wyrobów z drutu, łańcuchów, sprężynEG
066 1metaloplastykaEG
067 1brązownictwoEG
067 2ślusarstwoDF
067 3konwisarstwo (wyrób i naprawa naczyń blaszanych)DF
067 4rusznikarstwoEG
067 5złotnictwo - jubilerstwoDF
067 6wytwarzanie wyrobów z bursztynuEG
067 8grawerstwoFG
067 9wyrób pieczątekEG
068 2pobielanie kotłów i naczyń-E
068 3galwanizatorstwo-E
068 4kowalstwoEF
068 5elektromechanika chłodnicza-F
068 6płatnerstwoEG
07-08Rzemiosła w zakresie budowy maszyn oraz urządzeń
071 1kotlarstwoDF
071 2wytwarzanie silników spalinowychDF
079 1mechanika maszynDF
082 1mechanika maszyn i urządzeń rolniczychCE
09Rzemiosła precyzyjne
091 1elektromechanika sprzętu medycznego i laboratoryjnegoDG
091 2wytwarzanie części zamiennych w zakresie rzemiosł precyzyjnychFG
098 1mechanika precyzyjna
- w zakresie narzędzi i aparatów medycznychCE
- w pozostałym zakresieDF
098 2mechanika maszyn biurowych-F
098 3optyka-D
098 4wytwarzanie i naprawa wagDF
098 5zegarmistrzostwoEF
098 6wytwarzanie i naprawa narzędzi pomiarowych (z wyłączeniem wag i szkła pomiarowego)EG
098 7szlifowanie szkła optycznegoCF
10Rzemiosła w zakresie środków transportu
102 1wytwarzanie części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznychDF
108 1mechanika pojazdowa-E
108 2blacharstwo pojazdowe-E
108 3elektromechanika pojazdowa-E
108 4lakiernictwo pojazdowe-E
108 5mycie oraz smarowanie samochodów i motocykli oraz inne drobne usługi nie związane z ich naprawą-G
11Rzemiosła elektrotechniczne i elektroniczne
113 1elektromechanikaDF
113 2wytwarzanie przewodów, zespołów, części zamiennych oraz elementów elektrotechnicznych i elektronicznychDG
115 3wyrób i naprawa urządzeń elektronicznychEG
118 1tele- i radiomechanika-F
13Rzemiosła chemiczne
131 1wytwarzanie farb i lakierówCF
132 1wytwarzanie świecDG
132 2wytwarzanie środków do prania, mycia i czyszczeniaDF
132 5wytwarzanie artykułów kosmetycznych i perfumeryjnychDG
133 1wytwarzanie związków organicznych, past, smarów, klejów, wosku, szelakuDG
134 1wytwarzanie preparatów farmaceutycznychDG
136 1wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznychFG
137 1wytwarzanie artykułów z gumyEG
137 2wulkanizatorstwo-E
14Rzemiosła w zakresie materiałów budowlanych
141 1wydobywanie i przerób kamienia budowlanego, z wyjątkiem wydobywania kamieni ozdobnychCF
141 2wydobywanie, wytwarzanie i uszlachetnianie kruszywCF
141 3wydobywanie i przerób kamienia gipsowegoCF
141 4wydobywanie i przerób kamienia wapiennegoBE
141 5wydobywanie i przerób kredyCF
144 1wytwarzanie wyrobów ceramiki budowlanejBE
144 2kaflarstwoCF
145 1betoniarstwo z wyłączeniem nagrobkowegoCE
145 1betoniarstwo nagrobkoweEF
146 1wytwarzanie materiałów izolacyjnychCE
148 1garncarstwoD-
148 2kamieniarstwo z wyłączeniem nagrobkowegoEG
148 2kamieniarstwo nagrobkoweFG
15Rzemiosła szklarskie
152 1wytwarzanie szkła technicznego i laboratoryjnegoE-
152 2wytwarzanie szkła gospodarczegoE-
152 3wytwarzanie i szlifowanie szkieł ozdobnych i kryształówEG
152 4szklarstwoDE
152 5malowanie na szkle i porcelanieFG
152 6witrażownictwoDF
16Rzemiosła w zakresie ceramiki szlachetnej
163 1wytwarzanie wyrobów ceramiki szlachetnejDF
17Rzemiosła drzewne
171 1tartacznictwo-F
171 2wytwarzanie listew i parkietówFG
172 1wytwarzanie płyt, sklejek, oklein i obłogówEF
172 2wytwarzanie bindryFG
172 8snycerstwo (rzeźbiarstwo w drewnie)FG
174 1stolarstwo, z wyłączeniem produkcji trumienEG
174 1stolarstwo w zakresie produkcji trumienFG
174 2kołodziejstwoCF
174 3pozłotnictwoDE
174 4tapicerstwoDE
175 1wytwarzanie skrzyń i opakowań drewnianychEG
175 2bednarstwoCF
177 1koszykarstwoDF
177 3szkutnictwoDF
177 4tokarstwo w drewnieFG
177 5wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomyEG
18Rzemiosła papiernicze
182 1wytwarzanie opakowań z papieru i tekturyDG
182 2wytwarzanie wycinanek i ozdób z papieruEG
182 3wytwarzanie zdobionej galanterii papierniczejEG
19-20Rzemiosła włókiennicze
192 1gręplarstwo-G
192 2wytwarzanie waty konfekcyjnej i watolinyDG
195 1kilimiarstwoEG
195 2koronkarstwoEG
195 3tkactwoDG
195 4hafciarstwoFG
196 1wytwarzanie pasmanteriiDG
201 1dziewiarstwo maszynoweEG
201 2dziewiarstwo na drutach i szydełkachDG
202 1powroźnictwoDG
202 2wytwarzanie filców bitychDG
207 1malowanie na tkaninachDG
207 2malowanie na tkaninach ręczneDG
207 3dekatyzowanie-F
21Rzemiosła odzieżowe
211 1bieliźniarstwoDG
211 2gorseciarstwoDG
211 3czapnictwo i kapelusznictwo męskieEG
211 5modniarstwoFG
211 6krawiectwo konfekcyjne damskie ciężkie i męskieDG
211 7krawiectwo miarowe damskie i męskie-G
211 8krawiectwo odzieży lekkiejDG
218 1cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie-E
22Rzemiosła skórzane
221 1garbarstwo skór bez włosaCF
221 2wyprawa skór futerkowych-E
221 5kożuszkarstwoFG
222 1cholewkarstwoDF
222 2szewstwo konfekcyjneDG
222 3szewstwo miarowe-E
222 4wytwarzanie pantofli i trepówEG
222 5szewstwo ortopedyczneCE
222 6szewstwo naprawkowe-G
223 1odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych-F
223 2odświeżanie i renowacja wyrobów futrzarskich-F
223 3kuśnierstwoFG
227 1kaletnictwoEG
227 2rymarstwoEG
227 3rękawicznictwo
- ze skóryDF
- z innych materiałówEG
227 4wytwarzanie rękawic roboczych, ochronnych i sportowychDG
23-25Rzemiosła spożywcze
231 1rzeźnictwo i wędliniarstwoAE
234 1przetwórstwo ryb produkcyjneBD
234 2wędzenie rybAB
242 1piekarstwoAF
242 2cukiernictwoCF
246 1przetwórstwo owoców i warzywBE
249 1wytłaczanie olejuBE
251 1wytwarzanie cukierków i wyrobów czekoladowych
- wytwarzanie cukierkówB-
- wytwarzanie wyrobów czekoladowychD-
253 1wytwarzanie napojów chłodzącychB-
254 1rozlewnie piwaB-
254 2kuchmistrzostwoAE
26Rzemiosła w zakresie wytwarzania pasz oraz produktów utylizacji zwierzęcej
262 1wytwarzanie i przerabianie mieszanek i koncentratów paszowych, mączek pastewnych i produktów utylizacji zwierzęcejCF
27Rzemiosła introligatorskie
271 1introligatorstwoDE
28Pozostałe rzemiosła przemysłowe
281 1lutnictwoDF
281 2organmistrzostwoDF
281 3wytwarzanie instrumentów dętychCG
281 4wytwarzanie instrumentów perkusyjnychCG
281 5wytwarzanie instrumentów harmoniowych i fortepianowychCG
281 6wytwarzanie instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznychCG
282 1zabawkarstwoDF
284 1wytwarzanie materiałów ściernychDG
288 1wytwarzanie pomocy dydaktycznychDG
288 2wytwarzanie długopisów, wiecznych piór i ołówków automatycznychDF
288 3ortopedyka-E
288 4szczotkarstwoDF
288 5parasolnictwoDF
288 6sitarstwoDG
288 7modelarstwoEG
288 8wytwarzanie galanterii z kości, rogu oraz surowców miejscowych i odpadowychFG
288 9szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnychEG
289 1lakiernictwo-F
289 2wytwarzanie szyldów, tablic, tabliczek znamionowych, inwentaryzacyjnychEG
289 3usługowe ręczne malowanie szyldów-F
289 4wytwarzanie wieńców i sztucznych kwiatówEG
289 5wytwarzanie abażurówEG
289 6konserwowanie i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych-G
II. RZEMIOSŁA NIEPRZEMYSŁOWE
31-34Rzemiosła budowlane
311 1murarstwoCE
311 2ciesielstwoEF
311 3dekarstwoDE
311 4posadzkarstwoDF
311 5malarstwo i tapeciarstwo
- malarstwoDF
- tapeciarstwoEG
311 6sztukatorstwoCE
311 7betoniarstwo konstrukcyjneDF
311 8izolatorstwo budowlaneCF
311 9blacharstwo budowlaneDE
312 1odgrzybianie budynków-F
312 2wstrzeliwanie kołków, zakładanie szyn zasłonowych, uszczelnianie okienDF
312 3cyklinowanie-G
312 4zduństwoCE
312 5montaż konstrukcji budowlanych-F
313 1instalatorstwo sanitarne i ogrzewaniaDG
313 2instalatorstwo gazoweDG
313 3elektromechanika dźwigowaEF
314 1instalatorstwo elektryczneDG
343 1brukarstwoDF
344 1studniarstwoDF
40-43Rzemiosła w zakresie obsługi rolnictwa
401 1obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej-F
401 2usługi w zakresie zwalczania szkodników roślin i zwierząt-F
72Rzemiosła w zakresie gospodarki komunalnej
723 1urządzanie i utrzymywanie zieleńców-G
725 1pranie, prasowanie, prężenie firanek-G
725 3chemiczne czyszczenie i farbowanie-E
725 4pranie pierza i puchu-G
85Rzemiosła w zakresie ochrony zdrowia
855 1usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania-F
87Rzemiosła w zakresie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
871 2prowadzenie i naprawa kortów tenisowych-G
89Pozostałe rzemiosła nieprzemysłowe
892 1fotografowanieDE
892 2wykonywanie portretów z fotografiiEG
893 1światłokopia (wyświetlanie rysunków, planów, tekstów)-G
893 2projektowanie maszyn, urządzeń i procesów technologicznych-F
894 1czyszczenie obiektów budowlanych-G
894 2sprzątanie wnętrz-G
III. INNE NIE WYMIENIONE RZEMIOSŁA
Rodzaje rzemiosł zaliczone do grup rzemiosł określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 kwietnia 1983 r. w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł, określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania oraz pierwszeństwa kombatantów w uzyskiwaniu zezwoleń na wykonywanie rzemiosła (Dz. U. Nr 22, poz. 98) jako "inne nie wymienione rzemiosła".FG

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  22 SKALE PODATKU DOCHODOWEGO

Podstaw opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)Oznaczenie skal (symbole)
ponad - doAB
123
12.000.000 zł– 20.000.000 zł--
20.000.000 zł– 30.000.000 zł--
30.000.000 zł– 50.000.000 zł-3,0% od nadwyżki ponad 33.200.000 zł
50.000.000 zł– 80.000.000 zł20% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł,504.000 zł + 4,1% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
80.000.000 zł– 120.000.000 zł600.000 zł + 2,9% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł1.734.000 zł + 6,5% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł
120.000.000 zł– 160.000.000 zł1.760.000 zł + 4,0% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł4.334.000 zł + 7,5% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł
160.000.000 zł– 200.000.000 zł3.360.000 zł + 5,0% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł7.334.000 zł + 7,5% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł
200.000.000 zł – 250.000.000 zł5.360.000 zł + 5,0% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł10.334.000 zł + 7,5% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł
250.000.000 zł– 300.000.000 zł7.860.000 zł + 5,0% od nadwyżki ponad 250.000.000 zł14.084.000 zł + 6,7% od nadwyżki ponad 250.000.000 z
300.000.000 zł– 350.000.000 zł10.360.000 zł + 5,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł17.434.000 zł + 6,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł
350.000.000 zł– 400.000.000 zł12.860.000 zł + 5,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł20.434.000 zł + 6,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł
400.000.000 zł– 500.000.000 zł15.360.000 zł + 4,1% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł23.434.000 zł + 6,0% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł
500.000.000 zł– 600.000.000 zł19.460.000 zł + 4,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł29.434.000 zł + 6,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł
600.000.000 zł– 700.000.000 zł23.460.000 zł + 4,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł35.434.000 zł + 6,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł
700.000.000 zł27.460.000 zł + 4,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł41.434.000 zł + 6,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doCD
123
12.000.000 zł– 20.000.000 zł--
20.000.000 zł– 30.000.000 zł4,0% od nadwyżki ponad 24.900.000 zł5,0% od nadwyżki ponad 20.000.000 zł
30.000.000 zł– 50.000.000 zł204.000 zł + 4,7% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł500.000 zł + 7,1% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
50.000.000 zł– 80.000.000 zł1.144.000 zł + 7,3% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł1.920.000 zł + 11,4% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
80.000.000 zł– 120.000.000 zł3.334.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł5.340.000 zł + 12,5% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł
120.000.000 zł– 160.000.000 zł7.334.000 zł +10,0% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł10.340.000 zł + 12,5% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł
160.000.000 zł– 200.000.000 zł11.334.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł15.340.000 zł + 10,3% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł
200.000.000 zł– 250.000.000 zł15.334.000 zł + 8,2% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł19.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł
250.000.000 zł– 300.000.000 zł19.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 250.000.000 zł24.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 250.000.000 zł
300.000.000 zł– 350.000.000 zł23.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł29.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł
350.000.000 zł– 400.000.000 zł27.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł34.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł
400.000.000 zł– 500.000.000 zł31.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł39.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł
500.000.000 zł– 600.000.000 zł39.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł,49.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł
600.000.000 zł– 700.000.000 zł47.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł59.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł
700.000.000 zł55.434.000 zł + 8,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł69.460.000 zł + 10,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doEF
123
12.000.000 zł– 20.000.000 zł6,0% od nadwyżki ponad 16.600.000 zł7,0% od nadwyżki ponad 14.200.000 zł
20.000.000 zł– 30.000.000 zł204.000 zł + 6,4% od nadwyżki ponad 20.000.000 zł406.000 zł + 8,9% od nadwyżki ponad 20.000.000 zł
30.000.000 zł– 50.000.000 zł844.000 zł + 10,4% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł1.296.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
50.000.000 zł– 80.000.000 zł2.924.000 zł + 14,7% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł4.096.000 zł + 17,5% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
80.000.000 zł– 120.000.000 zł7.334.000 zł + 15,0% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł9.346.000 zł + 17,3% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł
120.000.000 zł– 160.000.000 zł13.334.000 zł + 13,3% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł16.266.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł
160.000.000 zł– 200.000.000 zł18.654.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł21.866.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł
200.000.000 zł– 250.000.000 zł23.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł27.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł
250.000.000 zł– 300.000.000 zł29.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 250.000.000 zł34.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 250.000.000 zł
300.000.000 zł– 350.000.000 zł35.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł41.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł
350.000.000 zł– 400.000.000 zł41.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł48.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł
400.000.000 zł– 500.000.000 zł47.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł55.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł
500.000.000 zł– 600.000.000 zł59.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł69.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł
600.000.000 zł– 700.000.000 zł71.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł83.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł
700.000.000 zł83.454.000 zł + 12,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł97.466.000 zł + 14,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł
Podstawa opodatkowania (obrót bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doG
12
12.000.000 zł– 20.000.000 zł8,0% od nadwyżki ponad 12.500.000 zł
20.000.000 zł– 30.000.000 zł600.000 zł + 11,4% od nadwyżki ponad 20.000.000 zł
30.000.000 zł– 50.000.000 zł1.740.000 zł + 18,0% od nadwyżki ponad 30.000.000 zł
50.000.000 zł– 80.000.000 zł5.340.000 zł + 20,0% od nadwyżki ponad 50.000.000 zł
80.000.000 zł– 120.000.000 zł11.340.000 zł + 18,3% od nadwyżki ponad 80.000.000 zł
120.000.000 zł– 160.000.000 zł18.660.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 120.000.000 zł
160.000.000 zł– 200.000.000 zł25.060.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 160.000.000 zł
200.000.000 zł– 250.000.000 zł31.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 200.000.000 zł
250.000.000 zł– 300.000.000 zł39.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 250.000.000 zł
300.000.000 zł– 350.000.000 zł47.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 300.000.000 zł
350.000.000 zł– 400.000.000 zł55.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 350.000.000 zł
400.000.000 zł– 500.000.000 zł63.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 400.000.000 zł
500.000.000 zł– 600.000.000 zł79.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 500.000.000 zł
600.000.000 zł– 700.000.000 zł95.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 600.000.000 zł
700.000.000 zł111.460.000 zł + 16,0% od nadwyżki ponad 700.000.000 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  23 SKALE PRZEDPŁAT NA POCZET PODATKU DOCHODOWEGO

Podstawa obliczenia przedpłat (obrót roczny – bez podatku obrotowego)Oznaczenie skal (symbole)
ponad doABCDEFG
12345678
12.000.000 zł- 20.000.000 zł----1,02,03,0
20.000.000 zł- 30.000.000 zł--0,71,72,84,35,8
30.000.000 zł- 50.000.000 zł-1,02,33,85,88,210,7
50.000.000 zł- 80.000.000 zł0,82,24,26,79,211,714,2
80.000.000 zł- 120.000.000 zł1,53,66,18,611,113,615,6
120.000.000 zł- 160.000.000 zł2,14,67,19,611,713,715,7
160.000.000 zł- 200.000.000 zł2,75,27,79,711,713,715,7
200.000.000 zł- 250.000.000 zł3,15,67,89,811,813,815,8
250.000.000 zł- 300.000.000 zł3,55,87,89,811,813,815,8
300.000.000 zł- 350.000.000 zł3,75,87,89,811,813,815,8
350.000.000 zł- 400.000.000 zł3,85,97,99,911,913,915,9
400.000.000 zł- 500.000.000 zł3,95,97,99,911,913,915,9
500.000.000 zł- 600.000.000 zł3,95,97,99,911,913,915,9
600.000.000 zł- 700.000.000 zł3,95,97,99,911,913,915,9
700.000.000 zł4,06,08,010,012,014,016,0
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1985 r.
4 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.
5 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
6 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
7 § 2 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
8 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.
9 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
10 § 5 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
11 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
12 § 10 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
13 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.
14 § 11a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1985 r.
15 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.
16 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
17 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
18 § 14 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.
19 § 14 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

20 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.
21 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1985 r.
22 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 1989 r. (Dz.U.89.38.209) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.

23 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 14 maja 1985 r. (Dz.U.85.25.110) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1988 r. (Dz.U.88.11.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 1989 r. (Dz.U.89.38.209) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 marca 1990 r. (Dz.U.90.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1990 r.