Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.128.592

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1993 r.
w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:
Zawiesza się pobieranie ceł wymierzonych według stawek autonomicznych i podstawowych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591):
1) 1
do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku,
2)
do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku,
3)
do dnia 31 maja 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku,
4) 2
do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka zawieszona
1234
53015301Len surowy lub obrabiany, ale nie przędziony; pakuły lniane i odpady lnu (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):
5301 10 00 0- Len surowy lub roszony0
- Len międlony, trzepany, czesany lub

przerobiony w inny sposób, lecz nie

przędziony:

5301 21 00 0- - Międlony lub trzepany0
5301 29 00 0- - Pozostały0
5301 30- Pakuły i odpady lnu:
5301 30 10 0- - Pakuły0
5301 30 90 0- - Odpady lnu0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PozycjaKod PCNWyszczególnienieStawka zawieszona
1234
05110511Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi:
- Pozostałe:
0511 99- - Pozostałe:
0511 99 10 0- - - Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych

skór lub skórek

0
13011301Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i balsamy:
1301 90- Pozostałe:
1301 90 90- - Pozostałe:
1301 90 90 1- - - Z drzew liściastych0
18011801 00 00 0Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone0
25122512 00 00 0Skały krzemionkowe kopalne (np. ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie krzemionkowe, nawet wypalane, o pozornej gęstości 1 lub mniej
25282528Naturalne borany i ich koncentraty (nawet wypalane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85% H3BO3 w przeliczeniu na suchą masę:
ex2528 90 00 0- Pozostałe1)0
26032603 00 00 0Rudy miedzi i koncentraty0
26062606 00 00 0Rudy glinu i koncentraty0
26082608 00 00 0Rudy cynku i koncentraty0
27082708Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej i z innych smół mineralnych:
2708 20 00 0- Koks pakowy0
27102710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
- Oleje lekkie:
2710 00 11 0- - Do przeprowadzania procesu specyficznego15
2710 00 15 0- - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2710 00 11

15
- - Do innych celów:
- - - Benzyny specjalne:
2710 00 21 0- - - - Benzyna lakiernicza15
2710 00 25 0- - - - Pozostałe15
- - - Pozostałe:
- - - - Benzyna silnikowa:
2710 00 26 0- - - - - Benzyna lotnicza15
- - - - - Pozostałe z zawartością ołowiu:
- - - - - - Nie przekraczającą 0,013 g/l:
2710 00 27 0- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 9515
2710 00 29 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 95 lub

większej, ale mniejszej niż 98

15
2710 00 32 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub

większej

15
- - - - - - Przekraczającą 0,013 g/l:
2710 00 34 0- - - - - - - O liczbie oktanowej poniżej 9815
2710 00 36 0- - - - - - - O liczbie oktanowej 98 lub

większej

15
2710 00 37 0- - - - Paliwo typu benzyny do silników

odrzutowych

15
2710 00 39 0- - - - Pozostałe oleje lekkie15
- Oleje średnie:
2710 00 41 0- - Do przeprowadzania procesu specyficznego15
2710 00 45 0- - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2710 00 41

15
- - Do innych celów:
- - - Nafta:
2710 00 51 0- - - - Paliwo do silników odrzutowych15
2710 00 55 0- - - - Pozostała15
2710 00 59 0- - - Pozostałe15
- Oleje ciężkie:
- - Oleje płynne (napędowe):
2710 00 61 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego15
2710 00 65 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2710 00 61

15
2710 00 69- - - Do innych celów:
2710 00 69 1- - - - Oleje napędowe do silników35
2710 00 69 9- - - - Pozostałe15
- - Oleje opałowe:
2710 00 71 0- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego15
2710 00 72 0- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w

innym procesie niż wymieniony w podpozycji

2710 00 71

15
- - - Do innych celów:
2710 00 74 0- - - - O zawartości siarki w masie nie

przekraczającej 1%

15
2710 00 76 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 1%,

ale nie przekraczającej 2%

15
2710 00 77 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2%,

ale nie przekraczającej 2,8%

15
2710 00 78 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 2,8%15
27132713Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych:
- Koks naftowy:
2713 11 00 0- - Nie wyprażony0
2713 12 00 0- - Wyprażony0
28042804Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale:
- Krzem:
2804 69 00 0- - Pozostały6
28112811Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Pozostałe kwasy nieorganiczne:
2811 11 00 0- - Fluorowodór (kwas fluorowodorowy)7
28182818Elektrokorund (korund sztuczny), nawet nie zdefiniowany chemicznie; tlenek glinowy; wodorotlenek glinowy:
2818 10 00 0- Elektrokorund (korund sztuczny), nawet nie

zdefiniowany chemicznie

10
2818 20 00 0- Tlenek glinowy inny niż elektrokorund6
2818 30 00 0- Wodorotlenek glinowy6
28222822 00 00 0Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu5
28252825Hydrazyna i hydroksylamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali:
2825 70 00 0- Tlenki i wodorotlenki molibdenu6
2825 90– Pozostałe:
2825 90 40 0- - Tlenki i wodorotlenki wolframu5
28362836Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:
2836 40 00 0- Węglany potasowe7
- Pozostałe:
2836 92 00 0- - Węglan strontu8
28492849Węgliki, nawet chemicznie nie zdefiniowane:
2849 20 00 0- Krzemu8
29022902Węglowodory cykliczne:
2902 60 00 0- Etylobenzen8
29122912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd:
- Aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z

inną tlenową grupą funkcyjną:

2912 42 00 0- - Etylowanilina (3-etoksy-4-

hydroksybenzaldehyd)

8
29352935 00 00 0Sulfonamidy7
29372937Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne używane głównie jako hormony; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony:
2937 10- Hormony (przedniego) płata przysadki lub

podobne hormony oraz ich pochodne:

2937 10 10 0- - Hormony gonadotropowe0
2937 10 90 0- - Pozostałe0
- Hormony kory nadnerczy i ich pochodne:
2937 21 00 0- - Kortizon, hydrokortizon, prednison

(dehydrokortizon) i prednisolon

(dehydrohydrokortizon)

0
2937 22 00 0- - Chlorowcowane pochodne hormonów kory

nadnerczy

0
2937 29- - Pozostałe:
2937 29 10 0- - - Octany kortizonu i hydrokortizonu0
2937 29 90 0- - - Pozostałe0
- Pozostałe hormony i ich pochodne; pozostałe

steroidy używane głównie jako hormony:

2937 91 00 0- - Insulina i jej sole0
2937 92 00 0- - Estrogeny i progestogeny0
2937 99 00 0- - Pozostałe0
32013201Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i inne pochodne:
3201 10 00 0- Ekstrakt quebracho8
3201 20 00 0- Ekstrakt z akacji9
3201 30 00 0- Ekstrakt z dębu lub kasztana6
3201 90- Pozostałe:
3201 90 10 0- - Ekstrakt sumaku, ekstrakt valonii6
3201 90 90 0- - Pozostałe6
32023202Syntetyczne garbniki organiczne; nieorganiczne substancje garbnikowe; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; enzymatyczne preparaty do garbowania wstępnego:
3202 10 00 0- Syntetyczne organiczne substancje garbujące5,5
3202 90 00 0- Pozostałe5,5
32043204Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet o określonej budowie chemicznej:
- Syntetyczne organiczne środki barwiące oraz

preparaty oparte na nich, jak wyszczególniono

w uwadze 3 do niniejszego działu:

3204 12 00 0- - Barwniki kwasowe, metalizowane i nie

metalizowane oraz preparaty na ich bazie;

barwniki zaprawowe oraz preparaty na ich

bazie

10
32063206Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie:
3206 50 00 0- Produkty nieorganiczne używane jako luminofory0
33013301Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych:
- Olejki eteryczne z owoców cytrusowych:
3301 11- - Bergamotowy:
3301 11 10 0- - - Nie odterpenowany11
3301 11 90 0- - - Odterpenowany7
3301 12- - Pomarańczowy:
3301 12 10 0- - - Nie odterpenowany11
3301 12 90 0- - - Odterpenowany7
3301 13- - Cytrynowy:
3301 13 10 0- - - Nie odterpenowany11
3301 13 90 0- - - Odterpenowany7
3301 14- - Limetowy:
3301 14 10 0- - - Nie odterpenowany11
3301 14 90 0- - - Odterpenowany7
3301 19- - Pozostałe:
3301 19 10 0- - - Nie odterpenowane11
3301 19 90 0- - - Odterpenowane7
- Olejki eteryczne inne niż z owoców

cytrusowych:

3301 21- - Geraniowy:
3301 21 10 0- - - Nie odterpenowany3
3301 21 90 0- - - Odterpenowany5
3301 22- - Jaśminowy:
3301 22 10 0- - - Nie odterpenowany0
3301 22 90 0- - - Odterpenowany5
3301 23- - Lawendowy:
3301 23 10 0- - - Nie odterpenowany0
3301 23 90 0- - - Odterpenowany5
3301 24- - Mięty pieprzowej (Mentha piperita):
3301 24 10 0- - - Nie odterpenowany0
3301 24 90 0- - - Odterpenowany5
3301 25- - Innych mięt:
3301 25 10 0- - - Nie odterpenowany0
3301 25 90 0- - - Odterpenowany5
3301 26- - Wetiwerowy:
3301 26 10 0- - - Nie odterpenowany0
3301 26 90 0- - - Odterpenowany5
3301 29- - Pozostałe:
- - - Goździka, niaouli i ylang-ylang:
3301 29 11 0- - - - Nie odterpenowane3
3301 29 31 0- - - - Odterpenowane5
- - - Pozostałe:
3301 29 61 0- - - - Nie odterpenowane0
3301 29 91 0- - - - Odterpenowane5
3301 30 00 0- Rezinoidy4,5
3301 90- Pozostałe:
3301 90 10 0- - Terpentynowe produkty uboczne

odterpenowanych olejków eterycznych

5
3301 90 90 0- - Pozostałe6
34033403Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaty zawierające w masie jako składnik zasadniczy 70% lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych:
- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje

otrzymane z minerałów bitumicznych:

3403 11 00 0- - Preparaty do obróbki materiałów

włókienniczych, skóry, skór futerkowych i

innych materiałów

5
- Pozostałe:
3403 91 00 0- - Preparaty do obróbki materiałów

włókienniczych, skóry, skór futerkowych i

innych materiałów

5
37023702Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:
3702 10 00- Do promieni rentgenowskich:
3702 10 00 9- - Pozostałe8
39073907Poliacetale, inne polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych:
3907 40 00 0- Poliwęglany8,5
39093909Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych:
3909 40 00 0- Żywice fenolowe7
41014101Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione, również dwojone:
4101 10- Całe skóry i skórki bydlęce, o masie jednej

skóry nie przekraczającej 8 kg przy suszeniu

zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone, lub 14 kg,

jeśli świeże, mokrosolone lub inaczej

zakonserwowane:

4101 10 10 0- - Świeże lub mokrosolone0
4101 10 90 0- - Pozostałe0
- Pozostałe skóry i skórki bydlęce świeże lub

mokrosolone:

4101 21 00 0- - Całe0
4101 22 00 0- - Krupony i półkrupony0
4101 29 00 0- - Pozostałe0
4101 30- Pozostałe skóry i skórki bydlęce inaczej

zakonserwowane:

4101 30 10 0- - Suszone lub suchosolone0
4101 30 90 0- - Pozostałe0
41034103Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 (b) lub 1 (c) do niniejszego działu:
4103 10- Kozie i koźlęce:
4103 10 10 0- - Świeże, solone lub suszone0
4103 10 90 0- - Pozostałe0
4103 20 00 0- Z gadów0
4103 90 00 0- Pozostałe0
41064106Wyprawione skóry kozie i koźlęce, bez włosa, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:
- Garbowane lub dogarbowane, lecz nie preparowane inaczej, nawet dwojone:
4106 11- - Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi:
4106 11 10 0- - - Z indyjskich kóz i koźląt, nawet poddane

pewnym obróbkom, jednakże nie nadające się

do bezpośredniego użycia do produkcji

artykułów ze skóry

0
4106 11 90 0- - - Pozostałe3
4106 12 00 0- - Wstępnie garbowane w inny sposób3
4106 19 00 0- - Pozostałe3
4106 20 00 0- Pergaminowane lub preparowane po garbowaniu4
41074107Skóry wyprawione z pozostałych zwierząt, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:
4107 10- Świńskie:
4107 10 10 0- - Garbowane, ale nie preparowane inaczej7
4107 10 90 0- - Pozostałe15
- Z gadów:
4107 21 00 0- - Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi15
4107 29- - Pozostałe:
4107 29 10 0- - - Garbowane, ale nie preparowane inaczej15
4107 29 90 0- - - Pozostałe15
4107 90- Z pozostałych zwierząt:
4107 90 10 0- - Garbowane, ale nie preparowane inaczej15
4107 90 90 0- - Pozostałe15
41084108 00Skóry zamszowe (łącznie z zamszem otrzymywanym metodą kombinowaną):
4108 00 10 0- Z owiec i jagniąt15
4108 00 90 0- Z pozostałych zwierząt15
41094109 00 00 0Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana15
41104110 00 00 0Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nie nadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mąka skórzana15
41114111 00 00 0Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien skórzanych, w płytach, arkuszach lub paskach, nawet zwijana w role15
47024702 00 00 0Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej0
48064806Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki techniczne, papier pergaminowy satynowany oraz inne satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach lub arkuszach:
4806 30 00 0- Kalki kreślarskie10
4806 40- Papier pergaminowy satynowany oraz inne

satynowane papiery przezroczyste lub

przeświecające:

4806 40 10 0- - Papier pergaminowy satynowany10
4806 40 90 0- - Pozostałe10
48104810Papier i karton powlekany jedno- lub obustronnie glinką kaolinową lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez spoiwa oraz bez innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach:
- Papier i karton stosowane do pisania,

drukowania lub innych celów graficznych, nie

zawierające włókien otrzymanych w procesie

mechanicznym lub w których nie więcej niż 10%

masy całkowitej zawartości włókien składa się

z takich włókien:

4810 11- - O masie jednostkowej nie większej niż 150

g/m2:

4810 11 10 0- - - Papier i karton stosowane jako podłoże dla

papieru i kartonu światło-, ciepło- lub

elektroczułych

9
- - - Pozostałe:
4810 11 91 0- - - - W zwojach9
4810 11 99 0- - - - W arkuszach9
4810 12 00 0- - O masie jednostkowej większej niż 150 g/m29
- Papier i karton stosowane do pisania,

drukowania lub innych celów graficznych, w

masie których powyżej 10% całkowitej

zawartości włókien składa się z włókien

otrzymanych w procesie mechanicznym:

4810 21 00 0- - Lekki papier powlekany9
4810 29- - Pozostałe:
- - - W zwojach:
4810 29 11 0- - - - Papier bazowy do tapet9
4810 29 19 0- - - - Pozostałe9
4810 29 90 0- - - W arkuszach9
- Pozostałe papiery i kartony:
4810 99- - Pozostałe:
4810 99 10 0- - - Bielony papier i karton, powlekane

kaolinem

8
4810 99 30 0- - - Powlekane proszkiem mikowym7
4810 99 90 0- - - Pozostałe9
48114811Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, barwione powierzchniowo, ozdobione lub drukowane powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach, z wyjątkiem wyrobów z pozycji nr 4803, 4809, 4810 lub 4818:
- Papier i tektura, gumowane lub powleczone

warstwą kleju:

4811 21 00 0- - Samoprzylepne9
4811 29 00 0- - Pozostałe9
4811 40 00 0- Papier i tektura powlekane, impregnowane lub

powlekane woskiem, parafiną, stearyną, olejem

lub gliceryną

9
48134813Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru, w książeczkach lub tutkach:
4813 20 00 0- W zwojach o szerokości poniżej 5 cm10
50075007Tkaniny jedwabne z jedwabiu lub odpadów jedwabiu:
5007 10 00 0- Tkaniny z wyczesków jedwabiu15
5007 20- Pozostałe tkaniny zawierające w masie 85% lub

więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych

niż wyczeski jedwabiu:

- - Krepy:
5007 20 11 0- - - Nie bielone, prane lub bielone15
5007 20 19 0- - - Pozostałe15
- - Pongee, habutai, honan, szantung, kora i

podobne dalekowschodnie tkaniny,

wyprodukowane całkowicie z jedwabiu (nie

mieszane z wyczeskami ani innymi odpadami

jedwabiu, ani z innymi materiałami

włókienniczymi):

5007 20 21 0- - - O splocie płóciennym, nie bielone bez

dalszej obróbki, poza praniem

15
- - - Pozostałe:
5007 20 31 0- - - - O splocie płóciennym15
5007 20 39 0- - - - Pozostałe15
- - Pozostałe:
5007 20 41 0- - - Tkaniny ażurowe15
- - - Pozostałe:
5007 20 51 0- - - - Nie bielone, prane lub bielone15
5007 20 59 0- - - - Farbowane15
- - - - Z przędzy o różnych kolorach:
5007 20 61 0- - - - - O szerokości powyżej 57 cm, ale nie

przekraczającej 75 cm

15
5007 20 69 0- - - - - Pozostałe15
5007 20 71 0- - - - Drukowane15
5007 90- Pozostałe tkaniny:
5007 90 10 0- - Nie bielone, prane lub bielone15
5007 90 30 0- - Farbowane15
5007 90 50 0- - Z przędzy w różnych kolorach15
5007 90 90 0- - Drukowane15
51015101Wełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej:
- Wełna potna, łącznie z wełną praną z drugiej

strzyży:

5101 11 00- - Wełna strzyżona:
5101 11 00 1- - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej0
5101 19 00- - Pozostała:
5101 19 00 1- - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej0
- Wełna odtłuszczona, nie karbonizowana:
5101 21 00- - Wełna strzyżona:
5101 21 00 1- - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej0
5101 29 00- - Pozostała:
5101 29 00 1- - - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej0
5101 30 00- Karbonizowana:
5101 30 00 1- - O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej0
51115111Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzęcej cienkiej:
- Zawierające w masie 85% lub więcej wełny lub

cienkiej sierści zwierzęcej:

5111 11 00 0- O masie jednostkowej nie przekraczającej 300

g/m2

15
5111 19- - Pozostałe:
5111 19 10 0- - - O masie jednostkowej powyżej 300 g/m2,

lecz nie przekraczającej 450 g/m2

15
5111 19 90 0- - - O masie jednostkowej powyżej 450 g/m215
5111 90- Pozostałe:
5111 90 10 0- - Zawierające w masie powyżej 10% materiałów

włókienniczych wymienionych w dziale 50

15
51125112Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej czesankowej:
- Zawierające w masie 85% lub więcej wełny lub

czystej sierści zwierzęcej:

5112 11 00 0- - O masie jednostkowej nie przekraczającej 200

g/m2

15
5112 19- - Pozostałe:
5112 19 10 0- - - O masie jednostkowej powyżej 200 g/m2,

lecz nie przekraczającej 375 g/m2

15
5112 19 90 0- - - O masie jednostkowej powyżej 375 g/m215
5112 90- Pozostałe:
5112 90 10 0- - Zawierające w masie ponad 10% materiałów

włókienniczych objętych działem 50

15
51135113 00 00 0Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego15
52085208Tkaniny bawełniane, zawierające w masie 85% lub więcej bawełny, o masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m2:
- Nie bielone:
5208 11- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

nie przekraczającej 100 g/m2:

5208 11 10 0- - - Tkaniny do wyrobu bandaży, opatrunków i

gazy medycznej

15
5208 11 90 0- - - Pozostałe15
5208 12- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2:

- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2, lecz nie przekraczającej

130 g/m2, o szerokości:

5208 12 11 0- - - - Nie przekraczającej 115 cm15
5208 12 13 0- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej

145 cm

15
5208 12 15 0- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej

165 cm

15
5208 12 19 0- - - - Powyżej 165 cm15
- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 130 g/m2 i o szerokości:

5208 12 91 0- - - - Nie przekraczającej 115 cm15
5208 12 93 0- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej

145 cm

15
5208 12 95 0- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej

165 cm

15
5208 12 99 0- - - - Powyżej 165 cm15
5208 13 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie z krzyżowanym

splotem diagonalnym

15
5208 19 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Bielone:
5208 21- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

nie przekraczającej 100 g/m2:

5208 21 10 0- - - Tkaniny do wyrobu bandaży, opatrunków i

gaz medycznych

15
5208 21 90 0- - - Pozostałe15
5208 22- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2:

- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2, lecz nie przekraczającej

130 g/m2, o szerokości:

5208 22 11 0- - - - Nie przekraczającej 115 cm15
5208 22 13 0- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej

145 cm

15
5208 22 15 0- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej

165 cm

15
5208 22 19 0- - - - Powyżej 165 cm15
- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 130 g/m2, o szerokości:

5208 22 91 0- - - - Nie przekraczającej 115 cm15
5208 22 93 0- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej

145 cm

15
5208 22 95 0- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej

165 cm

15
5208 22 99 0- - - - Powyżej 165 cm15
5208 23 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5208 29 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Barwione:
5208 31 00 0- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

nie przekraczającej 100 g/m2

15
5208 32- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2:

- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2, lecz nie przekraczającej

130 g/m2, o szerokości:

5208 32 11 0- - - - Nie przekraczającej 115 cm15
5208 32 13 0- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej

145 cm

15
5208 32 15 0- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej

165 cm

15
5208 32 19 0- - - - Powyżej 165 cm15
- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 130 g/m2, o szerokości:

5208 32 91 0- - - - Nie przekraczającej 115 cm15
5208 32 93 0- - - - Powyżej 115 cm, lecz nie przekraczającej

145 cm

15
5208 32 95 0- - - - Powyżej 145 cm, lecz nie przekraczającej

165 cm

15
5208 32 99 0- - - - Powyżej 165 cm15
5208 33 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5208 39 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Z przędzy o różnych barwach:
5208 41 00 0- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

nie przekraczającej 100 g/m2

15
5208 42 00 0- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2

15
5208 43 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5208 49 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Drukowane:
5208 51 00 0- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

nie przekraczającej 100 g/m2

15
5208 52- - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2:

5208 52 10 0- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 100 g/m2, lecz nie przekraczającej

130 g/m2

15
5208 52 90 0- - - O splocie płóciennym, o masie jednostkowej

powyżej 130 g/m2

15
5208 53 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5208 59 00 0- - Pozostałe tkaniny15
52095209Tkaniny bawełniane, zwierające w masie 85% lub więcej bawełny, o masie jednostkowej powyżej 200 g/m2:
- Nie bielone:
5209 11 00 0- - O splocie płóciennym15
5209 12 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5209 19 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Bielone:
5209 21 00 0- - O splocie płóciennym15
5209 22 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5209 29 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Barwione:
5209 31 00 0- - O splocie płóciennym15
5209 32 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5209 39 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Z przędzy o różnych barwach:
5209 41 00 0- - O splocie płóciennym15
5209 42 00 0- - Drelich15
5209 43 00 0- - Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym

trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze

splotem diagonalnym krzyżowym

15
5209 49- - Pozostałe tkaniny:
5209 49 10 0- - - Tkaniny żakardowe o szerokości powyżej 115

cm, lecz mniejszej niż 140 cm

15
5209 49 90 0- - - Pozostałe15
- Drukowane:
5209 51 00 0- - O splocie płóciennym15
5209 52 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5209 59 00 0- - Pozostałe tkaniny15
52105210Tkaniny bawełniane, zawierające w masie poniżej 85% bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m2:
- Nie bielone:
5210 11- - O splocie płóciennym:
5210 11 10 0- - - O szerokości nie przekraczającej 165 cm15
5210 11 90 0- - - O szerokości powyżej 165 cm15
5210 12 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5210 19 00 0- - Inne tkaniny15
- Bielone:
5210 21- - O splocie płóciennym:
5210 21 10 0- - - O szerokości nie przekraczającej 165 cm15
5210 21 90 0- - - O szerokości powyżej 165 cm15
5210 22 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5210 29 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Barwione:
5210 31- - O splocie płóciennym:
5210 31 10 0- - - O szerokości nie przekraczającej 165 cm15
5210 31 90 0- - - O szerokości powyżej 165 cm15
5210 32 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5210 39 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Z przędzy o różnych barwach:
5210 41 00 0- - O splocie płóciennym15
5210 42 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5210 49 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Drukowane:
5210 51 00 0- - O splocie płóciennym15
5210 52 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5210 59 00 0- - Pozostałe tkaniny15
52115211Tkaniny bawełniane, zawierające w masie poniżej 85% bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej powyżej 200 g/m2:
- Nie bielone:
5211 11 00 0- - O splocie płóciennym15
5211 12 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5211 19 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Bielone:
5211 21 00 0- - O splocie płóciennym15
5211 22 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5211 29 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Barwione:
5211 31 00 0- - O splocie płóciennym15
5211 32 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5211 39 00 0- - Pozostałe tkaniny15
- Z przędzy o różnych barwach:
5211 41 00 0- - O splocie płóciennym15
5211 42 00 0- - Drelich15
5211 43 00 0- - Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym

trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze

splotem diagonalnym krzyżowym

15
5211 49- - Pozostałe tkaniny:
- - - Tkaniny żakardowe:
5211 49 11 0- - - - Płótno materacowe15
5211 49 19 0- - - - Pozostałe15
5211 49 90 0- - - Pozostałe15
- Drukowane:
5211 51 00 0- - O splocie płóciennym15
5211 52 00 0- - O splocie diagonalnym trójnitkowym lub

czteronitkowym, łącznie ze splotem

diagonalnym krzyżowym

15
5211 59 00 0- - Pozostałe tkaniny15
52125212Inne tkaniny bawełniane:
- O masie jednostkowej nie przekraczającej 200

g/m2:

5212 11- - Nie bielone:
5212 11 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 11 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 12- - Bielone:
5212 12 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 12 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 13- - Barwione:
5212 13 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 13 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 14- - Z przędzy o różnych barwach:
5212 14 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 14 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 15- - Drukowane:
5212 15 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 15 90 0- - - Mieszane inaczej15
- O masie jednostkowej powyżej 200 g/m2:
5212 21- - Nie bielone:
5212 21 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 21 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 22- - Bielone:
5212 22 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 22 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 23- - Barwione:
5212 23 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 23 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 24- - Z przędzy o różnych barwach:
5212 24 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 24 90 0- - - Mieszane inaczej15
5212 25- - Drukowane:
5212 25 10 0- - - Tkaniny z przędzy mieszankowej lnianej lub

na bazie lnu

15
5212 25 90 0- - - Mieszane inaczej15
53065306Przędza lniana:
5306 10- Pojedyncza:
- - Nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
- - - O masie jednostkowej 833,3 decyteksa lub

większej (o numerze metrycznym nie

przekraczającym 12):

5306 10 11 0- - - - Nie bielona15
5306 10 19 0- - - - Pozostała15
- - - O masie jednostkowej poniżej 833,3

decyteksa, lecz nie mniejszej niż 277,8

decyteksa (o numerze metrycznym ponad 12,

lecz nie ponad 36):

5306 10 31 0- - - - Nie bielona15
5306 10 39 0- - - - Pozostała15
5306 10 50 0- - - O masie jednostkowej poniżej 277,8

decyteksa (o numerze metrycznym ponad 36)

15
5306 10 90 0- - Przeznaczona do sprzedaży detalicznej15
5306 20- Nitkowana lub nitkowana wielokrotnie:
- - Nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
5306 20 11 0- - - Nie bielona15
5306 20 19 0- - - Pozostała15
5306 20 90 0- - Przeznaczona do sprzedaży detalicznej15
53105310Tkaniny z juty lub innych łykowych włókien przędnych z pozycji nr 5303:
5310 10- Nie bielone:
5310 10 10 0- - O szerokości nie przekraczającej 150 cm15
5310 10 90 0- - O szerokości powyżej 150 cm15
5310 90 00 0- Pozostałe15
53115311 00Tkaniny z innych roślinnych włókien przędnych; tkaniny z przędzy papierowej:
5311 00 10 0- Z ramii15
5311 00 90 0- Pozostałe15
55035503Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane ani nie przerobione w inny sposób do przędzenia:
5503 10- Z nylonu lub innych poliamidów:
- - Z poliamidów aromatycznych:
5503 10 11 0- - - O dużej wytrzymałości na rozciąganie10
5503 10 19 0- - - Pozostałe10
5503 10 90 0- - Pozostałe10
5503 20 00 0- Z poliestrów10
5503 30 00 0- Akrylowe lub modakrylowe10
5503 40 00 0- Z polipropylenu10
5503 90- Pozostałe:
5503 90 10 0- - Chlorowłókna10
5503 90 90 0- - Pozostałe10
55095509Przędza (z wyłączeniem nici do szycia) z syntetycznych włókien ciętych, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
- Zawierająca w masie 85% lub więcej włókien

ciętych z nylonu lub innych poliamidów:

5509 11 00 0- - Przędza pojedyncza10
5509 12 00 0- - Przędza nitkowana lub nitkowana wielokrotnie10
- Zawierająca w masie 85% lub więcej ciętych

włókien poliestrowych:

5509 21- - Przędza pojedyncza:
5509 21 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 21 90 0- - - Pozostała10
5509 22- - Przędza nitkowana lub nitkowana

wielokrotnie:

5509 22 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 22 90 0- - - Pozostała10
- Zawierająca w masie 85% lub więcej ciętych

włókien akrylowych lub modakrylowych:

5509 31- - Przędza pojedyncza:
5509 31 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 31 90 0- - - Pozostała10
5509 32- - Przędza nitkowana lub nitkowana

wielokrotnie:

5509 32 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 32 90 0- - - Pozostała10
- Pozostała przędza zawierająca w masie 85% lub

więcej syntetycznych włókien ciętych:

5509 41- - Przędza pojedyncza:
5509 41 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 41 90 0- - - Pozostała10
5509 42- - Przędza nitkowana lub nitkowana

wielokrotnie:

5509 42 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 42 90 0- - - Pozostała10
- Pozostała przędza z poliestrowych włókien

ciętych:

5509 51 00 0- - Mieszana głównie lub wyłącznie z

przetworzonymi włóknami ciętymi

10
5509 52- - Mieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub

cienką sierścią zwierzęcą:

5509 52 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 52 90 0- - - Pozostała10
5509 53 00 0- - Mieszana głównie lub wyłącznie z bawełną10
5509 59 00 0- - Pozostała10
- Pozostała przędza z ciętych włókien akrylowych

lub modakrylowych:

5509 61- - Mieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub

cienką sierścią zwierzęcą:

5509 61 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 61 90 0- - - Pozostała10
5509 62 00 0- - Mieszana głównie lub wyłącznie z bawełną10
5509 69 00 0- - Pozostała10
- Pozostała przędza:
5509 91- - Mieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub

cienką sierścią zwierzęcą:

5509 91 10 0- - - Nie bielona lub bielona10
5509 91 90 0- - - Pozostała10
5509 92 00 0- - Mieszana głównie lub wyłącznie z bawełną10
5509 99 00 0- - Pozostała10
55115511Przędza (z wyłączeniem nici do szycia) z chemicznych włókien ciętych, przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
5511 10 00 0- Z syntetycznych włókien ciętych, zawierająca w

masie 85% lub więcej takich włókien

10
5511 20 00 0- Z syntetycznych włókien ciętych, zawierająca w

masie poniżej 85% takich włókien

10
5511 30 00 0- Z przetworzonych włókien ciętych10
61156115Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i inne trykotaże, łącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane lub szydełkowane:
- Pozostałe:
6115 93- - Z włókien syntetycznych:
6115 93 10 0- - - Pończochy przeciwżylakowe10
70117011Szklane osłony (łącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich części szklane, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych:
7011 20 00 0- Do lamp elektronopromieniowych0
70197019Włókna szklane (łącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny):
7019 10- Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici

cięte:

7019 10 10 0- - Nici z włókna szklanego, ciętego na długość

3 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 50

mm ("nici z włókna szklanego ciętego")

10
72027202Żelazostopy:
- Żelazomangan:
7202 11- - Zawierający w masie powyżej 2% węgla (ECSC):
7202 11 20 0- - - O granulacji nie przekraczającej 5 mm i z

zawartością w masie powyżej 65% manganu

15
7202 11 80 0- - - Pozostały15
7202 19 00 0- - Pozostały15
- Żelazokrzem:
7202 21- - Zawierający w masie powyżej 55% krzemu:
7202 21 10 0- - - Zawierający w masie powyżej 55%, ale nie

przekraczający 80% krzemu

15
7202 21 90 0- - - Zawierający w masie powyżej 80% krzemu15
7202 29 00 0- - Pozostały15
7202 30 00 0- Żelazokrzemomangan15
- Żelazochrom:
7202 41- - Zawierający w masie powyżej 4% węgla:
7202 41 10 0- - - Zawierający w masie powyżej 4%, ale nie

przekraczający 6% węgla

15
- - - Zawierający w masie powyżej 6% węgla:
7202 41 91 0- - - - Zawierający w masie 60% chromu lub mniej15
7202 41 99 0- - - - Zawierający w masie powyżej 60% chromu15
7202 49- - Pozostały:
7202 49 10 0- - - Zawierający w masie 0,05% węgla lub mniej15
7202 49 50 0- - - Zawierający w masie powyżej 0,05%, ale nie

przekraczający 0,5% węgla

15
7202 49 90 0- - - Zawierający w masie powyżej 0,5%, ale nie

przekraczający 4% węgla

15
7202 50 00 0- Żelazokrzemochrom15
7202 60 00 0- Żelazonikiel15
7202 70 00 0- Żelazomolibden15
7202 80 00 0- Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram15
- Pozostały:
7202 91 00 0- - Żelazotytan i żelazokrzemotytan15
7202 92 00 0- - Żelazowanad15
7202 93 00 0- - Żelazoniob15
7202 99- - Pozostały:
- - - Żelazofosfor:
7202 99 11 0- - - - Zawierający w masie powyżej 3%, ale nie

mniej niż 15% fosforu (ECSC)

15
7202 99 19 0- - - - Zawierający w masie 15% lub więcej

fosforu

15
7202 99 30 0- - - Żelazokrzemomagnez15
7202 99 80 0- - - Pozostałe15
72037203Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i innych gąbczastych produktów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o czystości w masie minimum 99,94%, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach:
7203 10 00 0- Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez

bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza (ECSC)

15
7203 90 00 0- Pozostałe (ECSC)15
72047204Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali:
7204 10 00 0- Odpady i złom żeliwny (ECSC)0
- Odpady i złom ze stali stopowej:
7204 21 00 0- - Ze stali nierdzewnej (ECSC)0
7204 29 00 0- - Pozostałe (ECSC)0
7204 30 00 0- Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali

(ECSC)

0
- Pozostałe odpady i złom:
7204 41- - Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania,

frezowania, piłowania, pilnikowania,

okrawania i tłoczenia, w wiązkach lub nie

(ECSC):

7204 41 10 0- - - Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania,

frezowania, piłowania i pilnikowania

0
- - - Ażury z okrawania i tłoczenia:
7204 41 91 0- - - - W wiązkach0
7204 41 99 0- - - - Pozostałe0
7204 49- - Pozostałe (ECSC):
7204 49 10 0- - - W kawałkach (rozdrobnione)0
- - - Pozostałe:
7204 49 30 0- - - - W wiązkach0
- - - - Pozostałe:
7204 49 91 0- - - - - Nie sortowane0
7204 49 99 0- - - - - Pozostałe0
7204 50- Wlewki do przetopienia:
7204 50 10 0- - Ze stali stopowej (ECSC)0
7204 50 90 0- - Pozostałe (ECSC)3
72057205Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku:
7205 10 00 0- Granulki15
- Proszki:
7205 21 00 0- - Ze stali stopowej15
7205 29 00 0- - Pozostałe15
72067206Stal niestopowa w postaci wlewków lub w innych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza z pozycji nr 7203):
7206 10 00 0- Wlewki (ECSC)15
7206 90 00 0- Pozostałe (ECSC)15
72077207Półwyroby ze stali niestopowej:
- Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:
7207 11- - O prostokątnym (także kwadratowym) przekroju

poprzecznym, szerokości mniejszej niż

dwukrotna grubość:

- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe (ECSC):

7207 11 11 0- - - - Ze stali automatowej15
7207 11 14 0- - - - - O grubości 130 mm lub mniej15
7207 11 16 0- - - - - O grubości powyżej 130 mm15
7207 11 90 0- - - Kute15
7207 12- - Inne, o prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym:

7207 12 10 0- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe (ECSC)

15
7207 12 90 0- - - Kute15
7207 19- - Pozostałe:
- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła

lub wielokąta:

- - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe:

7207 19 11 0- - - - - Ze stali automatowej (ECSC)15
- - - - - Pozostałe (ECSC):
7207 19 14 0- - - - - - Otrzymane przez odlewanie ciągłe15
7207 19 16 0- - - - - - Pozostałe (ECSC)15
7207 19 19 0- - - - Kute15
- - - Półwyroby wstępne do kątowników,

kształtowników i profili:

7207 19 31 0- - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie15
7207 19 39 0- - - Kute15
7207 19 90 0- - - Pozostałe15
7207 20- Zawierające w masie 0,25% lub więcej węgla:
- - O prostokątnym (nawet kwadratowym) przekroju

poprzecznym, szerokości mniejszej niż

dwukrotna grubość:

- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe (ECSC):

7207 20 11 0- - - - Ze stali automatowej15
- - - - Pozostałe, zawierające w masie:
7207 20 15 0- - - - - 0,25% lub więcej, ale nie mniej niż

0,6% węgla

15
7207 20 17 0- - - - - 0,6% lub więcej węgla15
7207 20 19 0- - - Kute15
- - Pozostałe, o prostokątnym (innym niż

kwadratowy) przekroju poprzecznym:

7207 20 32 0- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewania

ciągłe (ECSC)

15
7207 20 39 0- - - Kute15
- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub

wielokąta:

- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewania

ciągłe:

7207 20 51 0- - - - Ze stali automatowej (ECSC)15
- - - - Pozostałe (ECSC):
7207 20 55 0- - - - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej,

ale nie mniej niż 0,6% węgla

15
7207 20 57 0- - - - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej

węgla

15
7207 20 59 0- - - Kute15
- - Półwyroby wstępne do kątowników,

kształtowników i profili:

7207 20 71 0- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe (ECSC)

15
7207 20 79 0- - - Kute15
7207 20 90 0- - Pozostałe15
72087208Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nie platerowane, nie pokrywane ani nie powlekane:
- Zwinięte, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na gorąco, o grubości poniżej 3 mm

i posiadające granicę plastyczności minimum

275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i

posiadające granicę plastyczności minimum 355

MPa:

7208 11 00 0- - O grubości większej niż 10 mm (ECSC)15
7208 12- - O grubości 4,75 mm lub więcej, lecz nie

przekraczającej 10 mm:

7208 12 10 0- - - Przeznaczone do ponownego walcowania

(ECSC)

15
- - - Pozostałe (ECSC):
7208 12 91 0- - - - Z wzorami wypukłymi15
- - - - Pozostałe:
7208 12 95 0- - - - - Trawione15
7208 12 98 0- - - - - Pozostałe15
7208 13- - O grubości 3 mm lub więcej, lecz mniejszej

niż 4,75 mm:

7208 13 10 0- - - Przeznaczone do ponownego walcowania

(ECSC)

15
- - - Pozostałe (ECSC):
7208 13 91 0- - - - Z wzorami wypukłymi15
- - - - Pozostałe:
7208 13 95 0- - - - - Trawione15
7208 13 98 0- - - - - Pozostałe15
7208 14- - O grubości poniżej 3 mm:
7208 14 10 0- - - Przeznaczone do ponownego walcowania

(ECSC)

15
- - - Pozostałe (ECSC):
7208 14 91 0- - - - Trawione15
7208 14 99 0- - - - Pozostałe15
- Pozostałe, zwinięte, nie obrobione więcej

oprócz walcowania na gorąco:

7208 21- - O grubości powyżej 10 mm (ECSC):
7208 21 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
7208 21 90 0- - - Pozostałe15
7208 22- - O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 10 mm:

7208 22 10 0- - - Przeznaczone do ponownego walcowania

(ECSC)

15
- - - Pozostałe (ECSC):
7208 22 91 0- - - - Z wzorami wypukłymi15
- - - - Pozostałe:
7208 22 95 0- - - - - Trawione15
7208 22 98 0- - - - - Pozostałe15
7208 23- - O grubości 3 mm lub więcej, lecz mniejszej

niż 4,75 mm:

7208 23 10 0- - - Przeznaczone do ponownego walcowania

(ECSC)

15
- - - Pozostałe (ECSC):
7208 23 91 0- - - - Z wzorami wypukłymi15
- - - - Pozostałe:
7208 23 95 0- - - - - Trawione15
7208 23 98 0- - - - - Pozostałe15
7208 24- - O grubości poniżej 3 mm:
7208 24 10 0- - - Przeznaczone do ponownego walcowania

(ECSC)

15
- - - Pozostałe (ECSC):
7208 24 91 0- - - - Trawione15
7208 24 99 0- - - - Pozostałe15
- Nie zwinięte, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na gorąco, o grubości poniżej 3 mm

i posiadające granicę plastyczności minimum

275 MPa, lub o grubości 3 mm lub większej,

posiadające granicę plastyczności minimum 355

MPa:

7208 31 00 0- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej

komorze, o szerokości nie przekraczającej

1250 mm i o grubości nie mniejszej niż 4 mm,

bez wzorów wypukłych (ECSC)

15
7208 32- - Pozostałe, o grubości przekraczającej 10 mm

(ECSC):

7208 32 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
- - - Pozostałe, o grubości:
7208 32 30 0- - - - Przekraczającej 20 mm15
- - - - Przekraczającej 15 mm, ale nie

przekraczającej 20 mm, o szerokości:

7208 32 51 0- - - - - 2050 mm lub większej15
7208 32 59 0- - - - - Poniżej 2050 mm15
- - - - Przekraczającej 10 mm, ale nie

przekraczającej 15 mm, o szerokości:

7208 32 91 0- - - - - 2050 mm lub większej15
7208 32 99 0- - - - - Poniżej 2050 mm15
7208 33- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej,

lecz nie przekraczającej 10 mm (ECSC):

7208 33 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
- - - Pozostałe, o szerokości:
7208 33 91 0- - - - 2050 mm lub większej15
7208 33 99 0- - - - Poniżej 2050 mm15
7208 34- - Pozostałe, o grubości 3 mm lub większej,

lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):

7208 34 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
7208 34 90 0- - - Pozostałe15
7208 35- - Pozostałe, o grubości poniżej 3 mm:
7208 35 10 0- - - O grubości 2 mm lub większej (ECSC)15
7208 35 90 0- - - O grubości poniżej 2 mm (ECSC)15
- Pozostałe, nie zwinięte, nie obrobione więcej

oprócz walcowania na gorąco:

7208 41 00 0- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej

komorze, o szerokości nie większej niż 1250

mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, bez

wzorów wypukłych (ECSC)

15
7208 42- - Pozostałe, o grubości powyżej 10 mm (ECSC):
7208 42 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
- - - Pozostałe, o grubości:
7208 42 30 0- - - - Przekraczającej 20 mm15
- - - - Przekraczającej 15 mm, lecz nie

przekraczającej 20 mm, o szerokości:

7208 42 51 0- - - - - 2050 mm lub większej15
7208 42 59 0- - - - - Mniejszej niż 2050 mm15
- - - - Przekraczającej 10 mm, lecz nie

przekraczającej 15 mm, o szerokości:

7208 42 91 0- - - - - 2050 mm lub większej15
7208 42 99 0- - - - - Poniżej 2050 mm15
7208 43- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej,

lecz nie przekraczającej 10 mm (ECSC):

7208 43 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
- - - Pozostałe, o szerokości:
7208 43 91 0- - - - 2050 mm lub większej15
7208 43 99 0- - - - Poniżej 2050 mm15
7208 44- - Pozostałe, o grubości 3 mm lub większej,

lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):

7208 44 10 0- - - Z wzorami wypukłymi15
7208 44 90 0- - - Pozostałe15
7208 45- - Pozostałe, o grubości poniżej 3 mm:
7208 45 10 0- - - O grubości 2 mm lub większej (ECSC)15
7208 45 90 0- - - O grubości mniejszej niż 2 mm (ECSC)15
7208 90- Pozostałe:
7208 90 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7208 90 90 0- - Pozostałe15
72097209Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Zwinięte, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż

3 mm i posiadające granicę plastyczności

minimum 275 MPa, lub o grubości 3 mm, lub

więcej i posiadające granicę plastyczności

minimum 355 MPa:

7209 11 00 0- - O grubości 3 mm lub więcej (ECSC)15
7209 12- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 12 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 12 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 13- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 13 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 13 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 14- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7209 14 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 14 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
- Pozostałe, zwinięte, nie obrobione więcej

oprócz walcowania na zimno:

7209 21 00 0- - O grubości 3 mm lub większej (ECSC)15
7209 22- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 22 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 22 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 23- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 23 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 23 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 24- - O grubości poniżej 0,5 mm:
7209 24 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
- - - Pozostałe (ECSC):
7209 24 91 0- - - - O grubości 0,35 mm lub większej, lecz

mniejszej niż 0,5 mm

15
7209 24 99 0- - - - O grubości poniżej 0,35 mm15
- Nie zwinięte, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż

3 mm i posiadające granicę plastyczności

minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub

większej i posiadające granicę plastyczności

minimum 355 MPa:

7209 31 00 0- - O grubości 3 mm lub więcej (ECSC)15
7209 32- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 32 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 32 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 33- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 33 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 33 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 34- - O grubości poniżej 0,5 mm:
7209 34 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 34 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
- Pozostałe, nie zwinięte, nie obrobione więcej

oprócz walcowania na zimno:

7209 41 00 0- - O grubości 3 mm lub większej (ECSC)15
7209 42- - O grubości przekraczającej 1 mm, lecz

mniejszej niż 3 mm:

7209 42 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 42 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 43- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm:

7209 43 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 43 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 44- - O grubości poniżej 0,5 mm:
7209 44 10 0- - - "Elektryczne" (ECSC)15
7209 44 90 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7209 90- Pozostałe:
7209 90 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7209 90 90 0- - Pozostałe15
72107210Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powlekane lub pokrywane:
- Powlekane lub pokrywane cyną:
7210 11- - O grubości 0,5 mm lub większej:
7210 11 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 11 90 0- - - Pozostałe15
7210 12- - O grubości poniżej 0,5 mm:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem):

7210 12 11- - - - Blacha biała (ECSC):
7210 12 11 9- - - - - Pozostała15
7210 12 19- - - - Pozostałe (ECSC):
7210 12 19 9- - - - - Pozostałe15
7210 12 90- - - Pozostałe:
7210 12 90 9- - - - Pozostałe15
7210 20- Powlekane lub pokrywane ołowiem, w tym blacha

biała matowa:

7210 20 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 20 90 0- - Pozostałe15
- Elektrolitycznie powlekane lub pokrywane

cynkiem:

7210 31- - Ze stali o grubości poniżej 3 mm i

posiadające granicę plastyczności minimum

275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i

posiadające granicę plastyczności minimum

355 MPa:

7210 31 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 31 90 0- - - Pozostałe15
7210 39- - Pozostałe:
7210 39 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 39 90 0- - - Pozostałe15
- W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:
7210 41- - Faliste:
7210 41 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 41 90 0- - - Pozostałe15
7210 49- - Pozostałe:
7210 49 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 49 90 0- - - Pozostałe15
7210 50- Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu lub

chromem i tlenkami chromu:

7210 50 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

15
7210 50 90 0- - Pozostałe15
7210 60- Powlekane lub pokrywane aluminium:
- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):

7210 60 11 0- - - Pokrywane lub powlekane stopami

aluminiowocynkowymi

15
ex7210 60 19 0- - - Pozostałe1)15
7210 60 90 0- - Pozostałe15
7210 70- Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami

sztucznymi:

- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub

jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem):

7210 70 31 0- - - Blacha biała i wyroby, powlekane tlenkiem

chromu lub chromem, lakierowane (ECSC)

15
7210 70 39 0- - - Pozostałe (ECSC)15
7210 70 90 0- - Pozostałe15
7210 90- Pozostałe:
7210 90 10 0- - Srebrzone, złocone, platynowane lub

emaliowane

15
- - Pozostałe:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem, lub jedynie

pocięte w kształty inne niż prostokątne

(łącznie z kwadratem) (ECSC):

7210 90 31 0- - - - Platerowane15
7210 90 33 0- - - - Ocynowane i drukowane15
7210 90 35 0- - - - Powlekane lub pokrywane chromem lub

niklem

15
7210 90 39 0- - - - Pozostałe15
7210 90 90 0- - - Pozostałe15
72117211Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco, o grubości poniżej 3 mm i posiadające

granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o

grubości 3 mm lub większej i posiadające

granicę plastyczności minimum 355 MPa:

7211 11 00 0- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej

komorze, o szerokości większej niż 150 mm i

grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie

zwinięte i bez wzorów wypukłych (ECSC)

15
7211 12- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej:
7211 12 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
7211 12 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC)

15
7211 19- - Pozostałe:
7211 19 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC):

7211 19 91 0- - - - O grubości 3 mm lub większej, lecz

poniżej 4,75 mm

15
7211 19 99 0- - - - O grubości poniżej 3 mm15
- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na gorąco:

7211 21 00 0- - Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej

komorze, o szerokości większej niż 150 mm i

grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie

zwinięte i bez wzorów wypukłych (ECSC)

15
7211 22- - Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej:
7211 22 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
7211 22 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC)

15
7211 29- - Pozostałe:
7211 29 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC):

7211 29 91 0- - - - O grubości 3 mm lub większej, lecz

mniejszej niż 4,75 mm

15
7211 29 99 0- - - - O grubości mniejszej niż 3 mm15
7211 30- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno, o grubości mniejszej niż 3 mm i

posiadające granicę plastyczności minimum 275

MPa lub o grubości 3 mm lub większej i

posiadające granicę plastyczności minimum 355

MPa:

7211 30 10 0- - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:
7211 30 31 0- - - - "Elektryczne"15
7211 30 39 0- - - - Pozostałe15
7211 30 50 0- - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej, ale

nie przekraczające 0,6% węgla

15
7211 30 90 0- - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej węgla15
- Pozostałe, nie obrobione więcej oprócz

walcowania na zimno:

7211 41- - Zawierające w masie poniżej 0,25% węgla:
7211 41 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 41 91 0- - - - Zwinięte, przeznaczone do produkcji

blachy białej (ECSC)

15
- - - - Pozostałe:
7211 41 95 0- - - - - "Elektryczne"15
7211 41 99 0- - - - - Pozostałe15
7211 49- - Pozostałe:
7211 49 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 49 91 0- - - - Zawierające w masie 0,25% lub więcej,

lecz nie przekraczające 0,6% węgla

15
7211 49 99 0- - - - Zawierające w masie 0,6% lub więcej

węgla

15
7211 90- Pozostałe:
- - O szerokości powyżej 500 mm:
7211 90 11 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7211 90 19 0- - - Pozostałe15
7211 90 90 0- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm15
72127212Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:
7212 10- Powlekane lub pokrywane cyną:
ex7212 10 10 0- - Blacha biała nie obrobiona więcej niż

powierzchniowo (ECSC)

15
- - Pozostałe:
- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 10 91 0- - - - Obrobione jedynie powierzchniowo (ECSC)15
7212 10 93 0- - - - Pozostałe15
7212 10 99 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm15
- Powlekane elektrolitycznie lub pokrywane

cynkiem:

7212 21- - Stalowe, o grubości mniejszej niż 3 mm i

posiadające granicę plastyczności minimum

275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i

posiadające granice plastyczności minimum

355 MPa:

- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 21 11 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 21 19 0- - - - Pozostałe15
7212 21 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm15
7212 29- - Pozostałe:
- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 29 11 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 29 19 0- - - - Pozostałe15
7212 29 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm15
7212 30- W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:
- - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 30 11 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 30 19 0- - - Pozostałe15
7212 30 90 0- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm15
7212 40- Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami

sztucznymi:

7212 40 10 0- - Blacha biała, nie obrobiona więcej niż

lakierowana (ECSC)

15
- - Pozostałe:
- - - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 40 91 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 40 93 0- - - - Pozostałe15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7212 40 95 0- - - - Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu

lub chromem i tlenkami chromu,

lakierowane

15
7212 40 98 0- - - - Pozostałe15
7212 50- W inny sposób powlekane lub pokrywane:
- - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 50 10 0- - - Srebrzone, złocone, platynowane lub

emaliowane

15
- - - Pokrywane ołowiem:
7212 50 31 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 50 39 0- - - - Pozostałe15
- - - Pozostałe:
7212 50 51 0- - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 50 59 0- - - - Pozostałe15
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7212 50 71 0- - - Ocynowane i drukowane15
7212 50 73 0- - - Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu

lub chromem i tlenkami chromu

15
7212 50 75 0- - - Powlekane lub pokrywane miedzią15
7212 50 85 0- - - Pokrywane ołowiem15
7212 50 91 0- - - Powlekane lub pokrywane chromem lub niklem15
- - - Powlekane lub pokrywane aluminium:
7212 50 93 0- - - - Powlekane lub pokrywane stopami

aluminiowocynkowymi

15
ex7212 50 97 0- - - - Pozostałe2)15
7212 50 98 0- - - Pozostałe15
7212 60- Platerowane:
- - O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 60 11 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

(ECSC)

15
7212 60 19 0- - - Pozostałe15
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo:
7212 60 91 0- - - - Walcowane na gorąco, nie obrobione

więcej oprócz platerowania (ECSC)

15
7212 60 93 0- - - - Pozostałe15
7212 60 99 0- - - Pozostałe15
7213 7213Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej:
7213 10 00 0- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub

inne odkształcenia, wykonane podczas procesu

walcowania (ECSC)

15
7213 20 00 0- Ze stali automatowej (ECSC)15
- Pozostałe, zawierające w masie mniej niż 0,25%

węgla:

7213 31- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o

średnicy poniżej 14 mm (ECSC):

7213 31 10 0- - - Zawierające w masie 0,06% węgla lub mniej15
7213 31 90 0- - - Zawierające w masie więcej niż 0,06% węgla15
7213 39- - Pozostałe (ECSC):
7213 39 10 0- - - Zawierające w masie 0,06% węgla lub mniej15
7213 39 90 0- - - Zawierające w masie więcej niż 0,06% węgla15
- Pozostałe, zawierające w masie 0,25% lub

więcej, ale poniżej 0,6% węgla:

7213 41 00 0- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o

średnicy poniżej 14 mm (ECSC)

15
7213 49 00 0- - Pozostałe (ECSC)15
7213 50- Pozostałe, zawierające w masie 0,6% lub więcej

węgla (ECSC):

7213 50 10 0- - Zawierające w masie 0,6% lub więcej, lecz

nie przekraczające 0,75% węgla

15
7213 50 90 0- - Zawierające w masie powyżej 0,75% węgla15
72147214Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej, nie obrobione więcej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania na gorąco, lecz z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:
7214 10 00 0- Kute15
7214 20 00 0- Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub

inne odkształcenia, wykonane podczas procesu

walcowania lub skręcone po walcowaniu (ECSC)

15
7214 30 00 0- Ze stali automatowej (ECSC)15
7214 40- Pozostałe, zawierające w masie poniżej 0,25%

węgla (ECSC):

7214 40 10 0- - O prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym, walcowane z czterech

stron

15
- - O kołowym przekroju poprzecznym, którego

średnica wynosi:

7214 40 31 0- - - 80 mm lub więcej15
7214 40 39 0- - - Mniej niż 80 mm15
7214 40 90 0- - Pozostałe15
7214 50- Pozostałe, zawierające w masie 0,25% lub

więcej, ale nie mniej niż 0,6% węgla (ECSC):

7214 50 10 0- - O prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym, walcowane z czterech

stron

15
- - O kołowym przekroju poprzecznym, którego

średnica wynosi:

7214 50 31 0- - - 80 mm lub więcej15
7214 50 39 0- - - Mniej niż 80 mm15
7214 50 90 0- - Pozostałe15
7214 60 00 0- Pozostałe, zawierające w masie 0,6% lub więcej

węgla (ECSC)

15
72157215Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej:
7215 10 00 0- Ze stali automatowej, nie obrobione więcej niż

gięcie na zimno lub wykończenie na zimno

15
7215 20- Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie na

zimno lub wykończenie na zimno, zawierające w

masie poniżej 0,25% węgla:

7215 20 10 0- - O prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym, walcowane z czterech

stron

15
7215 20 90 0- - Pozostałe15
7215 30 00 0- Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie na

zimno lub wykończenie na zimno, zawierające w

masie 0,25% lub więcej, lecz poniżej 0,6%

węgla

15
7215 40 00 0- Pozostałe, nie obrobione więcej niż gięcie na

zimno lub wykończenie na zimno, zawierające w

masie 0,6% lub więcej węgla

15
7215 90- Pozostałe:
7215 90 10 0- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub

wyciskane, nie obrobione więcej niż

platerowanie (ECSC)

15
7215 90 90 0- - Pozostałe15
72167216Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:
7216 10 00 0- Profile "U", "I" lub "H", nie obrobione więcej

niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco

lub wyciskanie, o wysokości poniżej 80 mm

(ECSC)

15
- Profile "L" lub "T", nie obrobione więcej niż

walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub

wyciskanie, o wysokości poniżej 80 mm:

7216 21 00 0- - Profile "L" (ECSC)15
7216 22 00 0- - Profile "T" (ECSC)15
- Profile "U", "I" lub "H", nie obrobione więcej

niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco

lub wyciskanie, o wysokości 80 mm lub

większej:

7216 31- - Profile "U" (ECSC):
- - - O wysokości 80 mm lub większej, ale nie

przekraczającej 220 mm:

7216 31 11 0- - - - Z równoległymi ścianami15
7216 31 19 0- - - - Pozostałe15
- - - O wysokości większej niż 220 mm:
7216 31 91 0- - - - Z równoległymi ścianami15
7216 31 99 0- - - - Pozostałe15
7216 32- - Profile "I" (ECSC):
- - - Posiadające wysokość 80 mm lub większą,

ale nie przekraczającą 220 mm:

7216 32 11 0- - - - Z równoległymi ścianami15
7216 32 19 0- - - - Pozostałe15
- - - Posiadające wysokość większą niż 220 mm:
7216 32 91 0- - - - Z równoległymi ścianami15
7216 32 99 0- - - - Pozostałe15
7216 33- - Profile "H" (ECSC):
7216 33 10 0- - - Posiadające wysokość 80 mm lub większą,

ale nie przekraczającą 180 mm

15
7216 33 90 0- - - Posiadające wysokość większą niż 180 mm15
7216 40- Profile "L" lub "T", nie obrobione więcej niż

walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco lub

wyciskanie, o wysokości 80 mm lub większej

(ECSC) :

7216 40 10 0- - Profile "L"15
7216 40 90 0- - Profile "T"15
7216 50- Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile,

nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco,

ciągnienie na gorąco lub wyciskanie (ECSC):

7216 50 10 0- - O przekroju poprzecznym, który można zawrzeć

w kwadracie o boku 80 mm

15
- - Pozostałe:
7216 50 91 0- - - Płaskowniki stalowe łebkowe15
7216 50 99 0- - - Pozostałe15
7216 60- Kątowniki, kształtowniki i profile, nie

obrobione więcej niż gięcie na zimno lub

wykończenie na zimno:

- - Uzyskane z wyrobów walcowanych płaskich:
7216 60 11 0- - - Profile "C", "L", "U", "Z", "omega" lub o

otwartych zakończeniach

15
7216 60 19 0- - - Pozostałe15
7216 60 90 0- - Pozostałe15
7216 90- Pozostałe:
7216 90 10 0- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub

wyciskane, nie obrobione więcej oprócz

platerowania (ECSC)

15
- - Pozostałe:
7216 90 50 0- - - Kute15
7216 90 60 0- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane

15
- - - Gięte na zimno lub wykończone na zimno:
7216 90 91 0- - - - Arkusze profilowane (żeberkowane)15
- - - - Pozostałe:
- - - - - Uzyskane z wyrobów walcowanych

płaskich:

- - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem, o

grubości:

7216 90 93 0- - - - - - - Mniejszej niż 2,5 mm15
7216 90 95 0- - - - - - - 2,5 mm lub większej15
7216 90 97 0- - - - - - Pozostałe15
7216 90 98 0- - - - - Pozostałe15
72177217Drut ze stali niestopowej:
- Zawierający w masie poniżej 0,25% węgla:
7217 11- - Nie powlekany ani nie pokrywany, polerowany

lub nie:

7217 11 10 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm

15
- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub większy:

7217 11 91 0- - - - Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki

lub inne odkształcenia, wykonane podczas

procesu walcowania (ECSC)

15
7217 11 99 0- - - - Pozostały15
7217 12- - Powlekany lub pokrywany cynkiem:
7217 12 10 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm

15
7217 12 90 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub większy

15
7217 13- - Powlekany lub pokrywany innymi metalami

nieszlachetnymi:

- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm:

7217 13 11 0- - - - Pokrywany miedzią15
7217 13 19 0- - - - Pozostały15
- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub większy:

7217 13 91 0- - - - Pokrywany miedzią 15
7217 13 99 0- - - - Pozostały15
7217 19- - Pozostały:
7217 19 10 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm

15
7217 19 90 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub większy

15
- Zawierający w masie 0,25% lub więcej, ale

poniżej 0,6% węgla:

7217 21 00 0- - Nie powlekany ani nie pokrywany, nawet

polerowany

15
7217 22 00 0- - Powlekany lub pokrywany cynkiem15
7217 23 00 0- - Powlekany lub pokrywany innymi metalami

nieszlachetnymi

15
7217 29 00 0- - Pozostały15
- Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla:
7217 31 00 0- - Nie powlekany ani nie pokrywany, nawet

polerowany

15
7217 32 00 0- - Powlekany lub pokrywany cynkiem15
7217 33 00 0- - Powlekany lub pokrywany innymi metalami

nieszlachetnymi

15
7217 39 00 0- - Pozostały15
72187218Stal nierdzewna w postaci wlewków lub innych form pierwotnych; półwyroby ze stali nierdzewnej:
7218 10 00 0- Wlewki i inne formy pierwotne (ECSC)15
7218 90- Pozostałe:
- - Posiadające prostokątny (łącznie z

kwadratowym) przekrój poprzeczny:

- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe (ECSC):

- - - - O szerokości mniejszej niż dwukrotna

grubość, zawierające:

7218 90 11 0- - - - - W masie 2,5% lub więcej niklu15
7218 90 13 0- - - - - W masie poniżej 2,5% niklu15
- - - - Pozostałe, zawierające:
7218 90 15 0- - - - - W masie 2,5% lub więcej niklu15
7218 90 19 0- - - - - W masie poniżej 2,5% niklu15
7218 90 30 0- - - Kute15
- - Pozostałe:
7218 90 50 0- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie

ciągłe (ECSC)

15
- - - Kute:
7218 90 91 0- - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła

lub wielokąta

15
7218 90 99 0- - - - Pozostałe15
72197219Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco, zwinięte:

7219 11- - O grubości większej niż 10 mm (ECSC):
7219 11 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 11 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2% niklu15
7219 12- - O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 10 mm (ECSC):

7219 12 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 12 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 13- - O grubości 3 mm lub większej, lecz poniżej

4,75 mm (ECSC):

7219 13 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 13 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 14- - O grubości poniżej 3 mm (ECSC):
7219 14 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 14 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco, nie zwinięte:

7219 21- - O grubości powyżej 10 mm (ECSC):
- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu,

o grubości:

7219 21 11 0- - - - Powyżej 13 mm15
7219 21 19 0- - - - Powyżej 10 mm, ale nie przekraczającej

13 mm

15
7219 21 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 22- - O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 10 mm (ECSC):

7219 22 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 22 90 0- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu15
7219 23- - O grubości 3 mm lub większej, lecz poniżej

4,75 mm (ECSC):

7219 23 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 23 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 24- - O grubości poniżej 3 mm (ECSC):
7219 24 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 24 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno:

7219 31- - O grubości 4,75 mm lub większej (ECSC):
7219 31 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 31 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 32- - O grubości 3 mm lub większej, lecz poniżej

4,75 mm (ECSC):

7219 32 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 32 90 0- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu15
7219 33- - O grubości powyżej 1 mm, lecz poniżej 3 mm

(ECSC):

7219 33 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 33 90 0- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu15
7219 34- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie

przekraczającej 1 mm (ECSC):

7219 34 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 34 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 35- - O grubości poniżej 0,5 mm (ECSC):
7219 35 10 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 35 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
7219 90- Pozostałe:
- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem, lub jedynie pocięte

w kształty inne niż prostokątne (łącznie z

kwadratem) (ECSC):

7219 90 11 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 90 19 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
- - Pozostałe:
7219 90 91 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7219 90 99 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
72207220Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco:

7220 11 00 0- - O grubości 4,75 mm lub większej (ECSC)15
7220 12 00 0- - O grubości poniżej 4,75 mm (ECSC)15
7220 20- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno:

7220 20 10 0- - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - O grubości 3 mm lub większej, zawierające:
7220 20 31 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu15
7220 20 39 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu15
- - - O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej 3

mm, zawierające:

7220 20 51 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu15
7220 20 59 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu15
- - - O grubości nie przekraczającej 0,35 mm,

zawierające:

7220 20 91 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu15
7220 20 99 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu15
7220 90- Pozostałe:
- - - O grubości powyżej 500 mm:
7220 90 11 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem (ECSC)

15
7220 90 19 0- - - Pozostałe15
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem:

7220 90 31 0- - - - Walcowane na gorąco, nie obrobione

więcej oprócz platerowania (ECSC)

15
7220 90 39 0- - - - Pozostałe15
7220 90 90 0- - - Pozostałe15
72217221 00Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach (ECSC):
7221 00 10 0- Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7221 00 90 0- Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
72227222Pozostałe sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej:
7222 10- Sztaby i pręty nie obrobione więcej oprócz

walcowania na gorąco, ciągnienia na gorąco lub

wyciskania (ECSC):

- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła:
- - - O średnicy 80 mm lub większej, zawierające

w masie:

7222 10 11 0- - - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 10 19 0- - - - Poniżej 2,5% niklu15
- - - O średnicy 25 mm lub większej, ale poniżej

80 mm, zawierające w masie:

7222 10 21 0- - - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 10 29 0- - - - Poniżej 2,5% niklu15
- - - O średnicy mniejszej niż 25 mm,

zawierające w masie:

7222 10 31 0- - - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 10 39 0- - - - Poniżej 2,5% niklu15
- - Pozostałe, zawierający w masie:
7222 10 81 0- - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 10 89 0- - - Poniżej 2,5% niklu15
7222 20- Sztaby i pręty, nie obrobione więcej oprócz

gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:

- - O przekroju poprzecznym w kształcie koła:
- - - O średnicy 80 mm lub większej, zawierające

w masie:

7222 20 11 0- - - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 20 19 0- - - - Poniżej 2,5% niklu15
- - - O średnicy 25 mm lub większej, ale poniżej

80 mm, zawierające w masie:

7222 20 21 0- - - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 20 29 0- - - - Poniżej 2,5% niklu15
- - - O średnicy mniejszej niż 25 mm,

zawierające w masie:

7222 20 31 0- - - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 20 39 0- - - - Poniżej 2,5% niklu15
- - Pozostałe, zawierające w masie:
7222 20 81 0- - - 2,5% lub więcej niklu15
7222 20 89 0- - - Poniżej 2,5% niklu15
7222 30- Pozostałe sztaby i pręty:
7222 30 10 0- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub

wyciskane, nie obrobione więcej oprócz

platerowania (ECSC)

15
- - Pozostałe:
- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu:
7222 30 51 0- - - - Kute15
7222 30 59 0- - - - Pozostałe15
- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu:
7222 30 91 0- - - - Kute15
7222 30 99 0- - - - Pozostałe15
7222 40- Kątowniki, kształtowniki i profile:
- - Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco, ciągnienia na gorąco lub wyciskania

(ECSC):

7222 40 11 0- - - Zawierające w masie 2,5% lub więcej niklu15
7222 40 19 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu15
- - Pozostałe:
7222 40 30 0- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz

platerowania (ECSC)

15
- - - Pozostałe:
- - - - Nie obrobione więcej oprócz gięcia na

zimno lub wykończenia na zimno:

7222 40 91 0- - - - - Otrzymane z produktów walcowanych

płaskich

15
7222 40 93 0- - - - - Pozostałe15
7222 40 99 0- - - - Pozostałe15
72237223 00Drut ze stali nierdzewnej:
- Zawierający w masie 2,5% lub więcej niklu:
7223 00 11 0- - Zawierający w masie 28% lub więcej niklu,

lecz mniej niż 31%, oraz 20% lub więcej

chromu, lecz mniej niż 22%

15
7223 00 19 0- - Pozostały15
- Zawierający w masie poniżej 2,5% niklu:
7223 00 91 0- - Zawierający w masie 13% lub więcej chromu,

lecz mniej niż 25%, oraz 3,5% lub więcej

aluminium, lecz mniej niż 6%

15
7223 00 99 0- - Pozostały15
72247224Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w innych pierwotnych formach; półwyroby z innej stali stopowej:
7224 10 00 0- Wlewki i inne formy pierwotne (ECSC)15
7224 90- Pozostałe:
- - O prostokątnym (łącznie z kwadratowym)

przekroju poprzecznym:

- - - Walcowane na gorąco lub otrzymane przez

odlewanie ciągłe (ECSC):

- - - - O szerokości poniżej dwukrotnej

grubości:

7224 90 01 0- - - - - Ze stali szybkotnącej15
7224 90 05 0- - - - - Zawierające w masie nie

przekraczającej 0,7% węgla, 0,5% lub

więcej, ale nie przekraczającej 1,2%

manganu i 0,6% lub więcej, ale nie

przekraczającej 2,3% krzemu;

zawierające w masie 0,0008% lub więcej

boru z zawartością jakiegokolwiek

innego pierwiastka mniejszą niż

zawartość minimalna określona w uwadze

1 (f) do niniejszego działu

15
7224 90 08 0- - - - - Pozostałe15
7224 90 15 0- - - - Pozostałe15
7224 90 19 0- - - Kute15
- - Pozostałe:
- - - Walcowane na gorąco lub otrzymane przez

odlewanie ciągłe (ECSC):

7224 90 31 0- - - - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%,

ale nie więcej niż 1,15% węgla, nie

mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2%

chromu oraz, jeśli jest obecny, nie

więcej niż 0,5% molibdenu

15
7224 90 39 0- - - - Pozostałe15
- - - Kute:
7224 90 91 0- - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła

lub wielokąta

15
7224 90 99 0- - - - Pozostałe15
72257225Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:
7225 10- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej (ECSC):
7225 10 10 0- - Walcowane na gorąco15
- - Walcowane na zimno:
7225 10 91 0- - - O ziarnach zorientowanych15
7225 10 99 0- - - O ziarnach niezorientowanych15
7225 20- Ze stali szybkotnącej:
7225 20 20 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie; nie

obrobione więcej niż powierzchniowo, łącznie

z platerowaniem, lub tylko pocięte na

kształty inne niż prostokątne (łącznie z

kwadratem) (ECSC)

15
7225 20 90 0- - Pozostałe15
7225 30 00 0- Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowanie

na gorąco, zwinięte (ECSC)

15
7225 40- Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowanie

na gorąco, nie zwinięte (ECSC):

7225 40 10 0- - O grubości przekraczającej 20 mm15
7225 40 30 0- - O grubości przekraczającej 15 mm, ale nie

przekraczającej 20 mm

15
7225 40 50 0- - O grubości 4,47 mm lub większej, ale nie

przekraczającej 15 mm

15
7225 40 70 0- - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej

niż 4,75 mm

15
7225 40 90 0- - O grubości mniejszej niż 3 mm15
- Pozostałe, nie obrobione więcej niż walcowanie

na zimno (ECSC):

7225 50 10 0- - Zawierające w masie poniżej 0,6% krzemu i

nie mniej niż 0,3%, lecz nie przekraczające

1% aluminium

15
725 50 90 0- - Pozostałe15
7225 90- Pozostałe:
7225 90 10 0- - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo,

łącznie z platerowaniem, lub tylko pocięte

na kształty inne niż prostokątne (łącznie z

kwadratem) (ECSC)

15
7225 90 90 0- - Pozostałe15
72267226Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm:
7226 10- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:
7226 10 10 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco (ECSC)

15
- - Pozostałe:
7226 10 30 0- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7226 10 91 0- - - - O ziarnach zorientowanych15
7226 10 99 0- - - - O ziarnach niezorientowanych15
7226 20- Ze stali szybkotnącej:
7226 20 20 0- - Nie obrobionej więcej niż walcowanie na

gorąco; o szerokości nie przekraczającej 500

mm, walcowane na gorąco, nie obrobione

więcej niż platerowanie; o szerokości

powyżej 500 mm, nie obrobione więcej niż

walcowanie na zimno lub nie obrobione więcej

niż powierzchniowo, włączając platerowanie

(ECSC)

15
7226 20 80 0- - Pozostałe15
- Pozostałe:
7226 91- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco (ECSC):

7226 91 10 0- - - O grubości 4,75 mm lub większej15
7226 91 90 0- - - O grubości mniejszej niż 4,75 mm15
7226 92- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

zimno:

7226 92 10 0- - - O szerokości powyżej 500 mm (ECSC)15
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7226 92 91 0- - - - Zawierające w masie poniżej 0,6% krzemu

i nie mniej niż 0,3%, lecz nie więcej

niż 1% aluminium

15
7226 92 99 0- - - - Pozostałe15
7226 99- - Pozostałe:
7226 99 20 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm,

walcowane na gorąco, nie obrobione więcej

oprócz platerowania; o szerokości powyżej

500 mm, nie obrobione więcej niż

powierzchniowo, łącznie z platerowaniem

(ECSC)

15
7226 99 80 0- - - Pozostałe15
72277227Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:
7227 10 00 0- Ze stali szybkotnącej (ECSC)15
7227 20 00 0- Ze stali krzemowomanganowej (ECSC)15
7227 90- Pozostałe (ECSC):
7227 90 10 0- - Zawierające w masie 0,0008% lub więcej boru

z jakimkolwiek innym pierwiastkiem, o

zawartości mniejszej niż minimalna podana w

uwadze 1 (f) do niniejszego działu

15
7227 90 30 0- - Zawierające w masie poniżej 0,35% węgla,

0,5% lub więcej, lecz nie więcej niż 1,2%

manganu i 0,6% lub więcej, lecz nie więcej

niż 2,3% krzemu

15
7227 90 50 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

15
7227 90 70 0- - Pozostałe15
72287228Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych:
7228 10- Sztaby i pręty ze stali szybkotnącej:
7228 10 10 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie

(ECSC)

15
- - Pozostałe:
7228 10 30 0- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz

platerowania (ECSC)

15
7228 10 50 0- - - Kute15
7228 10 90 0- - - Pozostałe15
7228 20- Sztaby i pręty ze stali krzemowomanganowej:
- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie

(ECSC):

7228 20 11 0- - - O prostokątnym (innym niż kwadratowy)

przekroju poprzecznym, walcowane z

czterech stron

15
7228 20 19 0- - - Pozostałe15
- - Pozostałe:
7228 20 30 0- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane, nie obrobione więcej niż

platerowanie (ECSC)

15
7228 20 60 0- - - Pozostałe15
7228 30- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej

niż walcowanie na gorąco, ciągnienie na gorąco

lub wyciskanie (ECSC):

7228 30 20 0- - Ze stali narzędziowej15
7228 30 40 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

15
- - Pozostałe:
- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła,

o średnicy:

7228 30 61 0- - - - 80 mm lub większej15
7228 30 69 0- - - - Poniżej 80 mm15
7228 30 70 0- - - O prostokątnym przekroju poprzecznym

(innym niż kwadratowy), walcowane z

czterech stron

15
7228 30 89 0- - - Pozostałe15
7228 40- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej

niż kucie:

7228 40 10 0- - Ze stali narzędziowej15
7228 40 90 0- - Pozostałe15
7228 50- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione więcej

niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno:

7228 50 20 0- - Ze stali narzędziowej15
7228 50 40 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

15
- - Pozostałe:
- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła,

o średnicy:

7228 50 61 0- - - - 80 mm lub większej15
7228 50 69 0- - - - Poniżej 80 mm15
7228 50 70 0- - - O przekroju poprzecznym prostokątnym

(innym niż kwadratowy), walcowane z

czterech stron

15
7228 50 89 0- - - Pozostałe15
7228 60- Pozostałe sztaby i pręty:
7228 60 10 0- - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub

wyciskane, nie obrobione więcej niż

platerowanie (ECSC)

15
- - Pozostałe:
7228 60 81 0- - - Ze stali narzędziowej15
7228 60 89 0- - - Pozostałe15
7228 70- Kątowniki, kształtowniki i profile:
7228 70 10 0- - Nie obrobione więcej niż walcowanie na

gorąco, ciągnienie na gorąco lub wyciskanie

(ECSC)

15
- - Pozostałe:
7228 70 31 0- - - Walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco

lub wyciskane, nie obrobione więcej oprócz

platerowania (ECSC)

15
- - - Pozostałe:
7228 70 91 0- - - - Nie obrobione więcej niż gięcie na zimno

lub wykończenie na zimno

15
7228 70 99 0- - - - Pozostałe15
7228 80- Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów

wiertniczych:

7228 80 10 0- - Ze stali stopowej (ECSC)15
7228 80 90 0- - Ze stali niestopowej (ECSC)15
72297229Drut z pozostałej stali stopowej:
7229 10 00 0- Ze stali szybkotnącej15
7229 20 00 0- Ze stali krzemowomanganowej15
7229 90- Pozostały:
7229 90 10 0- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,35%

węgla, 0,5% lub więcej, ale nie więcej niż

1,2% manganu, oraz 0,6% lub więcej, ale nie

więcej niż 2,3% krzemu

15
7229 90 50 0- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, nie mniej niż

0,5%, ale nie więcej niż 2% chromu oraz,

jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5%

molibdenu

15
7229 90 90 0- - Pozostały15
73017301Ścianka szczelna ze stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; kątowniki spawane, kształtowniki i profile ze stali:
7301 10 00 0- Ścianka szczelna (ECSC)15
7301 20 00 0- Kątowniki, kształtowniki i profile15
73027302Kolejowy lub tramwajowy torowy materiał konstrukcyjny ze stali: szyny, szyny ochronne i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, skrzyżowania, cięgna sztywne zwrotnic i inne elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki pod szyny, uchwyty szynowe, płyty podkładkowe, wiązadła i inne materiały przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn:
7302 10- Szyny:
7302 10 10 0- - Przewodzące prąd, z częściami z metalu

nieżelaznego

15
- - Pozostałe:
- - - Nowe (ECSC):
7302 10 31 0- - - - O masie na 1 m 20 kg lub więcej15
7302 10 39 0- - - - O masie na 1 m poniżej 20 kg15
7302 10 90 0- - - Używane (ECSC)15
7302 20 00 0- Podkłady kolejowe (ECSC)15
7302 30 00 0- Iglice zwrotnicowe, skrzyżowania, cięgna

sztywne zwrotnic i inne elementy skrzyżowań

15
7302 40- Nakładki stykowe i podkładki pod szyny:
7302 40 10 0- - Walcowane (ECSC)15
7302 40 90 0- - Pozostałe15
7302 90- Pozostałe:
7302 90 10 0- - Szyny ochronne (ECSC)15
7302 90 30 0- - Uchwyty szynowe, płyty podkładkowe i

wiązadła

15
7302 90 90 0- - Pozostałe15
73037303 00Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa:
7303 00 10 0- Rury i przewody rurowe w rodzaju używanych w

systemach ciśnieniowych

15
7303 00 90 0- Pozostałe15
73047304Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:
7304 10- Rury przewodowe w rodzaju używanych do

rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7304 10 10 0- - O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej

168,3 mm

15
7304 10 30 0- - O średnicy zewnętrznej powyżej 168,3 mm, ale

nie przekraczającej 406,4 mm

15
7304 10 90 0- - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4 mm15
7304 20- Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura

płuczkowa w rodzaju używanych do wierceń ropy

naftowej lub gazu:

7304 20 10 0- - Rura płuczkowa15
- - Pozostałe:
7304 20 91 0- - - O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej

406,4 mm

15
7304 20 99 0- - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4 mm15
- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

ze stali niestopowej:

7304 31- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
7304 31 10 0- - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
- - - Pozostałe:
7304 31 91 0- - - - Rury precyzyjne15
7304 31 99 0- - - - Pozostałe15
7304 39- - Pozostałe:
7304 39 10 0- - - Nie obrobione, proste i o jednolitej

grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy

produkcji rur i przewodów rurowych o

innych przekrojach poprzecznych i

grubościach ścianki

15
- - - Pozostałe:
7304 39 20 0- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie

do przesyłania gazów lub cieczy, do

użytku w lotnictwie cywilnym

15
- - - - Pozostałe:
7304 39 30 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 421 mm

i o grubości ścianki powyżej 10,5 mm

15
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Rury (przewody gazowe) gwintowane

lub dające się gwintować:

7304 39 51 0- - - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem15
7304 39 59 0- - - - - - - Pozostałe15
- - - - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:
7304 39 91 0- - - - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm15
7304 39 93 0- - - - - - - Powyżej 168,3 mm, ale nie

przekraczającej 406,4 mm

15
7304 39 99 0- - - - - - - Powyżej 406,4 mm15
- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

ze stali nierdzewnej:

7304 41- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
7304 41 10 0- - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
7304 41 90 0- - - Pozostałe15
7304 49- - Pozostałe:
7304 49 10 0- - - Nie obrobione, proste i o jednolitej

grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy

produkcji rur i przewodów rurowych o

innych przekrojach poprzecznych i

grubościach ścianki

15
- - - Pozostałe:
7304 49 30 0- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie

do przesyłania gazów lub cieczy, do

użytku w lotnictwie cywilnym

15
- - - - Pozostałe:
7304 49 91 0- - - - - O średnicy zewnętrznej nie

przekraczającej 406,4 mm

15
7304 49 99 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4

mm

15
- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, z

innej stali stopowej:

7304 51- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
- - - Proste i o jednolitej grubości ścianki, ze

stali stopowej zawierającej w masie nie

mniej niż 0,9%, ale nie przekraczającej

1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie

przekraczającej 2% chromu i, jeśli jest

obecny, nie przekraczającej 0,5%

molibdenu, o długości:

7304 51 11 0- - - - Nie przekraczającej 4,5 m15
7304 51 19 0- - - - Powyżej 4,5 m15
- - - Pozostałe:
7304 51 30 0- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie

do przesyłania gazów lub cieczy, do

użytku w lotnictwie cywilnym

15
- - - - Pozostałe:
7304 51 91 0- - - - - Rury precyzyjne15
7304 51 99 0- - - - - Pozostałe15
7304 59- - Pozostałe:
7304 59 10 0- - - Nie obrobione, proste i o jednolitej

grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy

produkcji rur i przewodów rurowych o

innych przekrojach poprzecznych i

grubościach ścianki

15
- - - Pozostałe, proste i o jednolitej grubości

ścianki, ze stali stopowej zawierającej w

masie nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej

niż 1,15% węgla, nie mniej niż 0,5%, ale

nie więcej niż 2% chromu i, jeśli jest

obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu, o

długości:

7304 59 31 0- - - - Nie przekraczającej 4,5 m15
7304 59 39 0- - - - Powyżej 4,5 m15
- - - Pozostałe:
7304 59 50 0- - - - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie

do przesyłania gazów lub cieczy, do

użytku w lotnictwie cywilnym

15
- - - - Pozostałe:
7304 59 91 0- - - - - O średnicy zewnętrznej nie

przekraczającej 168,3 mm

15
7304 59 93 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 168,3

mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm

15
7304 59 99 0- - - - - O średnicy zewnętrznej powyżej 406,4

mm

15
7304 90- Pozostałe:
7304 90 10 0- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
7304 90 90 0- - Pozostałe15
73057305Pozostałe rury i przewody rurowe ze stali (np. spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), które posiadają okrągły wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny, a których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm:
- Rury przewodowe w rodzaju używanych do

rurociągów ropy naftowej lub gazu:

7305 11 00 0- - Spawane wzdłużnie łukiem krytym15
7305 12 00 0- - Pozostałe, spawane wzdłużnie15
7305 19 00 0- - Pozostałe15
7305 20- Rury okładzinowe w rodzaju używanych do

wiercenia ropy naftowej lub gazu:

7305 20 10 0- - Spawane wzdłużnie15
7305 20 90 0- - Pozostałe15
- Pozostałe, spawane:
7305 31 00 0- - Spawane wzdłużnie15
7305 39 00 0- - Pozostałe15
7305 90 00 0- Pozostałe15
73067306Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone ze stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób):
7306 10- Rury przewodowe w rodzaju używanych do

rurociągów ropy naftowej lub gazu:

- - Spawane wzdłużnie, o średnicy zewnętrznej:
7306 10 11 0- - - Nie przekraczającej 168,3 mm15
7306 10 19 0- - - Powyżej 168,3 mm, ale nie przekraczającej

406,4 mm

15
7306 10 90 0- - Spawane spiralnie15
7306 20 00 0- Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju

używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu

15
7306 30- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, ze stali niestopowej:

7306 30 10 0- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
- - Pozostałe:
- - - Rury precyzyjne, o grubości ścianki:
7306 30 21 0- - - - Nie przekraczającej 2 mm15
7306 30 29 0- - - - Powyżej 2 mm15
- - - Pozostałe:
- - - - Rury (przewody gazowe) gwintowane lub

dające się gwintować:

7306 30 51 0- - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem15
7306 30 59 0- - - - - Pozostałe15
- - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:
- - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm:
7306 30 71 0- - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem15
ex7306 30 78 0- - - - - - Pozostałe3)15
7306 30 90 0- - - - - Powyżej 168,3 mm, ale nie

przekraczającej 406,4 mm

15
7306 40- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, ze stali nierdzewnej:

7306 40 10 0- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
- - Pozostałe:
7306 40 91 0- - - Ciągnione na gorąco lub walcowane na

gorąco

15
7306 40 99 0- - - Pozostałe15
7306 50- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, z innej stali stopowej:

7306 50 10 0- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
- - Pozostałe:
7306 50 91 0- - - Rury precyzyjne15
7306 50 99 0- - - Pozostałe15
7306 60- Pozostałe, spawane, o innym niż okrągły

przekroju poprzecznym:

7306 60 10 0- - Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do

przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
- - Pozostałe:
- - - O prostokątnym (łącznie z kwadratowym)

przekroju poprzecznym, o grubości ścianki:

7306 60 31 0- - - - Nie przekraczającej 2 mm15
7306 60 39 0- - - - Powyżej 2 mm15
7306 60 90 0- - - O pozostałych przekrojach15
7306 90 00 0- Pozostałe15
73077307Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali:
- Łączniki odlewane:
7307 11- - Z żeliwa nieciągliwego:
7307 11 10 0- - - W rodzaju używanych w systemach

ciśnieniowych

15
7307 11 90 0- - - Pozostałe15
7307 19- - Pozostałe:
7307 19 10 0- - - Z żeliwa ciągliwego15
7307 19 90 0- - - Pozostałe15
- Pozostałe, ze stali nierdzewnej:
7307 21 00 0- - Kołnierze15
7307 22 00 0- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje15
7307 23- - Łączniki spawane doczołowo:
7307 23 10 0- - - Kolanka i łuki15
7307 23 90 0- - - Pozostałe15
7307 29- - Pozostałe:
7307 29 10 0- - - Gwintowane15
7307 29 30 0- - - Do spawania15
7307 29 90 0- - - Pozostałe15
- Pozostałe:
7307 91 00 0- - Kołnierze15
7307 92 00 0- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje15
7307 93- - Łączniki spawane doczołowo:
- - - O największej średnicy zewnętrznej nie

przekraczającej 609,6 mm:

7307 93 11 0- - - - Kolanka i łuki15
7307 93 19 0- - - - Pozostałe15
- - - O największej średnicy zewnętrznej powyżej

609,6 mm:

7307 93 91 0- - - - Kolanka i łuki15
7307 93 99 0- - - - Pozostałe15
7307 99- - Pozostałe:
7307 99 10 0- - - Gwintowane15
7307 99 30 0- - - Do spawania15
7307 99 90 0- - - Pozostałe15
73087308Konstrukcje (z wyłączenim budynków prefabrykowanych z pozycji nr 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali:
7308 10 00 0- Mosty i części mostów15
7308 20 00 0- Wieże i maszty kratowe15
7308 30 00 0- Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe15
7308 40- Elementy rusztowań, szalowań, deskowań i

obudów kopalnianych:

7308 40 10 0- - Obudowy kopalniane15
7308 40 90 0- - Pozostałe15
7308 90- Pozostałe:
7308 90 10 0- - Zapory, śluzy, wrota śluz, przystanie, doki

stałe i inne konstrukcje morskie i związane

z drogami wodnymi

15
- - Pozostałe:
- - - Wyłącznie lub głównie z arkuszy:
7308 90 51 0- - - - Panele złożone z dwóch ścian z

profilowanego (żeberkowanego) arkusza z

rdzeniem izolującym

15
7308 90 59 0- - - - Pozostałe15
7308 90 99 0- - - Pozostałe15
73097309 00Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne:
7309 00 10 0- Do gazów (innych niż gaz sprężony lub

skroplony)

15
- Do cieczy:
7309 00 30 0- - Pokrywane lub izolowane cieplnie15
- - Pozostałe, o pojemności:
7309 00 51 0- - - Powyżej 100.000 litrów15
7309 00 59 0- - - Nie przekraczającej 100.000 litrów15
7309 00 90 0- Do ciał stałych15
73107310Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), ze stali, o pojemności nie przekraczającej 300 litrów, nawet pokrywane lub izolowane cieplnie, lecz nie wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne:
7310 10 00 0- O pojemności 50 l lub więcej15
- O pojemności poniżej 50 l:
7310 21- - Puszki, które mają być zamykane przez

lutowanie lub obciskanie:

7310 21 10 0- - - Puszki w rodzaju używanych do

konserwowania żywności i napojów

15
- - - Pozostałe, o grubości ścianki:
7310 21 91 0- - - - Poniżej 0,5 mm15
7310 21 99 0- - - - 0,5 mm lub więcej15
7310 29- - Pozostałe:
7310 29 10 0- - - O grubości ścianki poniżej 0,5 mm15
7310 29 90 0- - - O grubości ścianki 0,5 mm lub więcej15
73117311 00Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, ze stali:
7311 00 10 0- Bez szwu15
- Pozostałe, o pojemności:
7311 00 91 0- - Poniżej 1000 l15
7311 00 99 0- - 1000 l lub więcej15
73127312Skrętki, liny, taśmy plecione, zawiesia itp., ze stali, nie izolowane elektrycznie:
7312 10- Skrętki, liny i kable:
7312 10 10 0- - Z łącznikami zamocowanymi lub wchodzącymi w

skład wyrobów, do użytku w lotnictwie

cywilnym

15
- - Pozostałe:
7312 10 30 0- - - Ze stali nierdzewnej15
- - - Pozostałe, z maksymalnym wymiarem

przekroju poprzecznego:

7312 10 50 0- - - - Nie przekraczającym 3 mm15
- - - - Powyżej 3 mm:
- - - - - Skrętki:
7312 10 71 0- - - - - - Nie pokrywane15
- - - - - - Pokrywane:
7312 10 75 0- - - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem15
7312 10 79 0- - - - - - - Pozostałe15
- - - - - Liny i kable (łącznie z zamkniętymi):
7312 10 91 0- - - - - - Nie pokrywane15
- - - - - - Pokrywane:
7312 10 95 0- - - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem15
7312 10 99 0- - - - - - - Pozostałe15
7312 90- Pozostałe:
7312 90 10 0- - Z łącznikami zamocowanymi lub wchodzącymi w

skład wyrobów, do użytku w lotnictwie

cywilnym

15
7312 90 90 0- - Pozostałe15
73137313 00 00 0Drut kolczasty stalowy; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny w rodzaju używanego na ogrodzenia, ze stali15
73147314Tkanina (łącznie z taśmami bez końca), kraty, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana ze stali:
- Wyroby tkane:
7314 11- - Ze stali nierdzewnej:
7314 11 10 0- - - Taśmy bez końca, do urządzeń mechanicznych15
7314 11 90 0- - - Pozostałe15
7314 19- - Pozostałe:
7314 19 10 0- - - Taśmy bez końca, do urządzeń mechanicznych15
7314 19 90 0- - - Pozostałe15
7314 20 00 0- Kraty, siatka i ogrodzenia, spawane na

przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze

przekroju poprzecznego 3 mm lub większym i o

wielkości oczek 100 cm2 lub większej

15
7314 30- Pozostałe kraty, siatki i ogrodzenia, spawane

na przecięciach:

7314 30 10 0- - Powlekane lub pokrywane cynkiem15
7314 30 90 0- - Pozostałe15
- Pozostałe kraty, siatka i ogrodzenia:
7314 41- - Powlekane lub pokrywane cynkiem:
7314 41 10 0- - - Siatka sześciokątna15
7314 41 90 0- - - Pozostałe15
7314 42- - Pokrywane tworzywami sztucznymi:
7314 42 10 0- - - Siatka sześciokątna15
7314 42 90 0- - - Pozostałe15
7314 49 00 0- - Pozostałe15
7314 50 00 0- Siatka metalowa rozciągana15
73157315Łańcuchy i ich części, ze stali:
- Łańcuch przegubowy i jego części:
7315 11- - Łańcuch tulejkowy:
7315 11 10 0- - - W rodzaju używanych do rowerów i motocykli15
7315 11 90 0- - - Pozostałe15
7315 12 00 0- - Pozostałe łańcuchy15
7315 19 00 0- - Części15
7315 20 00 0- Łańcuch przeciwpoślizgowy15
- Pozostałe łańcuchy:
7315 81 00 0- - Łańcuch ogniwowy rozpórkowy15
7315 82- - Pozostałe z ogniwami spawanymi lub

zgrzewanymi:

7315 82 10 0- - - Których materiał składowy ma maksymalny

wymiar przekroju poprzecznego 16 mm lub

mniej

15
7315 82 90 0- - - Których materiał składowy ma maksymalny

wymiar przekroju poprzecznego większy niż

16 mm

15
7315 89 00 0- - Pozostałe15
7315 90 00 0- Pozostałe części15
73167316 00 00 0Kotwice, drapacze oraz ich części, ze stali15
73177317 00Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż z pozycji nr 8305) oraz wyroby podobne ze stali, również z główkami z innych metali, lecz z wyjątkiem tych, które mają główki z miedzi:
7317 00 10 0- Pinezki kreślarskie15
- Pozostałe:
- - Formowane na zimno z drutu:
7317 00 20 0- - - Gwoździe o krawędzi prostej lub spiralnej15
7317 00 40 0- - - Gwoździe ze stali, w masie których 0,5%

lub więcej stanowi węgiel, hartowane

15
- - - Pozostałe:
7317 00 61 0- - - - Ocynkowane15
7317 00 69 0- - - - Pozostałe15
7317 00 90 0- - Pozostałe15
73187318Wkręty, śruby, nakrętki, śruby do drewna, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, ze stali:
- Wyroby gwintowane:
7318 11 00 0- - Śruby do drewna15
7318 12- - Pozostałe wkręty do drewna:
7318 12 10 0- - - Ze stali nierdzewnej15
7318 12 90 0- - - Pozostałe15
7318 13 00 0- - Haki gwintowane i pierścienie gwintowane15
7318 14- - Wkręty samogwintujące:
7318 14 10 0- - - Ze stali nierdzewnej15
- - - Pozostałe:
7318 14 91 0- - - - Wkręty z gwintem o dużym skoku15
7318 14 99 0- - - - Pozostałe15
7318 15- - Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami

i podkładkami:

7318 15 10 0- - - Wkręty, toczone ze sztab, prętów, profili

lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości

trzpienia nie przekraczającej 6 mm

15
- - - Pozostałe:
7318 15 20 0- - - - Do mocowania kolejowych, torowych

materiałów konstrukcyjnych

15
- - - - Pozostałe:
- - - - - Bez główek:
7318 15 30 0- - - - - - Ze stali nierdzewnej15
- - - - - - Pozostałe, o wytrzymałości na

rozciąganie:

7318 15 41 0- - - - - - - Poniżej 800 MPa15
7318 15 49 0- - - - - - - 800 MPa lub więcej15
- - - - - Z główką:
- - - - - - Wkręty z wycięciami i z łbem o

krzyżowym gnieździe:

7318 15 51 0- - - - - - - Ze stali nierdzewnej15
7318 15 59 0- - - - - - - Pozostałe15
- - - - - - Wkręty z łbem o sześciokątnym

gnieździe:

7318 15 61 0- - - - - - - Ze stali nierdzewnej15
7318 15 69 0- - - - - - - Pozostałe15
- - - - - - Śruby sześciokątne:
7318 15 70 0- - - - - - - Ze stali nierdzewnej15
- - - - - - - Pozostałe, o wytrzymałości na

rozciąganie:

7318 15 81 0- - - - - - - - Poniżej 800 MPa15
7318 15 89 0- - - - - - - - 800 MPa lub więcej15
7318 15 90 0- - - - - - Pozostałe15
7318 16- - Nakrętki:
7318 16 10 0- - - Toczone ze sztab, prętów, profili lub

drutu, o pełnym przekroju, o średnicy

otworu nie przekraczającej 6 mm

15
- - - Pozostałe:
7318 16 30 0- - - - Ze stali nierdzewnej15
- - - - Pozostałe:
7318 16 50 0- - - - - Nakrętki samozabezpieczające się15
- - - - - Pozostałe, o średnicy wewnętrznej:
7318 16 91 0- - - - - - Nie przekraczającej 12 mm15
7318 16 99 0- - - - - - Powyżej 12 mm15
7318 19 00 0- - Pozostałe15
- Wyroby niegwintowane:
7318 21 00 0- - Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki

ustalające

15
7318 22 00 0- - Pozostałe podkładki15
7318 23 00 0- - Nity15
7318 24 00 0- - Zawleczki i przetyczki15
7318 29 00 0- - Pozostałe15
73197319Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, ze stali; agrafki i inne szpilki ze stali, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
7319 10 00 0- Igły do szycia, cerowania lub haftowania15
7319 20 00 0- Agrafki15
7319 30 00 0- Pozostałe szpilki15
7319 90 00 0- Pozostałe15
73207320Sprężyny i pióra do resorów, ze stali:
7320 10- Resory piórowe i pióra do nich:
- - Obrobione na gorąco:
7320 10 11 0- - - Resory warstwowe i pióra do nich15
7320 10 19 0- - - Pozostałe15
7320 10 90 0- - Pozostałe15
7320 20- Sprężyny śrubowe:
7320 20 20 0- - Obrobione na gorąco15
- - Pozostałe:
7320 20 81 0- - - Sprężyny zwojowe ściskane15
7320 20 85 0- - - Sprężyny zwojowe rozciągane15
7320 20 89 0- - - Pozostałe15
7320 90- Pozostałe:
7320 90 10 0- - Sprężyny spiralne płaskie15
7320 90 30 0- - Sprężyny talerzowe15
7320 90 90 0- - Pozostałe15
73217321Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (łącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia używane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub ze stali:
- Urządzenia do gotowania i podgrzewacze

płytowe:

7321 11- - Na gaz lub na gaz i inne paliwa:
7321 11 10 0- - - Z piecykiem, łącznie z oddzielnymi

piecykami

15
7321 11 90 0- - - Pozostałe15
7321 12 00 0- - Na paliwo ciekłe15
7321 13 00 0- - Na paliwo stałe15
- Pozostałe urządzenia:
7321 81- - Na gaz lub na gaz i inne paliwa:
7321 81 10 0- - - Z ujściem na spaliny15
7321 81 90 0- - - Pozostałe15
7321 82- - Na paliwo ciekłe:
7321 82 10 0- - - Z ujściem na spaliny15
7321 82 90 0- - - Pozostałe15
7321 83 00 0- - Na paliwo stałe15
7321 90 00 0- Części15
73227322Grzejniki centralnego ogrzewania, nieelektryczne oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (łącznie z tymi, które mogą również rozdzielać świeże lub klimatyzowane powietrze), nieelektryczne, wyposażone w wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem, oraz ich części, z żeliwa lub stali:
- Grzejniki i ich części:
7322 11 00 0- - Żeliwne15
7322 19 00 0- - Pozostałe15
7322 90- Pozostałe:
7322 90 10 0- - Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze

gorącego powietrza (z wyłączeniem części do

nich), do użytku w lotnictwie cywilnym

15
7322 90 90 0- - Pozostałe15
73237323Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, ze stali:
7323 10 00 0- Wełna ze stali; zmywaki do czyszczenia,

szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i

podobne artykuły

15
- Pozostałe:
7323 91 00 0- - Żeliwne, nie emaliowane15
7323 92 00 0- - Żeliwne, emaliowane15
7323 93- - Ze stali nierdzewnej:
7323 93 10 0- - - Artykuły do użytku stołowego15
7323 93 90 0- - - Pozostałe15
7323 94- - Ze stali emaliowanej (inne niż żeliwne):
7323 94 10 0- - - Artykuły użytku stołowego15
7323 94 90 0- - - Pozostałe15
7323 99- - Pozostałe:
7323 99 10 0- - - Artykuły do użytku stołowego15
- - - Pozostałe:
7323 99 91 0- - - - Lakierowane lub malowane15
7323 99 99 0- - - - Pozostałe15
73247324Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali:
7324 10- Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej:
7324 10 10 0- - Do użytku w lotnictwie cywilnym15
7324 10 90 0- - Pozostałe15
- Wanny:
7324 21 00 0- - Żeliwne, nawet emaliowane15
7324 29 00 0- - Pozostałe15
7324 90- Pozostałe, łącznie z częściami:
7324 90 10 0- - Wyroby sanitarne (z wyłączeniem części do

nich), do użytku w lotnictwie cywilnym

15
7324 90 90 0- - Pozostałe15
73257325Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali:
7325 10- Z żeliwa nieciągliwego:
7325 10 20 0- - Klamry włazowe, w rodzaju używanych w

kanałach ściekowych

15
7325 10 50 0- - Skrzynie powierzchniowe i zaworowe15
- - Pozostałe:
7325 10 91 0- - - Do systemów kanalizacyjnych, wodnych itp.15
7325 10 99 0- - - Pozostałe15
- Pozostałe:
7325 91 00 0- - Kule mielące i podobne artykuły dla młynów15
7325 99- - Pozostałe:
7325 99 10 0- - - Z żeliwa ciągliwego15
- - - Pozostałe:
7325 99 91 0- - - - Kontenerowe łączniki narożne15
7325 99 99 0- - - - Pozostałe15
73267326Pozostałe artykuły ze stali:
- Kute lub tłoczone, lecz nie obrobione dalej:
7326 11 00 0- - Kule mielące i podobne artykuły dla młynów15
7326 19- - Pozostałe:
7326 19 10 0- - - Kute swobodnie15
7326 19 90 0- - - Pozostałe15
7326 20- Artykuły z drutu stalowego:
7326 20 10 0- - Do użytku w lotnictwie cywilnym15
- - Pozostałe:
7326 20 30 0- - - Małe skrzynki i wybiegi dla drobiu15
7326 20 50 0- - - Kosze druciane15
7326 20 90 0- - - Pozostałe15
7326 90- Pozostałe:
7326 90 10 0- - Tabakierki, pudełka na papierosy, pudełka na

kosmetyki i puder oraz podobne artykuły

kieszonkowe

15
7326 90 30 0- - Drabiny i szczeble15
7326 90 40 0- - Palety i podobne platformy do przenoszenia

produktów

15
7326 90 50 0- - Szpule do kabli, rur itp.15
7326 90 60 0- - Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i

podobne artykuły używane w przemyśle

budowlanym

15
7326 90 70 0- - Perforowane kubły i podobne artykuły z

arkusza do filtrowania wody przy wejściu do

ścieków

15
- - Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90 91 0- - - Kute swobodnie15
7326 90 93 0- - - Kute w matrycy zamkniętej15
7326 90 95 0- - - Spiekane15
7326 90 98 0- - - Pozostałe15
74017401Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona):
7401 10 00 0- Kamienie miedziowe0
7401 20 00 0- Miedź cementacyjna (miedź wytrącona)0
74027402 00 00 0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej0
74037403Miedź rafinowana i stopy miedzi, nie obrobione:
- Miedź rafinowana:
7403 11 00 0- - Katody i części katod0
7403 12 00 0- - Wlewki na druty0
7403 13 00 0- - Kęsy0
7403 19 00 0- - Pozostałe0
- Stopy miedzi:
7403 21 00 0- - Stopy miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz)0
7403 22 00 0- - Stopy miedzi o podstawie cynowej (brąz)0
7403 23 00 0- - Stopy miedzi o podstawie niklowej (stop

miedziowoniklowy) lub stopy miedzi o

podstawie niklowocynkowej (alpaka)

0
7403 29 00 0- - Inne stopy miedzi (inne niż stopy

przejściowe, z pozycji nr 7405)

0
74047404 00Odpady miedzi i złom:
7404 00 10 0- Miedzi rafinowanej0
- Stopów miedzi:
7404 00 91 0- - Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz)0
7404 00 99 0- - Pozostałe0
74057405 00 00 0Stopy przejściowe miedzi0
74067406Proszki i płatki miedzi:
7406 10 00 0- Proszki o strukturze innej niż płytkowa15
7406 20 00 0- Proszki o strukturze płytkowej; płatki15
74077407Sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi:
7407 10 00 0- Z miedzi rafinowanej15
- Ze stopów miedzi:
7407 21- - Ze stopów miedzi o podstawie cynkowej

(mosiądz):

7407 21 10 0- - - Sztaby i pręty15
7407 21 90 0- - - Kształtowniki15
7407 22- - Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop

miedziowoniklowy) lub ze stopów miedzi o

podstawie niklowocynkowej (alpaka):

7407 22 10 0- - - Ze stopów miedzi o podstawie niklowej

(stop miedziowoniklowy)

15
7407 22 90 0- - - Ze stopów miedzi o podstawie

niklowocynkowej (alpaka)

15
7407 29 00 0- - Pozostałe15
74087408Drut miedziany:
- Z miedzi rafinowanej:
7408 11 00 0- - Którego maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego przekracza 6 mm

6
7408 19- - Pozostały:
7408 19 10 0- - - Którego maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego przekracza 0,5 mm

15
7408 19 90 0- - - Którego maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego nie przekracza 0,5 mm

15
- Ze stopów miedzi:
7408 21 00 0- - Ze stopów miedzi o podstawie cynkowej

(mosiądz)

15
7408 22- - Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop

miedziowoniklowy) lub ze stopów miedzi o

podstawie niklowocynkowej (alpaka):

7408 22 10 0- - - Ze stopów miedzi o podstawie niklowej

(stop miedziowoniklowy)

15
7408 22 90 0- - - Ze stopów miedzi o podstawie

niklowocynkowej (alpaka)

15
7408 29- - Pozostałe:
7408 29 10 0- - - Ze stopów miedzi o podstawie cynowej

(brąz)

15
7408 29 90 0- - - Pozostałe15
74097409Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi:
- Z miedzi rafinowanej:
7409 11 00 0- - Zwinięte15
7409 19 00 0- - Pozostałe15
- Ze stopów miedzi o podstawie cynkowej

(mosiądz):

7409 21 00 0- - Zwinięte15
7409 29 00 0- - Pozostałe15
- Ze stopów miedzi o podstawie cynowej (brąz):
7409 31 00 0- - Zwinięte15
7409 39 00 0- - Pozostałe15
7409 40- Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop

miedziowoniklowy) lub ze stopów miedzi o

podstawie niklowocynkowej (alpaka):

- - Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop

miedziowoniklowy):

7409 40 11 0- - - Zwinięte15
7409 40 19 0- - - Pozostałe15
- - Ze stopów miedzi o podstawie niklowocynkowej

(alpaka):

7409 40 91 0- - - Zwinięte15
7409 40 99 0- - - Pozostałe15
7409 90- Z innych stopów miedzi:
7409 90 10 0- - Zwinięte15
7409 90 90 0- - Pozostałe15
74107410Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm:
- Bez podłoża:
7410 11 00 0- - Z miedzi rafinowanej15
7410 12 00 0- - Ze stopów miedzi15
- Na podłożu:
7410 21 00 0- - Z miedzi rafinowanej7
7410 22 00 0- - Ze stopów miedzi15
74117411Rury i przewody rurowe z miedzi:
7411 10- Z miedzi rafinowanej:
- - Proste, o grubości ścian:
7411 10 11 0- - - Przekraczającej 0,6 mm15
7411 10 19 0- - - Nie przekraczającej 0,6 mm15
7411 10 90 0- - Pozostałe15
- Ze stopów miedzi:
7411 21- - Ze stopów miedzi o podstawie cynkowej

(mosiądz):

7411 21 10 0- - - Proste15
7411 21 90 0- - - Pozostałe15
7411 22- - Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop

miedziowoniklowy) lub ze stopów miedzi o

podstawie niklowocynkowej (alpaka):

7411 22 10 0- - - Proste15
7411 22 90 0- - - Pozostałe15
7411 29- - Pozostałe:
7411 29 10 0- - - Proste15
7411 29 90 0- - - Pozostałe15
74127412Łączniki rur lub przewodów rurowych z miedzi (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje):
7412 10 00 0- Z miedzi rafinowanej15
7412 20 00 0- Ze stopów miedzi15
74137413 00Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne z miedzi, nie izolowane elektrycznie:
7413 00 10 0- Z łącznikami zamocowanymi, do użytku w

lotnictwie cywilnym

15
- Pozostałe:
7413 00 91 0- - Z miedzi rafinowanej15
7413 00 99 0- - Ze stopów miedzi15
74147414Tkanina (nawet taśma bez końca), kraty i siatka z drutu miedzianego; siatka metalowa rozciągana, z miedzi:
7414 10 00 0- Taśmy bez końca, do urządzeń mechanicznych15
7414 90- Pozostałe:
7414 90 10 0- - Tkanina z drutu15
7414 90 90 0- - Pozostałe15
74157415Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż z pozycji nr 8305) i wyroby podobne, z miedzi lub ze stali posiadające główki miedziane; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) i wyroby podobne, z miedzi:
7415 10 00 0- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki

kreślarskie, klamry i wyroby podobne

15
- Pozostałe wyroby, nie gwintowane:
7415 21 00 0- - Podkładki (łącznie z podkładkami

sprężystymi)

15
7415 29 00 0- - Pozostałe15
- Pozostałe wyroby gwintowane:
7415 31 00 0- - Wkręty do drewna15
7415 32- - Pozostałe wkręty; śruby i nakrętki:
7415 32 10 0- - - Wkręty i śruby, z nakrętkami lub nie, do

metalu

15
7415 32 90 0- - - Pozostałe15
7415 39 00- - Pozostałe15
74167416 00 00 0Sprężyny z miedzi15
74177417 00 00 0Urządzenia do gotowania i ogrzewania, używane w gospodarstwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części, z miedzi15
74187418Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi:
7418 10 00 0- Stołowe, kuchenne lub inne artykuły

gospodarstwa domowego i ich części; zmywaki do

czyszczenia, szorowania lub polerowania

naczyń, rękawice i podobne artykuły

15
7418 20 00 0- Wyroby sanitarne i ich części15
74197419Pozostałe artykuły z miedzi:
7419 10 00 0- Łańcuchy i ich części15
- Pozostałe:
7419 91 00 0- - Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute,

lecz nie obrobione dalej

15
7419 99 00 0- - Pozostałe15
75017501Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu:
7501 10 00 0- Kamienie niklowe0
7501 20 00 0- Spieki tlenku niklu oraz inne produkty

pośrednie hutnictwa niklu

0
75027502Nikiel nie obrobiony:
7502 10 00 0- Nikiel niestopowy0
7502 20 00 0- Stopy niklu0
75037503 00Odpady niklu i złom:
7503 00 10 0- Niklu niestopowego0
7503 00 90 0- Stopów niklu0
76017601Aluminium nie obrobione:
7601 10 00 0Aluminium niestopowe6
7601 20- Stopy aluminium:
7601 20 10 0- - Pierwotne6
7601 20 90 0- - Wtórne6
76027602 00Odpady aluminium i złom:
- Odpady:
7602 00 11 0- - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych

rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i

piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej,

powlekanej lub spajanej, o grubości (bez

jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej

0,2 mm

3
7602 00 19 0- - Pozostałe (także braki produkcyjne)4
7602 00 90 0- Złom0
78027802 00Odpady ołowiu i złomu: 0
7802 00 10 0- Z akumulatorów
7802 00 90 0- Pozostałe0
79027902 00 00 0Odpady cynku i złom0
80018001Cyna nie obrobiona:
8001 10 00 0- Cyna niestopowa0
8001 20 00 0- Stopy cyny0
80028002 00 00 0Odpady cyny i złom0
81018101Wolfram i wyroby z wolframu, nawet odpady i złom:
- Pozostałe:
8101 91- - Wolfram nie obrobiony, nawet sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie; odpady i

złom:

8101 91 10 0- - - Wolfram nie obrobiony, nawet sztaby i

pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie

6
8101 91 90 0- - - Odpady i złom6
8101 92 00 0- - Sztaby i pręty inne niż otrzymane przez

zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy

grube, cienkie, taśma i folia

8
81028102Molibden i wyroby z molibdenu, nawet odpady i złom:
- Pozostałe:
8102 91- - Molibden nie obrobiony, nawet sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie; odpady i

złom:

8102 91 10 0- - - Molibden nie obrobiony, nawet sztaby i

pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie

6
8102 92 00 0- - Sztaby i pręty inne niż otrzymane przez

zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy

grube, cienkie, taśma i folia

8
81038103Tantal i wyroby z tantalu, nawet odpady i złom:
8103 10- Tantal nie obrobiony, nawet sztaby i pręty

otrzymane przez zwykłe spiekanie; odpady i

złom; proszki:

8103 10 90 0- - Odpady i złom3
81048104Magnez i wyroby z magnezu, nawet odpady i złom:
- Magnez nie obrobiony:
8104 11 00 0- - Zawierający w masie co najmniej 99,8%

magnezu

6
8104 19 00 0- - Pozostały6
8104 20 00 0- Odpady i złom0
81058105Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i wyroby z kobaltu, nawet odpady i złom:
8105 10- Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie

hutnictwa kobaltu; kobalt nie obrobiony;

odpady i złom; proszki:

8105 10 10 0- - Kamienie kobaltowe i inne produkty pośrednie

hutnictwa kobaltu; kobalt nie obrobiony;

proszki

0
8105 10 90 0- - Odpady i złom0
81108110 00Antymon i wyroby z antymonu, nawet odpady i złom:
- Antymon nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8110 00 11 0- - Antymon nie obrobiony; proszki8
8110 00 19 0- - Odpady i złom8
81128112Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal oraz wyroby z tych metali, nawet odpady i złom:
8112 40- Wanad:
- - Nie obrobiony; odpady i złom; proszki:
8112 40 19 0- - - Odpady i złom3
84068406Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary:
- Turbiny:
8406 11 00 0- - Do napędu jednostek pływających5
8406 19- - Pozostałe:
- - - Turbiny do wytwarzania energii

elektrycznej, o mocy:

8406 19 11 0- - - - Nie przekraczającej 10.000 kW5
8406 19 13 0- - - - Powyżej 10.000 kW, lecz nie

przekraczającej 40.000 kW

5
8406 19 15 0- - - - Powyżej 40.000 kW, lecz nie

przekraczającej 100.000 kW

5
8406 19 19 0- - - - Powyżej 100.000 kW5
8406 19 90 0- - - Pozostałe5
84108410Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory:
- Turbiny hydrauliczne i koła wodne:
8410 11 00 0- - O mocy nie przekraczającej 1000 kW6
8410 12 00 0- - O mocy powyżej 1.000 kW, lecz nie

przekraczającej 10.000 kW

6
8410 13 00 0- - O mocy powyżej 10.000 kW6
8410 90- Części, także regulatory:
8410 90 10 0- - Z żeliwa lub staliwa5
8410 90 90 0- - Pozostałe5
84118411Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe:
- Silniki turboodrzutowe:
8411 11- - O ciągu nie przekraczającym 25 kN:
8411 11 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8411 11 90 0- - - Pozostałe5
8411 12- - O ciągu powyżej 25 kN:
- - - Do stosowania w samolotach cywilnych:
8411 12 11 0- - - - O ciągu powyżej 25 kN, lecz nie

przekraczającym 44 kN

5
8411 12 13 0- - - - O ciągu powyżej 44 kN, lecz nie

przekraczającym 132 kN

5
8411 12 19 0- - - - O ciągu powyżej 132 kN5
8411 12 90 0- - - Pozostałe5
- Silniki turbośmigłowe:
8411 21- - O mocy nie przekraczającej 1.100 kW: 5
8411 21 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych
8411 21 90 0- - - Pozostałe6
8411 22- - O mocy powyżej 1.100 kW:
- - - Do stosowania w samolotach cywilnych:
8411 22 11 0- - - - O mocy powyżej 1.100 kW, lecz nie

przekraczającej 3.730 kW

5
8411 22 19 0- - - - O mocy powyżej 3.730 kW5
8411 22 90 0- - - Pozostałe5
- Pozostałe turbiny gazowe:
8411 81- - O mocy nie przekraczającej 5.000 kW:
8411 81 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8411 81 90 0- - - Pozostałe6
8411 82- - O mocy powyżej 5.000 kW:
8411 82 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
- - - Pozostałe:
8411 82 91 0- - - - O mocy powyżej 5.000 kW, lecz nie

przekraczającej 20.000 kW

6
8411 82 93 0- - - - O mocy powyżej 20.000 kW, lecz nie

przekraczającej 50.000 kW

6
8411 82 99 0- - - - O mocy powyżej 50.000 kW6
- Części:
8411 91- - Silników turboodrzutowych lub

turbośmigłowych:

8411 91 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8411 91 90 0- - - Pozostałe5
8411 99- - Pozostałe:
8411 99 10 0- - - Turbin gazowych, do stosowania w

samolotach cywilnych

5
8411 99 90 0- - - Pozostałe6
84128412Pozostałe silniki i siłowniki:
8412 10- Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe:
8412 10 10 0- - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8412 10 90 0- - Pozostałe5
- Silniki i siłowniki hydrauliczne:
8412 21- - Liniowe (cylindry):
8412 21 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
- - - Pozostałe:
8412 21 91 0- - - - Układy hydrauliczne6
8412 21 99 0- - - - Pozostałe6
8412 29- - Pozostałe:
8412 29 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
- - - Pozostałe:
8412 29 50 0- - - - Układy hydrauliczne7
- - - - Pozostałe:
8412 29 91 0- - - - - Silniki hydrauliczne7
8412 29 99 0- - - - - Pozostałe7
- Silniki i siłowniki pneumatyczne:
8412 31- - Liniowe (cylindry):
8412 31 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8412 31 90 0- - - Pozostałe7
8412 39- - Pozostałe:
8412 39 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8412 39 90 0- - - Pozostałe7
8412 80- Pozostałe:
8412 80 10 0- - Silniki na parę wodną i silniki na inne

rodzaje pary

5
- - Pozostałe:
8412 80 91 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8412 80 99 0- - - Pozostałe7
8412 90- Części:
8412 90 10 0- - Do stosowania w samolotach cywilnych5
- - Pozostałe:
8412 90 30 0- - - Silników odrzutowych innych niż

turboodrzutowe

5
8412 90 50 0- - - Silników i siłowników hydraulicznych6
8412 90 90 0- - - Pozostałe6
84168416Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze węgla, także ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia:
8416 10- Palniki piecowe na paliwo ciekłe:
8416 10 10 0- - Z wbudowanym automatycznym urządzeniem

sterującym

5
8416 10 90 0- - Pozostałe5
8416 20 00 0- Pozostałe palniki piecowe, także palniki

wielopaliwowe

5
8416 30 00 0- Mechaniczne podawacze węgla, także ich ruszty

mechaniczne, mechaniczne urządzenia do

usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

5
8416 90 00 0- Części5
84178417Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, także piece do spopielania, nieelektryczne:
8417 10 00 0- Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki

cieplnej rud, pirytów lub metali

5
84218421Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:
- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub

oczyszczania gazów:

8421 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Urządzenia i aparatura do filtrowania

lub oczyszczania pozostałych gazów:

8421 39 71 0- - - - - Metodą katalityczną5
84248424Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
8424 20- Pistolety natryskowe i podobne urządzenia:
8424 20 10 0- - Pistolety do natryskiwania materiałów

gorących

5
8424 20 90 0- - Pozostałe5
8424 30- Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub

piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień

czynnika roboczego:

- - Pozostałe maszyny:
8424 30 10 0- - - Na sprężone powietrze5
8424 30 90 0- - - Pozostałe5
- Pozostałe urządzenia:
8424 81- - Rolnicze lub ogrodnicze:
8424 81 10 0- - - Urządzenia nawadniające5
84398439Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania bądź obróbki wykańczającej papieru lub tektury:
8439 10 00 0- Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego

materiału celulozowego

5
8439 20 00 0- Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury5
8439 30 00 0- Urządzenia do obróbki wykańczającej papieru

lub tektury

5
- Części:
8439 91- - Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego

materiału celulozowego:

8439 91 10 0- - - Z żeliwa lub stali5
8439 91 90 0- - - Pozostałe5
8439 99- - Pozostałe:
8439 99 10 0- - - Z żeliwa lub stali5
8439 99 90 0- - - Pozostałe5
84408440Maszyny introligatorskie, także maszyny do zszywania książek:
8440 90 00 0- Części4
84418441Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, także krajarki i krajalnice wszelkich typów:
8441 10- Krajarki:
8441 10 10 0- - Kombinowane maszyny do nawijania i cięcia

wzdłużnego

4
8441 10 20 0- - Pozostałe krajarki wzdłużno-poprzeczne4
8441 10 30 0- - Krajarki gilotynowe4
8441 10 90 0- - Pozostałe4
8441 20 00 0- Maszyny do produkcji worków, torebek lub

kopert

4
8441 30 00 0- Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub,

bębnów lub podobnych pojemników tekturowych,

metodami innymi niż formowanie

4
8441 40 00 0- Maszyny do formowania przedmiotów z masy

papierniczej, papieru lub tektury

4
8441 80 00 0- Pozostałe urządzenia4
8441 90- Części:
8441 90 10 0- - Krajarek4
8441 90 90 0- - Pozostałe4
84438443Maszyny drukarskie; maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu:
8443 90- Części:
8443 90 10 0- - Z żeliwa lub stali4
8443 90 90 0- - Pozostałe4
84448444 00Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych z włókna chemicznego:
8444 00 10 0- Urządzenia do wytłaczania4
8444 00 90 0- Pozostałe4
84458445Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (także przewijarki wątkowe) włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do użycia na maszynach z pozycji nr 8446 lub 8447:
- Maszyny do przygotowywania włókien

tekstylnych:

8445 11 00 0- - Gręplarki4
8445 12 00 0- - Czesarki4
8445 13 00 0- - Rozciągarki lub niedoprzędzarki4
8445 19 00 0- - Pozostałe4
8445 20 00 0- Przędzarki włókiennicze4
8445 30- Łączniarki lub skręcarki włókiennicze:
8445 30 10 0- - Łączniarki włókiennicze4
8445 30 90 0- - Skręcarki włókiennicze4
8445 40 00 0- Przewijarki (także przewijarki wątkowe) lub

motarki

4
8445 90 00 0- Pozostałe4
84468446Maszyny tkackie (krosna):
8446 10 00 0- Do tkania materiałów o szerokości nie

przekraczającej 30 cm

4
- Do tkania materiałów o szerokości powyżej 30

cm, czółenkowe:

8446 21 00 0- - Krosna mechaniczne4
8446 29 00 0- - Pozostałe4
8446 30 00 0- Do tkania materiałów o szerokości powyżej 30

cm, bezczółenkowe

4
84478447Dziewiarki, zszywarki trykotarki i maszyny do wyrobu kordonka, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do wyrobu przędzin techniką tufting:
- Dziewiarki okrągłe:
8447 11- - O średnicy cylindra nie przekraczającej 165

mm:

8447 11 10 0- - - Pracujące z igłami języczkowymi5
8447 11 90 0- - - Pozostałe5
8447 12- - O średnicy cylindra powyżej 165 mm:
8447 12 10 0- - - Pracujące z igłami języczkowymi5
8447 12 90 0- - - Pozostałe5
8447 20- Dziewiarki płaskie; zszywarki trykotarki:
8447 20 10 0- - Ręczne5
- - Pozostałe:
8447 20 92 0- - - Dziewiarki do dzianin kolumienkowych

(także typu Raschel); łączarki

5
8447 20 98 0- - - Pozostałe5
8447 90 00 0- Pozostałe5
84488448Urządzenia pomocnicze do maszyn z pozycji nr 8444, 8445, 8446 lub 8447 (np. nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń z niniejszej pozycji lub z pozycji nr 8444, 8445, 8446 lub 8447 (np. wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, igły do wyrobów pończoszniczych):
- Urządzenia pomocnicze do maszyn z pozycji nr

8444, 8445, 8446 lub 8447:

8448 11 00 0- - Urządzenia nicielnicowe i żakardowe;

przeznaczone do nich reduktory, kopiarki,

perforatory lub łączarki wzornic

4
8448 19 00 0- - Pozostałe4
8448 20- Części i akcesoria do maszyn z pozycji nr 8444

lub do ich urządzeń pomocniczych:

8448 20 10 0- - Z żeliwa lub stali4
8448 20 90 0- - Pozostałe4
- Części i akcesoria do maszyn z pozycji nr 8445

lub do ich urządzeń pomocniczych:

8448 31 00 0- - Obicia zgrzeblarskie4
8448 32 00 0- - Do maszyn do wyrobu włókien tekstylnych,

inne niż obicia zgrzeblarskie

4
8448 33- - Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki i

biegacze:

8448 33 10 0- - - Wrzeciona i skrzydełka wrzecion4
8448 33 90 0- - - Obrączki i biegacze4
8448 39 00 0- - Pozostałe4
- Części i akcesoria do maszyn tkackich

(krosien) lub do ich urządzeń pomocniczych:

8448 41 00 0- - Czółenka4
8448 42 00 0- - Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki

nicielnic

4
8448 49 00 0- - Pozostałe4
- Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją

nr 8447 lub do ich urządzeń pomocniczych:

8448 51- - Płaszczki, igły i inne artykuły używane przy

wykonywaniu oczek:

8448 51 10 0- - - Płaszczki4
8448 51 90 0- - - Pozostałe4
8448 59 00 0- - Pozostałe4
84498449 00 00 0Urządzenia do wytwarzania lub wykańczania filcu lub materiałów nietkanych w kawałkach lub w postaci kształtowej, także urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; formy na kapelusze4
84508450Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, także maszyny piorąco-suszące:
8450 20 00 0- Maszyny o pojemności jednorazowej powyżej 10

kg suchej bielizny

5
8450 90 00 0- Części5
84518451Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny z pozycji nr 8450) do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, prasowania (także prasy do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apreturowania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych:
8451 10 00 0- Maszyny do prania na sucho5
- Suszarki:
8451 29 00 0- - Pozostałe5
8451 30- Prasowalnice i prasy (także prasy do

zgrzewania):

- - Z nagrzewaniem elektrycznym, o mocy:
8451 30 10 0- - - Nie przekraczającej 2500 W5
8451 30 30 0- - - Powyżej 2500 W5
8451 30 80 0- - Pozostałe5
8451 40 00 0- Maszyny do prania, wybielania lub farbowania5
8451 50 00 0- Maszyny do zwijania, rozwijania, składania,

cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych

5
8451 80- Pozostałe maszyny i urządzenia:
8451 80 10 0- - Urządzenia stosowane przy produkcji linoleum

lub innych pokryć podłogowych do nakładania

tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze

lub na inne podłoże

5
8451 80 30 0- - Maszyny do apreturowania lub wykańczania5
8451 80 80 0- - Pozostałe5
8451 90 00 0- Części5
84528452Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek ujętych w pozycji nr 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia:
- Pozostałe maszyny do szycia:
8452 29 00 0- - Pozostałe5
84538453Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych, lub wyprawionych, lub do wyrobu albo naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, z wyłączeniem maszyn do szycia:
8453 10 00 0- Maszyny i urządzenia do przygotowywania,

garbowania lub obróbki skór garbarskich lub

futerkowych surowych lub wyprawionych

5
8453 20 00 0- Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy

obuwia

5
8453 80 00 0- Pozostałe maszyny i urządzenia5
8453 90 00- Części:
8453 90 00 9- - Pozostałe5
84548454Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali:
8454 10 00 0- Konwertory5
8454 20- Wlewnice i kadzie odlewnicze:
- - Wlewnice:
8454 20 11 0- - - Z żeliwa5
8454 20 19 0- - - Pozostałe5
8454 20 90 0- - Kadzie odlewnicze5
8454 30- Maszyny odlewnicze:
8454 30 10 0- - Do odlewania pod ciśnieniem5
8454 30 90 0- - Pozostałe5
8454 90 00 0- Części5
84558455Walcarki do metali oraz ich walce:
8455 10 00 0- Walcarki do rur5
- Pozostałe walcarki:
8455 21 00 0- - Do walcowania na gorąco lub kombinowane do

walcowania na gorąco i na zimno

5
8455 22 00 0- - Do walcowania na zimno5
8455 30- Walce do walcarek:
8455 30 10 0- - Z żeliwa5
- - Ze stali kutej swobodnie:
8455 30 31 0- - - Walce robocze do walcowania na gorąco;

walce oporowe do walcowania na gorąco i na

zimno

5
8455 30 39 0- - - Walce robocze do walcowania na zimno5
8455 30 90 0- - Ze staliwa lub pozostałych rodzajów stali5
8455 90 00 0- Pozostałe części5
84708470Maszyny liczące; maszyny do księgowania, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące:
8470 90 00- Pozostałe:
8470 90 00 1- - Maszyny do frankowania5
84718471Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do tych maszyn; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej:
8471 10- Maszyny analogowe lub hybrydowe do

automatycznego przetwarzania danych:

8471 10 10 0- - Do stosowania w samolotach cywilnych5
8471 10 90 0- - Pozostałe5
8471 20- Maszyny cyfrowe do automatycznego

przetwarzania danych, zawierające w tej samej

obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz

urządzenie wejściowe i wyjściowe, samodzielne

lub stanowiące część układu:

8471 20 10 0- - Do stosowania w samolotach cywilnych0
- - Pozostałe:
8471 20 20 0- - - O masie nie przekraczającej 10 kg5
8471 20 80 0- - - O masie powyżej 10 kg5
- Pozostałe:
8471 91- - Procesory cyfrowe, oddzielnie lub wraz z

pozostałymi częściami systemu, mogące

zawierać w tej samej obudowie jeden lub dwa

spośród następujących rodzajów urządzeń:

urządzenia pamięci, urządzenia wejściowe,

urządzenia wyjściowe:

8471 91 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych0
8471 91 80 0- - - Pozostałe5
8471 92- - Urządzenia wejściowe lub wyjściowe

oddzielnie lub wraz z pozostałymi częściami

systemu, zawierające w tej samej obudowie

urządzenia pamięci lub nie:

8471 92 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych0
- - - Pozostałe:
8471 92 20 0- - - - Drukarki5
8471 92 40 0- - - - Klawiatury5
8471 92 80 0- - - - Pozostałe5
8471 93- - Urządzenia pamięci, oddzielnie lub wraz z

pozostałymi częściami systemu:

8471 93 10 0- - - Do stosowania w samolotach cywilnych0
- - - Pozostałe:
8471 93 40 0- - - - Urządzenia pamięci centralnej5
- - - - Pozostałe:
- - - - - Urządzenia pamięci dyskowej:
8471 93 51 0- - - - - - Optyczne, także magnetooptyczne5
8471 93 59 0- - - - - - Pozostałe5
8471 93 60 0- - - - - Urządzenia pamięci magnetycznej

taśmowej

5
8471 93 90 0- - - - - Pozostałe5
8471 99- - Pozostałe:
8471 99 10 0- - - Urządzenia zewnętrzne5
8471 99 80 0- - - Pozostałe5
84728472Pozostałe maszyny biurowe (np. hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze):
8472 20 00 0- Maszyny adresujące i maszyny do grawiurowania

kart adresowych

5
8472 30 00 0- Maszyny do sortowania, składania, kopertowania

lub banderolowania poczty, maszyny do

otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty

oraz maszyny do przyklejania lub kasowania

znaczków pocztowych

5
8472 90- Pozostałe:
8472 90 10 0- - Maszyny do sortowania, liczenia lub

pakowania monet

5
84738473Części i akcesoria (z wyłączeniem pokrowców, futerałów itp.) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn z pozycji nr 8469 do 8472:
8473 30- Części i akcesoria do maszyn z pozycji nr

8471:

8473 30 10 0- - Zespoły elektroniczne4
8473 30 90 0- - Pozostałe4
84748474Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub innych substancji mineralnych, w postaci stałej (także w formie proszku lub pasty); maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nie utwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub innych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych:
8474 20 00 0- Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia5
84758475Maszyny do montażu żarówek i innych lamp elektrycznych, lamp elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w obudowach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych:
8475 10 00 0- Maszyny do montażu żarówek i innych lamp

elektrycznych, lamp elektronowych lub

fotograficznych lamp błyskowych, w obudowach

szklanych

5
8475 20 00 0- Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła

lub wyrobów szklanych

5
8475 90 00 0- Części5
84808480Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych:
8480 10 00 0- Skrzynki formierskie dla odlewni metali5
8480 20- Płyty podmodelowe:
8480 20 10 0- - Z żeliwa5
8480 20 90 0- - Pozostałe5
8480 30- Modele odlewnicze:
8480 30 10 0- - Z drewna5
8480 30 90 0- - Pozostałe9
- Formy do metali lub do węglików metali:
8480 41 00 0- - Typu wtryskowego lub tłocznego5
8480 49 00 0- - Pozostałe5
8480 50 00 0- Formy do szkła5
8480 60 00 0- Formy do materiałów mineralnych5
- Formy do gumy lub tworzyw sztucznych:
8480 71 00 0- - Typu wtryskowego lub tłocznego5
8480 79- - Pozostałe:
8480 79 10 0- - - Z żeliwa5
8480 79 90 0- - - Pozostałe5
85048504Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki:
8504 10- Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp

wyładowczych rurowych:

- - Pozostałe:
8504 10 91 0- - - Cewki indukcyjne, połączone z

kondensatorem lub nie

7
- Pozostałe transformatory:
8504 31- - O mocy nie przekraczającej 1 kVA:
- - - Pozostałe:
- - - - Transformatory pomiarowe:
8504 31 31 0- - - - - Do pomiaru napięcia7
8504 31 39 0- - - - - Pozostałe7
8504 31 90 0- - - - Pozostałe7
85178517Elektryczny sprzęt do telefonii i telegrafii przewodowej, włącznie ze sprzętem dla systemów przewodowych na prąd nośny:
8517 90- Części:
- - Do urządzeń z podpozycji nr 8517 40 00:
8517 90 11 0- - - Zespoły elektroniczne5
8517 90 19 0- - - Pozostałe5
85218521Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo):
8521 10- Na taśmach magnetycznych:
- - Pozostałe:
- - - O szerokości taśmy nie większej niż 1,3 cm

i pozwalające na odtwarzanie lub zapis

przy prędkości taśmy nie większej niż 50

mm/s:

8521 10 31 0- - - - Z kamerą wideo w tej samej obudowie14
85288528Odbiorniki telewizyjne (w tym monitory i projektory do współpracy z magnetowidami) nawet połączone, w tej samej obudowie, z odbiornikami radiowymi lub aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu:
8528 10- Barwne:
- - Aparatura do projekcji telewizyjnej:
8528 10 14 0- - - Z rozdzielczością nie przekraczającą 625

linii

14
- - - Z rozdzielczością powyżej 625 linii:
8528 10 16 0- - - - Z rozdzielczością pionową poniżej 700

linii

14
8528 10 18 0- - - - Z rozdzielczością pionową 700 lub więcej

linii

14
85328532Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe:
8532 10 00 0- Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań

w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej nie

mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory mocy)

5
- Pozostałe kondensatory stałe:
8532 21 00 0- - Tantalowe7
8532 22 00 0- - Elektrolityczne aluminiowe7
8532 23 00 0- - Ceramiczne, jednowarstwowe5
8532 24- - Ceramiczne, wielowarstwowe (monolityczne):
8532 24 10 0- - - Z wyprowadzeniami5
8532 24 90 0- - - Pozostałe5
8532 25 00 0- - Z dielektrykiem na bazie papieru lub z

tworzywa sztucznego

5
8532 29 00 0- - Pozostałe5
8532 30- Kondensatory nastawne lub strojeniowe:
8532 30 10 0- - Kondensatory nastawne9
8532 30 90 0- - Pozostałe9
8532 90 00 0- Części9
85338533Rezystory (w tym reostaty i potencjometry) nie będące rezystorami grzejnymi:
8533 10 00 0- Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe6
- Pozostałe rezystory stałe:
8533 21 00 0- - Dla mocy nie przekraczającej 20 W6
8533 29 00 0- - Pozostałe6
- Rezystory drutowe zmienne, w tym reostaty i

potencjometry:

8533 31 00 0- - Dla mocy nie przekraczającej 20 W6
8533 39 00 0- - Pozostałe6
8533 40- Pozostałe rezystory nastawne, w tym rezystory

regulowane (reostaty i potencjometry):

8533 40 10 0- - Dla mocy nie przekraczającej 20 W6
8533 40 90 0- - Pozostałe6
8533 90 00 0- Części6
85348534 00Obwody drukowane:
- W postaci jedynie elementów przewodzących i

styków:

8534 00 11 0- - Obwody drukowane wielowarstwowe7
8534 00 19 0- - Pozostałe7
8534 00 90 0- Zawierające inne elementy bierne7
85358535Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, skrzynki przyłączowe) do napięć powyżej 1000 V:
8535 10 00 0- Bezpieczniki5
- Wyłączniki automatyczne:
8535 21 00 0- - Do napięć poniżej 72,5 kV5
8535 29 00 0- - Pozostałe5
8535 30- Odłączniki i przełączniki:
8535 30 10 0- - Do napięć poniżej 72,5 kV5
8535 30 90 0- - Pozostałe5
8535 40 00 0- Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki

przepięciowe

5
8535 90 00 0- Pozostałe5
85368536Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nie przekraczających 1000 V:
8536 10- Bezpieczniki:
8536 10 10 0- - Dla prądów nie większych niż 10 A5
8536 10 50 0- - Dla prądów większych niż 10 A, ale nie

większych niż 63 A

5
8536 10 90 0- - Dla prądów powyżej 63 A5
8536 20- Wyłączniki automatyczne:
8536 20 10 0- - Dla prądów nie większych niż 63 A5
8536 20 90 0- - Dla prądów powyżej 63 A5
8536 30- Inne urządzenia zabezpieczające obwody

elektryczne:

8536 30 10 0- - Dla prądów nie większych niż 16 A5
8536 30 30 0- - Dla prądów powyżej 16 A, ale nie większych

niż 125 A

5
8536 30 90 0- - Dla prądów powyżej 125 A5
- Przekaźniki:
8536 41- - Do napięć nie przekraczających 60 V:
8536 41 10 0- - - Dla prądów nie przekraczających 2 A5
8536 41 90 0- - - Dla prądów powyżej 2 A5
8536 49 00 0- - Pozostałe5
8536 50- Pozostałe przełączniki:
- - Do napięć nie przekraczających 60 V:
8536 50 11 0- - - Przyciskowe5
8536 50 15 0- - - Z pokrętłem5
8536 50 19 0- - - Pozostałe5
8536 50 90 0- - Pozostałe5
- Oprawy lamp, wtyki i gniazda wtykowe:
8536 61- - Oprawy lamp:
8536 61 10 0- - - Oprawy lamp z gwintem Edisona5
8536 61 90 0- - - Pozostałe5
8536 69- - Pozostałe:
8536 69 10 0- - - Do przewodów koncentrycznych

(współosiowych)

5
8536 69 30 0- - - Do obwodów drukowanych5
8536 69 99 0- - - Pozostałe5
8536 90- Pozostałe urządzenia:
8536 90 01 0- - Elementy składowe dla obwodów elektrycznych5
8536 90 10 0- - Elementy połączeniowe, złącza dla przewodów

i kabli

5
8536 90 80 0- - Pozostałe5
85408540Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), z katodą zimną lub fotokatodą (np. lampy próżniowe, gazowane czyli wypełnione parami lub gazem, lampy prostownicze z parami rtęci, lampy oscyloskopowe, kineskopy, lampy analizujące do kamer telewizyjnych):
- Części:
8540 91 00 0- - Lamp elektronopromiennych0
87018701Ciągniki (inne niż z pozycji nr 8709):
8701 10- Ciągniki jednoosiowe kierowane przez pieszego:
8701 10 10 0- - O mocy nie większej niż 4 kW5
8701 10 90 0- - O mocy powyżej 4 kW5
8701 90- Pozostałe:
- - Ciągniki rolnicze (oprócz ciągników

kierowanych przez pieszego) i używane w

leśnictwie, kołowe:

- - - Nowe, o mocy silnika:
8701 90 11 0- - - - Nie przekraczającej 18 kW9
8701 90 39- - - - Powyżej 90 kW:
8701 90 39 9- - - - - Powyżej 120 kW0
88028802Pozostałe statki powietrzne (np. śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (także sztuczne satelity) oraz ich pojazdy nośne:
8802 40- Samoloty i pozostałe statki powietrzne o masie

własnej powyżej 15.000 kg:

8802 40 10 0- - Statki powietrzne cywilne0
90019001Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe inne niż podane w pozycji nr 8544; arkusze i płyty substancji polaryzujących; soczewki (w tym także soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne z dowolnych materiałów, nie oprawione, inne od elementów tego rodzaju ze szkła nie obrobionego optycznie:
9001 10- Włókna optyczne oraz wiązki włókien

optycznych, kable światłowodowe:

9001 10 90 0- - Pozostałe
9001 10 90 1- - - Włókna optyczne do produkcji kabli

światłowodowych

0
9001 10 90 9- - - Pozostałe8
90189018Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub weterynaryjne, w tym także aparaty scyntygraficzne i inne elektromedyczne oraz przyrządy do badania wzroku:
- Aparatura elektrodiagnostyczna (w tym także

aparaty do badań funkcjonalnych lub do

kontroli parametrów fizjologicznych):

9018 11 00 0- - Elektrokardiografy6
9018 19 00 0- - Pozostałe6
9018 20 00 0- Aparaty wytwarzające promieniowanie

ultrafioletowe i podczerwone

6
- Strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp.:
9018 31- - Strzykawki nawet z igłami:
9018 31 10 0- - - Z tworzyw sztucznych6
9018 31 90 0- - - Pozostałe6
9018 32- - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły

chirurgiczne:

9018 32 10 0- - - Metalowe igły do zastrzyków6
9018 32 90 0- - - Igły chirurgiczne6
9018 39 00 0- - Pozostałe6
- Pozostałe narzędzia i sprzęt dla stomatologii:
9018 41 00 0- - Wiertarki dentystyczne, również mające

wspólną podstawę z innym sprzętem

stomatologicznym

6
9018 49 00 0- - Pozostałe6
9018 50- Przyrządy i narzędzia okulistyczne:
9018 50 10 0- - Nieoptyczne6
9018 50 90 0- - Optyczne6
9018 90- Pozostałe narzędzia i przyrządy:
9018 90 10 0- - Przyrządy do pomiaru ciśnienia krwi6
9018 90 20 0- - Endoskopy6
9018 90 30 0- - Urządzenia do dializy (sztuczne nerki,

dializatory)

6
- - Aparatura do diatermii:
9018 90 41 0- - - Ultradźwiękowej6
9018 90 49 0- - - Pozostałej6
9018 90 50 0- - Aparatura do transfuzji6
9018 90 60 0- - Aparatura i przyrządy do anestezji6
9018 90 70 0- - Urządzenia do litotrocji (ultradźwiękowe)6
9018 90 80 0- - Pozostałe6
90199019Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania i inne respiratory lecznicze:
9019 10- Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu;

aparatura do testów psychotechnicznych:

9019 10 10 0- - Aparaty do masażu elektrycznego typu<