Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1530

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 1

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem", składane przez zamawiającego zawiera:
1) nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów;
2) oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności;
3) w przypadku zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:
a) innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami klasycznymi" - liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówień,
b) o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi" - wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień,
c) o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", których przedmiotem są roboty budowlane - liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej;
4) w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) rodzaju zamówienia,
c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień",
d) kategorii usług:
w przypadku zamówień klasycznych i zamówień sektorowych - określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy,
w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2b ustawy,
e) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
f) uzasadnienia zastosowania trybu:
negocjacji z ogłoszeniem - z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki,
g) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,
h) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług

- w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

5) sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług;
6) liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy;
7) łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
§  2.  Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
§  3.  Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Informacje w zakresie angażowania podwykonawców, określone w załączniku do rozporządzenia, w tabeli VI, w kolumnie 8, zawiera się w sprawozdaniu, począwszy od rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczącego roku 2014.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZP-SR ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

wzór
1 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.);

2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach, obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.).