§ 9. - [Załączniki do wniosków] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  9.  [Załączniki do wniosków]
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
2)
dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
3)
umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
4)
kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
5)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
6)
informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana;
7)
kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
8)
dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
9)
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
10)
umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
11)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
12)
dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A - jeżeli informacja starosty była wymagana;
14)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
15)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
2. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
1)
kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
2)
kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
4)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
5)
informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
6)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
7)
dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
8)
dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
9)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.
3. 
Jeden egzemplarz informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, o określonym numerze identyfikacyjnym, może zostać dołączony tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.
4. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)
umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę - w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;
3)
dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca - w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A.
5. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 9.
6. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci papierowej wniosku o wydanie:
1)
zezwolenia na pracę może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15;
2)
zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9;
3)
przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15 oraz ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-6 i 9.
7. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci elektronicznej wniosku o wydanie:
1)
zezwolenia na pracę może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15;
2)
zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9;
3)
przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15 oraz ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-6 i 9.
8. 
Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały dołączone do wniosku.