Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem. - Dz.U.1933.56.427 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.56.427

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 czerwca 1933 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) oraz art. 6 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276), częściowo zmienionem rozporządzeniami iż dnia 13 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 30), z dnia 22 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 105) i z dnia 11 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 31) wprowadza się zmiany następujące:
1)
Paragraf 12 ustęp 2 punktu 6 otrzymuje brzmienie następujące:

"Powrotny wywóz za zwrotem cła może być zezwolony po upływie trzymiesięcznego terminu tylko w wyjątkowych wypadkach".

2)
Paragraf 13 zdanie końcowe ustępu 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"W innych wypadkach zezwala na powrotny wywóz Ministerstwo Skarbu".

3)
Paragraf 17 pkt. 3 uzupełnia się przez dodanie dalszego szóstego ustępu takiej treści:

"Przywóz surowic i szczepionek, używanych w praktyce lekarskiej może być dopuszczony wyłącznie za każdorazowem zezwoleniem Ministra Opieki Społecznej i na warunkach w zezwoleniu tem określonych".

4)
Paragraf 17 pkt. 5 wraz z odnośnemi załącznikami otrzymuje brzmienie następujące;

"a) Wszelkiego rodzaju ziemniaki, nie wyłączając sadzeniaków, można przywozić jedynie na zasadzie pozwolenia Ministra Skarbu, wydanego w porozumieniu iż Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i to tylko przez upoważnione do odprawy ziemniaków urzędy celne. Ziemniaki powinny być przywożone w nowem nieużywanem opakowaniu, zaplombowanem przez nadawcę, mb też luzem w zaplombowanych wagonach. Do każdej przesyłki powinien nadawca dołączyć dwa egzemplarze świadectwa oficjalnej służby fitopatologicznej lub zakładów ochrony roślin kraju eksportującego według załączonego wzoru Nr. 3. Świadectwo winno stwierdzać, że ziemniaki oraz wszelkie przedmioty, użyte do ich opakowania, są wolne od następujących chorób i szkodników oraz jajek i larw tych szkodników, raka ziemniaczanego (Synchytritum endobioticum Perc.), parcha prószystego (Spongospora subterranea Wallr), chrząszcza Colorado (Leptinotarsa) Doryphora (decemlineata Say), molika ziemniaczanego (Phthorimaea operculella Zell), mątwika ziemniaczanego (Heterodera schachtii rostochiensis), jak również, że ziemniaki te zostały wyprodukowane w miejscowości wolnej od powyższych chorób i szkodników oraz odległej co najmniej 20 km od najbliższego miejsca, w którem stwierdzono raka ziemniaczanego i 50 km od najbliższego miejsca, w którem stwierdzono chrząszcza Colorado.

b) Następujące wytwory produkcji roślinnej:

1. wszelkie drzewka i krzewy oraz ich sadzonki i zrazy;

2. rośliny ozdobne ukorzenione oraz ich sadzonki (cebule, kłącze i korzenie);

3. owoce w stanie świeżym: jabłka, gruszki, śliwki, morele, brzoskwinie, wiśnie i czereśnie;

4. wszelkie warzywa w stanie świeżym oraz ich części nadziemne i podziemne (z wyjątkiem nasion).

Uwaga: nie dotyczy ziemniaków, które podlegają postanowieniom, wymienionym pod p. 5a),

5. nasiona: grochu, peluszki, fasoli, soczewicy, wyki, bobu i bobiku - mogą być wprowadzane przez upoważnione do tego urzędy celne pod warunkiem zaopatrzenia przesyłki w dwa egzemplarze świadectwa oficjalnej służby fitopatologicznej lub też zakładów ochrony roślin kraju eksportującego według załączonego wzoru Nr. 16. Świadectwo winno stwierdzać, że zawartość przesyłki oraz wszelkie przedmioty służące do jej opakowania zostały zbadane i są wolne od wymienionych w zał. V chorób i szkodników oraz jajek i larw tych szkodników, jak również, że wyszczególnione wyżej wytwory produkcji roślinnej zostały wyprodukowane w zakładzie (na plantacji) wolnym(nej) od tych chorób i szkodników.

Ponadto przy przywozie drzewek, krzewów i ukorzenionych sadzonek oraz wszelkich innych roślin żywych z korzeniami lub podziemnych części roślin (cebule, kłącze, korzenie) z przylegającą do nich ziemią lub umieszczonych w naczyniach z ziemią, powyższe zaświadczenia powinny stwierdzać, że rośliny te zostały wyprodukowane w miejscowości wolnej od raka ziemniaczanego (Synchytrium endtobioticum Perc) i że zawarta w przesyłce ziemia nie pochodzi z terenu zarażonego rakiem ziemniaczanym.

c) Ziemniaki, rośliny, nasiona i owoce, wymienione pod a), b), pochodzące z gospodarstw rolnych, przeciętych lub oddzielonych linją graniczną i przeznaczone dla niezbędnych potrzeb tych gospodarstw, mogą być przywożone bez zaświadczeń fitosanitarnych, jedynie za pozwoleniem miejscowej polskiej władzy powiatowej administracji ogólnej.

d) Przywożone z zagranicy nasiona koniczyny, lucerny, przelotu, nostrzyku, komonicy i tymotki powinny być zaopatrzone w świadectwo (według załączonego wzoru Nr. 4) wystawione przez stację oceny nasion kraju eksportującego. Spisy stacyj, upoważnionych do wydawania takich świadectw, będą ogłaszane w Monitorze Polskim.

Ponadto przywożone z zagranicy do polskiego obszaru celnego-nasiona koniczyny, lucerny, przelotu, nostrzyku i komonicy podlegają w urzędach celnych, upoważnionych do dokonywania odprawy celnej tych artykułów, przymusowi barwienia w sposób, ustalony przez Ministra Skarbu w porozumieniu 7. Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Odnośne przepisy zostaną ogłoszone w Monitorze Polskim.

Barwienie odbywa się na koszt importera.

e) Fasola, niezakazana do przywozu (par. 16 ust. a) pkt. 4), może być wpuszczana do obszaru celnego na podstawie świadectw, wymienionych dla fasoli pod b) oraz świadectw kwalifikacyjnych, wystawionych przez zagraniczne władze państwowe, względnie organizacje rolnicze o charakterze społecznym.

Świadectwo kwalifikacyjne winno podawać gatunek fasoli (nazwę botaniczną) i stwierdzać, że nie zawiera składników trujących.

Brak wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego może być zastąpiony przez zaświadczenie krajowego Zakładu Państwowego Badania Żywności, wystawione po zbadaniu prób, przesłanych zakładowi przez urząd celny pod pieczęcią urzędową.

Badanie i przesyłkę prób uskutecznia się na koszt strony, t. j. osoby uprawnionej do rozporządzenia towarem.

f) Przy przewozie (tranzycie) przez polski obszar celny ziemniaków, roślin, nasion i owoców, wymienionych pod a), b), wymagane są zaświadczenia, wymienione pod a), b).

Postanowienie to nie ma zastosowania w razie, gdy artykuły, wymienione pod a), b), będą przewożone w zakrytych i zaplombowanych wagonach bez przeładowania, względnie w szczekiem i nieuszkodzonem opakowaniu.

g) Zaświadczenia wymienione pod a), b), d) powinny być wystawione bądź w języku polskim, bądź też w języku kraju eksportującego. W razie braku zaświadczenia w języku polskim, urząd celny ma prawo żądać przetłumaczenia zaświadczenia na język polski.

Spis urzędów celnych, uprawnionych do odprawy artykułów wymienionych pod a), b), d), będzie ogłaszany w Monitorze Polskim. W urzędach tych zdrowotność artykułów wymienionych pod a), b), może być sprawdzana przez rzeczoznawców upoważnionych do tego przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. W razie stwierdzenia na wspomnianych artykułach chorób lub szkodników, wymienionych w niniejszem rozporządzeniu, artykuły te nie będą mogły być przywiezione do polskiego obszaru celnego.

Przesyłki nasion wymienionych pod d) mogą być przez urzędy celne poddane w Polsce ponownej analizie. Jeżeli analiza wykaże zanieczyszczenie kanianką przesyłanych nasion, nie będą one mogły być przywiezione do polskiego obszaru celnego.

Wymienione pod a), b) rośliny oraz ich części, niezaopatrzone w zaświadczenia oficjalnej służby fitopatologicznej lub zakładów ochrony roślin kraju eksportującego, mogą być wydane do wolnego obrotu dopiero po uzyskaniu przez stronę zainteresowaną świadectwa od jednej z polskich stacyj ochrony roślin, stwierdzającego, że dana przesyłka jest wolna od niebezpiecznych chorób i szkodników roślin.

Nasiona roślin wymienionych pod d), niezaopatrzone w świadectwo zagranicznej stacji oceny nasion, mogą być przywiezione do polskiego obszaru celnego dopiero po uzyskaniu od jednej z uprawnionych do tego krajowych stacyj oceny nasion świadectwa, którego treść powinna odpowiadać wzorowi Nr. 4.

Postanowienia, dotyczące barwienia i świadectw czystości nasion, nie odnoszą się do próbek handlowych o wadze brutto 100 gramów i mniej, które mogą być przywożone bez żadnych ograniczeń".

5)
Paragraf 17 pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"Broń i amunicję w celach przemysłowych i handlowych można przywozić tylko na podstawie pozwolenia wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.

Broń do użytku osobistego wolno sprowadzać lub przywozić ze sobą bądź na zasadzie pozwolenia powiatowej władzy administracji ogólnej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania odbiorcy, względnie przywożącego, bądź na zasadzie zaświadczenia wydanego przez właściwą placówkę konsularna Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.

Materjały wybuchowe (ciała w stanie stałym, ciekłym lub lotnym, które pod działaniem podniet fizycznych, mechanicznych lub chemicznych rozwijają siłę niszczycielską) mogą być sprowadzane tylko na podstawie pozwolenia wojewódzkiej władzy administracji ogólnej".

6)
Paragraf 21 otrzymuje następujące brzmienie:

"Deklarowanie towarów do odprawy celnej oraz załatwianie połączonych z tem formalności celnych odbywa się na zasadach następujących:

1. Składać deklarację do odprawy celnej oraz załatwiać w związku z tem formalności celne może osoba uprawniona do rozporządzenia towarem (strona).

2. Za uprawnionego do rozporządzenia towarem (stronę) uważa się:

a) adresata, wymienionego w liście przewozowym, wykupionym przez niego,

b) okaziciela kwitu bagażowego,

c) przy transportach morskich, oraz rzecznych - posiadacza konosamentu celnego, t. j. konosamentu lub listu przewozowego - konosamentu, ostemplowanego przez urząd celny przy nadejściu statku z zagranicy,

d) bezpośredniego posiadacza towaru, jeżeli przywóz odbywa się bez dokumentu przewozowego.

3. Strona może w swojem zastępstwie upoważnić do złożenia deklaracji celnej oraz załatwienia w związku z tem formalności celnych:

a) koncesjonowane przez Ministerstwo Skarbu przedsiębiorstwo ekspedycyjne (p. 4),

b) ajencje celne polskich kolei państwowych, o ile chodzi o przesyłki kolejowe (p, 6),

c) pracownika swego, pozostającego u niej w stałym stosunku służbowym, jeżeli strona prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe, dla którego towar jest przeznaczony,

d) inną osobę, nietrudniącą się pośrednictwem przy załatwianiu formalności celnych, jeżeli ten, dla którego towar jest przeznaczony, nie jest handlującym.

4. Wymienione w p. 3 lit. "a" przedsiębiorstwo ekspedycyjne musi uzyskać na zastępowanie stron przy odprawie celnej osobną koncesję Ministerstwa Skarbu, w myśl postanowień art. 7 lit. f) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777).

5. Taką samą koncesję winny uzyskać każde przedsiębiorstwo względnie osoba, z wyjątkiem osób, wymienionych w i 3 pod d), które składają deklaracje celne i załatwiają formalności celne przy towarach, przybywających pod ich adresem, lecz przeznaczonych dla osób trzecich. W szczególności to się odnosi do towarów, których przeznaczenie dla osób trzecich wynika z dokumentów, przedstawianych urzędowi celnemu przy zgłoszeniu do odprawy celnej.

6. Ajencje celne polskich kolei państwowych występują w zastępstwie stron przy odprawie celnej na zasadach, ustalonych osobnemi przepisami wydawanemi przez Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu".

7)
Ustęp ostatni paragrafu 42 otrzymuje następujące brzmienie:

"Nadesłane egzemplarze próbek, o ile zwrot ich zastrzegła strona w protokóle, zwraca Ministerstwo Skarbu do urzędu celnego wraz z rozstrzygnięciem sprawy, celem doręczenia stronie za pokwitowaniem".

8)
Paragraf 43 otrzymuje następujące brzmienie:

"Orzeczenia, wydane w drugiej instancji przez Dyrekcje Ceł lub Ministerstwo Skarbu, są ostateczne w administracyjnym toku instancji, co nie wyklucza uprawnienia strony do wniesienia skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego w terminie dwumiesięcznym, licząc od dnia doręczenia orzeczenia. Objaśnienie, stwierdzające to uprawnienie, umieszcza się w orzeczeniach".

9)
W załączniku I do § 2 (Tabela towarów dopuszczonych do odprawy celnej w urzędach celnych II kl. według obowiązującej taryfy celnej) w grupie A skreśla się pozycję 117 pp. 1, 3, 4 i 5 taryfy celnej.
10)
W załączniku III do § 35 (Tabela tarowa) wprowadza się następujące zmiany:
a)
Zamiast ustępów "Do poz. 4 p. l" i "Do poz. 4 p. 2" wprowadza się następujące ustępy;

"Do poz. 4 pp. 1 i 2".

w skrzyniach lub beczkach 10 %

w workach pojedynczych 11/2 %

w workach podwójnych 2 %

w workach potrójnych 21/2 %

"Do poz. 4 p. 3".

Niewypieczone wyroby z ciasta:

w skrzyniach lub beczkach 15 %

Lejogom, dekstryna, sago, arrowroot, tapioka, maniok oraz ich namiastki:

w skrzyniach lub beczkach 10 %

w workach pojedynczych 11/2 %

w workach podwójnych 2 %

w workach potrójnych 21/2 %

Otręby migdałowe:

w skrzyniach lub beczkach 12 %

w workach pojedynczych 2 %

w workach podwójnych 3 %

b)
ustęp "Do poz. 51 p. 2 lit. a), uwaga II i lit. "b" otrzymuje takie brzmienie:

"Do poz. 51 p. 2 lit. a II i b".

w beczkach 15 %

w beczkach żelaznych 18 %

w workach 2 %

c)
Po ustępie "Do poz. 55 p. 15" dodaje się nowy ustęp:

"Do poz. 56.

w skrzyniach 24 % "

d)
Po ustępie "Do poz. 61 p. 1 lit. "a" dodaje się nowy ustęp:

"Do poz. 62 p. 5 lit. "i",

w workach pojedynczych 11/2 %

w workach podwójnych 21/2 %

e)
Po ustępie "Do poz. 180 p. 4 lit. "a" i "b" dodaje się nowy ustęp:

"Do poz. 180 p. 6 lit. a i b.

w belach 2,6%".

11)
We wzorze Nr. 6 do § 39 po wyrazach "a pochodzące z ....." oraz w uwadze końcowej skreśla się odnośnik "3)".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 2 tygodnie po ogłoszeniu z wyjątkiem postanowień p. 4 paragrafu 1, które wchodzą w życie w trzy miesiące po ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr V

Choroby roślinSzkodniki roślin
Rak korzeniowy - Bacterium tumefaciens E. Sm.Filoksera - Philloxera vastatrix Planch,
Zamieranie pędów malin - Didymella applana-te Sacc.,Korówka wełnista - Schisoneura (Eriosoma) lanigera Hausm.
Amerykańska rosa mączna - Sphaerotheca mors uvae Berk.Chrząszcz Colorado - Leptinotarsa (Doryphora) decemlineata, Say.
Rzekomy mączniak chmielu - Pseudoperonospora humuli Miy.Molik ziemniaczany - Phthorimaea operculella, Zell.
Choroby wirusowe chmielu.Tarcznik San Jose - Aspidiotus perniciosus, Comst.
Bakterjoza hjacyntów - Pseudomonas hyacinthi Er. Sm.Tarcznik ostrygowiec - Aspidiotus ostreiformis Curtis.
Plamistość liści azalji - Septoria azaleae Vogl.Czerwce - Coccidae wszystkie gatunki tej rodziny osobno niewymienione.
Rostocze - Rhizoglyphus echinopus Fum. i Rhizoglyphus hyacinthi Banks.
Nicienie - Nematodes (wszystkie gatunki tej rodziny)
Nasiennice - Rhagoletis Sp. sp.
Strąkowce - Bruchidae (wszystkie gatunki tej rodziny)

Wzór Nr. 3

do § 17 pkt. 3 lit. a)

Wzór świadectwa zdrowia i pochodzenia ziemniaków.

Kraj pochodzenia .............................................

Nr. ..................

Świadectwo zdrowia i pochodzenia ziemniaków.

(Ważne w ciągu 30 dni od daty wystawienia).

Niżej podpisany*) ............................................

..............................................................

zaświadcza, że ziemniaki, zawarte w oznaczonej niżej

przesyłce, zostały zbadane i że:

1) są wolne od następujących chorób i szkodników oraz jajek i

larw tych szkodników: rak ziemniaczany (Synchytrium

endobioticum), parch prószysty (Spongospora subterranea),

chrząszcz Colorado (Leptinotarsa decemlineata), molik

ziemniaczany (Phthorimaea operculella) i mątwik

ziemniaczany (Heterodera schachtii rostochiensis),

2) zostały wyprodukowane w miejscowości wolnej od powyższych

chorób i szkodników i odległej co najmniej 20 kilometrów od

najbliższego miejsca, w którem stwierdzono raka

ziemniaczanego (Synchytrium endobioticum), i 50 kilometrów

od najbliższego miejsca, w którem stwierdzono chrząszcza

Colorado (Leptinotarsa decemlineata).

3) są w nowem nieużywanem opakowaniu) ........................

bez opakowania

4) są w opakowaniu opatrzonem plombą z napisem ...............

w wagonie opatrzonym

5) wszelkie przedmioty użyte do opakowania zawartych w

przesyłce ziemniaków są wolne od wymienionych pod p. 1)

chorób i szkodników oraz jajek i larw tych szkodników.

Opis przesyłki.

Waga przesyłki ...............................................

Liczba i rodzaj opakowania ...................................

Znaki (Signum) na opakowaniu .................................

Nr. wagonu

Odmiana ziemniaków ...........................................

Okręg administracyjny ........................................

Nazwisko i adres wysyłającego ................................

Nazwisko i adres odbiorcy ....................................

......... dn. ............... 19 ... r.

(Pieczęć) Podpis ..............

______

*) Nazwisko, imię i charakter urzędowy funkcjonarjusza służby

ochrony roślin,

**) Nieodpowiadające przesyłce - skreślić.

Wzór Nr. 16

do § 17 pkt. 5 lit. "b"

Wzór świadectwa zdrowia i pochodzenia roślin.

Kraj pochodzenia .............................................

Nr. ..................

Świadectwo zdrowia i pochodzenia roślin.

(Ważne w ciągu 30 dni od daty wystawienia).

Niżej podpisany*) ............................................

zaświadcza, że zawarte w przesyłce: **) ......................

..............................................................

..............................................................

oraz wszelkie przedmioty służące do ich opakowania zostały

zbadane i że:

1) są wolne od chorób i szkodników oraz jajek i larw

szkodników wymienionych w załączniku V do rozporządzenia

Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r. w sprawie

częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14

marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 56,

poz. 427) jak również zostały wyprodukowane w zakładzie (na

plantacji) wolnym(nej) od powyższych chorób i szkodników,

2) zawarte w przesyłce wytwory produkcji roślinnej zostały

wyprodukowane w miejscowości wolnej od raka ziemniaczanego

(Synchytrium endobioticum Perc.) ***)

3) zawarta w przesyłce ziemia nie pochodzi z terenu zarażonego

rakiem ziemniaczanym (Synchytrium endobioticum Perc).***)

Opis przesyłki:

Waga przesyłki ...............................................

Liczba i rodzaj opakowania ...................................

Znaki (Signum) na opakowaniu .................................

Nr. wagonu

Okręg administracyjny ........................................

Nazwisko i adres wysyłającego ................................

Nazwisko i adres odbiorcy ....................................

......... dn. ............... 19 ... r.

(Pieczęć) Podpis ..............

*) Nazwisko, imię i charakter urzędowy funkcjonarjusza służby

ochrony roślin.

**) Wyszczególnić zawarte w przesyłce wytwory produkcji

roślinnej.

***) Nieodpowiadające przesyłce - skreślić.

Wzór Nr. 4

do § 17 pkt. 5 lit. d)

Wzór świadectwa czystości koniczyny, lucerny i t. p.

Świadectwo.

Stacja Oceny Nasion w ...................... stwierdza, iż

w próbach, pobranych z niżej oznaczonej przesyłki ilości ....

zaplombowanych, numerowanych i opatrzonych etykietą Stacji

worków nasion koniczyny, lucerny, przelotu, nostrzyku,

komonicy, tymotki, przeprowadzona analiza nie wykryła ani

jednego ziarnka kanianki.

Jednocześnie Stacja stwierdza, iż badanie przeprowadzone

zostało z zachowaniem następujących przepisów: z trzech

miejsc, u góry, ze środka i dołu każdego worka pobrano łącznie

100 gramów nasion. Tak pobrane próbki, zbadane każda

oddzielnie, nie wykazały obecności ani jednego ziarna

kanianki. O ile badanie wykazało obecność kanianki w połowie

lub w większej części prób - cała badana przesyłka została

uznana za zanieczyszczoną kanianką. Plombowanie przesyłki

uskuteczniła Stacja przed przeprowadzeniem analizy.

Oznaczenie przesyłki.

1. Nazwa nasion ..............................................

2. Waga przesyłki brutto .....................................

3. Znaki zbadanej przesyłki i numery worków ..................

4. Imię, nazwisko i adres nadawcy ............................

5. Imię, nazwisko i adres odbiorcy ...........................

Pieczęć Stacji

Podpis Kierownika Stacji

............... dnia........... 19 ...r.