Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.357

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 1938 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Na podstawie art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 666) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 783) zmienionym rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 65), z dnia 21 sierpnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 407), z dnia 5 maja 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 287), z dnia 17 września 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 519) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 3 dodaje się nowy ustęp (2) w brzmieniu:

"(2) Oficerom i szeregowym Policji Państwowej, pełniącym służbę w mieście Gdyni, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

w grupie uposażenia: złotych miesięcznie:

II 140

III 100

IV 90

V 70

VI 50

VII 50

VIII 40

IX 40

X 30

XI 30"

2)
w § 3 dotychczasowy ustęp (2) oznacza się jako ustęp (3), przy czym w ustępie tym skreśla się wyraz "Gdyni", zaś wyrazy "Królewskiej Hucie" zastępuje się wyrazem "Chorzowie".
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych i Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1938 r.