§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.185.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2006 r.
§  2.
1.
Dotychczasowe dystynkcje na czapkach i pagonach, emblemat na czapki, legitymacja służbowa, indywidualny znak identyfikacyjny funkcjonariusza s o k zachowują ważność do chwili wymiany na nowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
2.
Składniki umundurowania zgodne z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 3, § 3 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 3 oraz w § 4 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia, przydziela się funkcjonariuszom s o k do czasu zużycia zapasów.