Zm.: rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.559

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 6 maja 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Na mocy artykułów 1, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 28, 30 i 32 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) oraz na mocy art. 2 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem (Dz. U. R. P. № 99, poz. 915) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 31 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 87, poz. 483) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 17 ustęp pierwszy w 9 i 10 wierszach od góry skreśla się wyrazy "opłacone stemplem",
2)
w § 18 punkt a) otrzymuje brzmienie następujące:

"gdy zgłaszający stawił się osobiście w urzędzie, lub nadesłał zgłoszenie przez osobę trzecią, wydać upoważnienie po uprzedniem pobraniu l zł. (jednego złotego) opłaty kancelaryjnej i pierwszej raty opłaty abonamentowej za radjofon".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 7 dni po jego ogłoszeniu i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.