§ 2. - Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz tryb powoływania komisji egzaminacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.5.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2005 r.
§  2.
Minister właściwy do spraw środowiska powołuje komisję egzaminacyjną spośród wykładowców przeprowadzających szkolenie z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w Programie, w skład której wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
sekretarz;
3)
pozostali członkowie.