Zgłoszenie przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia protektoratu "Nyassaland" do Konwencji i Umów Międzynarodowych pocztowych podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.52.355

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 maja 1925 r.
w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia protektoratu "Nyassaland" do Konwencji i Umów Międzynarodowych pocztowych podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z notą Poselstwa Szwajcarskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 1925 r., że dnia 15 stycznia 1925 r. Rząd Wielkiej Brytanji zgłosił w imieniu protektoratu "Nyassaland" przystąpienie do Konwencji i Umów Międzynarodowych pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r. zaznaczając w nocie dodatkowej co następuje:
"1) que le Protectorat de Nyassaland devait être considéré comme étant compris dans "les autres Dominions et l'ensemble des colonies et protectorats britanniques" mentionnés au chiffre 6 de l'article 29 de la Convention postale universelle da Madrid;
2)
que l'adhésion du Protectorat de Nyassaland à l'Union postale Universelle serait valable à partir de la date à laquelle la notification d'adhésion serait communiquée par le Gouvernement Suisse aux autres Gouvernements des pays faisant partie de l'Union postale".

Przekład.

1)
że protektorat "Nyassaland" powinien być uważany, jako należący do "innych Domin-jonów i zespołu kolonij i protektoratów brytyjskich wspomnianych pod liczbą 6 w artykule 29 Konwencji pocztowej powszechnej Madryckiej".
2)
że przystąpienie protektoratu "Nyassaland" do powszechnej Unji pocztowej będzie mogło być ważne od daty notyfikacji przystąpienia, złożonej przez Rząd Szwajcarji pozostałym krajom, biorącym udział w Unji pocztowej.