Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.185.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU 1
z dnia 19 września 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia (Dz. U. Nr 227, poz. 2299) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2-4 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Zasadniczymi składnikami umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) kombinezon drelichowy jedno- lub dwuczęściowy w kolorze czarnym;

2) kurtka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

3) kamizelka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

4) koszula męska lub damska, z długimi rękawami, w kolorze stalowym;

5) szalokominiarka w kolorze czarnym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym, z nadrukiem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

7) dres ocieplacz bawełniany w kolorze granatowym;

8) czapka letnia i czapka zimowa drelichowa w kolorze czarnym;

9) obuwie męskie lub damskie z cholewką, sznurowane, w kolorze czarnym.

2. Wzory umundurowania podstawowego (polowego) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) krawat w kolorze czarnym;

2) szalik zimowy w kolorze czarnym;

3) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

4) pasek do spodni skórzany w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym;

6) rękawiczki męskie lub damskie, skórzane ocieplane, w kolorze czarnym.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, zarządca infrastruktury przydziela funkcjonariuszom s o k umundurowanie podstawowe (polowe).

5. W przypadku gdy funkcjonariuszowi s o k przydzielone zostało umundurowanie dodatkowe (wyjściowe), o którym mowa w § 3, zarządca infrastruktury może odstąpić od obowiązku przydzielenia umundurowania podstawowego (polowego).

§ 3. 1. Zasadniczymi składnikami umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) kurtka 3/4 wodoodporna w kolorze granatowym;

2) płaszcz męski lub damski z elanowełny w kolorze granatowym;

3) marynarka męska lub damska z elanowełny w kolorze granatowym;

4) koszula męska lub damska z elanobawełny, z naramiennikami i kieszeniami, z krótkimi rękawami, w kolorze białym;

5) spódnica z elanowełny w kolorze granatowym;

6) koszula męska lub damska z elanobawełny, z długimi rękawami, w kolorze białym lub stalowym;

7) spodnie męskie z elanowełny w kolorze granatowym;

8) sweter półgolf w kolorze granatowym;

9) czapka okrągła z daszkiem z elanowełny w kolorze granatowym;

10) półbuty męskie lub damskie w kolorze czarnym.

2. Wzory:

1) umundurowania dodatkowego (wyjściowego) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) czapek, o których mowa w ust. 1 pkt 9 oraz w § 2 ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

2) pasek skórzany do spodni w kolorze czarnym;

3) rękawiczki męskie lub damskie skórzane w kolorze czarnym;

4) krawat w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym;

6) szalik zimowy w kolorze czarnym.

4. Na kołnierzu kurtki umundurowania dodatkowego (wyjściowego) umieszcza się patki, których wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, zarządca infrastruktury może przydzielić funkcjonariuszowi s o k na czas pełnienia służby lub ćwiczeń, wydawane do ich fizycznego zużycia, umundurowanie uzupełniające (specjalne), obejmujące:

1) bluzę męską lub damską z długimi rękawami, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

2) koszulę męską lub damską z krótkimi rękawami, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

3) spodnie męskie lub damskie, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

4) kurtkę męską lub damską z podpinką, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

5) koszulę męską lub damską z długimi rękawami w kolorze stalowym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym, z nadrukiem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

7) czapkę letnią i czapkę zimową z tkaniny typu "pantera" w kolorze szaroczarnym.

2. Wzór umundurowania uzupełniającego (specjalnego) określa załącznik nr 3b do rozporządzenia.

3. Na czapkach umundurowania podstawowego (polowego), dodatkowego (wyjściowego) oraz uzupełniającego (specjalnego) umieszcza się emblemat "STRAŻ OCHRONY KOLEI" z wizerunkiem stylizowanego orła w koronie w kolorze złotym.

4. Wzór emblematu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

2)
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie utraty lub zniszczenia składnika umundurowania w przypadkach innych niż określone w ust. 3, funkcjonariusz s o k otrzymuje nowy składnik umundurowania odpłatnie. Należność ustala się według ceny zakupu utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obowiązującej w dniu jego wydania, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu używania, uwzględniając okres używalności określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.";

3)
w § 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na lewym rękawie kombinezonu i kurtki umundurowania podstawowego (polowego) oraz koszuli, bluzy i kurtki umundurowania uzupełniającego (specjalnego) - 4,5 cm od wszycia rękawa;";

4)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Poszczególne składniki umundurowania funkcjonariusz s o k nosi zgodnie z ustalonymi zestawami zbiorczymi, z uwzględnieniem pory roku i doby oraz warunków atmosferycznych.";

5)
w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z chwilą przejścia na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę.";

6)
w § 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Konserwację, naprawę oraz pranie umundurowania wykonuje się na koszt zarządcy infrastruktury.";

7)
po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 3a i 3b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
8)
załączniki nr 1-3 oraz 4-10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-12 do niniejszego rozporządzenia.
1.
Dotychczasowe dystynkcje na czapkach i pagonach, emblemat na czapki, legitymacja służbowa, indywidualny znak identyfikacyjny funkcjonariusza s o k zachowują ważność do chwili wymiany na nowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
2.
Składniki umundurowania zgodne z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 3, § 3 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 3 oraz w § 4 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia, przydziela się funkcjonariuszom s o k do czasu zużycia zapasów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZORY PATEK NA MUNDUR FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI

wzór

Wzory patek na mundur:

a) od stopnia strażnika do stanowiska zastępcy komendanta sok w komendzie rejonowej sok i równorzędnej,

b) od komendanta sok i równorzędnych do komendanta głównego sok.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZORY UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO (SPECJALNEGO)

wzór

Rys. 1. Bluza polowa oraz spodnie wykonane z materiału typu "pantera" funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 2. Koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie wykonane z materiału typu "pantera" funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 3. Kurtka polowa oraz spodnie wykonane z materiału typu "pantera" funkcjonariusza straży ochrony kolei

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WZORY UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO (POLOWEGO)

wzór

Rys. 1. Kombinezon drelichowy funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 2. Kurtka z tkaniny wodoodpornej funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 3. Podkoszulek z napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI"

wzór

Rys. 4. Dres ocieplacz funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 5. Kamizelka

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WZORY UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO (WYJŚCIOWEGO)

wzór

Rys. 1. Kurtka 3/4 wodoodporna funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 2. Płaszcz męski i damski funkcjonariuszy straży ochrony kolei

wzór

Rys. 3. Marynarka męska i damska funkcjonariuszy straży ochrony kolei

wzór

Rys. 4. Koszula damska z krótkimi rękawami funkcjonariuszki straży ochrony kolei

wzór

Rys. 5. Koszula męska z krótkimi rękawami funkcjonariusza straży ochrony kolei

wzór

Rys. 6. Sweter półgolf funkcjonariusza straży ochrony kolei

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 CZAPKI DO UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO (WYJŚCIOWEGO) I PODSTAWOWEGO (POLOWEGO) FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI

Czapki do umundurowania dodatkowego

Czapka okrągła z daszkiem

wzór

Czapki umundurowania podstawowego (polowego)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 WZÓR EMBLEMATU NA CZAPKĘ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 WYKAZ STANOWISK UPRAWNIAJĄCYCH DO NOSZENIA UMUNDUROWANIA W CZASIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH W STRAŻY OCHRONY KOLEI

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
1. Strażnik1. Dyspozytor straży ochrony

kolei

1. Inspektor straży ochrony

kolei

1. Starszy inspektor

komendy głównej straży

2. Starszy strażnik ochrony kolei
3. Przodownik2. Starszy dyspozytor komendy

głównej straży ochrony

kolei

2. Naczelnik działu komendy

regionalnej straży

ochrony kolei

2. Naczelnik wydziału

komendy głównej straży

4. Starszy przodownik ochrony kolei
5. Dowódca grupy operacyjno-

interwencyjnej straży

ochrony kolei

3. Zastępca komendanta

jednostki wykonawczej

straży ochrony kolei

3. Zastępca komendanta

komendy regionalnej

straży ochrony kolei

3. Komendant ośrodka

szkolenia zawodowego

oraz hodowli i tresury

6. Dyżurny zmiany jednostki

wykonawczej straży

ochrony kolei

4. Komendant jednostki

wykonawczej straży ochrony

kolei

4. Komendant komendy

regionalnej straży

ochrony kolei

psów służbowych straży

ochrony kolei

4. Zastępca komendanta

7. Komendant zmiany

jednostki wykonawczej

straży ochrony kolei

5. Naczelnik działu komendy

straży ochrony kolei

straży ochrony kolei

5. Komendant straży ochrony

kolei

8. Komendant posterunku

straży ochrony kolei

6. Zastępca komendanta

głównego straży ochrony

kolei

7. Komendant główny straży

ochrony kolei

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 TABELA NORM PRZYDZIAŁU SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI WRAZ Z OKRESEM ICH UŻYWALNOŚCI

Lp.Składnik umundurowaniaj.m.Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
ilośćokres użytkowania w latachilośćokres użytkowania w latachilośćokres użytkowania w latachilośćokres użytkowania w latach
1234567891011
I.A. Umundurowanie podstawowe (polowe)
1Kombinezon drelichowy jedno- lub dwuczęściowy w kolorze czarnymszt.121do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
2Kurtka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym z taśmą odblaskową i napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI"szt.141do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
3Kamizelka z tkaniny wodoodpornej, w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI"szt.131do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
4Koszula męska lub damska z długimi rękawami, w kolorze stalowymszt.222do zużycia*2do zużycia*2do zużycia*
5Szalokominiarka w kolorze czarnymszt.121do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
6Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami, w kolorze czarnym, z nadrukiem "STRAŻ OCHRONY KOLEI"szt.111do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
7Dres ocieplacz bawełniany w kolorze granatowymszt.131do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
8Czapka letnia drelichowa w kolorze czarnymszt.121do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
9Czapka zimowa drelichowa w kolorze czarnymszt.141do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
10Obuwie męskie lub damskie z cholewką, sznurowane, w kolorze czarnympara11,51do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
*do zużycia - okres używania minimum jak odpowiednich składników dla grupy I.
II.B. Umundurowanie dodatkowe (wyjściowe)
11Kurtka 3/4 z tkaniny wodoodpornej, w kolorze granatowymszt.1do zużycia*161do zużycia*1do zużycia alternatywnie płaszcz
12Płaszcz męski lub damski z elanowełny, w kolorze granatowymszt.xxxx1alternatywnie kurtka do zużycia jak dla kurtki z gr. II.1alternatywnie kurtka do zużycia jak dla kurtki z gr. II.
13Marynarka męska lub damska z elanowełny, w kolorze granatowymszt.1do zużycia*141do zużycia*1do zużycia*
14Koszula męska lub damska z elanobawełny, z naramiennikami i kieszeniami, z krótkimi rękawami, w kolorze białymszt.2do zużycia*212do zużycia*2do zużycia*
15Spódnica z elanowełny, w kolorze granatowymszt.1do zużycia*121do zużycia*1do zużycia*
16Koszula męska lub damska z długimi rękawami, w kolorze stalowym lub białymszt.2do zużycia*212do zużycia*2do zużycia*
17Spodnie męskie wyjściowe z elanowełny, w kolorze granatowymszt.1do zużycia*121do zużycia*1do zużycia*
18Sweter półgolf w kolorze granatowymszt.1do zużycia*141do zużycia*1do zużycia*
19Czapka okrągła z daszkiem z elanowełny, w kolorze granatowymszt.1do zużycia*161do zużycia*1do zużycia*
20Półbuty męskie lub damskie w kolorze czarnympara1do zużycia*121do zużycia*1do zużycia*
III.C. Składniki uzupełniające umundurowania podstawowego (polowego) i dodatkowego (wyjściowego)
21Pas główny skórzany w kolorze czarnymszt.151do zużycia*1do zużycia*1do zużycia*
22Pasek do spodni skórzany w kolorze czarnymszt.15161618
23Rękawiczki skórzane ocieplane w kolorze czarnympara12161314
24Krawat w kolorze czarnymszt.15131313
25Skarpety letnie oraz skarpety zimowe, w kolorze czarnympara2/21/12/21/12/21/12/21/1
26Szalik zimowy w kolorze czarnymszt.13161415
27Naramiennikikpl.2do zużycia2do zużycia2do zużycia2do zużycia
28Sznur galowyszt.1do zużycia1do zużycia1do zużycia1do zużycia
* - do zużycia - lp. 11, 13, 15-18 i 20-22, okres używania minimum jak odpowiednich składników dla grupy II,

a w poz. 25 - okres używania minimum jak odpowiednich składników dla grupy I.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 WZÓR EMBLEMATU NA LEWY RĘKAW UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 WYKAZ OZNAK STOPNI (DYSTYNKCJI) FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI

Strażnikwzór
Starszy strażnikwzór
Przodownikwzór
Starszy przodownikwzór
Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej straży ochrony koleiwzór
Dyżurny zmiany jednostki wykonawczej straży ochrony koleiwzór
Komendant zmiany jednostki wykonawczej straży ochrony koleiwzór
Komendant posterunku straży ochrony koleiwzór
Dyspozytor straży ochrony koleiwzór
Zastępca komendanta jednostki wykonawczej straży ochrony kolei
Inspektor straży ochrony kolei
Starszy dyspozytor w komendzie głównej straży ochrony koleiwzór
Naczelnik działu w komendzie straży ochrony kolei
Naczelnik działu w komendzie regionalnej straży ochrony kolei
Starszy inspektor w komendzie głównej straży ochrony kolei
Komendant jednostki wykonawczej straży ochrony kolei
Komendant ośrodka szkolenia zawodowego oraz hodowli i tresury psów służbowych straży ochrony koleiwzór
Zastępca komendanta straży ochrony kolei
Zastępca komendanta komendy regionalnej straży ochrony kolei
Komendant straży ochrony koleiwzór
Komendant komendy regionalnej straży ochrony kolei
Naczelnik wydziału w komendzie głównej straży ochrony kolei
Zastępca komendanta głównego straży ochrony koleiwzór
Komendant główny straży ochrony koleiwzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

 WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

wzór
§  1.
Po złożeniu legitymacja służbowa ma format A 7 (74 x 105 mm).
§  2.
Na stronie 1 (okładka) znajduje się stylizowany orzeł, a nad i pod nim odpowiednio rozmieszczone napisy "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" oraz "STRAŻ OCHRONY KOLEI".
§  3.
1.
Na stronie 2 legitymacji należy:
1)
wkleić aktualną fotografię funkcjonariusza i opatrzyć ją pieczęcią okrągłą;
2)
wpisać numer identyfikacyjny, zgodny z tym, jaki będzie umieszczony na znaku identyfikacyjnym, o którym mowa w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
3)
wpisać cyframi datę, do której legitymacja służbowa zachowuje ważność;
4)
wpisać dane funkcjonariusza (nazwisko, imię lub imiona) oraz jego stopień lub stanowisko służbowe.
2.
W chwili wydania legitymacji funkcjonariusz składa na niej własnoręczny podpis.
§  4.
1.
Na stronie 3 zamieszcza się następujące dane:
1)
nazwę jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę, w postaci:
a)
pieczęci zawierającej nazwę zarządcy infrastruktury kolejowej (dopuszczalny jest skrót tej nazwy) oraz nazwę i siedzibę jednostki straży ochrony kolei lub
b)
wpisu odręcznego podającego dane, o których mowa w lit. a;
2)
datę wystawienia legitymacji;
3)
podpis osoby upoważnionej do wydania legitymacji wraz z jego pieczęcią imienną.
2.
Poniżej danych o jednostce służbowej funkcjonariusza zamieszcza się informacje dotyczące praw przysługujących funkcjonariuszowi w czasie wykonywania zadań służbowych.
3.
Ze względu na to, że legitymacja służbowa jest drukiem ścisłego zarachowania, w przewidzianym na to miejscu należy zamieścić serię i numer legitymacji.
§  5.
Strony 1 i 4 okładki mają kolor granatowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 WZÓR INDYWIDUALNEGO ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

1 Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 144, poz. 1046 i Nr 170, poz. 1217.