Zm.: rozporządzenie z dnia 10 października 1924 r. w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.87.483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 31 lipca 1926 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radiotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radiotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Na mocy artykułów 1, 7, 3, 9, 11, 12, 17, 28, 30 i 32 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58 poz. 584) zarządzą się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radiotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radiotechnicznego i handlu tym sprzętem (Dz. U. R. P. Nr. 99 poz. 915) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40 poz. 253) wprowadza się zmiany następujące:
1)
W § 5 punkt V otrzymuje brzmienie następujące:

"Wyższym zakładom naukowym i tym z pośród średnich zakładów technicznych, których program nauk obejmuje radjotechnikę".

2)
W § 5 punkt VII otrzymuje brzmienie następujące:

"Stowarzyszeniom miłośników radiotechniki oraz, za poręką stowarzyszeń, poszczególnym członkom tych stowarzyszeń, posiadającym odpowiednie techniczne kwalifikacje dla przeprowadzenia doświadczeń naukowych (patrz § 9)".

3)
W § 6 skreślić ostatnie zdanie ustępu przedostatniego,
4)
W § 7 ustęp ostatni otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy nadawaniu radjotelegraficznem lub radjotelefonicznem zabronione jest posługiwanie się językiem umówionym i szyfrowym za wyjątkiem kodów ogólnie przyjętych w radiokomunikacji".

5)
§ 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"Zakres fal w metrach i moc stacji w watach, licząc moc doprowadzoną do anod lamp oscylacyjnych, będzie ustalana każdorazowo przez Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów w zależności od przeznaczenia stacji i w związku z istniejąca w kraju siecią radjostacji".

6)
W § 14 ustęp pierwszy uzupełnia się w końcu słowami:

"albo wykazanie się odpowiednią fachową praktyką".

7)
W § 14 ustępie drugim po słowach "takich świadectw" dodaje się słowa "lub odpowiedniej praktyki".
8)
W § 15 ustęp pierwszy uzupełnia się w końcu słowami:

"anod lamp oscylacyjnych. Wyjątek stanowią stacje zaliczone do grupy VII, które uiszczają 25% norm powyższych",

9)
§ 16 otrzymuje brzmienie następujące:

"Upoważnienia na prawo zakupu i założenie radjostacji odbiorczej i korzystania z niej udzielane będą na podstawie pisemnych zgłoszeń wszystkim bez wyjątku ubiegającym się osobom w wieku ponad lat 14 bez różnicy czy będą to obywatele polscy, czy cudzoziemcy, pod warunkiem jednak, by zgłoszenie osób w wieku od lat 14 do 18 podpisane były oprócz zgłaszającego podanie przez osobę roztaczającą nad nią opiekę, która przez swój podpis bierze na siebie odpowiedzialność prawną za zgodne z przepisami użytkowanie stacji.

Upoważnienia udzielone cudzoziemcom, jak również wszystkim osobom, zamieszkałym w 15 km. pasie nadgranicznym, mogą być cofnięte na polecenie władz II lub III instancji bez podania motywów cofnięcia".

10)
§ 17 otrzymuje brzmienie następujące:

"Osoba prywatna, ubiegająca się we własnem imieniu lub w imieniu zastąpionej przez nią osoby prawnej o udzielenie jej wskazanego w paragrafie poprzednim upoważnienia obowiązana jest zwrócić się o nie zasadniczo do urzędu pocztowo-telegraficznego, którego okręgu doręczeń stacja ma być czynną, a co do stacyj ruchomych - do urzędu pocztowo-telegraficznego, w którego okręgu doręczeń ubiegający się o upoważnienie zamieszkuje, składając opłacone stemplem odpowiednie zgłoszenia, bądź osobiście, bądź przesyłając je pocztą listem poleconym lub przez posłańca za pokwitowaniem doręczenia. W miastach, w których ma siedzibę większa ilość urzędów pocztowo-telegraficznych, miejscowe Dyrekcje Poczt i Telegrafów wyznaczają, które urzędy uprawnione są do przyjmowania zgłoszeń i wydawania upoważnień.

Zwracanie się o wydanie upoważnienia do innego urzędu pocztowo-telegraficznego, niż to wskazane jest w ustępie poprzednim, uwzględniane będzie tylko w wypadkach wyjątkowych, a mianowicie, gdy zgłaszającą się o upoważnienie jest osoba przyjezdna, która, korzystając z pobytu w większem mieście, chciałaby nabyć radioodbiornik, nie posiada jednak wymaganego upoważnienia. Wydawane w tym wypadku upoważnienie ma charakter tymczasowy i winno być wymienione we właściwym urzędzie na upoważnienie stałe, które ten ostatni urząd wyda bezpłatnie, a tylko za pobraniem należnego abonamentu radiofonicznego.

W wymaganem dla uzyskania upoważnienia pisemnem zgłoszeniu należy podać:

a) imię, nazwisko, wiek, przynależność państwową i zawód osoby ubiegającej się o upoważnienie,

b) adres (ewentualnie i nr. telefonu), pod którym należy się zwracać do składającego zgłoszenie z wszelkiego rodzaju zawiadomieniami względnie rachunkami, dotyczącemi opłat radiofonicznych,

c) adres lokalu lub wskazanie miejsca, w którem ma być zainstalowana stacja odbiorcza i charakter: tego lokalu (mieszkanie prywatne, instytucja rządowa, komunalna, dobroczynna, zakład naukowy, biuro instytucji handlowej, przemysłowej lub innej, cukiernia, restauracja, sala koncertowa i t. p.) ewentualnie o ileby chodziło o stacje ruchome, gdzie takowe będą czynne,

d) przeznaczenie stacji odbiorczej (dla użytku prywatnego, dla demonstracyj publicznych bezpłatnych, dla demonstracyj płatnych),

e) w jakich ratach chce opłacać abonament radjofoniczny,

f) oświadczenie, że petent nie został już pozbawiony upoważnienia na posiadanie radjostacji odbiorczej na skutek wyroku sądowego lub na polecenie Władz II lub III instancji (patrz § 16 ustęp 2).

g) zobowiązanie do przestrzegania przepisów, normujących stosunek posiadacza radjostacji odbiorczej do władz państwowych i towarzystw eksploatujących radjofon, pod rygorem cofnięcia upoważnienia oraz ewentualnej odpowiedzialności sądowej.

Za wiarogodność przytoczonych w zgłoszeniu danych odpowiedzialną jest osoba podpisująca zgłoszenie, i dane te nie będą doraźnie sprawdzane i kwestionowane przez urząd wydający upoważnienia, gdyby jednak w następstwie okazało się, iż nie odpowiadają one rzeczywistości, wydane upoważnienie zostanie cofnięte bez prawa uzyskania nowego, winny zaś złożenia fałszywego zeznania zostanie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.

11)
§ 18 otrzymuje brzmienie następujące:

"Naczelnik urzędu pocztowo - telegraficznego względnie wyznaczony ku temu urzędnik, który przyjął do wykonania wymienione w § 17 zgłoszenie, obowiązany jest niezwłocznie na podstawie przytoczonych w zgłoszeniu danych sporządzić upoważnienie i,

a) gdy zgłaszający stawił się osobiście w urzędzie, lub nadesłał zgłoszenie przez osobę trzecią, wydać upoważnienie po uprzedniem pobraniu 5 zł. opłaty kancelaryjnej i pierwszej raty opłaty abonamentowej za radjofon,

b) gdy zgłoszenie nadesłane zostało pocztą, wysłać upoważnienie pocztą, jako przesyłkę zleceniową.

Uiszczenie opłaty kancelaryjnej urzędnik wydający upoważnienie zaznacza na upoważnieniu w przeznaczonej na to rubryce.

W razie wydawania upoważnienia na radjostację odbiorczą dla produkcyj publicznych wydający upoważnienie czyni na nim wzmiankę, że upoważnienie jest ważne tylko w razie posiadania wymaganego zezwolenia władz administracyjnych na produkcje publiczne".

12)
§ 20 obowiązuje w nowem brzmieniu następującem:

"Upoważnienia, które już zostały wystawione lub które wystawione zostaną w ciągu r. 1926, 1927 i 1928 zasadniczo ważne będą do 1 stycznia 1929 r. Stosownie do uznania Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów może nastąpić ich dalsza prolongata lub też nowa rejestracja wszystkich radjoodbiorników".

13)
§ 21 otrzymuje brzmienie następujące:

"W razie przeniesienia stacji radjoodbiorczej z lokalu, wskazanego w upoważnieniu, do innego lokalu lub innej miejscowości, znajdującej się w okręgu doręczeń tegoż urzędu, który upoważnienie wydał, posiadacz upoważnienia obowiązany jest o zmianie adresu powiadomić zainteresowany urząd, w ciągu dni siedmiu. Dotyczy to również zmiany adresu, pod którym mają być przesłane zawiadomienia i rachunki.

Gdy nowy lokal znajduje się w okręgu doręczeń innego urzędu niż urząd, który upoważnienie wydał, posiadacz upoważnienia obowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dni siedmiu powiadomić urząd, w którego spisach figuruje, o skreślenie go w spisie i przekazanie podania urzędowi, w którego okręgu będzie nowe miejsce zamieszkania abonenta.

Podany w ustępie poprzednim sposób postępowania nie dotyczy stacyj radjoodbiorczych, czasowo przenoszonych do innych miejscowości wskutek wyjazdu ich posiadaczy na letniska, do miejsc kuracyjnych, na roboty sezonowe i t. p. W tym wypadku posiadacz upoważnienia uiszcza opłaty abonamentowe radiofoniczne w urzędzie, w którym jest zarejestrowany bądź we właściwych terminach, bądź zgóry za pewną ilość miesięcy".

14)
W § 22 w ustępie pierwszym po słowach "użyteczności publicznej" i w ustępie drugim po słowie "antypaństwowych" dodaje się słowa: "oraz komunikatów agencyj telegraficznych, przeznaczonych dla ściśle określonego grona odbiorców".
15)
W § 22 dodaje się ustęp trzeci następującej treści:

"Przedsięborstwa prasowe za prawo odbioru i wykorzystywanie treści komunikatów "do wszystkich" (Cq - à tous) jako materjału informacyjnego, nie uiszczają żadnych dodatkowych opłat, gdy przeciwnie za prawo odbioru i wykorzystania treści komunikatów, przeznaczonych dla ściśle określonego grona odbiorców, ci ostatni oprócz opłat na rzecz odnośnej agencji uiszczają jeszcze na rzecz Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów pewną opłatę indemnizacyjną, której wysokość ustala Minister Przemysłu i handlu".

16)
W § 23 ustęp pierwszy uzupełnia się następującem zdaniem:

"Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów po stwierdzeniu przez własne organa lub przez upoważnione przez nią do tego organa towarzystwa eksploatującego radjofon, iż prywatna radjostacja przez zbytnie promieniowanie przeszkadza innym posiadaczom radjontacyj odbiorczych, ma prawo cofnąć upoważnienie",

17)
W § 23 w ustępie drugim po słowach "50 metrów" dodaje się:

"licząc całą długość anteny i długość części doprowadzenia znajdującej się na zewnątrz budynku".

18)
W § 29 ustęp drugi i następne do końca paragrafu skreśla się.
19)
W § 30 w ustępie czwartym w punktach a), b) i c) skreśla się słowa:

"Oznaczonych żetonami Ä".

"(Oznaczonych żetonami B'.

"Bez znaku żetonowego".

20)
W § 31 skreśla się słowa:

"upoważnieniami na zakup radioodbiorników".

21)
§ 32 skreśla się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 1926 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.