Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.81.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

Na podstawie art. 129 § 2, art. 133 § 3, art. 139 § 2, art. 141 § 4 oraz art. 150 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992 (Dz. U. Nr 42, poz. 329 i z 1990 r. Nr 57, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule po wyrazach "w sprawie czasu pracy w" skreśla się wyraz "uspołecznionych";
2) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas pracy w zakładach pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 42 godzin na tydzień, z uwzględnieniem w roku kalendarzowym 38 dodatkowych dni wolnych od pracy, z tym że dla państwowych zakładów pracy ustala się czas pracy w wymiarze 8 godzin na dobę i średnio 42 godziny na tydzień.",

b) w ust. 2 skreśla się zdanie pierwsze;
3) w § 5 w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.";

4) w § 6 skreśla się ust. 4;
5) w § 8 w ust. 2 po wyrazie "stężeń" dodaje się wyrazy "i natężeń";
6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych dla poszczególnego pracownika, o której mowa w art. 133 § 2 Kodeksu pracy, może wynosić w okresie do dnia 31 grudnia 1992 r.:

1) w transporcie i komunikacji do 40 godzin miesięcznie,

2) przy obsłudze technicznej scen teatralnych i estradowych średnio do 30 godzin miesięcznie.

2. Stanowiska pracy oraz liczby godzin nadliczbowych w granicach określonych w ust. 1 ustala kierownik zakładu pracy po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.";

7) w § 18 w ust. 1 na początku zdania dodaje się wyraz "Państwowe";
8) w § 19:
a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) pracowników górnictwa, z wyjątkiem przepisów § 8, 11 i § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

2) pracowników urzędów państwowych, z wyjątkiem przepisów § 8 oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, które stosuje się do kierowców,

3) pracowników, których czas pracy jest określony przepisami w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem przepisów § 2 i 8 oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, które stosuje się do kierowców,"

b) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) pracowników zakładów służby zdrowia w zakresie unormowanym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387 i z 1991 r. Nr 69, poz. 294)".

§  2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.