Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.46.346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1949 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 38, poz. 277 i z 1949 r. Nr 9, poz. 55) w § 1 po pkt i) wprowadza się nowe punkty j) i k) w brzmieniu:

"j) z tytułu przeliczonych na gotówkę świadczeń rzeczowych, które podlegają przymusowemu ściągnięciu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 342),

k) na rzecz spółek drogowych z tytułu opłat członków tych spółek".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Skarbu i Administracji Publicznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.