Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz tryb powoływania komisji egzaminacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie zakresu szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz trybu powoływania komisji egzaminacyjnej

Na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku określa "Program szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Minister właściwy do spraw środowiska powołuje komisję egzaminacyjną spośród wykładowców przeprowadzających szkolenie z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w Programie, w skład której wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
sekretarz;
3)
pozostali członkowie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY PARKU

Lp.ZagadnienieLiczba godzin
1Elementy prawa karnego i prawa wykroczeń2
2Podstawy prawne ochrony i funkcjonowania parku narodowego2
3Przepisy prawne o broni i amunicji4
4Organizacja i zakres działania posterunku Straży Parku1
5Praktyka wykonywania zadań funkcjonariuszy Straży Parku4
6Elementy postępowania w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia4
7Wybrane zagadnienia z kryminalistyki1
8Ewidencjonowanie i klasyfikowanie drewna6
9Ochrona przyrody, prawo łowieckie i przepisy o rybactwie śródlądowym2
10Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych2
11Wycena wyrządzanych szkód w parku narodowym4
12Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach2
13Użycie środków przymusu bezpośredniego3
14Elementy samoobrony3
OGÓŁEM40
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).