Obowiązkowe dostawy zbóż. - Dz.U.1964.46.316 t.j. - OpenLEX

Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.46.316 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1957 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14, 16, 22, 23, 31 ust. 2, art. 32 i 33 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 182) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 62, poz. 337) zarządza się, co następuje:

Plany obowiązkowych dostaw zbóż.

§  1.
Rada Ministrów ustala na każdy rok gospodarczy państwowy plan obowiązkowych dostaw zbóż z podziałem na województwa.
§  2.
1.
W ramach wojewódzkich planów obowiązkowych dostaw zbóż (§ 1) prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają powiatowe plany obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Powiatowy plan obowiązkowych dostaw zbóż obejmuje plany obowiązkowych dostaw z:
1)
indywidualnych gospodarstw rolnych,
2)
spółdzielni produkcyjnych,
3)
zespołów uprawowych,
4)
gospodarstw rolnych należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych, z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych, podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych.

§  3.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych ustala się mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych w danym gospodarstwie przez ilość kilogramów zboża, przypadającą z 1 ha przeliczeniowego (normę).
§  4.
W celu ustalenia hektara przeliczeniowego dzieli się grunty orne na sześć klas według ich jakości.
§  5.
1.
Obszar gruntów ornych w poszczególnych klasach oblicza się w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:

1 ha gruntów ornych klasy I równa się 1,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy II równa się 1,6 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy III równa się 1,2 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IV równa się 1,0 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy V równa się 0,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy VI równa się 0,5 ha przeliczeniowego.

2.
W powiatach i gromadach, w których przeprowadzona została gleboznawcza klasyfikacja gruntów z podziałem na osiem klas, oblicza się obszar gruntów ornych w hektarach przeliczeniowych według następującej tabeli:

1 ha gruntów ornych klasy I równa się 1,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy II równa się 1,6 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IIIa równa się 1,25 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IIIb równa się 1,15 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IVa równa się 1,05 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy IVb równa się 0,95 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy V równa się 0,8 ha przeliczeniowego,

1 ha gruntów ornych klasy VI równa się 0,5 ha przeliczeniowego.

§  6.
Wysokość normy (§ 3) ustala się w zależności od powiatowego planu obowiązkowych dostaw zbóż z indywidualnych gospodarstw rolnych oraz od grupy gospodarstw.
§  7.
Ustala się 15 grup indywidualnych gospodarstw rolnych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  8.
O zaliczeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego do grupy decyduje ilość hektarów przeliczeniowych gruntów ornych danego gospodarstwa bez odłogów i innych gruntów przydzielonych do zagospodarowania.
§  9.
Normy oblicza się przy zastosowaniu odpowiedniego układu wskaźników progresji obciążenia gospodarstw w zależności od ich wielkości.
§  10.
Ustala się 20 układów wskaźników progresji w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  11.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają na każdy rok gospodarczy spośród 20 układów wskaźników progresji od 1 do 4 układów obowiązujących w poszczególnych powiatach.
§  12.
1.
Na podstawie obowiązujących w danym powiecie układów wskaźników progresji (§ 11) prezydium powiatowej rady narodowej ustala tabelę norm najbardziej odpowiadającą warunkom gospodarczym danej gromady.
2.
Ustalone przez prezydium powiatowej rady narodowej tabele norm zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Zatwierdzone przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej tabele norm obowiązują w danej gromadzie.
§  13.
W razie gdy gospodarstwo rolne położone jest w dwóch lub więcej gromadach na terenie jednego województwa, stosuje się normę obowiązującą w gromadzie, w której znajdują się główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.
§  14.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż stosuje się zaokrąglenie do 1 kilograma. Niepełne kilogramy zaokrągla się do 1 kilograma w górę.
§  15.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.
2.
Jeżeli gospodarstwo rolne nie jest położone na terenie jednej gromady (miasta, dzielnicy, osiedla), właściwość określa się w zależności od miejsca, w którym się znajdują główne zabudowania gospodarcze danego gospodarstwa.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych.

§  16.
Podstawą do ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych jest wyrażona w hektarach przeliczeniowych powierzchnia gruntów ornych spółdzielni wraz z działkami przyzagrodowymi członków spółdzielni oraz norma dostawy obowiązująca w danym powiecie (rejonie).
§  17.
Normy powiatowe obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych, a w powiatach, w których między poszczególnymi rejonami istnieją znaczne różnice warunków gospodarczych, normy rejonowe ustala na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
§  18.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego lub powiatowego związku spółdzielni produkcyjnych może zamiast normy powiatowej lub rejonowej (§ 17) zastosować przejściową normę ulgową dla spółdzielni produkcyjnych, w których:
1)
przejściowa norma ulgowa obowiązywała w poprzednim roku gospodarczym,
2)
norma powiatowa lub rejonowa jest wyższa od normy obowiązującej w danej gromadzie indywidualne gospodarstwa rolne posiadające tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile przypada na jedną rodzinę gruntów ornych, wniesionych przez członków danej spółdzielni produkcyjnej.
2.
Wysokość normy ulgowej (ust. 1) nie może być jednak niższa od normy właściwej dla odpowiedniej grupy gospodarstw indywidualnych w danej gromadzie bądź od normy ulgowej, jaka obowiązywała daną spółdzielnię produkcyjną w poprzednim roku gospodarczym.
§  19.
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, w których w roku wstąpienia do spółdzielni wszyscy lub część członków zbiera zboże ozime indywidualnie, wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ustala się oddzielnie dla poszczególnych członków zbierających zboża ozime indywidualnie.
2.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z obszarów użytkowanych zespołowo przyjmuje się powierzchnię gruntów ornych spółdzielni, pomniejszoną o powierzchnię gruntów pozostających w użytkowaniu indywidualnym.
3.
Wysokość obowiązkowych dostaw z obszaru, z którego członek spółdzielni zbiera zboże ozime indywidualnie, ustala się na podstawie normy obowiązującej indywidualne gospodarstwa rolne, posiadające tyle hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, ile wynosi obszar użytkowany przez danego członka spółdzielni.

§ 20.[]  1 (skreślony).

§  21.
1. 2
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż ze spółdzielni produkcyjnych ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.
2.
Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych.

§  22.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw:
1)
należących do oddziałów zaopatrzenia robotniczego i państwowych ośrodków maszynowych,
2)
należących do zakładów wychowawczych i opiekuńczych podległych Ministrowi Oświaty oraz do szkół rolniczych,
3)
o charakterze naukowo-doświadczalnym, z wyjątkiem podległych Ministrowi Rolnictwa, stanowi ilość towarowego zboża wynikającą z planu gospodarczego tych gospodarstw.
§  23.
1.
Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych należących do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych nie wymienionych w § 22, z wyjątkiem podległych Ministrowi Rolnictwa, stosuje się przepisy § 22, z tym że ilość towarowego zboża wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw nie może być niższa od ilości zboża, jaka przypadłaby przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danej gromadzie (powiecie, rejonie).
2.
W razie gdy ilość towarowego zboża wynikająca z planu gospodarczego tych gospodarstw (ust. 1) jest niższa od ilości zboża, jaka przypadłaby przy zastosowaniu norm obowiązujących spółdzielnie produkcyjne w danej gromadzie (powiecie, rejonie) stosuje się te normy.
§  24.
Zasady ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych, wymienionych w § 23, stosuje się odpowiednio do gospodarstw rolnych należących do stowarzyszeń wyznaniowych, a prowadzonych przy szkołach i zakładach opiekuńczych.
§  25.
1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zbóż z gospodarstw rolnych wymienionych w §§ 22-24 ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.
2.
Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zwolnienia i obniżenia wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.

§  26. 3
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku ich objęcia oraz w ciągu dwóch lat następnych, w czwartym zaś i dalszych latach od chwili objęcia obciąża się tymi dostawami według gromadzkich (powiatowych lub rejonowych) norm dostaw obowiązujących w danej wsi.
§  27.
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - nadane indywidualnym gospodarstwom rolnym na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), jak również przekazane spółdzielniom produkcyjnym do użytkowania - zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż w roku objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według gromadzkich (powiatowych lub rejonowych) norm dostaw obowiązujących w danej wsi.
§  28.
W przypadku gdy objęcie gruntów, o których mowa w § 26 oraz w § 27, nastąpiło w czwartym kwartale - za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  29.
1.
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym, zespołom uprawowym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych oraz będące we władaniu kółek rolniczych - zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż na okres trwania umowy.
2.
Grunty Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne grunty nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach nie wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przydzielone indywidualnym gospodarstwom rolnym, zespołom uprawowym i spółdzielniom produkcyjnym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z prezydiami rad narodowych oraz będące we władaniu kółek rolniczych - obciąża się obowiązkowymi dostawami zbóż w okresie trwania umowy według ulgowych norm dostaw w wysokości od 80 kg do 150 kg z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornych.
3.
Wysokość norm ulgowych, o których mowa w ust. 2, określa dla poszczególnych powiatów prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4.
Jeżeli norma obowiązkowych dostaw zbóż z gruntów własnych gospodarstwa jest niższa od normy ulgowej (ust. 3), stosuje się z gruntów przydzielonych do zagospodarowania lub w dzierżawę normę niższą.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą zastosować zwolnienie od obowiązku dostaw zbóż na okres dwóch lat, licząc od pierwszego roku zbiorów, gruntów określonych w ust. 2, jeżeli grunty te były nie uprawiane co najmniej przez dwa lata i zostały przydzielone na podstawie umów dzierżawy lub o zagospodarowanie, zawartych na okres nie krótszy niż sześć lat.
§  29a. 4
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 29 ust. 1:
1)
na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 3,
2)
w stosunku do gruntów nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
§  30. 5
Indywidualnym gospodarstwom rolnym:
1)
nie posiadającym naturalnych łąk i pastwisk,
2)
liczącym poniżej 5 ha przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 5 arów,
3)
liczącym 5 i więcej hektarów przeliczeniowych gruntów ornych, posiadającym naturalne łąki i pastwiska o obszarze do 10 arów,

obniża się obowiązkowe dostawy zbóż o 10%.

§  31.
Spółdzielniom produkcyjnym, w których naturalne łąki i pastwiska stanowią mniej niż 20% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się obowiązkowe dostawy zbóż o 10%.
§  32.
1.
Nowo założonym spółdzielniom produkcyjnym obniża się w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki wysokość obowiązkowych dostaw zbóż, przypadających z gruntów, z których będą dokonane zbiory zespołowe - o 20%. Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
2.
Obniżenie określone w ust. 1 stosuje się przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw zbóż.
§  33.
Właściwy do spraw skupu organ prezydium powiatowej (miejskiej - miasta stanowiącego powiat miejski) rady narodowej oraz rady narodowej miasta wyłączonego z województwa może obniżyć spółdzielniom produkcyjnym, których członkami są w większości chłopi małorolni, wysokość obowiązkowych dostaw zbóż odpowiednio do możliwości produkcyjnych poszczególnych spółdzielni.
§  34.
Grunty orne wniesione do spółdzielni produkcyjnych przez nowo wstępujących członków obciążane będą w pierwszych dwóch latach zespołowej gospodarki na tych gruntach normą dostaw zbóż, wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.
§  35.
Właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich - miast stanowiących powiaty miejskie) rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą przyznać ulgi w obowiązkowych dostawach zbóż spółdzielniom produkcyjnym obsiewającym znaczną część gospodarstwa łubinem i innymi nasionami roślin strączkowych na zielony nawóz.
§  36.
Zwalnia się od obowiązku dostaw zbóż gospodarstwa rolne:
1)
podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej,
2)
należące do Centralnego Zarządu Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i do Centralnego Zarządu Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego,
3)
należące do tuczarni Centrali Przemysłu Mięsnego, do Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego i do Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego "Herbapol" Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu,
4)
należące do spółdzielni mleczarskich prowadzących wychowalnię cieląt,
5)
należące do Funduszu Wczasów Pracowniczych,
6)
należące do rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych oraz podległe stacjom doświadczalnym oceny odmian,
7)
wymienione w § 22 i § 23 i nie produkujące zbóż.
§  37.
1.
Gospodarstwa rolne położone w rejonach górskich w województwach: wrocławskim, katowickim, krakowskim i rzeszowskim, które z uwagi na warunki glebowo-klimatyczne mają ograniczone możliwości produkcji roślinnej, mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu wszystkich lub części gospodarstw w poszczególnych wsiach lub gromadach (ust. 1) wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej.
§  38.
Na wniosek posiadacza indywidualnego gospodarstwa rolnego o obszarze gruntów ornych poniżej 5 ha przeliczeniowych, mającego na utrzymaniu więcej niż troje dzieci w wieku poniżej 14 lat, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż o 50 kg zboża na każde dziecko powyżej trojga.
§  39.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zbóż nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zbóż.
2.
Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 wydają właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich - w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych - w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych mogą przekazać uprawnienia do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2, organom do spraw skupu prezydiów gromadzkich (miejskich - w miastach nie stanowiących powiatów miejskich, osiedli) rad narodowych.
§  40.
1.
Gospodarstwom rolnym, kontraktującym uprawy, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się wysokość obowiązkowych dostaw zbóż w zależności od obszaru upraw zakontraktowanych przy zastosowaniu norm ustalonych dla danego gospodarstwa.
2.
Wysokość zmniejszenia ustala się mnożąc ilość hektarów fizycznych, zajętych pod uprawy zakontraktowane, przez normę właściwą dla danego gospodarstwa.
3.
Aż do upływu terminu wykonania umowy kontraktacyjnej, określonego w tej umowie, wstrzymuje się wykonanie części obowiązkowych dostaw zbóż obliczonej według zasad ust. 2.
4.
Po terminowym wywiązaniu się zobowiązanego z umowy kontraktacyjnej (ust. 2) następuje ostateczne zmniejszenie.

Wykonanie obowiązkowych dostaw zbóż.

§  41. 6
1.
Zakontraktowane płody rolne, wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia, a dostarczone w okresie od dnia 1 czerwca do końca terminów przewidzianych w umowach kontraktacyjnych, zalicza się w danym roku gospodarczym na poczet obowiązkowych dostaw zbóż do wysokości ustalonego zobowiązania. Przy zaliczaniu na obowiązkowe dostawy stosuje się normy zamiany określone w załączniku nr 5.
2. 7
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zmieniać normy zamiany zakontraktowanych płodów rolnych, określone w załączniku nr 5, w zależności od kształtowania się plonów tych płodów.
§  42.
1.
Gospodarstwa rolne mogą dostarczyć na poczet obowiązkowych dostaw zbóż nie kontraktowaną kukurydzę.
2.
Nie kontraktowaną kukurydzę odpowiadającą obowiązującym normom (standardom) zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw do wysokości ustalonego zobowiązania.
3.
Za dostarczoną na poczet obowiązkowych dostaw zbóż nie kontraktowaną kukurydzę wypłaca się należność w gotówce, obliczoną według stałych cen urzędowych.
§  43.
1.
Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych do 3 ha przeliczeniowych mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych albo ziemniaków lub - po upływie ustalonego terminu dostaw - przez uiszczenie równoważnika pieniężnego w wysokości różnicy między ceną żyta podstawowej jakości w rynkowym skupie zbóż ze zbiorów danego roku a ceną tego żyta w dostawach obowiązkowych.
2.
Uiszczenie równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, po uprzednim uzyskaniu zgody organów ustalających wysokość obowiązkowych dostaw.
3. 8
Indywidualne gospodarstwa rolne o obszarze gruntów ornych powyżej 3 ha przeliczeniowych i spółdzielnie produkcyjne mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych.
4. 9
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w poszczególnych latach ograniczyć w określonych rejonach kraju wykonywanie obowiązkowych dostaw zbóż dostawami zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa, o których mowa w ust. 3.
§  44.
1.
Indywidualne gospodarstwa rolne, zespoły uprawowe oraz spółdzielnie produkcyjne, położone w rejonach górskich lub podgórskich oraz na terenie Żuław w województwach olsztyńskim i gdańskim, mogą wykonać obowiązkowe dostawy zbóż dostawą zwierząt rzeźnych lub wełny owczej.
2.
Indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe położone na terenie powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz w województwie krakowskim mogą zamiast zbóż uiścić równoważnik pieniężny w wysokości i terminie określonych w § 43 ust. 1 i 2.
§  45. 10
(skreślony).
§  46. 11
(skreślony).
§  47. 12
1.
Normy zamiany kukurydzy nie kontraktowanej, trzody chlewnej, zwierząt rzeźnych, ziemniaków i wełny owczej, dostarczanych na poczet obowiązkowych dostaw zbóż (§§ 42-46), określa załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może zmieniać normy zamiany kukurydzy nie kontraktowanej, trzody chlewnej, zwierząt rzeźnych, ziemniaków i wełny owczej, określone w załączniku nr 6, w zależności od wzajemnej relacji cen zbóż do cen tych produktów.
§  48.
1.
Ustala się terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż:
1) 13
przez indywidualne gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne i zespoły uprawowe - od dnia 5 sierpnia do dnia 30 listopada każdego roku,
2)
przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych - od dnia 5 sierpnia do dnia 31 marca roku następnego.
2. 14
Terminy wykonania obowiązkowych dostaw zbóż przez poszczególne gospodarstwa rolne w ramach terminów, o których mowa w ust. 1, określają organy ustalające wysokość obowiązkowych dostaw uwzględniając przy tym wskaźniki miesięcznych terminarzy dostaw, ustalone przez właściwe do spraw skupu organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w zależności od warunków gospodarczych w poszczególnych powiatach (w miastach stanowiących powiaty).
3.
Gospodarstwom produkującym kwalifikowane zboża siewne, przeznaczone do wymiany sąsiedzkiej, organy ustalające wysokość obowiązkowych dostaw mogą na ich wniosek przesunąć terminy dostaw odpowiedniej części obowiązkowych dostaw zbóż do dnia 31 marca roku następnego.

Postępowanie odwoławcze.

§  49.
1.
Termin na wniesienie odwołania od decyzji w sprawach obowiązkowych dostaw zbóż wynosi 30 dni.
2.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostawy.
§  50.
W razie gdy odwołanie zostało uwzględnione, a zobowiązanie wykonane, przysługuje zobowiązanemu:
1)
zaliczenie części dostawy, o jaką zmniejszono mu zobowiązanie, na pokrycie zaległości w obowiązkowych dostawach lub na obowiązkowe dostawy w roku następnym,
2)
bądź zapłata za tę część dostawy (pkt 1) po cenach ustalonych dla ponadobowiązkowych dostaw zbóż.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  51. 15
(skreślony).
§  52.
1.
Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż.
2.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznawać nagrody:
1)
gromadom i wsiom przodującym w wykonaniu obowiązkowych dostaw zbóż - na cele kulturalno-oświatowe,
2)
osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw zbóż oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.
3.
Suma nagród przyznawanych w ramach funduszu nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zbóż nie może przekraczać 0,5% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż.
§  53.
1.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109, z 1955 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 31, poz. 187, z 1956 r. Nr 28, poz. 129 i z 1957 r. Nr 1, poz. 7).
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile nie są z nimi sprzeczne.
§  54.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz innym zainteresowanym ministrom.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1.

TABELA GRUP INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Nr grupyObszar gruntów ornych w ha przeliczeniowych
0 od 0 do 0,99
1 od 1 do 1,99
2 od 2 do 2,99
3 od 3 do 3,99
4 od 4 do 4,99
5 od 5 do 5,99
6 od 6 do 6,99
7 od 7 do 7,99
8 od 8 do 8,99
9 od 9 do 9,99
10 od 10 do 11,99
11 od 12 do 14,99
12 od 15 do 19,99
13 od 20 do 24,99
14 25 i powyżej

ZAŁĄCZNIK Nr 2.

TABELA UKŁADÓW WSKAŹNIKÓW PROGRESJI

Grupa gospodarstw w ha przeliczeniowychNumer kolejny układu wskaźników progresji
12345678910
2-2,991,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
3-3,991,41,41,41,41,41,41,51,51,51,5
4-4,991,71,81,81,71,81,81,91,91,91,9
5-5,992,02,12,12,12,22,22,22,22,32,3
6-6,992,32,42,42,52,62,72,42,52,62,5
7-7,992,52,62,72,82,93,12,52,72,82,7
8-8,992,62,82,93,13,23,42,62,93,02,8
9-9,992,73,03,13,33,43,62,73,13,12,9
10-11,992,83,13,33,53,63,82,83,23,23,0
12 i wyżej2,83,13,33,73,84,02,83,23,23,1
Grupa gospodarstw w ha przeliczeniowychNumer kolejny układu wskaźników progresji
11121314151617181920
2-2,991,01,01,01,01,01,01,01,01,01,0
3-3,991,51,51,51,51,61,51,61,61,61,7
4-4,991,91,92,02,02,12,02,22,22,12,3
5-5,992,32,32,42,42,42,52,62,62,62,8
6-6,992,62,62,72,82,73,02,93,03,03,2
7-7,992,92,92,93,12,93,43,23,33,43,6
8-8,993,13,23,13,33,03,73,43,53,73,9
9-9,993,33,43,23,53,14,03,63,74,04,2
10-11,993,43,63,33,73,24,23,83,94,24,4
12 i wyżej3,63,83,43,83,34,53,94,04,54,6

ZAŁĄCZNIK Nr 3. 16

WYKAZ WOJEWÓDZTW I POWIATÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULGOWEGO OBCIĄŻENIA OBOWIĄZKOWYMI DOSTAWAMI

1)
powiaty: międzychodzki, trzcianecki i miasto Piła w województwie poznańskim,
2)
powiaty: olecki, gołdapski i ełcki oraz z powiatu grajewskiego gromada Prostki, osiedle Prostki, wsie Marchewki i Kurczątki w gromadzie Grajewo w województwie białostockim,
3)
województwo olsztyńskie z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego,
4)
powiaty: elbląski, kwidzyński, lęborski, malborski, sztumski, nowodworsko-gdański i miasto Elbląg w województwie gdańskim,
5)
województwo koszalińskie,
6)
województwo szczecińskie,
7)
województwo zielonogórskie,
8)
województwo wrocławskie i miasto Wrocław,
9)
województwo opolskie,
10)
powiat gliwicki, z powiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, Gwoździany, Łagiewniki Małe, Myślina, Pludry, Sieraków, Szemrowice i miasto Dobrodzień, z powiatu tarnogórskiego gromady: Miedary, Tworóg i Wojska oraz osiedla: Krupski Młyn, Stolarzowice, Wieszowa i Zbrosławice oraz miasta: Gliwice, Bytom i Zabrze w województwie katowickim,
11)
powiat ustrzycki z wyjątkiem miasta Ustrzyki Dolne, powiat leski z wyjątkiem miasta Lesko oraz gromad: Olszanica, Uherce Mineralne, Łukawica, Tarnawa Górna i Hoczew, z powiatu sanockiego tylko gromady: Jaśliska, Bukowsko, Szczawne, Komańcza, Mrzygłód, Poraż, Tyrawa Wołoska, Sieniawa oraz wsie: Bałucianka, Deszno, Królik Polski, Królik Wołoski, Posada Górna, Wisłoczek i Wołtuszowa z gromady Posada Górna, z powiatu krośnieńskiego tylko gromady: Tylawa, Polany i wieś Chyrowa w gromadzie Iwla oraz przysiółek Nowa wieś w gromadzie Nadole, z powiatu jasielskiego tylko gromada Krempna, z powiatu gorlickiego tylko gromady: Gładyszów, Uście Gorlickie, Wysowa, Śmietnica i wsie: Bartne, Bodaki, Małastów i Ropica Górna w gromadzie Sękowa, z powiatu przemyskiego tylko gromady: Bircza, Leszczawa Dolna, Nowosiółki Dydyńskie, Żochatyn i Sufczyna oraz wieś Krzeczkowa w gromadzie Olszany - w województwie rzeszowskim.

ZAŁĄCZNIK Nr 4.

WYKAZ UPRAW OBJĘTYCH UMOWAMI KONTRAKTACYJNYMI, Z KTÓRYCH WYWIĄZANIE SIĘ UZASADNIA ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZBÓŻ

A.
Grupa nasienna

1. Materiał szkółkarski

2. Nasiona warzyw - z wyjątkiem nasion grochu, fasoli, bobu i kukurydzy

3. Marchew pastewna

4. Brukiew pastewna

5. Kapusta pastewna

6. Rzepa ścierniskowa

7. Buraki pastewne

8. Buraki cukrowe

9. Esparceta - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

10. Komonice - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

11. Lucerna siewna - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

12. Trawy - tylko w roku wysiewu (nie plonowania)

13. Cykoria

B.
Grupa konsumpcyjno-przemysłowa:

1. Gorczyca biała i czarna

2. Buraki cukrowe

3. Cykoria

4. Rośliny oleiste

5. Rącznik

6. Zioła

7. Chmiel

8. Tytoń

9. Jagody

10. Truskawki

11. Warzywa - z wyjątkiem warzyw z upraw przyśpieszonych

12. Owoce - z wyjątkiem jabłek późnych, jesiennych i zimowych

13. Len na słomę i włókno

14. Konopie na słomę i włókno

15. Wiklina

16. Lnianka

17. Zielonki roślin motylkowych i traw

ZAŁĄCZNIK Nr 5 17

WYKAZ ZAKONTRAKTOWANYCH PŁODÓW ROLNYCH I NORMY ZAMIANY

Lp.ZamiennikNormy zamiany za 100 kg zamiennika
A. Grupa nasienna:
1.Żyto pastewne (krzyca)120 kg zboża
2.Kukurydza ziarno120 kg zboża
3.Wyka ozima400 kg zboża
4.Wyka jara170 kg zboża
5.Gryka200 kg zboża
6.Groch150 kg zboża
7.Fasola150 kg zboża
8.Peluszka170 kg zboża
9.Bobik150 kg zboża
10.Łubin230 kg zboża
11.Esparceta300 kg zboża
12.Komonice:
a) rożkowa700 kg zboża
b) błotna700 kg zboża
13.Nostrzyk300 kg zboża
14.Inkarnatka300 kg zboża
15.Koniczyny:
a) czerwona700 kg zboża
b) szwedzka700 kg zboża
c) biała700 kg zboża
16.Przelot500 kg zboża
17.Lucerna siewna800 kg zboża
18.Lucerna chmielowa:
a) nieotarta300 kg zboża
b) otarta450 kg zboża
19.Seradela200 kg zboża
20.Trawy:
a) bekmania robaczkowa700 kg zboża
b) kostrzewa czerwona600 kg zboża
c) kostrzewa łąkowa400 kg zboża
d) kostrzewa owcza400 kg zboża
e) kostrzewa trzcinowata400 kg zboża
f) grzebienica pospolita800 kg zboża
g) kupkówka późna i wczesna400 kg zboża
h) mietlica biała rozłogowa1.000 kg zboża
i) owsik złocisty1.100 kg zboża
j) rajgras angielski300 kg zboża
k) rajgras francuski700 kg zboża
l) rajgras holenderski300 kg zboża
ł) rajgras włoski300 kg zboża
m) stokłosa bezostna700 kg zboża
n) tymotka500 kg zboża
o) wiechliny: błotna gajowa i łąkowa1.100 kg zboża
p) wyczyniec łąkowy1.100 kg zboża
r) mozga trzcinowata1.100 kg zboża
21.Len200 kg zboża
22.Konopie250 kg zboża
23.Nasiona warzyw:
a) bób150 kg zboża
b) groch150 kg zboża
c) fasola150 kg zboża
d) kukurydza120 kg zboża
B. Grupa konsumpcyjno-przemysłowa:
24.Jęczmień browarny100 kg zboża
25.Groch150 kg zboża
26.Fasola150 kg zboża
27.Gryka200 kg zboża

ZAŁĄCZNIK Nr 6.

NORMY ZAMIANY KUKURYDZY NIE KONTRAKTOWANEJ, TRZODY CHLEWNEJ, ZWIERZĄT RZEŹNYCH, ZIEMNIAKÓW I WEŁNY OWCZEJ NA ZBOŻE

Za 100 kg kukurydzy nie kontraktowanej:
a)
siewnej niekwalifikowanej w I standardzie zalicza się 120 kg zboża,
b)
siewnej niekwalifikowanej w niższych standardach zalicza się 100 kg zboża,
c)
na cele konsumpcyjno-przemysłowe zalicza się 100 kg zboża;

za 1 kg trzody chlewnej zalicza się 9 kg zboża;

za 100 kg ziemniaków zalicza się 25 kg zboża;

za 1 kg wełny owczej:

a)
białej sort. A, AB, B zalicza się 90 kg zboża,
b)
białej sort. BC, C zalicza się 81 kg zboża,
c)
białej jednolitej sort. CD, D zalicza się 72 kg zboża,
d)
białej mieszanej sort. CD, D, DE, E zalicza się 63 kg zboża,
e)
kolorowej sort. BC, C, CD, D, DE, E zalicza się 54 kg zboża.

Uwaga: Zwierzęta rzeźne przelicza się na trzodę chlewną w stosunku określonym w tabeli zamienników, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 4, poz. 20 i z 1964 r. Nr 26, poz. 169).

Nie może być przyjmowana na poczet obowiązkowych dostaw zbóż wełna owcza potna o niższym procencie wydajności (rendment) od określonego w § 27 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

1 § 20 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
2 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
3 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1968 r. (Dz.U.68.43.312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1968 r.
4 § 29a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
5 § 30 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
6 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.
7 § 41 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
8 § 43 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
9 § 43 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
10 § 45 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
11 § 46 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1970 r. (Dz.U.70.30.251) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 1970 r.
12 § 47 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
13 § 48 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.
14 § 48 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.
15 § 51 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
16 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1968 r. (Dz.U.68.43.312) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1968 r.
17 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1966 r. (Dz.U.66.25.152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1966 r.