Art. 90a. - [Opłata za wydanie zezwolenia na pracę] - Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r.
Art.  90a.  [Opłata za wydanie zezwolenia na pracę]
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
1a. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:
1)
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie,
2)
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

- po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

2. 
Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. 
W przypadku wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową lub w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu.
3. 
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 i 1a, biorąc pod uwagę:
1)
rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub
2)
umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub
3)
okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
4)
liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę, lub
5)
liczbę oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi.