Zasady zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz dodatki lokalne i służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.102.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1933 r.
o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Na podstawie art. 3, 4, 5, 6 i 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 666) zarządza się co następuje:

Zasady zaszeregowania.

§  1.
Oficerowie i szeregowi Policji Państwowej otrzymują uposażenie następujących grup uposażenia, ustanowionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 666):
Gen. Inspektor-grupyI
Nadinspektor, Inspektor-"II,
Podinspektor-"III,
Nadkomisarz-"IV,
Komisarz-"V,
Podkomisarz-"VI,
Aspirant-"VII,
Starszy przodownik-"VIII,
Przodownik-"IX,
Starszy posterunkowy-"X,
Posterunkowy-"XI.
§  2.
Oficerowie i szeregowi Straży Granicznej otrzymują uposażenie następujących grup uposażenia, ustanowionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 666):
Komendant-grypyI,
Nadinspektor-"II,
Inspektor-"III,
Nadkomisarz-"IV,
Komisarz-"V,
Podkomisarz-"VI,
Aspirant-"VII,
Starszy przodownik-"VIII,
Przodownik-"IX,
Starszy strażnik graniczny-"X,
Strażnik graniczny-"XI

Dodatki lokalne.

§  3. 1
(1)
Oficerom i szeregowym Policji Państwowej, pełniącym służbę w m. st. Warszawie, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupie uposażeniazłotych miesięcznie:
I150
II100
III75
IV65
V50
VI40
VII35
VIII30
IX30
X25
XI25
(2)
Oficerom i szeregowym Policji Państwowej, pełniącym służbę w mieście Gdyni, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupie uposażeniazłotych miesięcznie:
II140
III100
IV90
V70
VI50
VII50
VIII40
IX40
X30
XI30
(3)
Oficerom i szeregowym Policji, pełniącym służbę na obszarze półwyspu Hel oraz w miastach: Katowicach, Chorzowie, Tarnowskich Górach, Mysłowicach, Cieszynie, Bielsku w województwie śląskiem i w Białej w województwie krakowskiem, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupie uposażenia:złotych miesięcznie:
II70
III50
IV45
V35
VI25
VII25
VIII20
IX20
X15
XI15
§  4. 2
Oficerom i szeregowym Straży Granicznej, pełniącym służbę na obszarze W. M. Gdańska, przyznaje się dodatek lokalny w wysokości 125 % uposażenia, pobieranego stosownie do postanowień § 2.

Dodatki służbowe.

1) Dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej.
§  5.
Oficerom i szeregowym Policji Państwowej przyznaje się następujące dodatki służbowe:
StopieńZłotych miesięcznie
Nadinspektor450
Inspektor350
Podinspektor250
Nadkomisarz215
Komisarz165
Podkomisarz135
Aspirant120
Starszy przodownik65
Przodownik60
Starszy posterunkowy55
Posterunkowy40
§  6. 3
Oficerom i szeregowym Policji Państwowej, pełniącym służbę śledczą w urzędach śledczych oraz innych niższych jednostkach policyjnych, przyznaje się następujące dodatki służbowe;
StopieńZłotych miesięcznie
Inspektor440
Podinspektor315
Nadkomisarz270
Komisarz210
Podkomisarz170
Aspirant150
Starszy przodownik100
Przodownik90
Starszy posterunkowy80
Posterunkowy60
§  7. 4
Oficerom i szeregowym Policji Państwowej, zajmującym wymienione poniżej stanowiska lub pełniącym obowiązki przywiązane do tych stanowisk, przyznaje się następujące dodatki służbowe:
Stanowisko:Złotych miesięcznie:
a)oficerowie:
Komendant Główny800
Zastępca Komendanta Głównego500
Szef Sztabu400
Naczelnicy Wydziałów w Komendzie Głównej P. P., Kierownik Samodzielnego Referatu Wojskowego w Komendzie Głównej P. P.300
Komendanci Szkół Policyjnych275
Komendant Rezerwy Szeregowych przy Komendzie Głównej P. P.250
Komendanci Wojewódzcy P. P., Komendant P. P. m. st. Warszawy375
Naczelnicy Urzędów Śledczych325
Komendanci P. P. w miastach wydzielonych275
Komendanci Powiatowi, Komendanci Rezerw: Pieszej i Konnej w Warszawie oraz Dowódcy (ca) Grup (y) Rezerwy Policyjnej250
Kierownicy Komisarjatów, Kierownicy Wydziałów Śledczych, Komendanci Rezerw przy Komendach P. P. w miastach wydzielonych oraz Dowódcy Kompanii Rezerwy Policyjnej i Dowódcy Kompanii w szkołach policyjnych225
b)szeregowi:
Komendanci Posterunków80
§  8. 5
Można otrzymać równocześnie tylko jeden dodatek służbowy, w razie zaś zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków służbowych określonych w § 5-7 służy uprawnionemu prawo wyboru.
§  9.
(1)
Dodatek służbowy nie przysługuje oficerom i szeregowym Policji Państwowej:
a)
nowoprzyjętym przydzielonym bezpośrednio po przyjęciu do Szkoły dla Oficerów, Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych i Śledczej Szkoły Fchowej dla Szeregowych - przez czas pozostawania w szkole;
b)
delegowanym do Szkoły dla Oficerów, Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych i Śledczej Szkoły Fachowej dla Szeregowych, otrzymującym diety;
c)
delegowanym na kursa specjalne, trwające ponad 30 dni, otrzymującym diety;
d)
pozostającym w stanie nieczynnym;
e)
zawieszonym w czynnościach służbowych; w razie orzeczenia kary niższej od wydalenia lub zwolnienia, następuje wypłata wstrzymanego dodatku służbowego za cały okres zawszenia, z tem, że jeżeli przywrócony do czynności służbowych powraca na to samo stanowisko, równorzędne lub wyższe, dodatek służbowy wypłaca się wstecz w wymiarze ostatnio otrzymywanym przed zawieszeniem, w innych zaś przypadkach w wymiarze określonym w § 5;
f)
pozostającym na urlopie bezpłatnym.
(2)
Oficerowie i szeregowi Policji Państwowej delegowani do szkół lub kursów wymienionych w ust. (1) lit. h) i c), jeżeli nie otrzymują diet, pobierają dodatek służbowy w wysokości określonej w § 5.
(3)
Oficerowie i szeregowi Policji Państwowej, oddani do dyspozycji, otrzymują dodatek służbowy, przywiązany do stopnia w wysokości określonej w § 5.
(4)
Oficerowie i szeregowi Policji Państwowej, nie pełniący służby z powodu choroby zatrzymują prawo do dodatku służbowego w wysokości ostatnio otrzymywanego - przez sześć miesięcy, a jeżeli choroba powstała w związku ze służbą - przez dwanaście miesięcy, licząc od dnia pierwszego miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powodu choroby.

2) Dla oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

§  10.
Oficerom i szeregowym Straży Granicznej, zajmującym wymienione poniżej stanowiska lub pełniącym obowiązki, przywiązane do tych stanowisk, bądź też posiadającym wymienione poniżej stopnie, przyznaje się następujące dodatki służbowe:
StanowiskoZłotych miesięcznie
Komendant Straży Granicznej1.000
Zastępca Komendanta, Szef Sztabu700
Kierownik Inspektoratu Okręgowego, Szef Oddziału w Komendzie Straży Granicznej550
Kierownik Inspektoratu Granicznego, Komendant Centralnej Szkoły, Kierownik Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku, Zastępca Szefa Oddziału w Komendzie Straży Granicznej325
Kierownik Indendentury Straży Granicznej, Kierownik Egzekutywy Oddziału II w Komendzie Straży Granicznej270
Referent w Komendzie Straży Granicznej, Kwatermistrz Inspektoratu Okręgowego, Oficer Informacyjny Inspektoratu Okręgowego, Kwatermistrz Centralnej Szkoły, Dowódca Kompanji w Centralnej Szkole, Wykładowca w Centralnej Szkole, Kierownik Zakładu tresury psów250
Kierownik Komisarjatu, Referent Inspektoratu Okręgowego, Kwatermistrz Inspektoratu Granicznego, Oficer Wywiadowczy Inspektoratu Granicznego, Referent Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku, Dowódca Plutonu w Centralnej Szkole, Płatnik w Centralnej Szkole150
Oficerowie w stopniu podkomisarza i aspiranta wyżej niewymienieni100
Kierownik Placówki70
Starszy Przodownik50
Przodownik45
Starszy Strażnik graniczny40
Strażnik graniczny35
§  11.
Można otrzymać równocześnie tylko jeden dodatek służbowy, zaś w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków służbowych służy uprawnionemu prawo wyboru.
§  12.
(1)
Dodatek służbowy nie przysługuje oficerom i szeregowym Straży Granicznej:
a)
pozostającym w stanie nieczynnym,
b)
zawieszonym w pełnieniu służby,
c)
pozostającym na urlopie bezpłatnym,
d)
pozostającym na urlopie ponad przeciąg czasu przewidziany w ustawie.
(2)
Oficerowie i szeregowi, nie pełniący służby z powodu choroby lub urlopu dla poratowania zdrowia, zatrzymują prawo do dodatku służbowego w ostatnio otrzymywanym wymiarze - przez 6 miesięcy, a jeżeli choroba powstała w związku ze służbą - przez dwanaście miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po zaprzestaniu pełnienia czynności służbowych z powodu choroby (urlopu).
(3)
Oficerowie i szeregowi, oddani do dyspozycji, otrzymują dodatek służbowy tylko za jeden miesiąc, następujący po oddaniu do dyspozycji.

Postanowienia przejściowe.

§  13.
Oficerowie i szeregowi Policji Państwowej oraz oficerowie i szeregowi Straży Granicznej, pozostający w służbie w dniu 1 lutego 1934 r., zostają zaszeregowani do grup uposażenia wedle zasad: § 1 - jeżeli chodzi o oficerów i szeregowych Policji Państwowej, i § 2 - jeżeli chodzi o oficerów i szeregowych Straży Granicznej.
§  14.
Postanowienia § 63 i 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 781) stosuje się odpowiednio do oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej.

Postanowienia końcowe.

§  15.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Spraw Wewnętrznych i Skarbu.
§  16.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1934 r.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1938 r. (Dz.U.38.43.357) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1938 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalny dla funkcjonarjuszów państwowych oraz oficerów i szeregowych Straży Granicznej, pełniących służbę na obszarze W.M. Gdańska. (Dz.U.35.65.407) z dniem 1 września 1935 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.8.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1934 r.
4 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.8.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 1936 r. (Dz.U.36.38.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1935 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 września 1936 r. (Dz.U.36.72.519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1936 r.

5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.8.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1934 r.