§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.185.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia (Dz. U. Nr 227, poz. 2299) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2-4 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Zasadniczymi składnikami umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) kombinezon drelichowy jedno- lub dwuczęściowy w kolorze czarnym;

2) kurtka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

3) kamizelka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

4) koszula męska lub damska, z długimi rękawami, w kolorze stalowym;

5) szalokominiarka w kolorze czarnym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym, z nadrukiem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

7) dres ocieplacz bawełniany w kolorze granatowym;

8) czapka letnia i czapka zimowa drelichowa w kolorze czarnym;

9) obuwie męskie lub damskie z cholewką, sznurowane, w kolorze czarnym.

2. Wzory umundurowania podstawowego (polowego) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) krawat w kolorze czarnym;

2) szalik zimowy w kolorze czarnym;

3) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

4) pasek do spodni skórzany w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym;

6) rękawiczki męskie lub damskie, skórzane ocieplane, w kolorze czarnym.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, zarządca infrastruktury przydziela funkcjonariuszom s o k umundurowanie podstawowe (polowe).

5. W przypadku gdy funkcjonariuszowi s o k przydzielone zostało umundurowanie dodatkowe (wyjściowe), o którym mowa w § 3, zarządca infrastruktury może odstąpić od obowiązku przydzielenia umundurowania podstawowego (polowego).

§ 3. 1. Zasadniczymi składnikami umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) kurtka 3/4 wodoodporna w kolorze granatowym;

2) płaszcz męski lub damski z elanowełny w kolorze granatowym;

3) marynarka męska lub damska z elanowełny w kolorze granatowym;

4) koszula męska lub damska z elanobawełny, z naramiennikami i kieszeniami, z krótkimi rękawami, w kolorze białym;

5) spódnica z elanowełny w kolorze granatowym;

6) koszula męska lub damska z elanobawełny, z długimi rękawami, w kolorze białym lub stalowym;

7) spodnie męskie z elanowełny w kolorze granatowym;

8) sweter półgolf w kolorze granatowym;

9) czapka okrągła z daszkiem z elanowełny w kolorze granatowym;

10) półbuty męskie lub damskie w kolorze czarnym.

2. Wzory:

1) umundurowania dodatkowego (wyjściowego) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) czapek, o których mowa w ust. 1 pkt 9 oraz w § 2 ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

2) pasek skórzany do spodni w kolorze czarnym;

3) rękawiczki męskie lub damskie skórzane w kolorze czarnym;

4) krawat w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym;

6) szalik zimowy w kolorze czarnym.

4. Na kołnierzu kurtki umundurowania dodatkowego (wyjściowego) umieszcza się patki, których wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, zarządca infrastruktury może przydzielić funkcjonariuszowi s o k na czas pełnienia służby lub ćwiczeń, wydawane do ich fizycznego zużycia, umundurowanie uzupełniające (specjalne), obejmujące:

1) bluzę męską lub damską z długimi rękawami, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

2) koszulę męską lub damską z krótkimi rękawami, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

3) spodnie męskie lub damskie, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

4) kurtkę męską lub damską z podpinką, z tkaniny typu "pantera", w kolorze szaroczarnym;

5) koszulę męską lub damską z długimi rękawami w kolorze stalowym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym, z nadrukiem "STRAŻ OCHRONY KOLEI";

7) czapkę letnią i czapkę zimową z tkaniny typu "pantera" w kolorze szaroczarnym.

2. Wzór umundurowania uzupełniającego (specjalnego) określa załącznik nr 3b do rozporządzenia.

3. Na czapkach umundurowania podstawowego (polowego), dodatkowego (wyjściowego) oraz uzupełniającego (specjalnego) umieszcza się emblemat "STRAŻ OCHRONY KOLEI" z wizerunkiem stylizowanego orła w koronie w kolorze złotym.

4. Wzór emblematu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

2)
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie utraty lub zniszczenia składnika umundurowania w przypadkach innych niż określone w ust. 3, funkcjonariusz s o k otrzymuje nowy składnik umundurowania odpłatnie. Należność ustala się według ceny zakupu utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obowiązującej w dniu jego wydania, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu używania, uwzględniając okres używalności określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.";

3)
w § 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na lewym rękawie kombinezonu i kurtki umundurowania podstawowego (polowego) oraz koszuli, bluzy i kurtki umundurowania uzupełniającego (specjalnego) - 4,5 cm od wszycia rękawa;";

4)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Poszczególne składniki umundurowania funkcjonariusz s o k nosi zgodnie z ustalonymi zestawami zbiorczymi, z uwzględnieniem pory roku i doby oraz warunków atmosferycznych.";

5)
w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z chwilą przejścia na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę.";

6)
w § 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Konserwację, naprawę oraz pranie umundurowania wykonuje się na koszt zarządcy infrastruktury.";

7)
po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 3a i 3b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
8)
załączniki nr 1-3 oraz 4-10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 3-12 do niniejszego rozporządzenia.