§ 1. - Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.128.592

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1994 r.
§  1.
Zawiesza się pobieranie ceł wymierzonych według stawek autonomicznych i podstawowych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 128, poz. 591):
1) 1
do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku,
2)
do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku,
3)
do dnia 31 maja 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku,
4) 2
do dnia 31 grudnia 1994 r. w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1994 r. (Dz.U.94.75.343) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1994 r.
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 1994 r. (Dz.U.94.75.343) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1994 r.