Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1970.3.17 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.3.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 16, 22, 23, 32 i 33 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 182) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1964 r. Nr 46, poz. 316, z 1966 r. Nr 25, poz. 152 i z 1968 r. Nr 43, poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 20 skreśla się;
2)
w § 21 ust. 1 skreśla się wyrazy "i zrzeszeń uprawy ziemi";
3)
po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 29 ust. 1:

1) na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 3,

2) w stosunku do gruntów nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).";

4)
§ 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. Indywidualnym gospodarstwom rolnym:

1) nie posiadającym naturalnych łąk i pastwisk,

2) liczącym poniżej 5 ha przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 5 arów,

3) liczącym 5 i więcej hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 10 arów,

obniża się obowiązkowe dostawy zbóż o 10%.";

5)
w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zmieniać normy zamiany zakontraktowanych płodów rolnych, określone w załączniku nr 5, w zależności od kształtowania się plonów tych płodów.";

6)
w § 47 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zmieniać normy zamiany kukurydzy nie kontraktowanej, trzody chlewnej, zwierząt rzeźnych, ziemniaków i wełny owczej, określone w załączniku nr 6, w zależności od wzajemnej relacji cen zbóż do cen tych produktów.";

7)
§ 51 skreśla się.
Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w drodze obwieszczenia, jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu i z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministrowi Rolnictwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.