§ 3. - Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz tryb powoływania komisji egzaminacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.