Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.72.519

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 666) zarządza się co następuje:
W § 7 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 783) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 65), zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 maja 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 287), po wyrazach: "Komendanci Powiatowi, Komendanci Rezerw: Pieszej i Konnej w Warszawie" dodaje się wyrazy: "oraz Dowódcy (ca) Grup (y) Rezerwy Policyjnej", a po wyrazach: "Kierownicy Komisariatów, Kierownicy Wydziałów Śledczych, Komendanci Rezerw przy Komendach P. P. w miastach wydzielonych" dodaje się wyrazy: "oraz Dowódcy Kompanii Rezerwy Policyjnej i Dowódcy Kompanii w szkołach policyjnych".
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Spraw Wewnętrznych i Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1936 r.