Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079 i 1383) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
typy zezwoleń na pracę;
2)
tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;
3)
tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";
4)
wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
5)
wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;
6)
wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy;
7)
wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
8)
wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
9)
tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:
1)
A - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
B - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
3)
C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;
4)
D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
5)
E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym w innym celu niż wskazany w pkt 2-4;
6)
S - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności okreś lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pracę sezonową).
1. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej oraz dokumenty wymagane w postępowaniach dotyczących tych wniosków składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3. 
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5. 
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wpisaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedkłada staroście, który wpisał wniosek, oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej oraz kopię dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego.
2. 
W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1. 
Wzór zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2. 
Wzór zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
1. 
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej oraz dokumenty wymagane w postępowaniach dotyczących tych wniosków składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3. 
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
4. 
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
5. 
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
6. 
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
7. 
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
8. 
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
2. 
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.
1. 
Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, właściwy starosta:
1)
przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;
2)
niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy, niezawyżone w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec;
3)
informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, w tym o liczbie obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy;
4)
w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje do niego kandydatów - obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zainteresowanych ofertą pracy i spełniających wymagania w niej określone;
5)
dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
6)
w terminach określonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniającą liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy;
7)
w przypadku gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem.
2. 
W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. 
W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.
4. 
Jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustaleń powiatowego urzędu pracy wynika możliwość pozyskania co najmniej jednego odpowiedniego kandydata spośród obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, spełniającego wymagania określone w ofercie pracy, a podmiot składający ofertę, bez uzasadnionych przyczyn, nie wyraził zgody na skierowanie takiego kandydata lub nie przyjął go do pracy, starosta w informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
5. 
Starosta wydaje informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie miejsc pracy, na które nie ma odpowiednich kandydatów, nadaje każdemu egzemplarzowi numer identyfikacyjny oraz umieszcza tę informację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób umożliwiający wojewodzie zapoznanie się z tą informacją.
6. 
Wzór informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującej obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
7. 
Przepisów ust. 1 i 3-5 nie stosuje się, jeżeli powiatowy urząd pracy nie przyjął oferty pracy na podstawie art. 36 ust. 5e i 5f ustawy.
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
2)
dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
3)
umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
4)
kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
5)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
6)
informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana;
7)
kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
8)
dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
9)
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
10)
umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
11)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
12)
dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu A - jeżeli informacja starosty była wymagana;
14)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
15)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
2. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
1)
kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
2)
kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
4)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
5)
informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
6)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
7)
dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
8)
dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
9)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.
3. 
Jeden egzemplarz informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, o określonym numerze identyfikacyjnym, może zostać dołączony tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.
4. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)
umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę - w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;
3)
dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca - w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A.
5. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 9.
6. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci papierowej wniosku o wydanie:
1)
zezwolenia na pracę może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15;
2)
zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9;
3)
przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15 oraz ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-6 i 9.
7. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci elektronicznej wniosku o wydanie:
1)
zezwolenia na pracę może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15;
2)
zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9;
3)
przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 8-13 i 15 oraz ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-6 i 9.
8. 
Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały dołączone do wniosku.
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, w art. 88o ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.
2. 
W uzasadnionych przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, jeżeli w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15.
3. 
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia tych zezwoleń może żądać przedstawienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy, lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 2b ustawy.
1. 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa się w formie pisemnej, w postaci elektronicznej lub papierowej, w celu wpisu do ewidencji oświadczeń.
2. 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mające postać elektroniczną oraz dokumenty wymagane w postępowaniu w sprawie wpisu tego oświadczenia do ewidencji oświadczeń składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3. 
Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
4. 
Wzór oświadczenia podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia.
5. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń:
1)
kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
2)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
6. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń aktualne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
7. 
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy, stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.
8. 
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący sprawę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może żądać przedstawienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 6 ustawy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
1. 
Do postępowań w sprawach zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 pkt 5, może dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2022 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE WNIOSKU DO EWIDENCJI WNIOSKÓW W SPRAWIE PRACY SEZONOWEJ nr ................................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI O ZGŁOSZENIU SIĘ CUDZOZIEMCA W CELU WYKONYWANIA PRACY SEZONOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZEZWOLENIE na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu ...... nr .............................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZEZWOLENIE na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S nr ...................................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

ZEZWOLENIE na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S nr ......................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

WNIOSEK PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu .......... nr .........................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S nr ...........................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S nr .............................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88J UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

INFORMACJA STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy nr .......................................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO JAKO AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI W CHARAKTERZE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODMIOTU NIEŚWIADCZĄCEGO USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88Z UST. 5 PKT 1-6 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

wzór

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345), które na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.