Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji. - Dz.U.1955.28.166 - OpenLEX

Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.28.166

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 czerwca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalania normy
154/K-80017Nawierzchnia kolejowa.

Podkładki sprężyste - podwójne.

10 grudnia 1954 r.
254/K-80018Nawierzchnia kolejowa.

Podkładki sprężyste - pojedyncze.

10 grudnia 1954 r.
354/S-36502Pierścienie tłokowe.

Metody badań mechanicznych.

28 grudnia 1954 r.
454/S-47031Układ hamulców powietrznych nadciśnieniowych w samochodach, ciągnikach, przyczepach i naczepach. Schematy układów.

Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym.

12 grudnia 1954 r.
554/S-47032Pojazdy mechaniczne.

Złącza przewodów hamulców powietrznych nadciśnieniowych.

Główne wymiary i rozmieszczenie.

13 grudnia 1954 r.
654/S-47296Pojazdy mechaniczne i przyczepy.

Urządzenia sprzęgające.

Główne wymiary i wymagania konstrukcyjne.

13 grudnia 1954 r.
754/W-46604Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane.

Oka linowe steru awaryjnego.

Wymagania techniczne.

18 grudnia 1954 r.
854/W-46605Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane.

Sterownice.

Wymagania techniczne.

28 grudnia 1954 r.
954/W-81011Farby okrętowe.

Lakier asfaltowy do gruntowania ścian pomieszczeń akumulatorów.

30 grudnia 1954 r.
1054/W-81015Farby okrętowe.

Farba przeciwporostowa tropikalna do podwodnych części okrętów stalowych.

30 grudnia 1954 r.
1154/W-81016Farby okrętowe.

Lakier antygalwaniczny do podwodnych części okrętów stalowych.

30 grudnia 1954 r.
1254/W-81019Farby okrętowe.

Farba przeciwkorozyjna do podwodnych części okrętów stalowych.

30 grudnia 1954 r.
1354/W-81020Farby okrętowe.

Metody badań.

30 grudnia 1954 r.
1454/W-81021Farby okrętowe.

Farba przeciwporostowa do podwodnych części okrętów stalowych.

30 grudnia 1954 r.
1554/W-81023Farby okrętowe.

Farba antygalwaniczna do podwodnych części okrętów stalowych.

30 grudnia 1954 r.
1654/W-81024Farby okrętowe.

Farba przeciwporostowa nr 1 do podwodnych części okrętów drewnianych.

30 grudnia 1954 r.
1754/W-81025Farby okrętowe.

Farba przeciwporostowa nr 2 do podwodnych części okrętów drewnianych.

30 grudnia 1954 r.
1854/W-81027Farby okrętowe.

Farba pyłochłonna do ładowni oraz zasobni węgla i rudy.

30 grudnia 1954 r.
1954/W-81028Farby okrętowe.

Lakier bitumiczny do okrętowych urządzeń pokładowych.

30 grudnia 1954 r.
2054/W-81029Farby okrętowe.

Farba do pokładów stalowych.

30 grudnia 1954 r.
2154/W-81030Farby okrętowe.

Emalia niepalna.

30 grudnia 1954 r.
2254/W-81031Farby okrętowe.

Emalia do ładowni ryb.

30 grudnia 1954 r.
2354/W-81032Farby okrętowe.

Masa bitumiczna do dennych części okrętów.

30 grudnia 1954 r.
2454/W-81033Farby okrętowe.

Emalia olejna do pomieszczeń chłodni.

30 grudnia 1954 r.
2554/W-81034Farby okrętowe.

Masa do uszczelniania pokładów drewnianych.

30 grudnia 1954 r.
2654/W-81035Farby okrętowe.

Emalia olejna do kabin.

30 grudnia 1954 r.
2754/W-81036Farby okrętowe.

Emalia do zbiorników głębokich.

30 grudnia 1954 r.
2854/W-81037Farby okrętowe.

Emalia aluminiowa zwykła.

30 grudnia 1954 r.
2954/W-81038Farby okrętowe.

Lakier spirytusowy.

30 grudnia 1954 r.
3054/W-81040Farby okrętowe.

Farba olejna do pierwszego malowania pomieszczeń chłodni.

30 grudnia 1954 r.
3154/W-81041Farby okrętowe.

Farba olejna do masztów.

30 grudnia 1954 r.
3254/W-81043Farby okrętowe.

Emalia aluminiowa.

Emalia aluminiowa odporna na temperaturę do 200°C.

30 grudnia 1954 r.
3354/W-81044Farby okrętowe.

Opakowanie, przechowywanie i transport.

30 grudnia 1954 r.
3454/W-81045Farby okrętowe.

Ocena wyników badań.

30 grudnia 1954 r.
3554/W-98000Budowle i umocnienia regulacyjne rzek.

Brzegosłony płaskie.

Wymagania techniczne.

28 grudnia 1954 r.
3654/W-98001Budowle i umocnienia regulacyjne rzek.

Brzegosłony kryte.

Wymagania techniczne.

28 grudnia 1954 r.
3754/W-98002Kiszki faszynowe.

Wymagania techniczne.

28 grudnia 1954 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1)
produkować podkładek sprężystych pojedynczych i podwójnych do śrub nawierzchni kolejowej niezgodnych z normami wymienionymi w § 1 lp. 1 i 2;
2)
przeprowadzać badań mechanicznych pierścieni tłokowych pojazdów mechanicznych niezgodnych z normą wymienioną w § 1 lp. 3;
3)
projektować i produkować samochodów, ciągników, przyczep i naczep wyposażonych w hamulce powietrzne nadciśnieniowe o układach hamulców i ciśnieniu powietrza w przewodzie głównym oraz o złączach przewodów do hamulców powietrznych nadciśnieniowych innych, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 4 i 5;
4)
projektować i produkować pojazdów mechanicznych i przyczep o hakach pociągowych, widełkach pociągowych i uchach pociągowych innych niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 6;
5)
produkować ok linowych steru awaryjnego oraz sterownic okrętowych drewnianych łodzi ratunkowych nie odpowiadających wymaganiom norm wymienionych w § 1 lp. 7 i 8;
6)
produkować farb, lakierów, emalii, masy bitumicznej do dennych części okrętów, masy uszczelniającej do pokładów drewnianych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 9 - 12, 14 - 32 nie odpowiadających wymaganiom tych norm;
7)
badać i oceniać wyników badań farb, lakierów i emalii okrętowych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 13 i 34;
8)
opakowywać, przechowywać i transportować farb, lakierów i emalii okrętowych w sposób niezgodny z normą wymienioną w § 1 lp. 33;
9)
wykonywać brzegosłonów płaskich i brzegosłonów krytych stałych nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 35 i 36;
10)
wyrabiać kiszek faszynowych nie odpowiadających wymaganiom normy wymienionej w § 1 lp. 37.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1)
do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2)
do prac naukowo-badawczych,
3)
w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 4 i 6 - do części zamiennych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 4, 5 i 6 w zakresie projektowania obowiązują od dnia 1 lipca 1956 r., a w zakresie produkcji - od dnia 1 stycznia 1957 r.