Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.134.114

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji 1 ,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2 ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów 3 ,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu 4  w świetle wspólnego projektu przyjętego przez Komitet Pojednawczy w dniu 9 grudnia 2003 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na wprowadzanie kolejnych zmian do dyrektyw Rady: 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi 5 , 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy 6  oraz 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane 7 , które są niezbędne do spełnienia postulatów uproszczenia i unowocześnienia, zgłaszanych zarówno przez instytucje zamawiające, jak i wykonawców w odpowiedzi na Zieloną Księgę przyjętą przez Komisję dnia 27 listopada 1996 r., dyrektywy powinny zostać zmodyfikowane w celu zapewnienia ich przejrzystości. Niniejsza dyrektywa oparta jest na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności na orzecznictwie dotyczącym kryteriów udzielania zamówień, wyjaśniającym możliwości zaspokajania przez instytucje zamawiające potrzeb zainteresowanych odbiorców publicznych, w tym w zakresie aspektów ochrony środowiska lub aspektów społecznych, pod warunkiem, że kryteria takie są związane z przedmiotem zamówienia, nie przyznają instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru, są wyraźnie określone i zgodne z fundamentalnymi zasadami, o których mowa w motywie 2.

(2) Udzielanie zamówień, na które w Państwach Członkowskich zawarte zostały umowy w imieniu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów prawa publicznego, podlega poszanowaniu zasad Traktatu, a w szczególności zasady swobody przepływu towarów, swobody przesiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad, które się z nich wywodzą, takich jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnej uznawalności, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Niemniej jednak w przypadku zamówień publicznych powyżej pewnej wartości wskazane jest opracowanie wspólnotowych przepisów koordynujących krajowe procedury udzielania takich zamówień, które będą oparte na tych zasadach w sposób umożliwiający ich skuteczne wdrożenie oraz zapewniający otwarcie zamówień publicznych na konkurencję. Wspomniane przepisy służące koordynacji powinny być zatem interpretowane zgodnie z wymienionymi powyżej regułami i zasadami oraz innymi regułami Traktatu.

(3) Przepisy koordynujące powinny tak dalece jak to możliwe uwzględniać obecne procedury i praktyki każdego z Państw Członkowskich.

(4) Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby udział podmiotu prawa publicznego jako oferenta w procedurze udzielania zamówienia publicznego nie powodował zakłócenia konkurencji w stosunku do oferentów prywatnych.

(5) Zgodnie z art. 6 Traktatu wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie wspólnotowych polityk i działań, o których mowa w art. 3 Traktatu, w szczególności w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

(6) Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie powinien stanowić przeszkody dla wprowadzenia lub zastosowania środków niezbędnych dla ochrony porządku publicznego i moralności publicznej, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, zdrowia ludzi i zwierząt, lub też ochrony roślin, w szczególności z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, pod warunkiem że środki te są zgodne z Traktatem.

(7) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, Porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) 8 , zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej "Porozumieniem", którego celem jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiagniecia liberalizacji i rozwoju światowego handlu.

Z uwagi na międzynarodowe prawa i zobowiązania Wspólnoty wynikające z przyjęcia Porozumienia, rozwiązania stosowane wobec oferentów i produktów z krajów trzecich sygnatariuszy Porozumienia są zdefiniowane w tym Porozumieniu. Porozumienie to nie ma skutku bezpośredniego. Instytucje zamawiające objęte Porozumieniem, przestrzegające przepisów niniejszej dyrektywy i stosujące je wobec wykonawców z krajów trzecich sygnatariszy Porozumienia, powinny zatem postępować w sposób zgodny z postanowieniami Porozumienia. Wskazane jest także, aby przepisy koordynujące zagwarantowały wykonawcom Wspólnoty warunki udziału w zamówieniach publicznych równie korzystne jak warunki przyznane wykonawcom z krajów trzecich sygnatariuszy Porozumienia.

(8) Przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia instytucje zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.

(9) Z uwagi na różnorodność zamówień na roboty budowlane, instytucje zamawiające powinny mieć możliwość oddzielnego lub łącznego udzielania zamówień na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Nie jest zamierzeniem niniejszej dyrektywy przesądzenie o łącznym lub oddzielnym udzielaniu zamówień. Decyzja o udzieleniu zamówień oddzielnie lub łącznie musi zostać podjęta w oparciu o kryteria jakościowe i ekonomiczne, które mogą być określone przez prawo krajowe.

(10) Zamówienie uważane jest za zamówienie publiczne na roboty budowlane jedynie wówczas, gdy jego przedmiot obejmuje jednoznacznie wykonanie czynności wymienionych w załączniku I, nawet jeśli zamówienie obejmuje również świadczenie innych usług niezbędnych do wykonania tych czynności. Zamówienia publiczne na usługi, zwłaszcza w zakresie usług zarządzania mieniem, mogą, w pewnych okolicznościach, obejmować roboty budowlane. Jednakże, o ile roboty takie mają charakter doadatkowy w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia oraz stanowią jego ewentualną konsekwencję lub uzupełnienie, fakt włączenia takich robót w zakres zamówienia nie uzasadnia zakwalifikowania zamówienia jako zamówienia na roboty budowlane.

(11) Należy sformułować wspólnotową definicję umów ramowych, wraz z przepisami szczególnymi dotyczącymi umów ramowych zawieranych w związku z zamówieniami wchodzącymi w zakres niniejszej dyrektywy. Na mocy tych przepisów w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zawiera, zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, umowę ramową odnoszącą się, w szczególności, do ogłoszeń, terminów i warunków składania ofert, może ona udzielić zamówienia na podstawie takiej umowy ramowej w okresie jej obowiązywania, stosując warunki określone w umowie ramowej lub - jeśli nie wszystkie warunki zostały z góry ustalone w umowie ramowej - poprzez ponowne otwarcie zamówienia na konkurencję pomiędzy stronami umowy ramowej w odniesieniu do tych warunków. Ponowne otwarcie zamówienia na konkurencję powinno odbyć się w sposób zgodny z określonymi przepisami, których celem jest zagwarantowanie poszanowania zasad ogólnych, w szczególności zasady równego traktowania. Z tych samych przyczyn okres obowiązywania umów ramowych powinien być ograniczony i nie powinien przekroczyć czterech lat, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez instytucje zamawiające.

(12) Nieustannie rozwijane są pewne nowe elektroniczne techniki dokonywania zakupów. Techniki takie pomagają w zwiększaniu konkurencji oraz usprawnianiu dokonywania zakupów publicznych, szczególnie pod względem oszczędności czasu i środków pieniężnych, które możliwe są dzięki ich zastsowaniu. Instytucje zamawiające mogą korzystać z elektronicznych technik dokonywania zakupów, pod warunkiem, że ich wykorzystanie zastosowanie będzie zgodne z regułami niniejszej dyrektywy oraz zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W tym zakresie oferta złożona przez oferenta, w szczególności w przypadku ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję w ramach umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów, może przyjąć postać elektronicznego katalogu danego oferenta, jeżeli korzysta on ze środków komunikacji wybranych przez instytucję zamawiającą zgodnie z art. 42.

(13) Z uwagi na szybki rozwój elektronicznych systemów zakupów, należy obecnie wprowadzić odpowiednie reguły, które umożliwią instytucjom zamawiającym pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez te systemy. W tym kontekście niezbędne jest zdefiniowanie w pełni elektronicznego, dynamicznego systemu zakupów dla zakupów bieżącego użytku, oraz określenie szczególnych reguł tworzenia i funkcjonowania takiego systemu w celu zapewnienia równego traktowania każdego wykonawcy, który chciałby wziąć w nim udział. Każdy wykonawca, który złoży ofertę orientacyjną, zgodnie ze specyfikacją oraz spełni kryteria kwalifikacji powinien mieć możliwość przystąpienia do takiego systemu. Taka technika zakupów umożliwia instytucji zamawiającej, poprzez stworzenie wykazu zakwalifikowanych oferentów oraz umożliwienie udziału nowym oferentom, uzyskanie szczególnie szerokiego wachlarza ofert dzięki dostępnym udogodnieniom elektronicznym, a poprzez to zapewnienie optymalnego wykorzystania środków publicznych dzięki szerokiej konkurencji.

(14) Ponieważ wykorzystanie techniki aukcji elektronicznych będzie prawdopodobnie rosło, należy opracować wspólnotową definicję takich aukcji, a także rządzące nimi szczególne reguły, aby zapewnić pełną zgodność ich funkcjonowania z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W tym celu należy wprowadzić przepisy stanowiące, że takie aukcje elektroniczne stosowane będą wyłącznie w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku których możliwe jest precyzyjne określenie specyfikacji. Może to dotyczyć w szczególności powtarzającach się zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi. W tym samym celu musi także istnieć możliwość stworzenia odpowiedniego rankingu oferentów na dowolnym etapie aukcji elektronicznej. Korzystanie z aukcji elektronicznych umożliwia instytucjom zamawiającym zaproszenie oferentów do przedstawienia nowych, obniżonych cen oraz - w przypadku udzielania zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie - także zaproszenie do ulepszenia innych niż cena elementów ofert. W celu zagwarantowania zgodności z zasadą przejrzystości, przedmiotem aukcji elektronicznych mogą być jedynie elementy odpowiednie do automatycznej oceny za pomocą środków elektronicznych, bez jakiejkolwiek ingerencji lub oceny ze strony instytucji zamawiającej, to znaczy, jedynie elementy, które są wymierne, a zatem mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej. Z drugiej strony, te aspekty ofert, które wymagają oceny niewymiernych elementów, nie powinny być przedmiotem aukcji elektronicznych. W konsekwencji niektóre zamówienia na roboty budowlane oraz niektóre zamówienia na usługi, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, nie powinny być przedmiotem aukcji elektronicznych.

(15) W Państwach Członkowskich opracowano pewne zcentralizowane techniki zakupów. Niektóre instytucje zamawiające odpowiadają za nabywanie lub udzielanie zamówień publicznych lub umów ramowych dla innych instytucji zamawiających. Z uwagi na duże wolumeny zakupów techniki te pomagają w zwiększeniu konkurencji i usprawnieniu procesu dokonywania zakupów publicznych. Należy zatem przewidzieć w przepisach wspólnotową definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących instytucje zamawiające. Należy także zdefiniować warunki, na podstawie których można uznać, zgodnie z zasadami niedyskryminacji oraz równego traktowania, że instytucje zamawiające dokonujące zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej, postępują zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(16) Z uwagi na różne okoliczności występujące w Państwach Członkowskich, należy pozostawić im wybór, czy instytucje zamawiające mogą korzystać z umów ramowych, centralnych jednostek zakupujących, dynamicznych systemów zakupów, aukcji elektronicznych, czy też procedury dialogu konkurencyjnego, zdefiniowanych i uregulowanych niniejszą dyrektywą.

(17) Mnożenie liczby progów odnoszących się do stosowania przepisów koordynujących komplikuje sytuację instytucji zamawiających. Ponadto w kontekście unii monetarnej progi te powinny zostać ustanowione w euro. W związku z tym progi należy określać w euro w taki sposób, aby uprościć stosowanie wspomnianych przepisów, zapewniając jednocześnie zgodność z progami przewidzianymi w Porozumieniu, które wyrażane są w specjalnych prawach ciągnienia (SDR). W tym kontekście należy także przewidzieć przeprowadzanie okresowej korekty progów wyrażanych w euro, uwzględniającej ewentualne zmiany wartości euro w stosunku do specjalnych praw ciągnienia.

(18) Do celów zastosowania reguł proceduralnych niniejszej dyrektywy oraz do celów monitorowania najlepszym sposobem definicji usług jest ich podział na kategorie odpowiadające poszczególnym pozycjom wspólnej klasyfikacji oraz wskazanie ich w dwóch załącznikach, II A i II B, w zależności od zasad, którym podlegają. W odniesieniu do usług wymienionych w załączniku II B stosuje się odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy bez uszczerbku dla wspólnotowych zasad szczególnych odnoszących się do tych usług.

(19) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi, pełne zastosowanie niniejszej dyrektywy powinno zostać ograniczone, w okresie przejściowym, do zamówień, w przypadku których zastosowanie jej przepisów pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości zwiększenia obrotu transgranicznego. Zamówienia na inne usługi powinny być monitorowane przez okres przejściowy zanim podjęta zostanie decyzja dotycząca pełnego zastosowania niniejszej dyrektywy. Z uwagi na to należy określić mechanizm tego monitorowania. Mechanizm ten powinien jednocześnie umożliwiać zainteresowanym stronom uzyskanie dostępu do odpowiednich informacji.

(20) Zamówienia publiczne, których udzielają instytucje zamawiające działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych i które wchodzą w zakres tych działalności, objęte są dyrektywą 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 9 . Jednakże zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające w kontekście świadczonych przez nie usług w dziedzinie transportu morskiego, przybrzeżnego lub rzecznego muszą wchodzić w zakres niniejszej dyrektywy.

(21) Z uwagi na sytuację związaną z efektywnym funkcjonowaniem konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym w następstwie wdrożenia przepisów Wspólnotowych mających na celu liberalizację tego sektora, zamówienia publiczne w tym obszarze powinny zostać wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy, o ile są one ukierunkowane głównie na umożliwianie instytucjom zamawiającym realizacji pewnych działań w sektorze telekomunikacyjnym. Działania te zdefiniowane są zgodnie z art. 1, 2 i 8 dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji 10  w taki sposób, aby niniejsza dyrektywa nie miała zastosowania wobec zamówień wyłączonych z zakresu dyrektywy 93/38/EWG zgodnie z jej art. 8.

(22) Należy przewidzieć sytuacje, w których możliwe jest wstrzymanie się od stosowania środków służących koordynacji procedur w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem państwa lub tajemnicą państwową, lub też z uwagi na zastosowanie zasad szczególnych dotyczących udzielania zamówień wynikających z umów międzynarodowych w sprawie stacjonowania oddziałów wojsk lub też właściwych organizacjom międzynarodowym.

(23) Zgodnie z art. 163 Traktatu zachęcanie do działalności badawczej i rozwoju technologicznego stanowi jeden ze środków wzmacniania naukowej i technologicznej bazy przemysłu Wspólnoty, zaś otwieranie zamówień publicznych na usługi przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować przypadków współfinansowania programów badawczych i rozwojowych; nie są w związku z tym objęte niniejszą dyrektywą zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe, jeżeli korzyści przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej dla użytku zgodnego z jej działalnością, o ile usługi te są w całości opłacane przez instytucję zamawiającą.

(24) W ramach usług zamówienia na nabycie lub najem nieruchomości lub praw do takich nieruchomości posiadają pewne specyficzne cechy, które sprawiają, iż zasady udzielania zamówień publicznych nie mają w tym przypadku zastosowania.

(25) Udzielanie zamówień publicznych na pewne nadawcze usługi audiowizualne powinno umożliwiać uwzględnienie aspektów o znaczeniu kulturalnym lub społecznym, co sprawia, że zasady udzielania zamówień nie mają tutaj zastosowania. Z tych właśnie powodów należy uznać za wyjątek zamówienia publiczne na usługi w zakresie zakupu, opracowania, produkcji lub koprodukcji programów gotowych do użycia oraz innych usług przygotowawczych, takich jak usługi związane z pisaniem scenariuszy lub innymi rodzajami twórczości artystycznej niezbędnymi w produkcji programów oraz zamówienia dotyczące czasu antenowego. Wyłączenie to nie powinno jednak mieć zastosowania wobec dostaw urządzeń technicznych niezbędnych do produkcji, koprodukcji oraz nadawania tych programów. "Nadawanie" należy zdefiniować jako transmisję i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej formy sieci elektronicznej.

(26) Usługi arbitrażowe i pojednawcze są zwykle świadczone przez podmioty lub osoby prywatne wyznaczone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany przy pomocy zasad dotyczących udzielania zamówień.

(27) Zgodnie z Porozumieniem, usługi finansowe objęte niniejszą dyrektywą nie obejmują instrumentów polityki pieniężnej, kursów wymiany, długu publicznego, zarządzania rezerwami ani innych polityk obejmujących transakcje papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, w szczególności transakcje zawierane przez instytucje zamawiające celem uzyskania funduszy lub kapitału. Dyrektywa ta nie obejmuje zatem zamówień związanych z emisją, zakupem, sprzedażą lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wyłączenie dotyczy także usług banków centralnych.

(28) Zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniające się do integracji społeczeństwa. W tym kontekście zakłady pracy chronionej oraz programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże, zakłady takie mogą być nie zdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji należy umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania zamówień lub zagwarantowania im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej.

(29) Specyfikacje techniczne sporządzone przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu, musi istnieć możliwość składania ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem trzeba umożliwić sporządzanie specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagań funkcjonalnych, a w przypadku odniesienia do normy europejskiej lub - w przypadku jej braku - do normy krajowej, instytucje zamawiające muszą brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach. W celu wykazania równoważności, należy umożliwić oferentom przedstawienie dowodów w dowolnej formie. Instytucje zamawiające muszą być w stanie uzasadnić każdą decyzję, w której stwierdzają brak równoważności w danym przypadku. Instytucje zamawiające, które chcą zdefiniować wymagania dotyczące ochrony środowiska w ramach specyfikacji technicznej danego zamówienia mogą określić aspekty środowiskowe, obejmujące, na przykład, metody produkcji lub specyficzny wpływ grupy produktów lub usług na środowisko. Mogą one wykorzystać, lecz nie są do tego zobowiązane, odpowiednie specyfikacje określone w ekoetykietach, takich jak europejska ekoetykieta, ekoetykiety (wielo)narodowe lub każdą inną ekoetykietę, pod warunkiem że wymagania dotyczące takich etykiet są opracowane i przyjęte na podstawie informacji naukowych przy zastosowaniu procedury, w której mogą uczestniczyć podmioty zainteresowane takie, jak organy rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy, organizacje związane z ochroną środowiska, a także, pod warunkiem że etykieta taka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Jeżeli jest to możliwe, instytucje zamawiające powinny określić specyfikacje techniczne tak, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub przeznaczenie dla wszystkich użytkowników. Specyfikacje techniczne powinny być jasno wskazane, aby wszyscy oferenci wiedzieli, jakie wymagania określone przez instytucje zamawiające należy spełnić.

(30) Zgodnie ze zwyczajem panującym w Państwach Członkowskich, informacje dodatkowe dotyczące zamówień muszą zostać ujęte w dokumentacji każdego zamówienia lub w innym, równoważnym dokumencie.

(31) W przypadku instytucji zamawiających, które realizują szczególnie złożone projekty, zdefiniowanie sposobów zaspokojenia ich potrzeb lub dokonania oceny tego, co rynek może im zaoferować w kategoriach rozwiązań technicznych lub rozwiązań finansowych albo prawnych może okazać się obiektywnie niemożliwe, o ile nie ponoszą one wówczas żadnej winy z tego tytułu. Do takiej sytuacji może dojść w szczególności podczas wdrażania istotnych, zintegrowanych projektów w zakresie infrastruktury transportowej, dużych sieci komputerowych lub projektów obejmujących złożone procesy finansowania o skomplikowanej strukturze, których postaci finansowej ani prawnej nie można z góry zdefiniować. W zakresie, w jakim zastosowanie procedur otwartych lub ograniczonych nie pozwala na udzielanie takich zamówień, należy przewidzieć elastyczną procedurę, która chroniła będzie z jednej strony konkurencję pomiędzy pomiotami gospodarczymi, a z drugiej stwarzała dla instytucji zamawiających możliwość omówienia wszystkich aspektów danego zamówienia z każdym kandydatem. Niemniej jednak procedury tej nie wolno stosować w sposób ograniczający lub zakłócający konkurencję, zwłaszcza przez zmianę podstawowych elementów ofert, nałożenie nowych, istotnych wymagań na oferenta, którego oferta została wybrana lub poprzez zaangażowanie jakiegokolwiek innego oferenta niż ten, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie.

(32) W celu zachęcenia małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w rynku zamówień publicznych zaleca się uwzględnienie przepisów na temat podwykonawstwa.

(33) Warunki realizacji zamówienia zgodne są z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminujące oraz są przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentacji zamówienia. Mogą one, w szczególności, zachęcać do organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególnych trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przkład ustanowić wymóg - odnoszący się do realizacji zamówienia - co do zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzegania postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz co do zatrudnienia większej liczby osób niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe.

(34) Ustawy, rozporządzenia i układy zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym jak i wspólnotowym obowiązujące w zakresie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, stosowane są podczas realizacji zamówień publicznych, pod warunkiem że zarówno przepisy te, jak i ich stosowanie, zgodne są z prawem wspólnotowym. W sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego Państwa Członkowskiego świadczą usługi w innym Państwie Członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 11  określa warunki minimalne, które muszą być spełnione przez kraj goszczący w stosunku do takich oddelegowanych pracowników. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, nieprzestrzeganie tych obowiązków można uznać za poważne naruszenie lub wykroczenie wobec zasad etyki zawodowej przez danego wykonawcę, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w procedurze udzielania zamówienia.

(35) Z uwagi na postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ułatwienia, które niesie on w dziedzinie publikacji ogłoszeń, jak również zwiększenia efektywności i przejrzystości procdur udzielania zamówień, elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacji. Wybrane środki i technologie powinny być w możliwie największym stopniu kompatybilne z technologiami wykorzystywanymi w innych Państwach Członkowskich.

(36) W celu zapewnienia rozwoju efektywnej konkurencji w dziedzinie zamówień publicznych, niezbędne jest, aby ogłoszenia o zamówieniach, sporządzane przez instytucje zamawiające Państw Członkowskich, publikowane były w całej Wspólnocie. Informacje zawarte w tych ogłoszeniach muszą umożliwiać wykonawcom ze Wspólnoty stwierdzenie, czy opublikowane zamówienia są dla nich interesujące. W tym celu należy udostępnić im odpowiednich informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz związanych z nim warunków. Należy więc zapewnić lepszą przejrzystość ogłoszeń publicznych, stosując odpowiednie instrumenty, takie jak: standardowe formularze ogłoszeń oraz Wspólny Słownik Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 12 , jako nomenklaturę odniesienia dla zamówień publicznych. W przypadku procedur ograniczonych, celem publikacji ogłoszeń jest, w szczególności, umożliwienie wykonawcom z Państw Członkowskich wyrażenie swojego zainteresowania zamówieniami poprzez ubieganie się o zaproszenie do składania ofert przez instytucję zamawiającą na wymaganych warunkach.

(37) Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych 13  oraz dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) 14  powinny, w kontekście niniejszej dyrektywy, mieć zastosowanie do przesyłania informacji za pomocą środków elektronicznych. Procedury udzielania zamówień publicznych oraz zasady dotyczące konkursów na usługi wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności niż wymagany na podstawie wspomnianych dyrektyw. W związku z tym urządzenia do elektronicznego składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału oraz planów i projektów powinny spełniać określone wymagania dodatkowe. W tym celu, zaleca się wykorzystywanie podpisów elektronicznych, w szczególności zaawansowanych podpisów elektronicznych, jeżeli istnieje taka możliwość. Ponadto istnienie dobrowolnych systemów akredytacji mogłoby stanowić korzystne ramy dla podniesienia poziomu usług certyfikacyjnych świadczonych dla tych urządzeń.

(38) Wykorzystanie środków elektronicznych prowadzi do oszczędności czasu. A zatem należy wprowadzić przepisy dotyczące skrócenia minimalnych terminów w przypadku zastosowania środków elektronicznych z zastrzeżeniem, że są one kompatybilne z określonym sposobem transmisji przewidzianym na poziomie wspólnotowym.

(39) Weryfikacja predyspozycji i kwalifikacja oferentów w procedurach otwartych oraz kandydatów w procedurach ograniczonych i negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, a także w przypadku dialogu konkurencyjnego, powinny mieć charakter przejrzysty. W tym celu należy wskazać niedyskryminacyjne kryteria, które instytucje zamawiające mogą wykorzystywać podczas kwalifikacji uczestników oraz środki, które wykonawcy mogą stosować w celu udowodnienia, iż spełniły te kryteria. Mając na uwadze tę przejrzystość, niezwłocznie po otwarciu konkursu ofert dla danego zamówienia, od instytucji zamawiającej wymaga się również wskazania kryteriów kwalifikacji, które będzie ona stosowała oraz szczególnego poziomu kompetencji, jakiego może ona żądać od wykonawców w celu dopuszczenia ich do udziału w procedurze udzielania zamówień.

(40) Instytucja zamawiająca może ograniczyć liczbę kandydatów w procedurach ograniczonych lub negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia oraz w przypadku dialogu konkurencyjnego. Ograniczenie liczby kandydatów odbywa się na podstawie obiektywnych kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu. Te obiektywne kryteria nie koniecznie implikują punktację. W przypadku kryteriów odnoszących się do podmiotowej sytuacji konkretnych wykonawców, wystarczające może okazać się ogólne odniesienie do okoliczności określonych w art. 45.

(41) W przypadku dialogu konkurencyjnego oraz procedur negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, z uwagi na elastyczność, która może być wymagana oraz wysoki poziom kosztów związanych z zastosowaniem takich metod udzielania zamówień, instytucje zamawiające powinny posiadać prawo do przeprowadzania tej procedury etapami, w celu stopniowego zmniejszenia, na podstawie przedstawionych wcześniej kryteriów udzielania zamówień, liczby ofert, które zostaną poddane dyskusji lub negocjacjom. W stopniu, w jakim pozwala na to liczba odpowiednich rozwiązań lub kandydatów, redukcja taka powinna zapewnić warunki prawdziwej konkurencji.

(42) Odpowiednie przepisy wspólnotowe dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania formalnych kwalifikacji mają zastosowanie, gdy dowód posiadania konkretnych kwalifikacji wymagany jest do celu wzięcia udziału w procedurze udzielania zamówienia lub konkursie.

(43) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonaw com, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji lub oszustwa ze szkodą dla interesów finansowych Wspólnot Europejskich albo prania pieniędzy. W stosownych przypadkach instytucje zamawiające powinny zwracać się do kandydatów lub oferentów o dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz, w przypadku wątpliwości dotyczących podmiotowej sytuacji kandydata lub oferenta, mogą zwrócić się o współpracę do właściwych organów danego Państwa Członkowskiego. Wykluczenie takich wykonawców powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu przez instytucję zamawiającą informacji o prawomocnym wyroku w sprawie o takie wykroczenia, wydanego zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli istnieją stosowne przepisy prawa krajowego, nieprzestrzeganie ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska lub też ustawodawstwa dotyczącego niezgodnych z prawem porozumień w ramach procedur udzielania zamówień publicznych, które stanowiło przedmiot ostatecznego orzeczenia sądu lub decyzji mającej równoważny skutek, może zostać uznane za wykroczenie przeciwko etyce zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie. Nieprzestrzeganie krajowych przepisów wykonujących dyrektywy Rady 2000/78/WE 15  i 76/207/EWG 16  dotyczące równego traktowania pracowników, które było przemiotem ostatecznego orzeczenia sądowego lub decyzji mającej równoważny skutek, może być uznane za wykroczenie przeciwko etyce zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie.

(44) W uzasadnionych przypadkach, w których charakter robót budowlanych lub usług uzasadnia zastosowanie środków lub systemów zarządzania środowiskiem podczas realizacji zamówienia publicznego, może być wymagane zastosowanie takich środków lub systemów. Systemy zarządzania środowiskiem, niezależnie od faktu, czy są zarejestrowane zgodnie z instrumentami wspólnotowymi, takimi jak rozporządzenie (WE) nr 761/2001 17  (EMAS), mogą wykazać, że wykonawca posiada możliwości techniczne niezbędne do wykonania zamówienia. Ponadto opis środków stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia takiego samego poziomu ochrony środowiska powinien zostać zaakceptowany jako alternatywny rodzaj dowodu w stosunku do zarejestrowanych systemów zarządzania środowiskiem.

(45) Niniejsza dyrektywa pozwala Państwom Członkowskim na ustanowienie oficjalnego wykazu przedsiębiorców budowlanych, dostawców lub usługodawców, lub też systemu certyfikacji przez instytucje publiczne lub prywatne oraz wpływu takigo wpisu lub certyfikatu na procedurę udzielania zamówień w innym Państwie Członkowskim. W odniesieniu do oficjalnych wykazów zatwierdzonych wykonawców istotne staje się uwzględnienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w przypadkach gdy wykonawca należący do grupy powołuje się na ekonomiczne, finansowe lub techniczne kwalifikacje pozostałych przedsiębiorstw należących do grupy na poparcie swojego wniosku o rejestrację. W tym przypadku zadaniem takiego wykonawcy jest udowodnienie, że wspomniane przez niego zasoby będą dla niego faktycznie dostępne przez cały okres ważności wpisu rejestracyjnego. Do celów takiej rejestracji Państwa Członkowskie mogą zatem określić poziom wymagań, które powinny zostać spełnione w szczególności wówczas, gdy dany wykonawca powołuje się na sytuację finansową innego przedsiębiorstwa należącego do grupy, państwo to może wymagać, aby przedsiębiorstwo takie solidarnie ponosiło odpowiedzialność, jeśli okaże się to konieczne.

(46) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty są oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. A zatem należy dopuszczać stosowanie tylko dwóch kryteriów udzielania zamówień: "najniższej ceny" i "oferty najkorzystniejszej ekonomicznie".

Aby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień, należy wprowadzić - ustanowiony przez orzecznictw - obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Obowiązkiem instytucji zamawiających jest określenie kryteriów udzielania zamówień wraz z przypisaną poszczególnym kryteriom wagą w odpowiednim czasie umożliwiającym oferentom wzięcie ich pod uwagę podczas sporządzania ofert. Instytucje zamawiające mogą odstąpić od określenia wagi kryteriów udzielania zamówień w należycie uzasadnionych przypadkach, których przyczyny muszą być w stanie uzasadnić, gdy wag takich nie można ustalić z góry w szczególności ze względu na złożoność zamówienia. W takich przypadkach muszą one wskazać kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

W przypadku gdy instytucje zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, dokonują one oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. W tym celu określają one kryteria ekonomiczne i jakościowe, które potraktowane łącznie muszą umożliwić wyłonienie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty dla instytucji zamawiającej. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, zdefiniowanego w specyfikacjach technicznych, oraz na ocenę relacji jakości do ceny każdej z ofert.

W celu zagwarantowania równego traktowania kryteria udzielania zamówień powinny umożliwiać obiektywne porównanie i ocenę ofert. Jeżeli warunki te zostaną spełnione, ekonomiczne i jakościowe kryteria udzielania zamówień, takie jak spełnienie wymagań dotyczących środowiska, mogą umożliwić instytucji zamawiającej zaspokojenie potrzeb danych odbiorców publicznych, określonych w specyfikacji zamówienia. Na tych samych warunkach instytucja zamawiająca może stosować kryteria mające na celu spełnienie wymagań społecznych w odpowiedzi na określone w specyfikacjach zamówienia, potrzeby grup ludzi znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, do których należą odbiorcy robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia.

(47) W przypadku zamówień publicznych na usługi, kryteria udzielania zamówień w żadnym wypadku nie mogą mieć wpływu na zastosowanie krajowych przepisów dotyczących płatności za określone usługi, takie jak na przykład usługi świadczone przez architektów, inżynierów lub prawników oraz - w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy - na zastosowanie krajowych przepisów określających stałe ceny podręczników szkolnych.

(48) Niezbędne będzie przyjęcie i niektórych warunków technicznych, a w szczególności tych związanych z ogłoszeniami i sprawozdaniami statystycznymi, jak również używanej nomenklatury oraz warunków stosowania odniesień do tej nomenklatury, a także wprowadzanie w nich stosownych zmian w świetle zmieniających się wymagań technicznych. Potrzebna będzie również aktualizacja wykazów instytucji zamawiających zawartych w załącznikach. W tym celu należy więc ustanowić procedurę elastycznego i sprawnego przyjmowania wspomnianych zmian.

(49) Środki niezbędne od wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 18 .

(50) W celu wyznaczenia terminów określonych w niniejszej dyrektywie należy stosować rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów 19 .

(51) Niniejsza dyrektywa nie narusza terminów określonych w załączniku XI, w których od Państw Członkowskich wymaga się transpozycji i zastosowania dyrektyw 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

TYTUŁ  I

DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

Artykuł  1

Definicje

1. 
Do celów niniejszej dyrektywy zastosowanie mają definicje określone w ust. 2-15 poniżej.
2.
a)
"Zamówienia publiczne" oznaczają umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług w rozumieniu niniejszej dyrektywy.
b)
"Zamówienia publiczne na roboty budowlane" oznaczają zamówienia publiczne, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego albo realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą. "Obiekt budowlany" oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
c)
"Zamówienia publiczne na dostawy" oznaczają zamówienia publiczne, inne niż określone w lit. b), których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu, produktów.

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest dostawa produktów i które obejmuje dodatkowo ich rozmieszczenie i instalację, uznaje się za "zamówienie publiczne na dostawy".

d)
"Zamówienia publiczne na usługi" oznaczają zamówienia publiczne, inne niż zamówienia na roboty budowlane lub dostawy, których przedmiotem jest świadczenie usług, o których mowa w załączniku II.

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem są zarówno produkty, jak i usługi wskazane w załączniku II, uznaje się za "zamówienie publiczne na usługi", jeżeli wartość tych usług przekracza wartość produktów objętych zamówieniem.

Zamówienie publiczne, którego przedmiotem są usługi w rozumieniu załącznika II, i obejmuje działalności wskazane w załączniku I, które mają jedynie dodatkowy charakter w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia, uznaje się za "zamówienie publiczne na usługi".

3. 
"Koncesja na roboty budowlane" oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie publiczne na roboty budowlane, z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za roboty budowlane, które mają być wykonane, stanowi albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, albo takie prawo wraz z płatnością.
4. 
"Koncesja na usługi" oznacza umowę tego samego rodzaju jak zamówienie publiczne na usługi z wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za świadczenie usług stanowi albo wyłącznie prawo do korzystania z takiej usługi, albo takie prawo wraz z płatnością.
5. 
"Umowa ramowa" oznacza umowę zawartą pomiędzy jedną lub kilkoma instytucjami zamawiającymi a jednym lub kilkoma wykonawcami, której celem jest określenie warunków dotyczących zamówień, które zostaną udzielone w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz, o ile ma to zastosowanie, przewidywanych ilości.
6. 
"Dynamiczny system zakupów" oznacza w pełni elektroniczny proces dokonywania bieżących zakupów, których cechy, jako ogólnie dostępnych na rynku, spełniają wymagania instytucji zamawiającej, i który ma ograniczony czas trwania oraz jest otwarty przez cały swój okres ważności dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji i złożył ofertę orientacyjną zgodną ze specyfikacją.
7. 
"Aukcja elektroniczna" oznacza powtarzalny proces, obejmujący zastosowanie urządzenia elektronicznego do przedstawiania nowych, obniżanych cen lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert, realizowany po przeprowadzeniu wstępnej pełnej oceny ofert i umożliwiający ich klasyfikację za pomocą metod automatycznej oceny.

W konsekwencji niektóre zamówienia na usługi oraz niektóre zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, takie jak zaprojektowanie robót budowlanych, nie mogą być przedmiotem aukcji elektronicznych.

8. 
Terminy "przedsiębiorca budowlany", "dostawca" oraz "usługodawca" oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów, które oferują na rynku, odpowiednio, wykonanie robót lub obiektu budowlanego, produkty lub usługi.

Termin "wykonawca" obejmuje w równym stopniu pojęcia przedsiębiorcy budowlanego, dostawcy i usługodawcy. Stosowany jest on jedynie w celu uproszczenia tekstu.

Wykonawca, który złożył ofertę, oznaczany jest jako "oferent". Natomiast wykonawca ubiegający się o zaproszenie do udziału w procedurze ograniczonej lub negocjacyjnej, lub też w dialogu konkurencyjnym oznaczany jest jako "kandydat".

9. 
"Instytucje zamawiające" oznaczają państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich jednostek lub z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego.

"Podmiot prawa publicznego" oznacza każdy podmiot:

a)
ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
b)
posiadający osobowość prawną; oraz
c)
finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego;

Niewyczerpujące wykazy podmiotów lub kategorii podmiotów prawa publicznego spełniających kryteria wymienione w lit. a), b) i c) drugiego akapitu zostały wskazane w załączniku III. Państwa Członkowskie okresowo powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w swoich wykazach.

10. 
"Centralna jednostka zakupująca" oznacza instytucję zamawiającą, która:
nabywa dostawy lub usługi przeznaczone dla instytucji zamawiających, lub
udziela zamówień publicznych lub zawiera umowy ramowe na roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone dla instytucji zamawiających.
11.
a)
"Procedury otwarte" oznaczają te procedury, w ramach których każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę.
b)
"Procedury ograniczone" oznaczają te procedury, w których o udział ubiegać się może każdy wykonawca oraz w ramach których oferty mogą składać tylko wykonawcy zaproszoni przez instytucję zamawiającą.
c)
"Dialog konkurencyjny" oznacza procedurę, w której o udział ubiegać się może każdy wykonawca oraz w ramach której instytucja zamawiająca prowadzi dialog z dopuszczonymi do udziału kandydatami w celu wypracowania jednego lub większej liczby odpowiednich rozwiązań, spełniających jej wymogi, a na ich podstawie wybrani kandydaci są następnie zapraszani do składania ofert.

W celu skorzystania z procedury wymienionej w akapicie pierwszym, zamówienie publiczne uważa się za "szczególnie złożone", w przypadku gdy instytucje zamawiające:

nie mogą obiektywnie określić środków technicznych, zgodnie z art. 23 ust. 3 lit. b), c) lub d), umożliwiających zaspokojenie ich potrzeb lub realizację celów, lub
nie mogą obiektywnie określić struktury prawnej lub finansowej projektu.
d)
"Procedury negocjacyjne" oznaczają te procedury, w ramach których instytucje zamawiające konsultują się z wybranymi przez siebie wykonawcami i negocjują warunki zamówienia z jednym lub wieloma z nich.
e)
"Konkursy" oznaczają te procedury, które umożliwiają instytucji zamawiającej uzyskanie planu lub projektu, wybranego przez sąd konkursowy, przede wszystkim w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, architektury oraz inżynierii lub przetwarzania danych po przeprowadzeniu postępowania konkursowego z przyznaniem nagród lub bez nagród.
12. 
"Pisemne" lub "na piśmie" oznacza każde wyrażenie złożone ze słów lub cyfr, które można odczytać, powielić, a następnie przekazać. Może ono obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych.
13. 
"Środki elektroniczne" oznaczają środki wykorzystujące sprzęt elektroniczny w celu przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przenoszone i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych.
14. 
"Wspólny Słownik Zamówień" (CPV) oznacza nomenklaturę odniesienia stosowaną w zamówieniach publicznych, przyjętą rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002, przy zapewnieniu zbieżności z innymi istniejącymi nomenklaturami.

W przypadku różnic w interpretacji zakresu niniejszej dyrektywy, z powodu ewentualnych różnic pomiędzy nomenklaturami CPV i NACE, wskazanymi w załączniku I, lub pomiędzy nomenklaturami CPV i CPC (wersją tymczasową) wskazanymi w załączniku II, charakter nadrzędny posiada odpowiednio nomenklatura NACE lub CPC.

15. 
Do celów art. 13, art. 57 lit. a) oraz art. 68 lit. b) poniższe wyrażenia mają następujące znaczenia:
a)
"publiczna sieć telekomunikacyjna" oznacza publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, która pozwala na przenoszenie sygnałów pomiędzy punktami końcowymi sieci, za pomocą przewodów, poprzez mikrofale, środkami optycznymi lub innymi środkami elektromagnetycznymi;
b)
"punkt końcowy sieci" oznacza każde fizyczne przyłącze i techniczną specyfikację dostępu do niego, które stanowi część publicznej sieci telekomunikacyjnej i jest niezbędne do dostępu i skutecznego porozumiewania się przy użyciu tej sieci;
c)
"publiczne usługi telekomunikacyjne" oznaczają usługi telekomunikacyjne, których świadczenie Państwa Członkowskie powierzyły odrębnie jednej lub kilku jednostkom telekomunikacyjnym;
d)
"usługi telekomunikacyjne" oznaczają usługi, których świadczenie polega w całości lub w części na transmitowaniu i ukierunkowywaniu sygnałów w publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą procesów telekomunikacyjnych, za wyjątkiem emisji radiowej i telewizyjnej.
Artykuł  2

Zasady udzielania zamówień

Instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty.

Artykuł  3

Przyznawanie praw specjalnych lub wyłącznych: klauzula niedyskryminacji

W przypadku gdy instytucja zamawiająca przyznaje podmiotowi, który nie jest instytucją zamawiającą, prawa specjalne lub wyłączne w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej, akt przyznający takie prawo zawiera zastrzeżenie, że podmiot, którego to dotyczy, udzielając osobom trzecim zamówień publicznych na dostawy w ramach swojej działalności, musi przestrzegać zasady niedyskryminacji w odniesieniu do przynależności państwowej.

TYTUŁ  II

REGUŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

Artykuł  4

Wykonawcy

1. 
Kandydaci lub oferenci, którzy zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mają siedzibę, są uprawnieni do świadczenia danych usług, nie mogą zostać odrzuceni jedynie na podstawie tego, że zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym zamówienie jest udzielane, wymagane byłoby posiadanie przez nich statusu osób fizycznych lub prawnych.

Niemniej jednak w przypadku zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane, jak również zamówień na dostawy, obejmujących ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału nazwisk i odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację danego zamówienia.

2. 
Grupy wykonawców mogą składać oferty lub wysuwać swoje kandydatury. W celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału instytucje zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy wykonawców przybierały określoną formę prawną; jednakże można wymagać, aby wybrana grupa podlegała wspomnianemu wymogowi, w przypadku gdyby udzielono jej zamówienia, w zakresie w jakim zmiana taka niezbędna jest do zadowalającej realizacji zamówienia.
Artykuł  5

Warunki dotyczące porozumień zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu

Do celów udzielania zamówień przez instytucje zamawiające Państwa Członkowskie stosują we wzajemnych relacjach równie korzystne warunki jak warunki, które przyznają wykonawcom krajów trzecich przy realizacji Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (zwanego dalej "Porozumieniem"), zawartego w ramach negocjacji wielostronnych Rundy Urugwajskiej. W tym celu Państwa Członkowskie konsultują się wzajemnie w ramach Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 77, odnośnie do środków, które należy podjąć na podstawie tego Porozumienia.

Artykuł  6

Poufność

Bez uszczerbku dla przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególności tych dotyczących obowiązków związanych z podawaniem do wiadomości publicznej informacji o udzielonych zamówieniach oraz udostępnianiem kandydatom i oferentom informacji, wymienionych w art. 35 ust. 4 oraz art. 41, a także zgodnie z prawem krajowym, któremu podlega instytucja zamawiająca, instytucja ta nie ujawnia informacji oznaczonych jako poufne przez wykonawców, które je przekazały; informacje takie obejmują, w szczególności, tajemnice techniczne lub handlowe oraz poufne aspekty ofert.

ROZDZIAŁ  II

Zakres obowiązywania

Sekcja  1

Progi

Artykuł  7 20

Kwoty progowe dla zamówień publicznych

Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec zamówień publicznych, które nie podlegają wyłączeniu w ramach wyjątków określonych w art. 10 i 11 oraz art. 12-18, oraz których szacunkowa wartość, nieobejmująca podatku od wartości dodanej (VAT), jest równa lub wyższa od podanych poniżej progów:

a)
135.000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi, inne niż określone w lit. b) tiret trzecie, udzielanych przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku IV jako centralne organy rządowe; w przypadku zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające, działające w dziedzinie obronności, kwota ta ma zastosowanie wyłącznie wobec zamówień dotyczących produktów uwzględnionych w załączniku V;
b)
209.000 EUR
dla zamówień publicznych na dostawy i usługi, udzielanych przez instytucje zamawiające inne niż wymienione w załączniku IV,
dla zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku IV i działające w dziedzinie obronności, w przypadku gdy zamówienia te dotyczą produktów niewymienionych w załączniku V,
dla zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające w odniesieniu do usług wymienionych w kategorii 8 załącznika II A, kategorii 5 usług telekomunikacyjnych, których pozycje w CPV stanowią odpowiednik pozycji CPC nr: 7524, 7525 i 7526, lub usług wymienionych w załączniku II B;
c)
5.225.000 EUR dla zamówień publicznych na roboty budowlane.
Artykuł  8 21

Zamówienia subsydiowane w ponad 50 % przez instytucje zamawiające

Niniejszą dyrektywę stosuje się do udzielania:

a)
zamówień, które subsydiowane są w sposób bezpośredni w ponad 50 % przez instytucje zamawiające i których szacunkowa wartość bez podatku VAT jest równa lub większa niż 5.225.000 EUR:
w przypadku gdy zamówienia te obejmują czynności z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, w rozumieniu załącznika I,
w przypadku gdy zamówienia te obejmują prace budowlane w zakresie budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, budynków szkolnych i uniwersyteckich oraz budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych;
b)
zamówień na usługi, które subsydiowane są w sposób bezpośredni w ponad 50 % przez instytucje zamawiające i których szacunkowa wartość bez podatku VAT jest równa lub większa niż 209 000 EUR oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane w rozumieniu lit. a).

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki celem zapewnienia, że instytucje zamawiające przyznające takie subsydia zapewniają przestrzeganie przepisów niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy zamówienia udziela co najmniej jeden podmiot, inny niż one same, lub też przestrzegają ich, w przypadku gdy one same udzielają takiego zamówienia w imieniu i na rzecz innych podmiotów.

Artykuł  9

Metody obliczania szacunkowych wartości zamówień publicznych, umów ramowych oraz dynamicznego systemu zakupów

1. 
Podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą. W obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia.

W przypadku gdy instytucja zamawiająca przewiduje nagrody lub wynagrodzenia dla kandydatów lub oferentów, uwzględnia je ona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia.

2. 
Oszacowana w ten sposób kwota musi być ważna w chwili wysłania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2 lub, w przypadkach gdy ogłoszenie takie nie jest wymagane, w chwili rozpoczęcia przez instytucję zamawiającą procedury udzielania zamówienia.
3. 
Żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości dostaw lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania niniejszej dyrektywy.
4. 
W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane, podczas obliczania ich szacunkowej wartości uwzględnia się zarówno koszt robót, jak i szacunkową całkowitą wartość dostaw niezbędnych do ich wykonania oraz oddawanych do dyspozycji przedsiębiorcy budowlanego przez instytucje zamawiające.
5.
a)
W przypadku gdy przewidywane zamówienie na realizację robót lub nabycie usług może zostać udzielone w postaci odrębnych części, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich takich części.

W przypadku gdy łączna wartość części jest równa lub większa od wartości progowej określonej w art. 7, niniejszą dyrektywę stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia.

Niemniej jednak instytucje zamawiające mogą odstąpić od stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT wynosi mniej niż 80.000 EUR dla usług lub 1 mln EUR dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % całkowitej wartości wszystkich części.

b)
Jeśli w przypadku zamiaru nabycia podobnych dostaw może dojść do zamówień udzielanych w tym samym czasie w różnych częściach, całkowita wartość szacunkowa wszystkich takich części jest uwzględniana przy stosowaniu art. 7 a) i b).

W przypadku gdy łączna wartość części jest równa lub większa od wartości progowej określonej w art. 7, niniejszą dyrektywę stosuje się do udzielenia każdej z nich.

Niemniej jednak instytucje zamawiające mogą odstąpić od stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do części, których szacunkowa wartość bez VAT wynosi mniej niż 80.000 EUR, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % całkowitej wartości wszystkich części.

6. 
W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy dotyczących dzierżawy, najmu lub leasingu podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia jest:
a)
w przypadku zamówień publicznych udzielanych na czas określony, gdy ich czas trwania jest równy lub mniejszy niż 12 miesięcy, całkowita szacunkowa wartość zamówienia w okresie jego trwania, zaś gdy czas trwania przekracza dwanaście miesięcy, całkowita wartość zamówienia łącznie z szacowaną pozostałą wartością;
b)
w przypadku zamówień publicznych udzielanych na czas nieokreślony lub zamówień, których czas trwania nie może zostać określony, wartość miesięczna pomnożona przez 48.
7. 
W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzających się lub podlegających odnowieniu w oznaczonym czasie, podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia jest:
a)
rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień podobnego typu, udzielonych w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, dostosowana, tam gdzie to możliwe, do zmian w ilości lub w wartości, które mogą się pojawić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia;
b)
albo szacunkowa całkowita wartość zamówień udzielanych kolejno przez 12 miesięcy następujących po realizacji pierwszej dostawy lub przez rok budżetowy, jeżeli jest on dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Wybór metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego nie może być dokonywany z zamiarem wyłączenia tego zamówienia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

8. 
W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi podstawę obliczania szacunkowej wartości zamówienia stanowią odpowiednio:
a)
dla następujących rodzajów usług:
i)
usług ubezpieczeniowych: należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
ii)
usług bankowych i innych usług finansowych: opłaty, prowizje, odsetki oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
iii)
zamówień na wykonanie projektu: należne opłaty lub prowizje oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
b)
dla zamówień, które nie określają całkowitej ceny:
i)
w przypadku zamówień na czas określony, gdy ten czas jest mniejszy lub równy niż 48 miesięcy: całkowita wartość zamówienia przez okres jego trwania;
ii)
w przypadku zamówień na czas nieokreślony lub przekraczający czterdzieści osiem miesięcy: miesięczna rata pomnożona przez 48.
9. 
W odniesieniu do umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów uwzględnieniu podlega maksymalna szacunkowa wartość bez VAT wszystkich zamówień, których udzielenia przewiduje się przez cały okres obowiązywania umowy ramowej lub funkcjonowania dynamicznego systemu zakupów.

Sekcja  2

Sytuacje szczególne

Artykuł  10 22

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Z zastrzeżeniem art. 296 Traktatu, niniejszą dyrektywę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa z wyjątkiem zamówień, do których stosuje się dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 23 .

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do zamówień, do których nie ma zastosowania dyrektywa 2009/81/WE zgodnie z jej art. 8, 12 i 13.

Artykuł  11

Zamówienia publiczne oraz umowy ramowe udzielane przez centralne jednostki zakupujące

1. 
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość zakupu przez instytucje zamawiające robót budowlanych, dostaw lub usług od lub za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej.
2. 
Uznaje się, że instytucje zamawiające, które dokonują zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług od lub za pośrednictwem centralnej jednostki zakupującej w przypadkach określonych w art. 1 ust. 10, stosują się do niniejszej dyrektywy, o ile stosują się do niej centralne jednostki zakupujące.

Sekcja  3

Zamówienia objęte wyłączeniem

Artykuł  12

Zamówienia w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych, które zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE udzielane są przez instytucje zamawiające prowadzące jeden lub wiele rodzajów działalności określonych w art. 3-7 tej dyrektywy, w celu prowadzenia tej działalności, ani do zamówień publicznych wyłączonych z zakresu wspomnianej dyrektywy na mocy jej art. 5 ust. 2 oraz art. 19, 26 i 30.

Jednakże niniejszą dyrektywę nadal stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez instytucje zamawiające prowadzące co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w art. 6 dyrektywy 2004/17/WE, w celu prowadzenia tej działalności, jak długo dane Państwo Członkowskie korzysta z możliwości, o której mowa w art. 71 akapit drugi wskazanej dyrektywy w celu odroczenia w czasie stosowania jej przepisów.

Artykuł  13

Wyłączenia szczególne w dziedzinie telekomunikacji

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych, których głównym celem jest pozwolenie instytucjom zamawiającym na oddanie do dyspozycji lub eksploatację publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenie odbiorcom publicznym jednej lub więcej usług telekomunikacyjnych.

Artykuł  14

Zamówienia tajne oraz zamówienia wymagające zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych określonych jako tajne, jeżeli ich realizacji muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w danym Państwie Członkowskim, albo jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów tego państwa.

Artykuł  15

Zamówienia udzielane na podstawie procedur międzynarodowych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych podlegających innym regułom proceduralnym i udzielanych:

a)
na podstawie umowy międzynarodowej, zawartej zgodnie z Traktatem między Państwem Członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi oraz obejmującej dostawy lub roboty budowlane mające na celu wspólną realizację lub eksploatację obiektu przez państwa-sygnatariuszy albo usługi mające na celu wspólną realizację lub eksploatację projektu przez państwa-sygnatariuszy; o każdej takiej umowie należy poinformować Komisję, która może skonsultować się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 77;
b)
na podstawie zawartej umowy międzynarodowej związanej ze stacjonowaniem wojsk idotyczącej przedsiębiorstw Państwa Członkowskiego lub kraju trzeciego;
c)
na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej.
Artykuł  16

Wyłączenia szczególne

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych na usługi:

a)
mających na celu nabycie lub dzierżawę, bez względu na sposób finansowania, gruntu, istniejących budynków lub innych nieruchomości albo praw do nich; niemniej jednak niniejsza dyrektywa obejmuje umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia lub dzierżawy;
b)
dotyczących nabycia, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do transmisji przez nadawców oraz dotyczących czasu transmisji;
c)
dotyczących usług arbitrażowych lub pojednawczych;
d)
dotyczących usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności z transakcjami mającymi na celu uzyskanie funduszy lub kapitału dla instytucji zamawiających oraz dotyczących usług banku centralnego;
e)
dotyczących umów o pracę;
f)
dotyczących usług badawczych i rozwojowych innych niż te, z których korzyści przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej, dla potrzeb jej własnej działalności, pod warunkiem że całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca instytucja zamawiająca.
Artykuł  17

Koncesje na usługi

Bez uszczerbku dla zastosowania art. 3, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi określonych w art. 1 ust. 4.

Artykuł  18

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie prawa wyłącznego

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucję zamawiającą innej instytucji zamawiającej lub związkowi instytucji zamawiających na podstawie prawa wyłącznego przyznanego im zgodnie z opublikowanym przepisem ustawowym, wykonawczym lub administracyjnym, zgodnym z postanowieniami Traktatu.

Sekcja  4

Przepisy szczególne

Artykuł  19

Zamówienia zastrzeżone

Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych zakładom pracy chronionej lub przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów pracy chronionej, w których większość zaangażowanych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, które ze względu na charakter lub stopień swojej niepełnosprawności nie mogą wykonywać swojej pracy w normalnych warunkach.

Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać odniesienie do tego przepisu.

ROZDZIAŁ  III

Przepisy dotyczące zamówień publicznych na usługi

Artykuł  20

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku II A

Zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II A, udziela się zgodnie z przepisami art. 23-55.

Artykuł  21

Zamówienia na usługi wymienione w załączniku II B

Proces udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B, regulują wyłącznie przepisy art. 23 i 35 ust. 4.

Artykuł  22

Zamówienia mieszane, w tym zamówienia obejmujące usługi wymienione w załączniku II A oraz usługi wymienione w załączniku II B

W przypadku gdy wartość usług uwzględnionych w załączniku II A jest większa niż wartość usług uwzględnionych w załączniku II B, zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione zarówno w załączniku II A, jak i załączniku II B, udziela się w sposób zgodny z przepisami art. 23-55. W pozostałych przypadkach zamówień udziela się zgodnie z art. 23 i art. 35 ust. 4.

ROZDZIAŁ  IV

Zasady szczególne dotyczące specyfikacji i dokumentów zamówienia

Artykuł  23

Specyfikacje techniczne

1. 
Specyfikacje techniczne, o których mowa w pkt 1 załącznika VI, zamieszczane są w dokumentacji zamówienia obejmującej ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty zamówienia lub dokumenty dodatkowe. O ile jest to możliwe, specyfikację tę należy definiować z uwzględnieniem kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych lub przeznaczenia dla wszystkich użytkowników.
2. 
Specyfikacja techniczna powinna umożliwiać oferentom jednakowy dostęp i nie może powodować tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.
3. 
Bez uszczerbku dla obowiązujących krajowych reguł technicznych, w zakresie, w jakim są one zbieżne z prawem wspólnotowym, specyfikacje techniczne są określane:
a)
albo przez odniesienie do specyfikacji technicznych określonych w załączniku VI oraz, w kolejności, do krajowych norm przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub - w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, obliczania i realizacji robót, a także wykorzystania produktów. Każdemu odniesieniu towarzyszą słowa "lub równoważny";
b)
albo w kategoriach charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności: przy czym wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. Parametry takie muszą być jednak dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu zamówienia, a instytucjom zamawiającym udzielenie zamówienia;
c)
albo w kategoriach charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności, o których mowa w lit. b), odnosząc się do specyfikacji wymienionych w lit. a), jako środek domniemanej zgodności z tymi charakterystykami lub wymogami;
d)
albo przez odniesienie do specyfikacji, o których mowa w lit. a), dla niektórych charakterystyk, oraz do charakterystyki i wymagań w zakresie funkcjonalności, o których mowa w lit. b) - dla innych charakterystyk.
4. 
W przypadku gdy instytucja zamawiająca korzysta z możliwości odniesienia do specyfikacji wymienionych w ust. 3 lit. a), nie może ona odrzucić oferty na podstawie faktu, iż towary i usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne ze specyfikacjami, do których się ona odnosi, jeżeli oferent w odpowiedni sposób udowodni w swojej ofercie, w sposób zadowalający instytucję zamawiającą, że proponowane przez niego rozwiązania w równym stopniu spełniają wymagania określone w specyfikacjach technicznych.

Właściwym środkiem może być dossier techniczne producenta lub raport z testów sporządzony przez uznaną instytucję.

5. 
W przypadku gdy instytucja zamawiająca korzysta z opcji określonej w ust. 3 i polegającej na określeniu charakterystyki i wymagań w zakresie funkcjonalności, nie może ona odrzucić oferty na roboty budowlane, produkty lub usługi zgodne z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, wspólną specyfikacją techniczną, normą międzynarodową lub systemem referencji technicznych opracowanym przez europejską instytucję normalizacyjną, jeżeli specyfikacje te odpowiadają charakterystyce i wymaganiom w zakresie funkcjonalności określonym przez tę instytucję.

W swojej ofercie oferent musi uzasadnić w odpowiedni sposób, zadowalający z punktu widzenia instytucji zamawiającej, że roboty budowlane, produkty lub usługi zgodne z normą spełniają wymagania dotyczące charakterystyki i funkcjonalności, określone przez instytucję zamawiającą.

Właściwym sposobem może być dossier techniczne producenta lub raport z testów sporządzony przez uznaną instytucję.

6. 
W przypadku gdy instytucje zamawiające określają sposób oddziaływania na środowisko w kategoriach charakterystyki i wymagań w zakresie funkcjonalności, o których mowa w ust. 3 lit. b), mogą one wykorzystać szczegółowe specyfikacje lub, jeżeli jest to konieczne, ich części, określone w ekoetykietach europejskich lub (wielo-) narodowych albo w jakichkolwiek innych ekoetykietach, pod warunkiem że:
specyfikacje te umożliwiają odpowiednie zdefiniowanie dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia,
wymagania dotyczące etykiet określa się na podstawie informacji naukowych,
ekoetykiety przyjmowane są zgodnie z procedurą, w której mogą brać udział wszystkie zainteresowane strony, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci dystrybutorzy oraz organizacje związane z ochroną środowiska, oraz
są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Instytucje zamawiające mogą zaznaczyć, że produkty i usługi opatrzone ekoetykietami uznaje się za zgodne ze specyfikacjami technicznymi określonymi w dokumentach zamówienia; muszą one przyjąć wszelkie inne odpowiednie dowody, takie jak dossier techniczne producenta lub raport z testów sporządzany przez uznaną instytucję.

7. 
"Uznane instytucje", w rozumieniu niniejszego artykułu, oznaczają laboratoria testowe i kalibracyjne oraz instytucje ds. certyfikacji i inspekcji, które spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich.

Instytucje zamawiające akceptują certyfikaty wydane przez uznane instytucje działające w innych Państwach Członkowskich.

8. 
Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki ani źródła ani też do żadnego szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. Odniesienie takie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ust. 3 i 4, nie jest możliwy; odniesieniu takiemu towarzyszą słowa "lub równoważny".
Artykuł  24

Oferty wariantowe

1. 
W przypadku gdy kryterium udzielenia zamówienia jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, instytucje zamawiające mogą zezwolić oferentom na składanie ofert wariantowych.
2. 
Instytucje zamawiające zaznaczają w ogłoszeniu o zamówieniu, czy dozwolone jest składanie ofert wariantowych; bez takiej wzmianki składanie ofert wariantowych nie jest dopuszczalne.
3. 
Instytucje zamawiające dopuszczające składanie ofert wariantowych określają w dokumentach zamówienia minimalne wymagania, które muszą spełniać warianty oraz wszelkie szczególne wymagania ich składania.
4. 
Rozpatrywane są jedynie oferty wariantowe spełniające minimalne wymagania, określone przez instytucje zamawiające.

W ramach procedury udzielania zamówienia publicznego na dostawy lub usługi instytucje zamawiające, które dopuściły składanie ofert wariantowych, nie mogą odrzucić wariantu wyłącznie na podstawie tego, że prowadziłoby to do udzielenia zamówienia na usługi, zamiast na dostawy lub zamówienia na dostawy zamiast na usługi.

Artykuł  25

Podwykonawstwo

W dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca może żądać lub zostać zobowiązana przez Państwo Członkowskie do żądania od oferenta wskazania w jego ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza on zlecić stronom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także do podania wszystkich proponowanych podwykonawców.

Wskazanie takie pozostaje bez uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy.

Artykuł  26

Warunki realizacji zamówień

Instytucje zamawiające mogą określić warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki rządzące realizacją zamówienia mogą, w szczególności, dotyczyć względów społecznych i środowiskowych.

Artykuł  27

Obowiązki związane z podatkami, ochroną środowiska, przepisami o ochronie zatrudnienia oraz warunkami pracy

1. 
Instytucja zamawiająca może określić lub zostać zobligowaną przez Państwo Członkowskie do określenia w dokumentach zamówienia organu lub organów, od których kandydat lub oferent może uzyskać odpowiednie informacje na temat obowiązków związanych z podatkami, ochroną środowiska, a także przepisami o ochronie zatrudnienia oraz warunkach pracy obowiązującymi w danym Państwie Członkowskim, regionie lub miejscu, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane oraz mającymi zastosowanie wobec robót przeprowadzanych na danym terenie lub usług świadczonych podczas realizacji zamówienia.
2. 
Udzielając informacji, o których mowa w ust. 1, instytucja zamawiająca żąda od oferentów lub kandydatów do udziału w procedurze zaznaczenia, aby podczas sporządzania swoich ofert uwzględnili oni obowiązki wynikające z przepisów o ochronie zatrudnienia i warunkach pracy obowiązujące w miejscu, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane.

Akapit pierwszy pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów art. 55 dotyczących badania rażąco niskich ofert.

ROZDZIAŁ  V

Procedury

Artykuł  28

Zastosowanie procedury otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego

Podczas udzielania zamówień publicznych instytucje zamawiające stosują krajowe procedury dostosowane do celów niniejszej dyrektywy.

Udzielają one takich zamówień publicznych, stosując procedury otwarte lub ograniczone. W szczególnych okolicznościach, jasno określonych w art. 29, instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień w drodze dialogu konkurencyjnego, w szczególnych przypadkach i okolicznościach, o których mowa wyraźnie w art. 30 i 31, mogą one stosować procedurę negocjacyjną z publikacją ogłoszenia lub bez jego publikacji.

Artykuł  29

Dialog konkurencyjny

1. 
W przypadku szczególnie złożonych zamówień Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, iż jeżeli instytucje zamawiające uznają, że zastosowanie procedury otwartej lub ograniczonej nie pozwoli na udzielenie zamówienia, instytucje te mogą zgodnie z niniejszym artykułem skorzystać z procedury dialogu konkurencyjnego.

Zamówienia publicznego udziela się wyłącznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

2. 
Instytucje zmawiające publikują ogłoszenie o zamówieniu, określając swoje potrzeby i wymagania, które powinny zostać zdefiniowane w tym ogłoszeniu lub w dokumencie opisowym.
3. 
Po dokonaniu wyboru kandydatów w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami art. 44-52 instytucje zamawiające rozpoczynają dialog, którego celem jest określenie i zdefiniowanie środków, które najlepiej zaspokoją ich potrzeby. W ramach dialogu mogą one omówić wszystkie aspekty zamówienia z wybranymi kandydatami.

Podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego instytucje zamawiające zapewniają wszystkim oferentom równe traktowanie. W szczególności nie mogą one udzielać informacji w sposób dyskryminacyjny, który pozwalałby niektórym spośród oferentów uzyskanie przewagi nad pozostałymi.

Instytucje zamawiające nie mogą ujawniać innym uczestnikom proponowanych rozwiązań ani innych informacji poufnych udzielanych przez kandydata biorącego udział w dialogu bez jego zgody.

4. 
Aby ograniczyć liczbę rozwiązań omawianych na etapie dialogu, instytucje zamawiające mogą przewidzieć, że procedura toczyć się będzie w następujących po sobie etapach, stosując kryteria udzielania zamówienia wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie opisowym. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania instytucja zamawiająca wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie opisowym.
5. 
Instytucja zamawiająca prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić w wyniku porównania, jeśli okaże się ono konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą zaspokoić jej potrzeby.
6. 
Po oświadczeniu, iż dialog dobiegł końca oraz poinformowaniu o tym fakcie jego uczestników, instytucje zamawiające zapraszają uczestników do składania ostatecznych ofert, opierających się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach przedstawionych i określonych podczas dialogu. Oferty te zawierają wszystkie elementy wymagane i niezbędne do realizacji projektu.

Oferty te mogą być wyjaśniane, precyzowane i dopracowywane na żądanie instytucji zamawiającej. Jednakże takie wyjaśnienie, sprecyzowanie, dopracowanie lub dodatkowe informacje nie mogą pociągać za sobą zmiany podstawowych właściwości oferty ani zaproszenia do składania ofert, co mogłoby spowodować zakłócenie konkurencji lub mogłoby mieć charakter dyskryminacyjny.

7. 
Instytucje zamawiające oceniają otrzymane oferty na podstawie kryteriów udzielania zamówień określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie opisowym, a następnie zgodnie z art. 53 wybierają ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie.

Na żądanie instytucji zamawiającej oferent wyłoniony jako ten, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień dotyczących pewnych jej aspektów lub o potwierdzenie zobowiązań sformułowanych w ofercie, o ile działanie takie nie spowoduje modyfikacji zasadniczych aspektów oferty lub zaproszenia do składania ofert i nie niesie ryzyka zakłócenia konkurencji, ani nie ma charakteru dyskryminacyjnego.

8. 
Instytucje zamawiające mogą przewidzieć nagrody lub płatności dla uczestników dialogu.
Artykuł  30

Przypadki uzasadniające zastosowanie procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją ogłoszenia

1. 
Instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w ramach procedury negocjacyjnej z publikacją ogłoszeń w następujących przypadkach:
a)
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych ofertach lub napływu ofert niemożliwych do przyjęcia w świetle krajowych przepisów zgodnych z art. 4, 24, 25 i 27 oraz rozdziałem VII niniejszej dyrektywy, w wyniku procedury otwartej lub ograniczonej, lub też dialogu konkurencyjnego w zakresie, w jakim pierwotne warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom.

Instytucje zamawiające nie muszą publikować ogłoszenia o zamówieniu, jeśli uwzględniają w procedurze negocjacyjnej wszystkich i jedynie tych oferentów, którzy spełniają kryteria określone w art. 45-52 i którzy podczas wcześniejszej procedury otwartej, ograniczonej lub dialogu konkurencyjnego złożyli oferty zgodne z formalnymi wymogami procedury przetargowej;

b)
w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter robót budowlanych, dostaw lub usług, lub też ryzyka związanego z nimi nie pozwala na ustalenie z góry całkowitej ceny;
c)
w przypadku usług, między innymi usług należących do kategorii 6 załącznika II A, oraz usług intelektualnych, takich jak usługi związane z projektowaniem obiektów budowlanych w zakresie, w jakim charakter usług, które mają zostać zrealizowane uniemożliwia określenie specyfikacji zamówienia z dokładnością pozwalającą na jego udzielenie w drodze wyboru najlepszej oferty według reguł rządzących procedurą otwartą lub ograniczoną;
d)
w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane, w przypadku robót wykonywanych wyłącznie w celu badań, eksperymentów lub rozwoju, nie zaś w celu zapewnienia rentowności lub zwrotu kosztów badań i rozwoju.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, instytucje zamawiające negocjują z oferentami złożone przez nich oferty w celu dostosowania ich do wymagań określonych przez te instytucje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacjach i, ewentualnie, dodatkowych dokumentach, w celu wyłonienia najlepszej oferty, zgodnie z art. 53 ust. 1.
3. 
Podczas negocjacji instytucje zamawiające zapewniają równe traktowanie wszystkich oferentów. W szczególności nie mogą one udzielać informacji w sposób dyskryminacyjny, który może dać niektórym oferentom przewagę nad innymi.
4. 
Aby ograniczyć liczbę ofert będących przedmiotem negocjacji, instytucje zamawiające mogą przewodzieć, że procedura toczyć się będzie w następujących po sobie etapach, stosując kryteria udzielania zamówienia wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania instytucja zamawiająca wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji.
Artykuł  31

Przypadki uzasadniające zastosowanie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w następujących przypadkach:

1)
w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi:
a)
jeżeli w toku procedury otwartej lub ograniczonej nie złożono żadnej oferty lub żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego wniosku, o ile początkowe warunki zamówienia nie ulegają zasadniczym zmianom oraz pod warunkiem że odpowiednia informacja zostanie przesłana Komisji na jej wniosek;
b)
z przyczyn technicznych bądź artystycznych lub związanych z ochroną praw wyłącznych, zamówienie może zostać udzielone jedynie określonemu wykonawcy;
c)
w zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne, ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucje zamawiające nie mogły przewidzieć, terminy przewidziane dla procedur otwartej, ograniczonej lub negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, o której mowa w art. 30, nie mogą być dotrzymane. Zaistnienie okoliczności uzasadniających taką pilną konieczność nie może być w żadnym wypadku przypisane instytucji zamawiającej;
2)
w przypadku zamówień publicznych na dostawy:
a)
jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty wytwarzane jedynie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, przepis ten nie obejmuje produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań i rozwoju;
b)
w przypadku dodatkowych dostaw realizowanych przez pierwotnego dostawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub odnowienie instalacji bieżącego użytku, lub zwiększenie dostaw lub rozbudowa instalacji istniejących, jeżeli zmiana dostawcy zobowiązywałaby instytucję zamawiającą do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; czas trwania takich zamówień, a także zamówień odnawialnych nie może zasadniczo przekraczać trzech lat;
c)
w odniesieniu do towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej;
d)
w odniesieniu do nabywania dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy definitywnie likwidującego swoją działalność albo od syndyków masy upadłości lub likwidatorów, lub też w wyniku układu z wierzycielami lub podobnej procedury, przewidzianej przez krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze;
3)
w przypadku zamówień publicznych na usługi, jeżeli dane zamówienie następuje po przeprowadzeniu konkursu oraz musi, zgodnie z mającymi zastosowanie zasadmi, zostać udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu, przy czym w tym drugim przypadku wszyscy zwycięzcy konkursu muszą zostać zaproszeni do wzięcia udziału w negocjacjach;
4)
w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi:
a)
w odniesieniu do dodatkowych robót budowlanych lub usług nieuwzględnionych we wstępnie rozpatrywanym projekcie lub w pierwotnej umowie, które jednak z powodu nieprzewidzianych okoliczności stały się niezbędne dla realizacji robót budowlanych lub usług opisanych w wyżej wskazanych dokumentach, pod warunkiem że zamówienia udziela się wykonawcy realizującemu te roboty budowlane lub usługi:
gdy takich robót budowlanych lub usług nie można oddzielić technicznie ani ekonomicznie od pierwotnego zamówienia bez przysporzenia poważnych niedogodności instytucjom zamawiającym,

lub

gdy takie roboty lub usługi są absolutnie niezbędne dla zakończenia realizacji zamówienia, mimo iż można je wyodrębnić z realizacji pierwotnego zamówienia.

Łączna wartość zamówień udzielonych w celu realizacji dodatkowych robót budowlanych lub usług nie może jednak przekroczyć 50 % kwoty, na którą opiewa pierwotne zamówienie;

b)
w odniesieniu do nowych robót lub usług polegających na powtarzaniu podobnych robót lub usług powierzonych wykonawcy, któremu te same instytucje zamawiające udzieliły pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że takie roboty lub usługi pozostają w zgodności z podstawowym projektem, na który udzielono pierwotnego zamówienia, zgodnie z procedurą otwartą lub ograniczoną.

Możliwość zastosowania tej procedury musi być wskazana w zaproszeniu do ubiegania się o realizację pierwszego projektu a całkowita wartość zamówienia na kolejne roboty budowlane jest uwzględniana przez instytucję zamawiającą w zakresie stosowania przez nią przepisów art. 7.

Procedura ta może być stosowana wyłącznie w okresie trzech lat od chwili udzielenia pierwotnego zamówienia.

Artykuł  32

Umowy ramowe

1. 
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość zawierania umów ramowych przez instytucje zamawiające.
2. 
W celu zawarcia umowy ramowej instytucje zamawiające przestrzegają reguł proceduralnych, o których mowa w niniejszej dyrektywie na wszystkich etapach, aż do udzielenia zamówienia na podstawie umowy ramowej. Strony umowy ramowej wybierane są poprzez zastosowanie kryteriów udzielania zamówień określonych zgodnie z art. 53.

Zamówień opartych na umowach ramowych udziela się zgodnie z procedurami określonymi w ust. 3 i 4. Procedury te mogą być stosowane wyłącznie pomiędzy instytucjami zamawiającymi i wykonawcami, którzy byli początkowo stronami umowy ramowej.

Podczas udzielania zamówień na podstawie umów ramowych strony nie mogą pod żadnym pozorem dokonywać istotnych zmian w warunkach określonych w danej umowie, w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 3.

Okres obowiązywania umowy ramowej nie może przekroczyć czterech lat, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych, w szczególności przedmiotem umowy ramowej.

Instytucje zamawiające nie mogą stosować umów ramowych w sposób nieodpowiedni ani też w sposób wykluczający, ograniczający lub zakłócający konkurencję.

3. 
W przypadku gdy umowę ramową zawiera się z jednym wykonawcą, zamówień opartych na takiej umowie udziela się na warunkach w niej określonych.

Dla potrzeb udzielania takich zamówień, instytucje zamawiające mogą na piśmie konsultować się z wykonawcą będącym stroną umowy ramowej, żądając od niego uzupełnienia oferty, jeżeli okaże się to konieczne.

4. 
W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z kilkoma wykonawcami, ich liczba nie może być mniejsza od trzech, o ile istnieje wystarczająca liczba wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji lub dopuszczalnych ofert spełniających kryteria udzielania zamówień.

Zamówienia oparte na umowach ramowych zawartych z kilkoma wykonawcami mogą być udzielane:

poprzez zastosowanie warunków określonych w umowie ramowej bez ponownego poddawania zamówienia procedurze konkurencyjnej, lub
w przypadku gdy nie wszystkie warunki określone zostały w umowie ramowej, po ponownym poddaniu zamówienia procedurze konkurencyjnej dla stron umowy na tych samych i, jeśli to konieczne, szczegółowiej sprecyzowanych warunkach, oraz, o ile ma to zastosowanie, na innych warunkach wskazanych w specyfikacji umowy ramowej, zgodnie z następującą procedurą:
a)
w odniesieniu do każdego zamówienia, które ma zostać udzielone, instytucje zamawiające konsultują się na piśmie z wykonawcami zdolnymi do realizacji zamówienia;
b)
instytucje zamawiające wyznaczają termin wystarczający, aby umożliwić złożenie ofert w odniesieniu do każdego zamówienia, uwzględniając czynniki takie, jak złożoność przedmiotu zamówienia oraz okres potrzebny do przesłania ofert;
c)
oferty należy składać na piśmie, zaś ich treść powinna pozostać poufna aż do upływu terminu przewidzianego na odpowiedź;
d)
instytucje zamawiające udzielają zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielania zamówień określonych w specyfikacji umowy ramowej.
Artykuł  33

Dynamiczne systemy zakupów

1. 
Państwa Członkowskie mogą postanowić, że instytucje zamawiające mogą korzystać z dynamicznych systemów zakupów.
2. 
W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów instytucje zamawiające przestrzegają zasad procedury otwartej na wszystkich etapach aż do udzielenia zamówień w ramach tego systemu. Wszyscy oferenci, którzy spełniają kryteria kwalifikacji i przedstawili ofertę orientacyjną zgodną ze specyfikacją i wszelkie dokumenty dodatkowe, dopuszczani są do udziału w systemie; oferty orientacyjne mogą być ulepszane w dowolnym momencie, pod warunkiem że pozostają zgodne ze specyfikacją. Na potrzeby utworzenia systemu oraz udzielania zamówień w ramach systemu instytucje zamawiające korzystują wyłącznie ze środków elektronicznych, zgodnie z art. 42 ust. 2-5.
3. 
W celu utworzenia dynamicznego systemu zakupów,instytucje zamawiające:
a)
publikują ogłoszenie o zamówieniu, zaznaczając wyraźnie, że dotyczy ono dynamicznego systemu zakupów;
b)
wskazują w specyfikacji, między innymi, charakter zakupów objętych systemem, jak również wszelkie niezbędne informacje dotyczące systemu zakupów, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz uzgodnień i specyfikacji dotyczących połączeń technicznych;
c)
oferują za pomocą środków elektronicznych, od momentu opublikowania ogłoszenia aż do upływu terminu funkcjonowania systemu, nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do specyfikacji i wszystkich dokumentów dodatkowych oraz wskazują w ogłoszeniu adres internetowy, pod którym można zapoznać się z tymi dokumentami.
4. 
Instytucje zamawiające zapewniają każdemu wykonawcy, w trakcie całego okresu funkcjonowania dynamicznego systemu zakupów, możliwość złożenia oferty orientacyjnej oraz dopuszczenia do systemu na warunkach określonych w ust. 2. Dokonują one oceny oferty orientacyjnej w maksymalnym terminie 15 dni od daty jej złożenia. Jednakże mogą one przedłużyć okres oceny, pod warunkiem że w międzyczasie nie zostało dokonane żadne zaproszenie do składania ofert.

Instytucja zamawiająca informuje oferenta, o którym mowa w akapicie pierwszym, w najbliższym możliwym terminie, o dopuszczeniu go do dynamicznego systemu zakupów lub o odrzuceniu jego oferty orientacyjnej.

5. 
Każde konkretne zamówienie stanowi przedmiot zaproszenia do składania ofert. Przed dokonaniem zaproszenia do składania ofert instytucje zamawiające publikują uproszczone ogłoszenie o zamówieniu, zapraszając wszystkich zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty orientacyjnej, zgodnie z ust. 4, w terminie, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania uproszczonego ogłoszenia. Instytucje zamawiające nie mogą kontynuować postępowania ofertowego do momentu zakończenia oceny wszystkich ofert orientacyjnych otrzymanych w tym terminie.
6. 
Instytucje zamawiające zapraszają wszystkich oferentów dopuszczonych do systemu do złożenia oferty na każde konkretne zamówienie, które ma zostać udzielone w ramach systemu. W tym celu wyznaczają one termin składania ofert.

Udzielają one zamówienia oferentowi, który przedstawił najlepszą ofertę według kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym utworzenia dynamicznego systemu zakupów. Kryteria te mogą, o ile jest to właściwe, zostać sformułowane bardziej precyzyjnie w zaproszeniu, o którym mowa w akapicie pierwszym.

7. 
Dynamiczny system zakupów nie może obowiązywać przez okres dłuższy niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadków.

Instytucje zamawiające nie mogą odwoływać się do tego systemu w celu zapobiegania, ograniczania lub zakłócania konkurencji.

Zainteresowani wykonawcy oraz inni uczestnicy systemu nie mogą być obciążani żadnymi opłatami.

Artykuł  34

Zamówienia publiczne na roboty budowlane: zasady szczególne dotyczące programów subsydiowanego budownictwa mieszkaniowego

W przypadku zamówień publicznych związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w ramach programu subsydiowanego budownictwa mieszkaniowego, których rozmiary i stopień złożoności, a także szacunkowy czas wykonania od samego początku wymagają planowania opartego na ścisłej współpracy w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli instytucji zamawiających, rzeczoznawców oraz przedsiębiorcy budowlanego odpowiedzialnego za przeprowadzenie prac, wówczas można zastosować procedurę specjalną w celu wybrania przedsiębiorcy najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia integracji z zespołem.

W szczególności instytucje zamawiające zawierają w ogłoszeniu o zamówieniu możliwie najbardziej dokładny opis prac, które mają być wykonane, aby umożliwić zainteresowanym przedsiębiorcom sformułowanie odpowiednich koncepcji realizacji projektu. Ponadto zgodnie z kryteriami kwalifikacji, o których mowa w art. 45-52, instytucje zamawiające przedstawiają w ogłoszeniu kryteria podmiotowe, techniczne, ekonomiczne i finansowe, które powinni spełniać kandydaci.

W przypadku przyjęcia takiej procedury instytucje zamawiające stosują przepisy art. 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42 i 43 oraz 45-52.

ROZDZIAŁ  VI

Reguły dotyczące ogłaszania i przejrzystości

Sekcja  1

Publikacja ogłoszeń

Artykuł  35

Ogłoszenia

1. 
Instytucje zamawiające podają do wiadomości za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, publikowanego przez Komisję lub przez nie same na swoich "profilach nabywcy", opisanych w pkt 2 ust. b) załącznika VIII:
a)
w odniesieniu do dostaw, szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych w podziale na grupy produktów, których zamierzają udzielić w ciągu następnych dwunastu miesięcy, w przypadku gdy szacunkowa całkowita wartość, z uwzględnieniem art. 7 i 9, jest równa lub większa niż 750.000 EUR.

Grupa produktów jest określana przez instytucje zamawiające poprzez odniesienie do nomenklatury CPV;

b)
w odniesieniu do usług, szacunkową całkowitą wartość zamówień lub umów ramowych w każdej z kategorii usług wymienionych w załączniku II A, których zamierzają udzielić w ciągu następnych dwunastu miesięcy, w przypadku gdy szacunkowa całkowita wartość, z uwzględnieniem art. 7 i 9, jest równa lub większa niż 750.000 EUR;
c)
w odniesieniu do robót budowlanych, podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych, których zamierzają udzielić, w przypadku gdy szacunkowa wartość jest równa lub większa niż próg określony w art. 7, z uwzględnieniem art. 9.

Ogłoszenia, o których mowa w lit. a) i b), przesyłane są Komisji lub publikowane na profilu nabywcy, tak szybko jak to możliwe, po rozpoczęciu roku budżetowego.

Ogłoszenie, o którym mowa w lit. c), przesyłane jest Komisji lub publikowane na profilu nabywcy, tak szybko jak to możliwe, po podjęciu decyzji zatwierdzającej plany zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których instytucje zamawiające zamierzają udzielić.

Instytucje zamawiające, które publikują wstępne ogłoszenie informacyjne na swoich profilach nabywcy, przesyłają Komisji drogą elektroniczną ogłoszenie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego na profilu nabywcy, zgodnie z formatem i szczegółowymi procedurami przesyłania ogłoszeń, o których mowa w pkt 3 załącznika VIII.

Publikacja ogłoszeń, o których mowa w lit. a), b) i c), jest obowiązkowa jedynie w przypadku gdy instytucje zamawiające korzystają z możliwości skrócenia terminów składania ofert, określonej w art. 38 ust. 4.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

2. 
Instytucje zamawiające, które zamierzają udzielić zamówienia publicznego lub zawrzeć umowę ramową w drodze procedury otwartej, ograniczonej lub na warunkach określonych w art. 30 procedury negocjacyjnej z publikacją ogłoszenia o zamówieniu, albo na warunkach określonych w art. 29 w drodze dialogu konkurencyjnego, powiadamiają o swoim zamiarze za pomocą ogłoszenia o zamówieniu.
3. 
Instytucje zamawiające, które zamierzają ustanowić dynamiczny system zakupów, powiadamiają o swoim zamiarze za pomocą ogłoszenia o zamówieniu.

Instytucje zamawiające, które zamierzają udzielić zamówienia publicznego w ramach dynamicznego systemu zakupów, powiadamiają o swoim zamiarze za pomocą uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu.

4. 
Instytucje zamawiające, które udzieliły zamówienia lub zawarły umowę ramową, przesyłają ogłoszenie o wynikach procedury udzielania zamówienia nie później niż czterdzieści osiem dni po udzieleniu takiego zamówienia lub zawarciu umowy ramowej.

W przypadku umów ramowych zawartych zgodnie z art. 32 instytucje zamawiające nie są zobowiązane do przesyłania ogłoszeń o wynikach procedury udzielania zamówienia dla każdego zamówienia opartego na takiej umowie.

Instytucje zamawiające przesyłają ogłoszenie o wynikach procedury udzielania zamówienia w ramach dynamicznego systemu zakupów w ciągu czterdziestu ośmiu dni od udzielenia każdego zamówienia. Mogą one jednakże grupować takie ogłoszenia kwartalnie. W takim przypadku zgrupowane ogłoszenia przesyłane są w ciągu 48 dni od zakończenia każdego kwartału.

W przypadku zamówień publicznych na usługi, wymienione w załączniku II B, instytucje zamawiające zaznaczają w ogłoszeniu, czy wyrażają swoją zgodę na jego publikację. W odniesieniu do takich zamówień na usługi Komisja określa zasady sporządzania sprawozdań statystycznych na podstawie tych ogłoszeń, a także zasady publikacji tych sprawozdań zgodnie z procedurą określoną w art. 77 ust. 2.

Można odstąpić od publikacji pewnych informacji dotyczących udzielania zamówień lub zawierania umów ramowych, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby zaszkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym wykonawców, publicznych lub prywatnych, lub też mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.

Artykuł  36

Forma i sposób publikacji ogłoszeń

1. 
Ogłoszenia zawierają informacje wymienione w załączniku VII A oraz, o ile ma to zastosowanie, wszelkie inne informacje, które instytucja zamawiająca uzna za przydatne, według formatu standardowych formularzy przyjętych przez Komisję, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 77 ust. 2.
2. 
Ogłoszenia przesyłane są Komisji przez instytucje zamawiające albo za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku VIII ust. 3, albo za pomocą innych środków. W przypadku zastosowania procedury przyspieszonej, określonej w art. 38 ust. 8, ogłoszenia muszą być przesłane faksem lub środkami elektronicznymi, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku VIII pkt 3.

Ogłoszenia publikowane są zgodnie z technicznymi właściwościami publikacji określonymi w pkt 1 lit. a) i b) załącznika VIII.

3. 
Ogłoszenia sporządzane i przesyłane środkami elektronicznymi, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku VIII pkt 3, publikowane są nie później niż w ciągu pięciu dni od daty ich wysłania.

Ogłoszenia, które nie są przesyłane środkami elektronicznymi, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku VIII pkt 3, publikowane są nie później niż w ciągu dwunastu dni od daty ich wysłania lub w przypadku procedury przyspieszonej, o której mowa w art. 38 ust. 8, nie później niż w ciągu pięciu dni od daty ich wysłania.

4. 
Ogłoszenia o zamówieniach publikowane są w całości w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty, wybranym przez instytucję zamawiającą, przy czym ta oryginalna wersja językowa stanowi jedyny autentyczny tekst ogłoszenia. Streszczenie obejmujące istotne elementy każdego ogłoszenia publikowane jest w pozostałych językach Wspólnoty.

Koszty publikacji ogłoszeń przez Komisję ponosi Wspólnota.

5. 
Ogłoszenia oraz ich zawartość nie mogą zostać opublikowane na poziomie krajowym przed datą ich wysłania do Komisji.

Ogłoszenia publikowane na poziomie krajowym nie mogą zawierać informacji innych od informacji zawartych w ogłoszeniach przesłanych Komisji lub opublikowanych na profilu nabywcy, zgodnie z art. 35 ust. 1 akapit pierwszy, ale muszą wskazywać datę wysłania ogłoszenia Komisji lub jego publikacji na profilu nabywcy.

Wstępne ogłoszenia informacyjne nie mogą zostać opublikowane na profilu nabywcy przed wysłaniem do Komisji ogłoszenia o ich publikacji w takiej formie; wskazują one datę tego wysłania.

6. 
Treść ogłoszeń, które nie są przesyłane środkami elektronicznymi, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku VIII pkt 3, ograniczona jest do około 650 słów.
7. 
Instytucje zamawiające muszą być w stanie udowodnić datę wysłania ogłoszeń.
8. 
Komisja przekazuje instytucji zamawiającej potwierdzenie opublikowania przesłanych informacji, podając datę takiej publikacji. Potwierdzenie takie stanowi dowód publikacji.
Artykuł  37

Publikacja nieobowiązkowa

Instytucje zamawiające mogą publikować, zgodnie z art. 36, ogłoszenia o zamówieniach publicznych, które nie podlegają wymogom publikacji określonym w niniejszej dyrektywie.

Sekcja  2

Terminy

Artykuł  38

Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz ofert

1. 
Podczas ustalania terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału instytucje zamawiające uwzględniają, w szczególności, złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert, z zastrzeżeniem terminów minimalnych określonych w niniejszym artykule.
2. 
W przypadku procedur otwartych minimalne terminy składania ofert wynoszą 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.
3. 
W przypadku procedur ograniczonych, procedur negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, o których mowa w art. 30 oraz dialogu konkurencyjnego:
a)
minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu;
b)
w odniesieniu do procedur ograniczonych minimalny termin składania ofert wynosi 40 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert.
4. 
Po opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego przez instytucje zamawiające minimalny termin składania ofert, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 lit. b), może zgodnie z ogólną zasadą zostać skrócony do 36 dni, lecz w żadnym wypadku nie może być krótszy niż 22 dni.

Bieg takiego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym, w przypadku procedur otwartych, wysłano ogłoszenie o zamówieniu oraz od dnia, w którym, w przypadku procedur ograniczonych, wysłano zaproszenie do składania ofert.

Dopuszcza się stosowanie terminów skróconych, o których mowa w akapicie pierwszym, pod warunkiem że wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z załącznikiem VII A, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w momencie publikacji tego ogłoszenia, oraz o ile wstępne ogłoszenie informacyjne wysłano do publikacji na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

5. 
W przypadku gdy ogłoszenia są sporządzane i przesyłane za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku VIII pkt 3, terminy składania ofert, o których mowa w ust. 2 i 4, w procedurach otwartych oraz terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału, wskazane w ust. 3 lit. a), w procedurach ograniczonych i negocjacyjnych oraz w procedurze dialogu konkurencyjnego, mogą zostać skrócone o siedem dni.
6. 
Terminy składania ofert, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 lit. b), mogą ulec skróceniu o pięć dni w przypadku gdy instytucja zamawiająca oferuje nieograniczony i pełny bezpośredni dostęp, za pomocą środków elektronicznych, do dokumentów zamówienia oraz wszelkich dokumentów dodatkowych, począwszy od daty publikacji ogłoszenia zgodnie z załącznikiem VIII, wskazując w tekście ogłoszenia adres internetowy, pod którym dokumenty te są dostępne.

Powyższą redukcję terminu można zastosować łącznie z redukcją terminu, o której mowa w ust. 5.

7. 
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny specyfikacje, dokumenty lub informacje dodatkowe, pomimo złożonego terminowo wniosku, nie zostaną dostarczone w terminach określonych w art. 39 i 40 lub w przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu wizytu na miejscu albo po dokonaniu na miejscu sprawdzenia dokumentów dołączonych do specyfikacji zamówienia, terminy składania ofert przedłuża się tak, aby wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia ofert.
8. 
W przypadku procedur ograniczonych i negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, o których mowa w art. 30, jeżeli ze względu na pilną konieczność terminy ustanowione w niniejszym artykule nie mogą być zachowane, instytucje zamawiające mogą ustalić następujące terminy:
a)
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału, wynoszący nie mniej niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia lub nie mniej niż 10 dni, jeżeli ogłoszenie przesłano za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z formatem i procedurami przesyłania przesyłania ogłoszeń wskazanymi w pkt 3 załącznika VIII;
b)
oraz w przypadku procedur ograniczonych termin składania ofert wynoszący nie mniej niż 10 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert.
Artykuł  39

Procedury otwarte: specyfikacje, dokumenty i informacje dodatkowe

1. 
W procedurach otwartych, gdy instytucje zamawiające nie oferują nieograniczonego i pełnego, bezpośredniego dostępu za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z art. 38 ust. 6 do specyfikacji oraz wszelkich dokumentów dodatkowych, specyfikacje takie i dokumenty wysyłane są do wykonawców w ciągu najpóźniej sześciu dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału, pod warunkiem że wniosek ten został złożony w odpowiednim czasie przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2. 
Pod warunkiem złożenia wniosków w odpowiednim czasie, informacje dodatkowe związane ze specyfikacjami oraz wszelkie dokumenty dodatkowe powinny zostać dostarczone przez instytucje zamawiające lub właściwe wydziały nie później niż na sześć dni przed ostatecznym terminem składania ofert.

Sekcja  3

Treść i sposób przesyłania informacji

Artykuł  40

Zaproszenia do składania ofert, udziału w dialogu lub negocjacjach

1. 
W procedurach ograniczonych, dialogu konkurencyjnym oraz procedurach negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, w rozumieniu art. 30, instytucje zamawiające zapraszają równocześnie, na piśmie, wybranych kandydatów do składania ofert lub negocjacji albo, w przypadku dialogu konkurencyjnego, do udziału w dialogu.
2. 
Zaproszenie kandydatów zawiera:
kopię specyfikacji lub dokumentu opisowego oraz wszelkich dokumentów dodatkowych, albo
odniesienie do dostępu do specyfikacji oraz innych dokumentów wskazanych w tiret pierwszym, gdy zostaną one bezpośrednio udostępnione za pośrednictwem środków elektronicznych, zgodnie z art. 38 ust. 6.
3. 
W przypadku gdy specyfikacje, dokument opisowy lub wszelkie dokumenty pomocnicze znajdują się w posiadaniu podmiotu innego niż instytucja zamawiająca odpowiedzialna za procedurę udzielania zamówień, zaproszenie powinno zawierać adres instytucji, do której można zwrócić się z wnioskiem o takie specyfikacje, taki dokument opisowy lub dokumenty dodatkowe oraz odpowiedni termin zgłaszania takich wniosków, jak również wysokość i warunki opłat za ich uzyskanie. Właściwy wydział przesyła żądaną dokumentację wykonawcom niezwłocznie, po otrzymaniu ich wniosków.
4. 
Instytucja zamawiająca lub właściwy wydział wysyła informacje dodatkowe na temat specyfikacji, dokumentu opisowego lub dokumentacji dodatkowej nie później niż na sześć dni przed ostatecznym terminem składania ofert, pod warunkiem złożenia z odpowiednim wyprzedzeniem stosownego wniosku. W przypadku procedury ograniczonej lub negocjacyjnej przyspieszonej termin ten wynosi cztery dni.
5. 
Ponadto zaproszenie do składania ofert, do wzięcia udziału w dialogu lub do negocjacji musi zawierać co najmniej:
a)
odniesienie do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu;
b)
termin składania ofert, adres, na który muszą być one wysłane, oraz język albo języki, w jakich muszą być sporządzone;
c)
w przypadku dialogu konkurencyjnego datę i adres rozpoczęcia konsultacji oraz informację o wykorzystywanym w nim języku lub językach;
d)
odniesienie do wszelkich dokumentów, które należy ewentualnie załączyć na poparcie weryfikowanych oświadczeń składanych przez kandydata, zgodnie z art. 44, albo w celu uzupełnienia informacji przewidzianych w tym artykule, na tych samych warunkach jak te określone w art. 47 i 48;
e)
względną wagę kryteriów udzielania zamówień lub, tam gdzie to stosowne, uporządkowanie tych kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to podane w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacjach lub dokumencie dodatkowym.

Niemniej jednak w przypadku zamówień udzielanych na zasadach określonych w art. 29, informacje, o których mowa w lit. b) powyżej, nie zostają ujęte w zaproszeniu do udziału w dialogu, lecz pojawiają się w zaproszeniu do składania ofert.

Artykuł  41

Informowanie kandydatów i oferentów

1. 
Tak szybko jak to możliwe instytucje zamawiające informują kandydatów i oferentów o podjętych decyzjach dotyczących zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówienia lub dostępu do dynamicznego systemu zakupów, w tym także podstaw do podjęcia decyzji o rezygnacji z zawarcia umowy ramowej lub udzielenia zamówienia, dla którego wszczęto postępowanie, i o ponownym wszczęciu postępowania albo ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; informacje takie udzielane są na piśmie na podstawie wniosków przedkładanych instytucjom zamawiającym.
2. 
Na wniosek zainteresowanej strony instytucja zamawiająca, tak szybko jak to możliwe, informuje:
każdego odrzuconego kandydata o przyczynach odrzucenia jego wniosku,
każdego odrzuconego oferenta o przyczynach odrzucenia jego oferty, w tym także, w przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5, o przyczynach podjęcia decyzji o nierównoważności lub decyzji, że roboty budowlane, dostawy lub usługi nie spełniają wymagań dotyczących charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności,
każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę o cechach i względnej przewadze oferty, która została wybrana, jak również o nazwie wybranego oferenta lub stron umowy ramowej.

Termin niezbędny do udzielenia tego typu informacji nie może w żadnym wypadku przekroczyć 15 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.

3. 
Niemniej jednak instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o nieudzielaniu pewnych informacji, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do udzielania zamówień, zawierania umów ramowych lub dopuszczania do udziału w dynamicznym systemie zakupów, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby szkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym wykonawców, publicznych lub prywatnych, lub też mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi

Sekcja  4

Komunikacja

Artykuł  42

Zasady dotyczące komunikacji

1. 
Wszelka komunikacja i wymiana informacji, o których mowa niniejszym tytule, może odbywać się, zgodnie z wyborem instytucji zamawiającej, za pomocą poczty, faksu, środków elektronicznych zgodnie z ust. 4 i 5, telefonu w przypadkach i okolicznościach określonych w ust. 6 lub za pomocą połączenia tych środków komunikacji.
2. 
Wybrane środki komunikacji muszą być ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać dostępu wykonawców do procedury przetargowej.
3. 
Komunikacja, wymiana i przechowywanie informacji muszą odbywać się w sposób zapewniający integralność danych oraz poufność ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału, jak również to, że instytucje zamawiające zapoznają się z treścią ofert i wniosków jedynie po upływie terminu przeznaczonego na ich składanie.
4. 
Narzędzia wykorzystywane do celów komunikacji za pośrednictwem środków elektronicznych, jak również ich właściwości techniczne muszą mieć charakter niedyskryminacyjny, ogólnodostępny i kompatybilny z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi będącymi w powszechnym użyciu.
5. 
W odniesieniu do urządzeń do elektronicznego przesyłania i składania ofert oraz urządzeń do składania wniosków o dopuszczenie do udziału drogą elektroniczną stosuje się następujące zasady:
a)
informacje na temat specyfikacji niezbędnych do elektronicznego składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału, w tym kodowania, dostępne są dla zainteresowanych stron. Ponadto urządzenia do elektronicznego składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału spełniają wymagania określone w załączniku X;
b)
Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z art. 5 dyrektywy 1999/93/WE, wymagać, aby oferty elektroniczne opatrywane były zaawansowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ust. 1 tego dokumentu;
c)
Państwa Członkowskie mogą wprowadzić lub stosować systemy dobrowolnej akredytacji mające na celu podniesienie poziomu świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do tych urządzeń;
d)
oferenci lub kandydaci zobowiązują się do złożenia przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału dokumentów, certyfikatów oraz oświadczeń, o których mowa w art. 45-50 oraz art. 52, jeżeli dokumenty te nie są dostępne w postaci elektronicznej.
6. 
W odniesieniu do przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału zastosowanie mają następujące zasady:
a)
wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych można zgłaszać na piśmie lub telefonicznie;
b)
w przypadku telefonicznego zgłaszania wniosków o dopuszczenie do udziału przed upływem terminu składania takich wniosków należy przesłać potwierdzenie ich wysłania;
c)
instytucje zamawiające mogą wymagać, aby wnioski o dopuszczenie do udziału, składane za pomocą faksu, były potwierdzane za pomocą poczty lub środków elektronicznych, w przypadku gdy jest to konieczne dla celów dowodowych. Wymóg taki, w tym termin przesyłania potwierdzeń pocztą lub środkami elektronicznymi, musi zostać wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Sekcja  5

Sprawozdania

Artykuł  43

Treść sprawozdań

W odniesieniu do każdego zamówienia, umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów instytucja zamawiająca sporządza pisemne sprawozdanie, zawierające co najmniej:

a)
nazwę i adres instytucji zamawiającej, przedmiot i wartość zamówienia, umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów;
b)
nazwy dopuszczonych kandydatów lub oferentów oraz powody ich wyboru;
c)
nazwy odrzuconych kandydatów lub oferentów oraz powody ich odrzucenia;
d)
powody odrzucenia rażąco niskich ofert;
e)
nazwę wybranego oferenta oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie tej części zamówienia lub umowy ramowej, którą wybrany oferent zamierza zlecić do wykonania stronom trzecim;
f)
w wypadku procedur negocjacyjnych okoliczności określone w art. 30 i 31, uzasadniające zastosowanie tych procedur;
g)
w odniesieniu do dialogu konkurencyjnego okoliczności określone w art. 29, uzasadniające zastosowanie tej procedury;
h)
jeżeli jest to właściwe, powody, dla których instytucja zamawiająca zrezygnowała z udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej albo z ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Instytucje zamawiające podejmują odpowiednie działania zmierzające do udokumentowania postępów w przeprowadzaniu procedur udzielania zamówień publicznych za pomocą środków elektronicznych.

Niniejsze sprawozdanie albo jego główne elementy należy przekazać Komisji na jej żądanie.

ROZDZIAŁ  VII

Przeprowadzenie procedury

Sekcja  1

Przepisy ogólne

Artykuł  44

Weryfikacja predyspozycji i kwalifikacja uczestników oraz udzielanie zamówień

1. 
Zamówień udziela się na podstawie kryteriów określonych w art. 53 i 55, z uwzględnieniem art. 24, po zweryfikowaniu przez instytucje zamawiające predyspozycji wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni zgodnie z art. 45 i 46, na podstawie kryteriów dotyczących ich sytuacji ekonomicznej i finansowej, wiedzy lub możliwości zawodowych i technicznych, o których mowa w art. 47-52, oraz, w stosownych wypadkach, na podstawie niedyskryminacyjnych reguł i kryteriów określonych w ust. 3.
2. 
Instytucje zamawiające mogą żądać od kandydatów i oferentów spełnienia wymagań dotyczących minimalnych zdolności zgodnie z art. 47 i 48.

Zakres informacji, o których mowa w art. 47 i 48, oraz minimalne zdolności wymagane w przypadku konkretnych zamówień muszą być związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.

Wspomniane minimalne wymogi określa się w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. 
W przypadku procedur ograniczonych, procedur negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia oraz procedurze dialogu konkurencyjnego instytucje zamawiające mogą ograniczyć liczbę odpowiednich kandydatów, których zaproszą do złożenia ofert, negocjacji lub prowadzenia dialogu, o ile dostateczna liczba odpowiednich kandydatów jest dostępna. Instytucje zamawiające podają w ogłoszeniu o zamówieniu obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub reguły, które zamierzają stosować, minimalną liczbę kandydatów, których zamierzają zaprosić, oraz, o ile to właściwe, ich maksymalną liczbę.

W procedurze ograniczonej minimalna liczba oznacza pięciu kandydatów. W procedurze negocjacyjnej z publikacją ogłoszenia oraz w procedurze dialogu konkurencyjnego minimalna liczba oznacza trzech kandydatów. W każdym jednak przypadku liczba zaproszonych kandydatów powinna być wystarczająca, aby zapewnić prawdziwą konkurencję.

Instytucje zamawiające zapraszają kandydatów w liczbie nie mniejszej niż liczba minimalna, o której mowa powyżej. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria kwalifikacji oraz posiadających wymagane minimum zdolności jest mniejsza od liczby minimalnej, instytucja zamawiająca może kontynuować realizację procedury zapraszając kandydatów posiadających wymagane kwalifikacje. W ramach tej samej procedury instytucja zamawiająca nie może wziąć pod uwagę innych wykonawców, którzy nie złożyli wniosków o dopuszczenie do udziału, ani kandydatów, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji.

4. 
W przypadku gdy instytucje zamawiające korzystają z możliwości ograniczenia liczby rozwiązań do dyskusji lub ofert do negocjacji, zgodnie z art. 29 ust. 4 oraz z art. 30 ust. 4, stosują one przy tym kryteria udzielania zamówień, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacjach lub dokumencie dodatkowym. Liczba uzyskana w ostatnim etapie powinna zapewniać prawdziwą konkurencję, o ile istnieje wystarczająca liczba rozwiązań lub odpowiednich kandydatów.

Sekcja  2

Kryteria kwalifikacji podmiotowej

Artykuł  45

Podmiotowa sytuacja kandydata lub oferenta

1. 
Z udziału w zamówieniu wykluczany jest każdy kandydat lub oferent, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów i który znany jest instytucji zamawiającej:
a)
udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW 24 ;
b)
korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. 25  oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW 26 ;
c)
oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich 27 ;
d)
udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy 28 .

Państwa Członkowskie określają, zgodnie ze swoim prawem krajowym oraz uwzględniając prawo wspólnotowe, warunki wykonania przepisów niniejszego ustępu.

Mogą one przewidzieć możliwość odstąpienia od przestrzegania wymogu, o którym mowa w akapicie pierwszym, z uwagi na interes ogólny.

Do celów niniejszego ustępu instytucje zamawiające, o ile jest to właściwe, proszą kandydatów lub oferentów o dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, i mogą w przypadku wątpliwości co do podmiotowej sytuacji takich kandydatów lub oferentów zwrócić się do właściwych organów z wnioskiem o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących podmiotowej sytuacji tych kandydatów lub oferentów. W przypadku gdy informacja taka dotyczy kandydata lub oferenta posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie niż to, w którym znajduje się siedziba instytucji zamawiającej, instytucja ta może zwrócić się o współpracę do właściwych organów. Uwzględniając krajowe przepisy prawa Państwa Członkowskiego, w którym znajdują się siedziby lub miejsca zamieszkania kandydatów lub oferentów, wnioski takie odnoszą się do osób prawnych lub fizycznych, w tym, stosownie, dyrektorów przedsiębiorstw oraz wszelkich osób posiadających uprawnienia do reprezentowania, decydowania lub sprawowania kontroli nad kandydatem lub oferentem.

2. 
Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który:
a)
jest w stanie upadłości lub likwidacji, którego działalność jest objęta zarządem sądowym, zawarł umowę z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą albo znajduje się w analogicznej sytuacji, wynikającej z podobnej procedury zgodnej z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
b)
jest przedmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości, o wydanie nakazu przymusowej likwidacji, o ustanowienie zarządu sądowego, postępowania układowego z wierzycielami lub innego podobnego postępowania zgodnego z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
c)
został skazany prawomocnym wyrokiem, zgodnie z krajowymi przepisami, za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową;
d)
jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające;
e)
nie wypełnił zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej;
f)
nie wypełnił zobowiązań dotyczących płatności podatków, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej;
g)
jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji, wymaganych na mocy niniejszej sekcji dyrektywy.

Zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz uwzględniając przepisy prawa wspólnotowego, Państwa Członkowskie określają warunki wykonania przepisów niniejszego ustępu.

3. 
Jako wystarczający dowód, że do wykonawcy nie stosuje się żaden z przypadków wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 lit. a), b), c), e) lub f) instytucje zamawiające przyjmują:
a)
w odniesieniu do ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i c) - wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku równoważny dokument wykazujący, że wymogi te zostały spełnione, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa;
b)
w odniesieniu do ust. 2 lit. e) i f) - zaświadczenie wydane przez właściwe organy Państwa Członkowskiego, którego to dotyczy.

W przypadku gdy dany kraj nie wydaje takich dokumentów lub zaświadczeń, lub też gdy nie obejmują one wszystkich przypadków określonych w ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i c), mogą być one zastąpione oświadczeniem złożonym pod przysięgą lub - w Państwach Członkowskich, w których prawo nie przewiduje składania oświadczeń pod przysięgą - uroczystym oświadczeniem złożonym przez daną osobę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem albo przed właściwą organizacją zawodową lub gospodarczą kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa.

4. 
Państwa Członkowskie wyznaczają organy i instytucje właściwe do wydawania dokumentów, zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3, i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Powiadomienie takie nie narusza przepisów o ochronie danych.
Artykuł  46

Predyspozycje do prowadzenia działalności zawodowej

Od każdego wykonawcy ubiegającego się o uczestnictwo w realizacji zamówienia publicznego można żądać dowodu posiadania przezeń wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, lub dostarczenia oświadczenia pod przysięgą lub zaświadczenia, zgodnie z opisem zawartym w załączniku IX A - w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane, w załączniku IX B - w odniesieniu do zamówień na dostawy oraz w załączniku IX C - dla zamówień na usługi, i zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo Państwa Członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę.

W procedurze udzielenia zamówień na usługi, jeżeli kandydaci lub oferenci muszą posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby mieć możliwość realizowania w swoim kraju określonej usługi, instytucja zamawiająca może wymagać od nich przedstawienia dowodu, iż posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski.

Artykuł  47

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. 
Według ogólnych zasad, dowodem sytuacji finansowej i ekonomicznej wykonawcy może być dostarczony przezeń jeden lub kilka z następujących dokumentów:
a)
odpowiednie oświadczenia banków albo stosowny dowód posiadania odpowiedniego ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego;
b)
bilans lub wyciągi z bilansów w przypadku gdy opublikowanie bilansów jest wymagane na mocy prawa w kraju, w którym usługodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
c)
oświadczenie o ogólnym obrocie przedsiębiorstwa oraz o stosownym obrocie w obszarze objętym zamówieniem za okres nie więcej niż trzech ostatnich lat budżetowych, w zależności od daty utworzenia przedsiębiorstwa lub rozpoczęcia działalności handlowej przez wykonawcę, pod warunkiem dostępności wspomnianych informacji.
2. 
Wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.
3. 
Na tych samych warunkach grupa wykonawców, o której mowa w art. 4, może przedstawiać zdolności innych członków tej grupy lub innych podmiotów.
4. 
Instytucje zamawiające określą w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert, który lub które spośród dokumentów wymienionych w ust. 1 wybrały, a także, jakie inne dokumenty muszą zostać przedstawione.
5. 
Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów, wymaganych przez instytucję zamawiającą, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który instytucja zamawiająca uzna za odpowiedni.
Artykuł  48

Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

1. 
Techniczne i/lub zawodowe kwalifikacje wykonawców są oceniane i weryfikowane zgodnie z ust. 2 i 3.
2. 
W zależności od charakteru, ilości lub znaczenia, a także przeznaczenia robót budowlanych, dostaw i usług, dowód możliwości technicznych wykonawcy może stanowić jeden lub kilka z poniższych środków:
a)
i)
wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z zaświadczeniami zadowalającego wykonania najważniejszych robót. Zaświadczenia wskazują wartość, datę i miejsce robót, oraz określają, czy roboty zostały wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W razie konieczności właściwy organ przedkłada takie zaświadczenie bezpośrednio instytucji zamawiającej;
ii)
wykaz głównych dostaw lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych. Dowody dostaw i usług należy przedstawić:
w przypadku gdy odbiorcą była instytucja zamawiająca - w formie zaświadczeń wydanych lub poświadczonych przez właściwy organ;
w przypadku gdy odbiorcą był nabywca prywatny - w postaci zaświadczenia wystawionego przez nabywcę, a w razie braku takiego zaświadczenia - w postaci oświadczenia wykonawcy;
b)
wskazanie zaangażowanych pracowników technicznych lub instytucji technicznych, niezależnie od tego, czy są one częścią przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych, odpowiedzialnych za kontrolę jakości, zaś w przypadku zamówień na roboty budowlane - tych, którymi ten przedsiębiorca budowlany będzie dysponował do wykonania robót budowlanych;
c)
opis urządzeń technicznych oraz środków zastosowanych przez dostawcę lub usługodawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego przedsiębiorstwa;
d)
w przypadku gdy produkty lub usługi, które mają zostać dostarczone, mają charakter złożony lub, wyjątkowo, mają szczególne przeznaczenie, instytucje zamawiające lub, w ich imieniu, właściwy organ urzędowy kraju, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem zgody tego organu, przeprowadza kontrolę możliwości produkcyjnych dostawcy lub możliwości technicznych usługodawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu możliwości naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będzie korzystał;
e)
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe usługodawcy, przedsiębiorcy budowlanego lub personelu zarządzającego przedsiębiorstwem, w szczególności osoby lub osób odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi;
f)
w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz zamówień publicznych na usługi oraz wyłącznie w stosownych przypadkach, wskazanie środków zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie mógł zastosować podczas realizacji zamówienia;
g)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienie u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego oraz liczebność personelu zarządzającego w ostatnich trzech latach;
h)
oświadczenie na temat narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanemu w celu realizacji zamówienia;
i)
wskazanie części zamówienia, której realizację usługodawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcy;
j)
w odniesieniu do produktów, które mają zostać dostarczone:
i)
próbki, opisy lub fotografie, których autentyczność musi zostać zaświadczona na żądanie instytucji zamawiającej;
ii)
zaświadczenia sporządzone przez uznane, właściwe urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości i wyraźnie potwierdzające zgodność produktów przez odniesienie do specyfikacji lub norm.
3. 
Wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji dowieść instytucji zamawiającej, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na przykład przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów.
4. 
Na tych samych warunkach grupa wykonawców, o której mowa w art. 4, może przedstawiać zdolności innych członków tej grupy lub innych podmiotów.
5. 
W procedurach udzielania zamówień publicznych, których przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, wykonania usług lub realizacji robót budowlanych, zdolność wykonawców do wykonania usług, instalacji lub robót może być oceniana w szczególności w odniesieniu do ich kwalifikacji, efektywności, doświadczenia i rzetelności.
6. 
Instytucja zamawiająca określa w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do składania ofert, które z dokumentów wymienionych w ust. 2 życzy sobie otrzymać.
Artykuł  49

Normy zapewniania jakości

W przypadku gdy instytucje zamawiające wymagają przedstawienia zaświadczeń sporządzonych przez niezależne instytucje zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z niektórymi normami jakościowymi, odwołują się one do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich poświadczonych przez organy zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi certyfikacji. Instytucje zamawiające uznają równoważne zaświadczenia instytucji mających siedzibę w innych Państwach Członkowskich. Przyjmują one także inne dowody stosowania przez wykonawców równoważnych środków zapewniania jakości.

Artykuł  50

Normy zarządzania środowiskiem

W przypadku gdy instytucje zamawiające, w sytuacjach określonych w art. 48 ust. 2 lit. f), wymagają przedstawienia zaświadczeń sporządzonych przez niezależne instytucje zajmujące się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z niektórymi wspólnotowymi normami zarządzania środowiskiem, odwołują się one do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez organy działające zgodnie z prawem wspólnotowym lub europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Instytucje zamawiające uznają równoważne zaświadczenia instytucji mających siedzibę w innych Państwach Członkowskich. Przyjmują one także inne dowody stosowania równoważnych środków zarządzania środowiskiem przedstawione przez wykonawcy.

Artykuł  51

Dokumenty i informacje dodatkowe

Instytucje zamawiające mogą wezwać wykonawców do uzupełnienia zaświadczeń i dokumentów przedłożonych na podstawie art. 45-50 lub o ich wyjaśnienie.

Artykuł  52

Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców oraz certyfikacja przez instytucje publiczne lub prywatne

1. 
Państwa Członkowskie mogą wprowadzić urzędowe wykazy zatwierdzonych przedsiębiorców budowlanych, dostawców lub usługodawców albo ich certyfikację przez publiczne lub prywatne instytucje certyfikacyjne.

Państwa Członkowskie dostosowują warunki dokonywania wpisów w takich wykazach oraz wydawania certyfikatów przez instytucje certyfikacyjne do przepisów art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 2 lit. a)-d) i g), art. 46, art. 47 ust. 1, 4 i 5, art. 48 ust. 1, 2, 5 i 6, art. 49 oraz, w stosownych przypadkach, art. 50.

Państwa Członkowskie dostosowują je także do przepisów art. 47 ust. 2 oraz art. 48 ust. 3 w odniesieniu do wniosków o dokonanie wpisu w wykazie, składanych przez wykonawców należących do grupy i powołujących się na udostępnione im zasoby przez inne podmioty należące do tej grupy. W takim przypadku wykonawcy ci muszą udowodnić organowi sporządzającemu urzędowy wykaz, iż zasoby te zostaną oddane do ich dyspozycji na cały okres ważności zaświadczenia potwierdzającego ich wpis w urzędowym wykazie i że przez ten sam okres podmioty te nadal będą spełniały kryteria kwalifikacji określone w artykułach, o których mowa w drugim akapicie, na które wykonawcy powołują się we wnioskach.

2. 
Wykonawcy wpisani w urzędowych wykazach lub posiadający certyfikat mogą w przypadku każdego zamówienia przedłożyć instytucji zamawiającej zaświadczenie o wpisie wydane przez właściwy organ lub certyfikat wystawiony przez właściwą instytucję certyfikacyjną. Zaświadczenia takie i certyfikaty określają dokumenty, które stanowiły podstawę wpisu do wykazu lub uzyskania certyfikatu oraz klasyfikację zawartą w tym wykazie.
3. 
Poświadczony przez właściwą instytucję wpis do urzędowego wykazu lub certyfikat wydany przez instytucję certyfikacyjną powoduje domniemanie przez instytucje zamawiające innych Państw Członkowskich, że dany podmiot jest odpowiedni, jedynie w odniesieniu do przypadków określonych w art. 45 ust. 1 i ust. 2 lit. a)-d) oraz g), art. 46, art. 47 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 48 ust. 2 lit. a) ppkt i), lit. b), e), g) i h) w odniesieniu do przedsiębiorców budowlanych, ust. 2 lit. a) pakt ii), lit. b), c) d) i j) - w odniesieniu do dostawców oraz ust. 2 lit. a) ppkt ii) oraz lit. c)-i) - w odniesieniu do usługodawców.
4. 
Informacje, które wynikają z wpisu do wykazu urzędowego lub certyfikatu, nie mogą być kwestionowane bez uzasadnienia. Jednak w odniesieniu do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków można wymagać od każdego wpisanego wykonawcy dodatkowego zaświadczenia w przypadku każdego zamówienia.

Instytucje zamawiające innych Państw Członkowskich stosują przepisy ust. 3 oraz akapitu pierwszego niniejszego ustępu jedynie wobec wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim prowadzącym wykaz urzędowy.

5. 
W przypadku wpisu wykonawców z innych Państw Członkowskich do wykazu urzędowego lub ich certyfikacji przez instytucje, o których mowa w ust. 1, nie można wymagać żadnych innych dowodów ani oświadczeń poza tymi, których wymaga się od wykonawców krajowych ani też w żadnym wypadku innych niż wymagane w art. 45-49, a także, w stosownych okolicznościach, art. 50.

Niemniej jednak wykonawcy z innych Państw Członkowskich nie mogą zostać zobligowani do dokonania takiego wpisu lub certyfikacji w celu udziału w procedurze udzielania zamówienia. Instytucje zamawiające uznają równoważne certyfikaty wydawane przez instytucje mające swoje siedziby w pozostałych Państwach Członkowskich. Przyjmują one również inne, równoważne środki dowodowe.

6. 
Wykonawcy mogą w dowolnym momencie zwrócić się z prośbą o dokonanie wpisu w urzędowym wykazie lub wydanie stosownego certyfikatu. O decyzji organu sporządzającego wykaz lub odpowiedniej instytucji certyfikacyjnej muszą one zostać poinformowane w odpowiednio krótkim czasie.
7. 
Instytucjami certyfikacyjnymi, o których mowa w ust. 1, są instytucje działające zgodnie z europejskimi normami certyfikacji.
8. 
Państwa Członkowskie, prowadzące urzędowe wykazy lub posiadające instytucje certyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są powiadamiać Komisję oraz inne Państwa Członkowskie o adresie instytucji, do której należy przesyłać wnioski o dokonanie wpisu.

Sekcja  3

Udzielanie zamówienia

Artykuł  53

Kryteria udzielenia zamówienia

1. 
Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu niektórych usług, kryteriami, na podstawie których instytucje zamawiające udzielają zamówień publicznych, są:
a)
w przypadku gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej, różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia publicznego, przykładowo jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas dostarczenia lub realizacji; lub
b)
wyłącznie najniższa cena.
2. 
Bez uszczerbku dla akapitu trzeciego, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), instytucja zamawiająca określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, albo, w przypadku dialogu konkurencyjnego, w dokumencie opisowym, wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Wagi te mogą być wyrażone za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.

Jeżeli w opinii instytucji zamawiającej przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn, instytucja zamawiająca wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia lub, w przypadku dialogu konkurencyjnego, w dokumencie opisowym kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Artykuł  54

Zastosowanie aukcji elektronicznych

1. 
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość stosowania aukcji elektronicznych przez instytucje zamawiające.
2. 
W procedurach otwartych, ograniczonych lub negocjacyjnych, w przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lit. a), instytucje zamawiające mogą zdecydować, że udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, jeżeli specyfikacje zamówienia można określić w sposób precyzyjny.

Na tych samych warunkach aukcja elektroniczna może zostać przeprowadzona w przypadku ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję pomiędzy stronami umowy ramowej, zgodnie z art. 32 ust. 4 akapit drugi tiret drugie oraz w przypadku rozpoczęcia procedury udzielania w ramach dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 33.

Aukcja elektroniczna oparta jest:

wyłącznie na cenach, gdy zamówienia udziela się na podstawie kryterium najniższej ceny,
lub na cenach lub nowych wartościach cech ofert wskazanych w specyfikacji, gdy zamówienie udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.
3. 
Instytucje zamawiające, które podejmują decyzję o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej, podają tę informację w ogłoszeniu o zamówieniu.

Specyfikacje powinny zawierać, między innymi, następujące dane:

a)
cechy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że cechy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczby lub procentowej;
b)
wszelkie ograniczenia co do przedstawianych wartości, wynikające ze specyfikacji dotyczących przedmiotu zamówienia;
c)
informacje, które zostaną udostępnione oferentom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz, o ile jest to właściwe, termin ich udostępnienia;
d)
odpowiednie informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;
e)
warunki, na jakich oferenci będą mogli licytować, oraz, w szczególności, minimalne różnice, które, o ile ma to zastosowanie, wymagane będą podczas licytacji;
f)
odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń.
4. 
Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej instytucje zamawiające dokonują pełnej wstępnej oceny ofert, zgodnie z ustalonym kryterium/ustalonymi kryteriami udzielenia zamówienia oraz przypisaną im wagą.

Wszyscy oferenci, którzy złożyli dopuszczalne oferty, zapraszani są jednocześnie za pomocą środków elektronicznych, do przedstawienia nowych cen lub nowych wartości; zaproszenie takie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące indywidualnego połączenia z wykorzystywanym sprzętem elektronicznym, a także datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna może odbywać się w ramach kilku kolejnych etapów. Aukcja elektroniczna nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie dwóch dni roboczych od daty wysłania zaproszeń.

5. 
Jeżeli zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, do zaproszenia dołączany jest również wynik pełnej oceny danego oferenta, przeprowadzonej zgodnie z wagami, o których mowa w art. 53 ust. 2 akapit pierwszy.

Zaproszenie wskazuje również formułę matematyczną, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości. Formuła ta uwzględnia wagi przypisane wszystkim kryteriom w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacjach; jednakże w tym celu wszystkie przedziały powinny zostać wcześniej sprowadzone do konkretnych wartości.

W przypadku dopuszczenia ofert wariantowych, dla każdego wariantu określa się odrębną formułę.

6. 
Na każdym etapie aukcji elektronicznej instytucje zamawiające niezwłocznie komunikują wszystkim oferentom wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić im ustalenie swojej pozycji w klasyfikacji w dowolnym momencie. Mogą one podawać również inne informacje dotyczące innych przedstawionych cen lub wartości, pod warunkiem że zostało to określone w specyfikacjach. Mogą one również w dowolnym czasie ogłosić liczbę uczestników danego etapu aukcji. Jednakże w żadnym wypadku nie mogą one ujawniać tożsamości oferentów w trakcie żadnego z etapów aukcji elektronicznej.
7. 
Instytucje zamawiające zamykają aukcję elektroniczną w jeden lub więcej z następujących sposobów:
a)
w zaproszeniu do udziału w aukcji podają ustaloną z góry datę i godzinę;
b)
w przypadku gdy nie otrzymają żadnych nowych cen lub wartości, spełniających wymagania dotyczące minimalnych różnic. W takim przypadku instytucje zamawiające określają w zaproszeniu do udziału w aukcji dopuszczalny czas, jaki może upłynąć od otrzymania ostatniej propozycji do zamknięcia aukcji elektronicznej;
c)
w przypadku przeprowadzenia liczby etapów aukcji określonej w zaproszeniu do udziału w aukcji.

Jeżeli instytucje zamawiające podejmują decyzję o zamknięciu aukcji elektronicznej zgodnie z lit. c), ewentualnie w połączeniu z warunkami określonymi lit. b), w zaproszeniu do udziału w aukcji należy wskazać harmonogram dla każdego etapu aukcji.

8. 
Po zamknięciu aukcji elektronicznej instytucje zamawiające udzielają zamówienia zgodnie z art. 53 na podstawie wyników aukcji elektronicznej.

Instytucje zamawiające nie mogą korzystać z aukcji elektronicznych w niewłaściwy sposób ani też w sposób uniemożliwiający, ograniczający lub zakłócający konkurencję, ani też w celu zmiany przedmiotu zamówienia, określonego w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu oraz zdefiniowanego w specyfikacji.

Artykuł  55

Rażąco niskie oferty

1. 
Jeżeli w przypadku danego zamówienia, oferty odnoszące się do świadczenia wydają się rażąco niskie, instytucja zamawiająca, przed odrzuceniem tych ofert, zwraca się na piśmie do oferenta o podanie szczegółów, dotyczących tych składowych elementów ofert, które uważa za istotne.

Szczegóły te mogą dotyczyć głównie:

a)
ekonomiczności danej metody budowania, procesu produkcyjnego lub świadczonych usług;
b)
technicznych lub wszelkich wyjątkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje oferent, w celu realizacji robót budowlanych, dostawie produktów lub usług;
c)
oryginalności robót budowlanych, dostaw lub usług proponowanych przez oferenta;
d)
zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zatrudnienia i warunków pracy, a także miejsca, w którym roboty budowlane, usługi lub dostawy te mają być realizowane;
e)
możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwowej.
2. 
Przez konsultacje z oferentem instytucja zamawiająca weryfikuje składowe elementy oferty, uwzględniając dostarczone dowody.
3. 
Instytucja zamawiająca, która stwierdzi, że oferta jest rażąco niska ze względu na fakt otrzymania przez oferenta pomocy państwowej, może odrzucić taką ofertę jedynie po konsultacji z oferentem, jeżeli nie jest on w stanie udowodnić w dostatecznym, wyznaczonym przez tę instytucje terminie, że pomoc ta została mu przyznana w sposób zgodny z prawem. W przypadku odrzucenia oferty w takich okolicznościach, instytucja zamawiająca powiadamia o tym fakcie Komisję.

TYTUŁ  III

REGUŁY DOTYCZĄCE KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

ROZDZIAŁ  I

Zasady dotyczące koncesji na roboty budowlane

Artykuł  56 29

Zakres obowiązywania

Niniejszy rozdział ma zastosowanie wobec wszystkich umów dotyczących koncesji na roboty budowlane zawieranych przez instytucje zamawiające, w przypadku gdy ich wartość jest równa lub większa niż 5.225.000 EUR.

Wartość tę oblicza się zgodnie z zasadami stosowanymi wobec zamówień publicznych na roboty budowlane, zdefiniowanymi w art. 9.

Artykuł  57

Wyłączenia z zakresu obowiązywania

Przepisy niniejszego tytułu nie mają zastosowania wobec koncesji na roboty budowlane przyznawanych:

a)
w przypadkach, o których mowa w art. 13, 14 i 15 niniejszej dyrektywy, w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane;
b)
przez instytucje zamawiające prowadzące jeden lub wiele rodzajów działalności, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2004/17/WE, w przypadku gdy koncesje te przyznawane są w celu prowadzenia tej działalności.

Jednakże niniejsza dyrektywa ma nadal zastosowanie do koncesji na roboty budowlane przyznawanych przez instytucje zamawiające prowadzące jeden lub więcej rodzajów działalności, o których mowa w art. 6 dyrektywy 2004/17/WE, w odniesieniu do takich działalności, w zakresie, w jakim dane Państwo Członkowskie korzysta z możliwości, o której mowa w drugim akapicie art. 71 wspomnianej dyrektywy w celu odroczenia w czasie zastosowania jej przepisów.

Artykuł  58

Publikacja ogłoszenia dotyczącego koncesji na roboty budowlane

1. 
Instytucje zamawiające, które pragną udzielić zamówienia publicznego dotyczącego koncesji na roboty budowlane, oznajmiają swój zamiar za pomocą ogłoszenia.
2. 
Ogłoszenia o koncesjach na roboty budowlane zawierają informacje, o których mowa w załączniku VII C, oraz, w stosownych okolicznościach, wszelkie inne informacje, które instytucja zamawiająca uznaje za przydatne, zgodnie ze standardowymi formularzami przyjętymi przez Komisję w wyniku procedury, o której mowa w art. 77 ust. 2.
3. 
Ogłoszenia publikowane są zgodnie z art. 36 ust. 2-8.
4. 
Artykuł 37, dotyczący publikacji ogłoszeń, ma zastosowanie również do koncesji na roboty budowlane.
Artykuł  59

Termin

Jeżeli instytucje zamawiające zamierzają udzielić koncesji na roboty budowlane, termin składania wniosków o przyznanie koncesji nie może być krótszy niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się art. 38 ust. 5.

Zastosowanie ma art. 38 ust. 7.

Artykuł  60

Podwykonawstwo

Instytucja zamawiająca może:

a)
wymagać, aby koncesjonariusz udzielił stronom trzecim zamówień o wartości stanowiącej co najmniej 30 % całkowitej wartości robót budowlanych, będących przedmiotem koncesji na roboty budowlane, jednocześnie stwarzając kandydatom możliwość zwiększenia tego udziału procentowego, przy czym ten minimalny udział procentowy określany jest w umowie dotyczącej koncesji na roboty budowlane; albo
b)
wezwać kandydatów ubiegających się o koncesję, aby określili w swych ofertach procentowy udział robót, które ewentualnie zamierzają zlecić stronom trzecim, w całkowitej wartości robót budowlanych, stanowiących przedmiot koncesji na roboty budowlane.
Artykuł  61

Udzielanie koncesjonariuszowi dodatkowych zamówień na roboty budowlane

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania wobec dodatkowych robót budowlanych, nieuwzględnionych ani w pierwotnie rozważanym objętym koncesją projekcie, ani w pierwotnym zamówieniu, które jednak z uwagi na nieprzewidziane wydarzenia stały się niezbędne do wykonania określonego w nich obiektu budowlanego, zleconego koncesjonariuszowi przez instytucję zamawiającą, pod warunkiem że zamówienie udzielono wykonawcy wykonującemu dany obiekt budowlany:

gdy takie roboty budowlane ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą zostać oddzielone od pierwotnego zamówienia w sposób nieuciążliwy dla instytucji zamawiających, lub
gdy takie roboty budowlane mogą zostać oddzielone od wykonania pierwotnego zamówienia, lecz są absolutnie niezbędne do jego zakończenia.

Jednakże łączna wartość zamówień udzielonych na dodatkowe roboty budowlane nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia wyjściowego.

ROZDZIAŁ  II

Zasady dotyczące zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy będących instytucjami zamawiającymi

Artykuł  62

Obowiązujące zasady

Jeżeli koncesjonariusz jest instytucją zamawiającą, o której mowa w art. 1 ust. 9, stosuje on przepisy niniejszej dyrektywy w odniesieniu do robót budowlanych, w przypadku gdy mają być one wykonane przez strony trzecie.

ROZDZIAŁ  III

Zasady mające zastosowanie do zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, którzy nie są instytucjami zamawiającymi

Artykuł  63

Zasady ogłaszania: progi i wyjątki

1.  30
 Państwa Członkowskie stosują niezbędne środki w celu zapewnienia, że koncesjonariusze robót budowlanych, którzy nie są instytucjami zamawiającymi, stosują do zamówień udzielanych przez nich stronom trzecim zasady dotyczące publikacji ogłoszeń określone w art. 64, w przypadku gdy wartość tych zamówień jest nie mniejsza niż 5.225.000 EUR.

Publikacja ogłoszenia nie jest jednakże wymagana w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane, spełniających warunki określone w art. 31.

Wartości zamówień oblicza się zgodnie z zasadami stosowanymi wobec zamówień na roboty budowlane określonymi w art. 9.

2. 
Grupy przedsiębiorstw, utworzone w celu uzyskania koncesji na roboty budowlane, lub przedsiębiorstwa z nimi powiązane, nie są uważane za strony trzecie.

"Przedsiębiorstwo powiązane" oznacza każde przedsiębiorstwo, na które koncesjonariusz może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, lub przedsiębiorstwo, które może wywierać dominujący wpływ na koncesjonariusza, lub przedsiębiorstwo, które jako koncesjonariusz podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie.

Domniemywa się, iż przedsiębiorstwo pozostaje pod dominującym wpływem innego przedsiębiorstwa, jeżeli to drugie przedsiębiorstwo, bezpośrednio lub pośrednio:

a)
posiada większość subskrybowanego kapitału tego przedsiębiorstwa; lub
b)
kontroluje większość głosów przypadających na akcje emitowane przez to przedsiębiorstwo; lub
c)
może powoływać ponad połowę członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębiorstwa.

Wyczerpujący wykaz takich przedsiębiorstw uwzględniany jest we wniosku o udzielenie koncesji. Wykaz ten jest uaktualniany każdorazowo po zaistnieniu jakichkolwiek zmian w stosunkach między przedsiębiorstwami.

Artykuł  64

Publikacja ogłoszenia

1. 
Koncesjonariusze robót budowlanych niebędący instytucjami zamawiającymi, którzy pragną udzielić zamówień na roboty budowlane stronie trzeciej, informują o swym zamiarze w drodze ogłoszenia.
2. 
Ogłoszenia zawierają informacje, o których mowa w załączniku VII C oraz, w stosownych okolicznościach, wszelkie inne informacje uznane przez koncesjonariusza za przydatne, zgodnie ze standardowym formularzem przyjętym przez Komisję na podstawie procedury określonej w art. 77 ust. 2.
3. 
Ogłoszenie publikowane jest zgodnie z przepisami art. 36 ust. 2-8.
4. 
Zastosowanie ma również przepis art. 37 dotyczący dobrowolnej publikacji ogłoszeń.
Artykuł  65

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału oraz ofert

W przypadku zamówień na roboty budowlane udzielanych przez koncesjonariuszy niebędących instytucjami zamawiającymi ustalony przez koncesjonariusza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału nie może być krótszy niż 37 dni od dnia wysłania ogłoszenia, zaś termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od daty wysłania ogłoszenia lub zaproszenia do składania ofert.

Zastosowanie mają przepisy art. 38 ust. 5, 6 i 7.

TYTUŁ  IV

REGUŁY DOTYCZĄCE KONKURSÓW

Artykuł  66

Przepisy ogólne

1. 
Reguły organizacji konkursów są ustanawiane są zgodnie z przepisami art. 66-74 i są podawane do wiadomości wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie.
2. 
Dopuszczenie uczestników do udziału w konkursie nie może być ograniczane:
a)
do terytorium lub części terytorium Państwa Członkowskiego;
b)
poprzez wymóg, aby zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym konkurs jest organizowany, jego uczestnicy posiadali status osoby fizycznej lub prawnej.
Artykuł  67

Zakres obowiązywania

1.  31
 Zgodnie z przepisami niniejszego tytułu konkursy organizują:
a)
instytucje zamawiające wymienione w załączniku IV jako centralne organy rządowe, począwszy od wartości progowej równej lub większej niż 135.000 EUR;
b)
instytucje zamawiające niewymienione w załączniku IV, począwszy od wartości progowej równej lub większej niż 209.000 EUR;
c)
wszystkie instytucje zamawiające, począwszy od wartości progowej równej lub większej niż 209.000 EUR w przypadku konkursów dotyczących usług należących do kategorii 8 załącznika II A, usług telekomunikacyjnych należących do kategorii 5, których pozycje stanowią odpowiedniki numerów odniesienia 7524, 7525 i 7526 w CPV, lub usług wymienionych w załączniku II B.
2. 
Przepisy niniejszego tytułu mają zastosowanie wobec:
a)
konkursów organizowanych jako część procedury udzielania zamówienia publicznego na usługi;
b)
konkursów, których uczestnicy otrzymują nagrody lub wynagrodzenia.

W przypadkach, o których mowa w lit. a), wartość progowa odnosi się do szacunkowej wartości zamówień publicznych na usługi bez VAT, w tym także wszelkich ewentualnych nagród lub wynagrodzeń dla uczestników.

W przypadkach, o których mowa w lit. b), wartość progowa odnosi się do całkowitej wartości nagród lub wynagrodzeń, w tym także szacunkowej wartości bez VAT zamówienia publicznego na usługi, którego umowa mogłaby zostać następnie zawarta zgodnie z art. 31 ust. 3, jeżeli instytucja zamawiająca nie wykluczy takiej możliwości w ogłoszeniu o konkursie.

Artykuł  68

Wyłączenia z zakresu obowiązywania

Niniejszy tytuł nie ma zastosowania do:

a)
konkursów w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE, organizowanych przez instytucje zamawiające prowadzące co najmniej jeden z rodzajów działalności, o których mowa w art. 3-7 wspomnianej dyrektywy, dla potrzeb związanych z prowadzeniem takiej działalności; nie mają one także zastosowania wobec konkursów wyłączonych z zakresu niniejszej dyrektywy.

Jednakże niniejsza dyrektywa ma nadal zastosowanie do konkursów organizowanych przez instytucje zamawiające prowadzące jeden lub więcej rodzajów działalności, o których mowa w art. 6 dyrektywy 2004/17/WE, w odniesieniu do takich działalności, w zakresie, w jakim dane Państwo Członkowskie korzysta z możliwości, o której mowa w drugim akapicie art. 71 wspomnianej dyrektywy w celu odroczenia w czasie zastosowania jej przepisów;

b)
konkursów organizowanych w tych samych przypadkach jak te, o których mowa w art. 13, 14 i 15 niniejszej dyrektywy w odniesieniu do zamówień publicznych na usługi.
Artykuł  69

Ogłoszenia

1. 
Instytucje zamawiające, które zamierzają przeprowadzić konkurs, informują o swoim zamiarze za pomocą ogłoszenia o konkursie.
2. 
Instytucje zamawiające, które przeprowadziły konkursy, przesyłają ogłoszenie o wynikach konkursu zgodnie z art. 36 i muszą być w stanie udowodnić datę jego przesłania.

Jeśli ujawnienie informacji na temat wyników konkursu utrudniałoby stosowanie przepisów prawa, byłoby sprzeczne z interesem publicznym, przyniosłoby uszczerbek prawnie uzasadnionym interesom handlowym danego przedsiębiorstwa publicznego lub prywatnego albo mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji między usługodawcami, informacje takie mogą nie zostać opublikowane.

3. 
Przepisy art. 37 dotyczące publikacji ogłoszeń mają również zastosowanie do konkursów.
Artykuł  70

Forma i sposób publikacji ogłoszeń o konkursie

1. 
Ogłoszenia, o których mowa w art. 69, zawierają informacje wymienione w załączniku VII D, zgodnie ze standardowymi formularzami ogłoszeń przyjętymi przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 77 ust. 2.
2. 
Ogłoszenia publikowane są zgodnie z art. 36 ust. 2-8.
Artykuł  71

Środki komunikacji

1. 
Artykuł 42 ust. 1, 2 i 4 mają zasostowanie do całej komunikacji dotyczącej konkursów.
2. 
Komunikacja, wymiana i przechowywanie informacji odbywa się w sposób zapewniający zachowanie integralności oraz poufności wszystkich informacji przekazywanych przez uczestników konkursu, a także zapoznanie się z planami i projektami przez sąd konkursowy dopiero po upływie terminu ich składania.
3. 
Do urządzeń służących do elektronicznego przesyłania planów i projektów mają zastosowanie następujące zasady:
a)
informacje dotyczące specyfikacji niezbędne do prezentacji planów oraz projektów za pomocą środków elektronicznych, w tym kodowania, dostępne są zainteresowanym stronom. Ponadto, urządzenia do elektronicznego przesyłania planów oraz projektów spełniają wymagania określone w załączniku X;
b)
Państwa Członkowskie mogą wprowadzić lub stosować systemy dobrowolnej akredytacji mające na celu podniesienie poziomu świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do tych urządzeń.
Artykuł  72

Kwalifikacja uczestników

Jeżeli udział w konkursie ma być ograniczony do pewnej liczby liczby uczestników, instytucje zamawiające określa jasne i niedyskryminacyjne kryteria kwalifikacji. W każdym przypadku liczba kandydatów zaproszonych do udziału powinna być wystarczająca do zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Artykuł  73

Skład sądu konkursowego

W skład sądu konkursowego wchodzą wyłącznie osoby fizyczne niezależne od uczestników konkursu. Jezeli od uczestników konkursu wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe, co najmniej jedna trzecia członków sądu konkursowego powinna posiadać te same lub równoważne kwalifikacje.

Artykuł  74

Decyzje sądu konkursowego

1. 
Sąd konkursowy jest niezawisły w swych decyzjach lub opiniach.
2. 
Sąd konkursowy dokonuje oceny planów i projektów złożonych przez kandydatów anonimowo oraz wyłącznie na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
3. 
Sąd konkursowy, w protokole podpisanym przez jej członków, dokonuje zapisu klasyfikacji projektów sporządzonej na podstawie wartości poszczególnych projektów, wraz z komentarzami członków sądu konkursowego oraz ewentualnymi kwestiami wymagającymi wyjaśnienia.
4. 
Do czasu wydania opinii lub podjęcia decyzji przez sąd konkursowy należy przestrzegać zasady anonimowości.
5. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydaci mogą zostać poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania, które sąd konkursowy zawarł w protokole, w celu wyjaśnienia pewnych aspektów projektów.
6. 
Z dialogu pomiędzy członkami sądu konkursowego a kandydatami sporządza się wyczerpujący protokół.

TYTUŁ  V

OBOWIĄZKI STATYSTYCZNE, UPRAWNIENIA WYKONAWCZE ORAZ PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  75

Obowiązki statystyczne

W celu umożliwienia oceny skutków stosowania dyrektywy Państwa Członkowskie, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, przesyłają Komisji sprawozdanie statystyczne, sporządzone zgodnie z art. 76, przestawiające oddzielnie zamówienia publiczne na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielone przez instytucje zamawiające w roku poprzednim.

Artykuł  76

Treść sprawozdania statystycznego

1. 
W odniesieniu do każdej instytucji zamawiającej, wymienionej w załączniku IV, sprawozdanie to obejmuje co najmniej:
a)
liczbę i wartość udzielonych zamówień, objętych niniejszą dyrektywą;
b)
liczbę i całkowitą wartość zamówień udzielonych zgodnie z uchyleniami Porozumienia.

W miarę możliwości dane, o których mowa w lit. a) akapit pierwszy, przedstawia się w podziale na:

a)
zastsowane procedury udzielania zamówień; oraz
b)
dla każdej z tych procedur, roboty budowlane wskazane w załączniku I, produkty oraz usługi wskazane w załączniku II według kategorii nomenklatury CPV;
c)
przynależności państwowej wykonawcy, któremu dane zamówienie zostało udzielone.

W przypadku gdy umowy zawarto w wyniku zastosowania procedury negocjacyjnej, dane, o których mowa w lit. a) akapit pierwszy, przedstawiane są również w podziale na okoliczności, o których mowa w art. 30 i 31, oraz zawierają informacje o liczbie i wartości udzielonych zamówień w podziale na Państwo Członkowskie oraz kraj trzeci wybranego wykonawcy.

2. 
Dla każdej kategorii instytucji zamawiającej, która nie została uwzględniona w załączniku IV, sprawozdanie statystyczne powinno zawierać co najmniej:
a)
liczbę i wartość udzielonych zamówień, w podziale dokonanym zgodnie z ust. 1 akapit drugi;
b)
całkowitą wartość zamówień udzielonych zgodnie z uchyleniami Porozumienia.
3. 
W sprawozdaniu statystycznym podaje się wszelkie pozostałe informacje statystyczne wymagane na mocy Porozumienia.

Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, określa się na podstawie procedury wymienionej w art. 77 ust. 2.

Artykuł  77 32

Procedura komitetowa

1. 
Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy decyzji Rady 71/306/EWG 33 .
2. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 3 oraz 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
3. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
4. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1-4 i ust. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8. Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio cztery, dwa i sześć tygodni.
5. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
Artykuł  78

Korekta progów

1.  34
 Co dwa lata, począwszy od dnia 30 kwietnia 2004 r., Komisja dokonuje weryfikacji progów określonych w art. 7 oraz, jeśli to konieczne, dokonuje ich korekty. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 77 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 77 ust. 5.

Obliczenie wartości tych progów oparte jest na średnich dziennych wartościach euro, wyrażonych w SDR, z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na ostatni dzień sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość progów poddanych takiej korekcie, jeśli jest to konieczne, zaokrągla się w dół do tysiąca euro, aby zapewnić, że obowiązujące progi przewidziane w Porozumieniu i wyrażone w SDR, zostaną uwzględnione.

2.  35
 Jednocześnie z korektą, o której mowa w ust. 1, Komisja dostosowuje:
a)
progi ustanowione w art. 8 akapit pierwszy lit. a), w art. 56 oraz w art. 63 ust. 1 akapit pierwszy do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na roboty budowlane;
b)
progi ustanowione w art. 67 ust. 1 lit. a) do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające, o których mowa w załączniku IV;
c)
progi ustanowione w art. 8 ust. 1 pkt b) oraz w art. 67 ust. 1 lit. b) i c) do skorygowanego progu mającego zastosowanie do zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające inne niż te, o których mowa w załączniku IV.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 77 ust. 4. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 77 ust. 5.

3. 
Wartość progów określonych zgodnie z ust. 1 w walutach krajowych Państw Członkowskich, które nie uczestniczą w unii monetarnej, jest ustalana zwykle co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. Obliczana jest ona na podstawie średnich dziennych wartości tych walut, wyrażonych w euro, z okresu 24 miesięcy upływającego w ostatnim dniu sierpnia poprzedzającym korektę ze skutkiem od 1 stycznia.
4. 
Skorygowane progi określone w ust. 1 oraz odpowiadające im wartości w walutach krajowych, o których mowa w ust. 3, publikowane są przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku miesiąca listopada następującego po korekcie.
Artykuł  79 36

Zmiany

1. 
Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 77 ust. 2, Komisja może dokonać zmian w:
a)
procedurach opracowywania, przesyłania, odbioru, przekładu, gromadzenia i dystrybucji ogłoszeń, o których mowa w art. 35, 58, 64 i 69 oraz sprawozdań statystycznych wymienionych w art. 35 ust. 4 akapit czwarty oraz w art. 75 i 76;
b)
procedurach przesyłania i publikowania danych, o których mowa w załączniku VIII, z uwagi na postęp techniczny lub z przyczyn administracyjnych.
2. 
Komisja może dokonać zmian następujących elementów:
a)
procedur technicznych służących dokonywaniu obliczeń określonych w art. 78 ust. 1 akapit drugi oraz art. 78 ust. 3;
b)
procedur dokonywania odniesień do konkretnych pozycji w nomenklaturze CPV oraz ogłoszeniach;
c)
wykazów instytucji oraz kategorii instytucji prawa publicznego uwzględnionych w załączniku III, gdy takie zmiany okażą się one konieczne, w związku z zawiadomieniami uzyskanymi od państw członkowskich;
d)
wykazów centralnych organów rządowych uwzględnionych w załączniku IV, po adaptacjach niezbędnych do nadania Porozumieniu mocy obowiązującej;
e)
numerów odnoszących się do nomenklatury przedstawionej w załączniku I, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu przedmiotowego niniejszej dyrektywy oraz procedur dokonywania odniesień do konkretnych pozycji tej nomenklatury w ogłoszeniach;
f)
numerów odnoszących się do nomenklatury przedstawionej w załączniku II, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu przedmiotowego niniejszej dyrektywy oraz procedur dokonywania odniesień do konkretnych pozycji tej nomenklatury w ogłoszeniach w ramach kategorii usług wymienionych w tym załączniku;
g)
szczegółów i właściwości technicznych urządzeń do elektronicznego przesyłania danych, o których mowa w lit. a), f) i g) załącznika X.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 77 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 77 ust. 5.

Artykuł  80

Wykonanie

1. 
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to będzie towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. 
Państwa Członkowskie informują Komisję o tekstach podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych przez nie w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  81

Mechanizm monitorowania

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane 37  Państwa Członkowskie zapewniają wykonanie niniejszej dyrektywy przy pomocy skutecznych, dostępnych i przejrzystych mechanizmów.

W tym celu mogą one między innymi powołać lub ustanowić niezależny organ.

Artykuł  82

Uchylenia

Bez uszczerbku dla obowiązków Państw Członkowskich dotyczących przestrzegania ostatecznych terminów transpozycji i zastosowania przepisów, określonych w załączniku XI, począwszy od daty wymienionej w art. 80 uchyla się dyrektywę 92/50/EWG, z wyjątkiem jej art. 41, oraz dyrektywy 93/36/EWG i 93/37/EWG.

Odniesienia do uchylonych dyrektyw należy interpretować jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i należy je odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XII.

Artykuł  83

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  84

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 31 marca 2004 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
P. COXD. ROCHE
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  38

NACE(1)
SEKCJA FBUDOWNICTWOKod CPV
DziałGrupaKlasaWyszczególnienieKomentarz
45Roboty budowlaneDział ten obejmuje:

budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy

45000000
45.1Przygotowanie terenu pod budowę45100000
45.11Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemneKlasa ta obejmuje:45110000
- burzenie budynków i innych budowli,
— oczyszczanie terenu budowy,

— roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, podsypywanie gleby, niwelowanie i równanie terenu budowy, kopanie rowów, usuwanie skał, wysadzanie itd.,

— przygotowanie terenu do robót górniczych:

— zdejmowanie nadkładu oraz inne roboty związane z zagospodarowaniem i przygotowaniem terenów złóż mineralnych

Klasa ta obejmuje także:

— odwadnianie terenu budowy,

— odwadnianie gruntów rolnych oraz zalesionych

45.12Próbne wiercenia i wykopyKlasa ta obejmuje:45120000
— próbne wiercenia, wykopy, a także pobieranie próbek rdzeniowych do celów budowlanych, geofizycznych i geologicznych lub podobnych
Klasa ta nie obejmuje:

— wierceń szybów do produkcji ropy i gazu, patrz: 11.20,

— wierceń studni wodnych, patrz: 45.25,

— głębień szybów, patrz: 45.25,

— badań pól ropo- i gazonośnych, badań geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, patrz: 74.20

45.2Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej45200000
45.21Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodnaKlasa ta obejmuje:

— budowę wszystkich typów budynków,

45210000

z wyjątkiem:

-45213316

45220000

45231000

45232000

— budowę obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej: mostów, w tym podwyższonych autostrad, wiaduktów, tuneli i kolei podziemnej,
— rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,
— rurociągi miejskie oraz miejskie linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,
— pomocnicze obiekty miejskie,
— montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji prefabrykowanych
Klasa ta nie obejmuje:
— działalności usługowej związanej z wydobyciem ropy i gazu, patrz: 11.20,
— wznoszenia kompletnych prefabrykowanych obiektów budowlanych z samodzielnie wytworzonych elementów innych niż betonowe, patrz: działy 20, 26 i 28,
— budowy obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe, patrz: 45.23,
— instalacji budowlanych, patrz: 45.3,
— robót wykończeniowych, patrz: 45.4,
— prac architektoniczno-inżynieryjnych, patrz: 74.20,
— kierowania realizacją projektów budowlanych, patrz: 74.20
45.22Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowychKlasa ta obejmuje:45261000
— wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
— izolację wodoszczelną dachu,
— izolację wodoszczelną
45.23Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowychKlasa ta obejmuje:45212212 i DA03 45230000 z wyjątkiem: -45231000 -45232000
— budowę autostrad, szos, dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych,

— budowę torów kolejowych,

— budowę pasów startowych,- 45234115
— budowę obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe,

— malowanie oznaczeń na nawierzchniach jezdni i parkingów

Klasa ta nie obejmuje:

— wstępnych robót ziemnych, patrz: 45.11

45.24Budowa obiektów inżynierii wodnejKlasa ta obejmuje: budowę:

— dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz itd.,

— zapór wodnych i kanałów,

— pogłębianie,

— prace podwodne

45240000
45.25Pozostałe specjalistyczne roboty budowlaneKlasa ta obejmuje:45250000 45262000
— specjalistyczne prace budowlane związane z jednym z aspektów wspólnych różnym rodzajom budowli, wymagającym specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
— fundamentowanie, w tym także wbijanie pali,

— wiercenie i budowa studni wodnych, głębienie szybów,

— wznoszenie elementów stalowych innych niż własnej produkcji,

— gięcie stali,

— roboty murarskie i kamieniarskie,

— wznoszenie i demontaż rusztowań i platform,

— wznoszenie kominów i pieców

Klasa ta nie obejmuje:

— wynajmu rusztowań bez usług wznoszenia i demontażu, patrz: 71.32

45.3Wykonywanie instalacji budowlanych45300000
45.31Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętuKlasa ta obejmuje:45213316 45310000 z wyjątkiem: -45316000
— instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:
— przewodów elektrycznych oraz osprzętu,

— systemów telekomunikacyjnych,

— elektrycznych systemów grzewczych,

— anten w budynkach i anten napowietrznych,

— alarmów przeciwpożarowych,

— alarmów przeciwwłamaniowych,

— wind i ruchomych schodów,

— piorunochronów itd.
45.32Roboty izolacyjneKlasa ta obejmuje:

— instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych izolacji cieplnych, dźwiękoszczelnych lub przeciwwibracyjnych

Klasa ta nie obejmuje:

— izolacji wodoszczelnych, patrz: 45.22

45320000
45.33Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowychKlasa ta obejmuje:45330000
— instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:
— instalacje wodociągowe i sanitarne,

— instalacje gazowe,

— urządzenia i przewody grzewcze, wentylacyjne lub klimatyzacyjne,

— systemy spryskiwaczy

Klasa ta nie obejmuje:

— instalacji systemów elektrycznego ogrzewania, patrz: 45.31

45.34Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanychKlasa ta obejmuje:45234115 45316000 45340000
— instalacje drogowe, kolejowe, lotniskowe oraz portowe systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne,
— instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych sprzętu i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego
45.4Wykończeniowe roboty budowlane45400000
45.41TynkowanieKlasa ta obejmuje:

— zastosowanie w budynkach i innych obiektach budowlanych wewnętrznych lub zewnętrznych tynków lub tynków szlachetnych, w tym także materiałów podtynkowych

45410000
45.42Zakładanie stolarki budowlanejKlasa ta obejmuje:45420000
— zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp. wykonanych z drewna lub innych materiałów,
— elementy wykończenia wnętrz, jak np. sufity, drewniane okładziny ścian, ścianki działowe itd.

Klasa ta nie obejmuje:

— układania parkietów i innych drewnianych podłóg, patrz: 45.43

45.43Roboty związane

z wykładaniem podłóg

i ścian

Klasa ta obejmuje:

— układanie, wyklejanie, wieszanie lub instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

— ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin ściennych lub posadzek,

— parkietów lub innych posadzek drewnianych,

— dywanów i linoleum, w tym także z wykładziny z gumy lub tworzyw sztucznych,

— okładzin ściennych lub posadzek z lastryka, marmuru, granitu lub łupka,

— tapet

45430000
45.44Roboty malarskie i szklarskieKlasa ta obejmuje:45440000
— malowanie wnętrz i fasad budynków,

— malowanie obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,

— instalację elementów ze szkła i luster itd.

Klasa ta nie obejmuje:

— instalacji okien, patrz: 45.42

45.45Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałeKlasa ta obejmuje:

— instalację prywatnych basenów,

— czyszczenie parą, piaskowanie fasady budynków i podobne czynności,

— inne prace wykończeniowe gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasa ta nie obejmuje:

— czyszczenia wnętrz budynków oraz innych obiektów, patrz: 74.70

45212212 i DA04 45450000
45.5Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską45500000
45.50Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorskąKlasa ta nie obejmuje:45500000
— wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz do wyburzeń bez obsługi operatorskiej, patrz: 71.32
(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 761/93 (Dz.U. L 83 z 3.4.1993, str. 1).
(1) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i NACE zastosowanie ma nomenklatura NACE.

ZAŁĄCZNIK  II 

Usługi, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d)

Załącznik  IIA

(1) 39

Numer kategoriiWyszczególnienieNumer CPC(1)Numer CPV
1Usługi konserwacyjne i naprawcze6112, 6122, 633, 886Od 50100000-6 do 50884000-5 (z wyjątkiem 50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i od 51000000-9 do 51900000-1
2Usługi transportu lądowego(2), w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty712 (z wyjątkiem 71235), 7512, 87304Od 60100000-9 do 60183000-4 (z wyjątkiem 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) i od 64120000-3 do 64121200-2
3Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty73 (z wyjątkiem 7321)Od 60410000-5 do 60424120-3

(z wyjątkiem 60411000-2, 60421000-5)

i 60500000-3

Od 60440000-4 do 60445000-9

4Transport poczty drogą lądową(2) i lotniczą71235, 732160160000-7,60161000-4 60411000-2, 60421000-5
5Usługi telekomunikacyjne752Od 64200000-8 do 64228200-2

72318000-7, i

od 72700000-7 do 72720000-3

6Usługi finansowe

a) usługi ubezpieczeniowe;

b) usługi bankowe i inwestycyjne(3)

ex 81, 812, 814Od 66100000-1 do 66720000-3 (3)
7Usługi komputerowe i usługi z nimi związane84Od 50310000-1 do 50324200-4

od 72000000-5 do 72920000-5

(z wyjątkiem 72318000-7 i Od 72700000-7

do 72720000-3), 79342410-4

8Usługi badawcze i rozwojowe(4)85Od 73000000-2 do 73436000-7

(z wyjątkiem 73200000-4, 73210000-7,

73220000-0

9Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych862Od 79210000-9 do 79223000-3
10Usługi badania rynku i opinii publicznej864Od 79300000-7 do 79330000-6 i 79342310-9, 79342311-6
11Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania(5) i usługi z nimi związane865, 866Od 73200000-4 do 73220000-0

od 79400000-8 do 79421200-3

i

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych867Od 71000000-8 do 71900000-7 (z wyjątkiem 71550000-8) i 79994000-8
13Usługi reklamowe871Od 79341000-6 do 79342200-5

(z wyjątkiem 79342000-3 i 79342100-4

14Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem874, 82201 do 82206Od 70300000-4 do 70340000-6 i od 90900000-6 do 90924000-0
15Usługi w zakresie publikowania i drukowania – wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy88442Od 79800000-2 do 79824000-6 Od 79970000-6 do 79980000-7
16Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne94Od 90400000-1 do 90743200-9 (z wyjątkiem

90712200-3

Od 90910000-9 do 90920000-2 i

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1) Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa), stosowana w celu zdefiniowania zakresu dyrektywy 92/50/EWG.
(2) Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
(3) Z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny. Również zamówień, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.
(4) Z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe, innych niż te, z których pożytki przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej i/lub podmiotowi zamawiającemu do wykorzystania w trakcie prowadzenia działalności własnej, pod warunkiem że świadczona usługa jest w całości opłacona przez tę instytucję zamawiającą i/lub podmiot zamawiający.
(5) Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
(1) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i CPC zastosowanie ma nomenklatura CPC.

Załącznik  II B

(1) 40  

Numer kategoriiWyszczególnienieNumer CPC(1)Numer CPV
17Usługi hotelarskie i restauracyjne64Od 55100000-1 do 55524000-9 i od 98340000-8 do 98341100-6
18Usługi transportu kolejowego711Od 60200000-0 do 60220000-6
19Usługi transportu wodnego72Od 60600000-4 do 60653000-0 i od 63727000-1 do 63727200-3
20Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe74Od 63000000-9 do 63734000-3

(z wyjątkiem 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 i od 63727000-1 do 63727200-3) i 98361000-1

21Usługi prawnicze861Od 79100000-5 do 79140000-7
22Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu(2)872Od 79600000-0 do 79635000-4

(z wyjątkiem 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) i od 98500000-8 do 98514000-9

23Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych873 (z wyjątkiem 87304)Od 79700000-1 do 79723000-8
24Usługi edukacyjne i szkoleniowe92Od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25Usługi społeczne i zdrowotne9379611000-0 i od 85000000-9 do 85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2
26Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe(3)96Od 79995000-5 do 79995200-7 i od 92000000-1 do 92700000-8

(z wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27Inne usługi
(1) Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa) stosowana w celu zdefiniowania zakresu dyrektywy 92/50/EWG.
(2) Z wyjątkiem umów o pracę.
(3) Z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez nadawcę oraz umów, których przedmiotem jest czas antenowy.
(1) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i CPC zastosowanie ma nomenklatura CPC.

ZAŁĄCZNIK  III  41

Wykaz podmiotów i kategorii podmiotów prawa publicznego, o których mowa w art. 1 ust. 9 akapit drugi

Belgia

Podmioty

A

Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile - Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Agence fédérale de Contrôle nucléaire - Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
Agence wallonne à l'Exportation
Agence wallonne des Télécommunications
Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
Aquafin
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

Banque nationale de Belgique - Nationale Bank van België
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Berlaymont 2000
Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bilbliotheek Albert I
Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté - Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid
Bureau d'Intervention et de Restitution belge - Belgisch Interventie en Restitutiebureau
Bureau fédéral du Plan - Federaal Planbureau

C

Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins - Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges - Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Caisse nationale des Calamités - Nationale Kas voor Rampenschade
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes") - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire - Studiecentrum voor Kernenergie
Centre de recherches agronomiques de Gembloux
Centre hospitalier de Mons
Centre hospitalier de Tournai
Centre hospitalier universitaire de Liège
Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Centre régional d'Aide aux Communes
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz - Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
Comité national de l'Energie - Nationaal Comité voor de Energie
Commissariat général aux Relations internationales
Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
Conseil central de l'Economie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Conseil économique et social de la Région wallonne
Conseil national du Travail - Nationale Arbeidsraad
Conseil supérieur de la Justice - Hoge Raad voor de Justitie
Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises - Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
Conseil supérieur des Classes moyennes
Coopération technique belge - Belgische technische Coöperatie

D

Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
Dienst voor de Scheepvaart
Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
Domus Flandria

E

Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
Export Vlaanderen

F

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
Fonds bijzondere Jeugdbijstand
Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
Fonds culturele Infrastructuur
Fonds de Participation
Fonds de Vieillissement - Zilverfonds
Fonds d'Aide médicale urgente - Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
Fonds de Construction d'Institutions hospitaličres et médico-sociales de la Communauté française
Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom - Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
Fonds des Accidents du Travail - Fonds voor Arbeidsongevallen
Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale - Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Fonds Film in Vlaanderen
Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires - Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
Fonds piscicole de Wallonie
Fonds pour le Financement des Pręts ŕ des Etats étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
Fonds pour la Rémunération des Mousses - Fonds voor Scheepsjongens
Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales - Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
Fonds voor flankerend economisch Beleid
Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
Grindfonds

H

Herplaatsingfonds
Het Gemeenschapsonderwijs
Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

Institut belge de Normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie
Institut belge des Services postaux et des Télécommunications - Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer
Institut d'Aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte aëronomie
Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
Institut des Comptes nationaux - Instituut voor de nationale Rekeningen
Institut d'Expertise vétérinaire - Instituut voor veterinaire Keuring
Institut du Patrimoine wallon
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
Institut géographique national - Nationaal geografisch Instituut
Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine - Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing
Institution royale de Messine - Koninklijke Gesticht van Mesen
Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande - Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française - Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
Institut national des Industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail - Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
Institut national des Radioéléments - Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
Institut royal belge des Sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Institut royal du Patrimoine culturel - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch Instituut van België
Institut scientifique de Service public en Région wallonne
Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur
Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Instituut voor het archeologisch Patrimonium
Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

Jardin botanique national de Belgique - Nationale Plantentuin van België

K

Kind en Gezin
Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

Loterie nationale - Nationale Loterij

M

Mémorial national du Fort de Breendonk - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
Musées royaux d'Art et d'Histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België
Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense - Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
Office de Contrôle des Assurances - Controledienst voor de Verzekeringen
Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités - Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Office de la Naissance et de l'Enfance
Office de Promotion du Tourisme
Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer - Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
Office for Foreign Investors in Wallonia
Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
Office national des Vacances annuelles - Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
Office national du Ducroire - Nationale Delcrederedienst
Office régional bruxellois de l'Emploi - Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
Office régional pour le Financement des Investissements communaux
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België
Organisme national des Déchets radioactifs et des Matičres fissiles - Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

Palais des Beaux-Arts - Paleis voor schone Kunsten
Participatiemaatschappij Vlaanderen
Pool des Marins de la Marine marchande - Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

Radio et Télévision belge de la Communauté française
Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale - Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
Société belge d'Investissement pour les pays en développement - Belgische Investeringsmaatschappij voor

Ontwinkkelingslanden

Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
Société de Garantie régionale
Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
Société publique de Gestion de l'Eau
Société wallonne du Logement et sociétés agréées
Sofibail
Sofibru
Sofico

T

Théâtre national
Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg
Toerisme Vlaanderen
Tunnel Liefkenshoek

U

Universitair Ziekenhuis Gent

V

Vlaams Commissariaat voor de Media
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaams Egalisatie Rente Fonds
Vlaamse Hogescholenraad
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
Vlaamse interuniversitaire Raad
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieuholding
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Onderwijsraad
Vlaamse Opera
Vlaamse Radio- en Televisieomroep
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Vlaams Fonds voor de Letteren
Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
Vlaams Zorgfonds
Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

Bułgaria

Podmioty

Икономически и социален съвет
Национален осигурителен институт
Национална здравноосигурителна каса
Български червен кръст
Българска академия на науките
Национален център за аграрни науки
Български институт за стандартизация
Българско национално радио
Българска национална телевизия

Kategorie

Przedsiębiorstwa państwowe w rozumieniu art. 62(3) Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

Национална компания "Железопътна инфраструктура"
ДП "Пристанищна инфраструктура"
ДП "Ръководство на въздушното движение"
ДП "Строителство и възстановяване"
ДП "Транспортно строителство и възстановяване"
ДП "Съобщително строителство и възстановяване"
ДП "Радиоактивни отпадъци"
ДП "Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"
ДП "Български спортен тотализатор"
ДП "Държавна парично-предметна лотария"
ДП "Кабиюк", Шумен
ДП "Фонд затворно дело"
Държавни дивечовъдни станции

Państwowe szkoły wyższe, ustanowione na mocy art. 13 Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

Аграрен университет - Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Академия на Министерството на вътрешните работи
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
Военна академия "Г. С. Раковски" - София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
Икономически университет - Варна
Колеж по телекомуникации и пощи - София
Лесотехнически университет - София
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - София
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Национална художествена академия - София
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Технически университет - София
Tракийски университет - Стара Загора
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Университет за национално и световно стопанство - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Химико-технологичен и металургичен университет - София
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Szkoły państwowe i komunalne w rozumieniu Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Instytuty kulturalne w rozumieniu Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Българска национална фонотека
Българска национална филмотека
Национален фонд "Култура"
Национален институт за паметниците на културата
Театри (teatry)
Опери, филхармонии и ансамбли (opery, filharmonie, zespoły)
Музеи и галерии (muzea i galerie)
Училища по изкуствата и културата (szkoły artystyczne i kulturalne)
Български културни институти в чужбина (bułgarskie instytuty kulturalne za granicą)

Państwowe i/lub komunalne instytucje medyczne, o których mowa w art. 3(1) Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)

Instytucje medyczne, o których mowa w art. 5(1) Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

Домове за медико-социални грижи за деца
Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
Центрове за спешна медицинска помощ
Центрове за трансфузионна хематология
Болница "Лозенец"
Военномедицинска академия
Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
Лечебни заведения към Министерството на транспорта

Osoby prawne o charakterze niekomercyjnym utworzone na potrzeby zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym na mocy Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) oraz spełniające warunki § 1, pozycja 21 Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

Republika Czeska

Pozemkový fond i inne fundusze państwowe
Česká národní banka
Česká televize
Český rozhlas
Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Szkoły wyższe

i inne podmioty prawne utworzone na mocy specjalnej ustawy, które zgodnie z przepisami budżetowymi wykorzystują na potrzeby swojej działalności pieniądze z budżetu państwa, funduszy państwowych, składek instytucji międzynarodowych, budżetu władz okręgowych lub budżetów wydziałów samorządu terytorialnego.

Dania

Podmioty

Danmarks Radio
Det landsdækkende TV2
Danmarks Nationalbank
Sund og Bælt Holding A/S
A/S Storebælt
A/S Øresund
Øresundskonsortiet
Metroselskabet I/S
Arealudviklingsselskabet I/S
Statens og Kommunernes Indkøbsservice
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Arbejdsmarkedets Feriefond
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Naviair

Kategorie

De Almene Boligorganisationer (organizacje mieszkalnictwa socjalnego)
Andre forvaltningssubjekter (inne organy administracji publicznej)
Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Szkoły wyższe, zob. dekret nr 1368 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie szkół wyższych)

Niemcy

Kategorie

Osoby prawne prawa publicznego

Instytucje, placówki i fundacje prawa publicznego utworzone przez władze federalne, państwowe lub lokalne, w szczególności w następujących dziedzinach:

(1)
Instytucje
Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften - (uniwersytety i uznane organizacje studenckie),
berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzteund Apothekerkammern) - [stowarzyszenia zawodowe reprezentujące prawników, notariuszy, doradców podaktowych, księgowych, architektów, lekarzy i farmaceutów],
Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) - [stowarzyszenia gospodarcze i handlowe: stowarzyszenia rolników i rzemieślników, izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemieślnicze, stowarzyszenia kupieckie],
Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) - [instytucje ubezpieczeń społecznych: fundusze ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i emerytalnego],
kassenärztliche Vereinigungen - (stowarzyszenia lekarzy specjalistów),
Genossenschaften und Verbände - (spółdzielnie i inne konsorcja).
(2)
Placówki i fundacje

Placówki inne niż przemysłowe i handlowe, podlegające kontroli państwa i działające w interesie publicznym, w szczególności w następujących dziedzinach:

Rechtsfähige Bundesanstalten - (instytucje federalne posiadające osobowość prawną),
Versorgungsanstalten und Studentenwerke - (organizacje emerytalne i związki studentów),
Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen - (fundacje kulturalne, dobroczynne i zapomogowe).

Osoby prawne podlegające przepisom prawa prywatnego

Placówki inne niż przemysłowe i handlowe, podlegające kontroli państwa i działające w interesie publicznym, w tym w szczególności kommunale Versorgungsunternehmen (komunalne zakłady użyteczności publicznej):

Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) - [zdrowie: szpitale, uzdrowiska, instytuty badań medycznych, placówki badawcze i kostnice],
Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) - [kultura: publiczne teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne],
Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) - [opieka społeczna: żłobki, ogniska dla dzieci, ośrodki rekreacyjne, domy dziecka, schroniska młodzieżowe, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki gminne i miejskie, domy dla maltretowanych żon, domy spokojnej starości, schroniska dla bezdomnych],
Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) - [sport: baseny, obiekty sportowe],
Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) - [bezpieczeństwo: straż pożarna, inne służby ratunkowe],
Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [edukacja: ośrodki szkoleń, podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania zawodowego, zajęcia wieczorowe dla dorosłych],
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) - [nauka oraz badania i rozwój: duże instytuty badawcze, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe, instytucje promujące naukę],
Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) - [gospodarka odpadami i śmieciami: sprzątanie ulic, wywóz śmieci i odbiór ścieków],
Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) - [budownictwo, inżynieria lądowa i wodna oraz mieszkalnictwo: planowanie przestrzenne, rozwój miast, przedsiębiorstwa developerskie (jeśli działają w interesie publicznym), usługi agencji mieszkaniowych],
Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) - (gospodarka: organizacje promujące rozwój gospodarczy),
Friedhofs- und Bestattungswesen - (cmentarze i usługi pogrzebowe),
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) - [współpraca z krajami rozwijającymi się w zakresie: finansów, współpracy technicznej, pomocy na rzecz rozwoju, szkoleń].

Estonia

Eesti Kunstiakadeemia;
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;
Eesti Maaülikool;
Eesti Teaduste Akadeemia;
Eesti Rahvusringhaaling;
Tagatisfond;
Kaitseliit;
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;
Eesti Haigekassa;
Eesti Kultuurkapital;
Notarite Koda;
Rahvusooper Estonia;
Eesti Rahvusraamatukogu;
Tallinna Ülikool;
Tallinna Tehnikaülikool;
Tartu Ülikool;
Eesti Advokatuur;
Audiitorkogu;
Eesti Töötukassa;
Eesti Arengufond;

Kategorie

Inne osoby prawne podlegające przepisom prawa publicznego lub osoby prawne prawa prywatnego zgodnie z art. 10(2) ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.7.2007, 15, 76).

Irlandia

Podmioty

Enterprise Ireland [Marketing, rozwój technologii i przedsiębiorstw]
Forfás [Strategie i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, handlu, nauki, technologii i innowacji]
Industrial Development Authority
FÁS [Szkolenia w dziedzinie przemysłu i zatrudnienia]
Health and Safety Authority
Bord Fáilte Éireann - [Rozwój turystyki]
CERT [Szkolenia z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki]
Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta - [Urząd ds. regionów posługujących się językiem gaelickim]
Teagasc [Badania, szkolenia i rozwój w dziedzinie rolnictwa]
An Bord Bia - [Promocja przemysłu spożywczego]
Irish Horseracing Authority
Bord na gCon - [Wsparcie i rozwój wyścigów chartów]
Marine Institute
Bord Iascaigh Mhara - [Rozwój rybołówstwa]
Equality Authority
Legal Aid Board
Forbas [Forbairt]

Kategorie

Zarząd służby zdrowia
Szpitale i podobne instytucje o charakterze publicznym
Komitety ds. kształcenia zawodowego
Uczelnie i instytucje edukacyjne o charakterze publicznym
Centralne i regionalne komisje ds. rybołówstwa
Regionalne organizacje turystyczne
Krajowe instytucje ustawodawcze i apelacyjne [np. w obszarach telekomunikacji, energetyki, planowania itp.]
Agencje ustanowione w celu realizacji określonych funkcji lub zaspokajania potrzeb pojawiających się w różnych sektorach publicznych [np.: Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority itp.]
Pozostałe instytucje publiczne objęte definicją podmiotu prawa publicznego.

Grecja

Kategorie

Przedsiębiorstwa i podmioty publiczne
Osoby prawne prawa prywatnego, które pozostają własnością państwa lub, których 50 % rocznego budżetu regularnie pochodzi z dotacji państwowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub też, w których państwo posiada pakiet co najmniej 51 % akcji.
Osoby prawne prawa prywatnego, które pozostają własnością osób prawnych prawa publicznego, lokalnych organów na wszystkich poziomach, w tym Centralnego Greckiego Zrzeszenia Władz Lokalnych (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), lokalnych związków "gmin" (lokalnych jednostek administracyjnych), przedsiębiorstw lub podmiotów publicznych lub osób prawnych, o których mowa w lit. b), albo takie, które regularnie otrzymują co najmniej 50 % swojego rocznego budżetu w formie dotacji od takich osób prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub własnymi statutami, lub osoby prawne, o których mowa powyżej i które posiadają pakiet co najmniej 51 % akcji w takich osobach prawnych prawa publicznego.

Hiszpania

Kategorie

Instytucje i podmioty prawa publicznego, które podlegają "Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público", - [hiszpańskiej ustawie o zamówieniach], zgodnie z jej art. 3, nienależące do Administración General del Estado - (głównej administracji krajowej), nienależące do Administración de las Comunidades Autónomas - (administracji autonomicznych regionów) i nienależące do Corporaciones Locales - (władz lokalnych).
Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social - (jednostki administracyjne i powszechne instytucje opieki zdrowotnej i społecznej).

Francja

Podmioty

Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture.

Kategorie

(1)
Krajowe instytucje publiczne:
Académie des Beaux-arts
Académie française
Académie des inscriptions et belles-lettres
Académie des sciences
Académie des sciences morales et politiques
Banque de France
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Ecoles d'architecture
Institut national de la consommation
Reunion des musées nationaux
Thermes nationaux - Aix-les-Bains
Groupements d'intérêt public; przykłady:
Agence EduFrance
ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
(2)
Instytucje administracji publicznej na poziomie regionalnym, departamentalnym i lokalnym:
Collèges
Lycées
Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
Etablissements publics hospitaliers
Offices publics de l'habitat
(3)
Grupy organów terytorialnych:
Etablissements publics de coopération intercommunale
Institutions interdépartementales et interrégionales
Syndicat des transports d'Ile-de-France

Chorwacja

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), czyli osoby prawne ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego i spełniające jeden z poniższych warunków:

-
są one finansowane w ponad 50 % z budżetu państwowego lub z budżetu jednostki samorządu regionalnego lub lokalnego lub z budżetu innych takich jednostek prawnych, lub
-
zarządzanie nimi jest objęte nadzorem organów państwowych, jednostek samorządów lokalnych i regionalnych lub innych takich jednostek prawnych, lub
-
posiadają one zarząd, radę nadzorczą lub zarząd administracyjny, w których ponad połowa członków jest powoływana przez organy państwowe, jednostki samorządów lokalnych lub regionalnych lub inne takie jednostki prawne.

Przykładowo:

-
Agencja Alan sp. z o.o.,
-
APIS IT d.o.o. - Agencja Wsparcia Systemów Informatycznych i Technologii Informacyjnych,
-
Chorwacki Zespół Tańca Ludowego "Lado",
-
Autocesta Rijeka - Zagrzeb S.A. (autostrada Rijeka-Zagrzeb),
-
CARnet (Chorwacka sieć naukowców i badaczy - CARnet),
-
ośrodki opieki i pomocy,
-
ośrodki opieki społecznej,
-
domy opieki społecznej,
-
ośrodki opieki zdrowotnej,
-
archiwa państwowe,
-
Państwowy Instytut Ochrony Przyrody,
-
Fundusz na rzecz Likwidacji Elektrowni Jądrowej Krško oraz Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Wypalonego Paliwa Jądrowego,
-
Fundusz na rzecz Odszkodowań z tytułu Konfiskaty Mienia,
-
Fundusz Odbudowy i Rozwoju Miasta Vukovar,
-
Fundusz Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Niepełnosprawnych,
-
Fundusz Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej,
-
Chorwacka Akademia Nauki i Sztuki,
-
Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju,
-
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Chorwacka kontrola sp. z o.o.),
-
Hrvatska lutrija d.o.o. (Chorwacka loteria),
-
Chorwacka Fundacja na rzecz Dziedzictwa,
-
Chorwacka Izba Rolnicza,
-
Chorwackie Radio i Telewizja,
-
Chorwackie Stowarzyszenie Kultury Technicznej,
-
Hrvatske autoceste d.o.o. (Chorwackie Autostrady sp. z o.o.),
-
Hrvatske ceste d.o.o. (Chorwackie Drogi sp. z o.o.),
-
Hrvatske šume d.o.o. (Chorwackie Lasy),
-
Hrvatske vode (Chorwackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej),
-
Chorwackie Centrum Audiowizualne,
-
Chorwackie Centrum Hodowli Koni - Państwowa Hodowla Koni w Dakowie i Lipiku,
-
Chorwacki Ośrodek ds. Rolnictwa, Żywności i Obszarów Wiejskich,
-
Chorwackie Centrum ds. Rozminowywania,
-
Chorwacki Ośrodek Pamięci i Informacji o Wojnie Domowej,
-
Chorwacki Komitet Olimpijski,
-
chorwacki operator rynku energetycznego,
-
Chorwacki Komitet Paraolimpijski,
-
Chorwacki Rejestr Żeglugi,
-
Chorwacki Instytut Ochrony Przyrody,
-
Chorwackie Stowarzyszenie Niesłyszących Sportowców,
-
Chorwacki Instytut Medycyny Ratunkowej,
-
Chorwacki Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
-
Chorwacki Instytut Zdrowia Psychicznego,
-
Chorwacki Instytut Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych,
-
Chorwacki Instytut Standaryzacji,
-
Chorwacki Instytut Telemedycyny,
-
Chorwacki Instytut Toksykologii i Antydopingu,
-
Chorwacki Narodowy Instytut Medycyny Transfuzyjnej,
-
Chorwackie Służby Zatrudnienia,
-
Chorwacki Instytut Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy,
-
Chorwacki Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych,
-
Chorwacki Instytut Ubezpieczeń Zdrowotnych w Pracy,
-
Jadrolinija (przedsiębiorstwo żeglugi),
-
instytucja publiczna: Chorwacki Ośrodek Olimpijski,
-
publiczne instytucje szkolnictwa wyższego,
-
parki narodowe - instytucje publiczne,
-
parki przyrodnicze - instytucje publiczne,
-
publiczne instytuty naukowe,
-
teatry, muzea, galerie, biblioteki i inne instytucje kulturalne utworzone przez Republikę Chorwacji lub jednostki samorządu lokalnego i regionalnego,
-
zakłady karne,
-
szpitale kliniczne,
-
ośrodki szpitalno-kliniczne,
-
kliniki,
-
Instytut Leksykograficzny im. Miroslava Krležy,
-
władze portowe,
-
sanatoria,
-
apteki utworzone przez jednostki samorządu regionalnego,
-
Matica hrvatska (Macierz Chorwacka),
-
Międzynarodowy Ośrodek Archeologii Podwodnej,
-
Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka,
-
Krajowa Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia Uczniów i Studentów,
-
Krajowa Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
-
Krajowa Fundacja Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Rozwoju Technologicznego Republiki Chorwacji,
-
Krajowe Centrum Zewnętrznej Oceny Kształcenia,
-
Krajowa Rada Szkolnictwa Wyższego,
-
Krajowa Rada Naukowa,
-
Dziennik Ustaw (Narodne novine d.d.),
-
instytuty edukacyjne/wychowawcze,
-
instytucje edukacyjne finansowane ze środków publicznych Republiki Chorwacji lub jednostek samorządów lokalnych i regionalnych,
-
szpitale ogólne,
-
Plovput d.o.o. (przedsiębiorstwo państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żeglugi),
-
polikliniki,
-
szpitale wyspecjalizowane,
-
Centralny Rejestr Ubezpieczonych,
-
Uniwersytecki Ośrodek Komputerowy,
-
stowarzyszenia sportowe,
-
federacje sportowe,
-
instytucje pogotowia ratunkowego,
-
instytucje opieki paliatywnej,
-
instytucje opieki zdrowotnej,
-
Policyjny Fundusz Solidarnościowy,
-
więzienia,
-
Instytut Renowacji Dubrownika,
-
Instytut Nasion i Sadzonek,
-
instytuty zdrowia publicznego,
-
Centrum Technologii Lotnictwa (Zrakoplovno - tehnički centar d.d.),
-
powiatowe urzędy ds. dróg.

Włochy

Podmioty

Società Stretto di Messina S.p.A.
Mostra d'oltremare S.p.A.
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV
ANAS S.p.A

Kategorie

Consorzi per le opere idrauliche (konsorcja zajmujące się robotami w zakresie inżynierii wodnej)
Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (państwowe szkoły wyższe, państwowe instytuty uczelniane, konsorcja działające w zakresie rozwoju uczelni)
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (publiczne instytucje dobroczynne i opieki społecznej)
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (instytuty naukowe i kulturalne na poziomie wyższym, obserwatoria astronomiczne, astrofizyczne, geofizyczne lub wulkanologiczne)
Enti di ricerca e sperimentazione (organizacje prowadzące prace badawczo-eksperymentalne)
Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencje zarządzające programami obowiązkowego ubezpieczenia socjalnego i opieki społecznej)
Consorzi di bonifica (konsorcja zajmujące się rekultywacją gruntów)
Enti di sviluppo e di irrigazione (agencje ds. rozwoju i irygacji)
Consorzi per le aree industriali (stowarzyszenia działające na rzecz obszarów przemysłowych)
Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizacje świadczące usługi w interesie publicznym)
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (publiczne instytucje zaangażowane w działalność rozrywkową, sportową, turystyczną i rekreacyjną)
Enti culturali e di promozione artistica (organizacje promujące działalność kulturalną i artystyczną)

Cypr

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Εφοριακό Συμβούλιο
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ένωση Δήμων
Ένωση Κοινοτήτων
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
Κεντρικό Ταμείο Αδειών
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Συμβούλια Αποχετεύσεων (Kategoria ta odnosi się do Συμβούλια Αποχετεύσεων, utworzonej i prowadzącej działalność zgodnie z przepisami Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) z 1971)
Συμβούλια Σφαγείων (Kategoria ta odnosi się do Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων, prowadzonej przez władze lokalne, utworzonej i prowadzącej działalność zgodnie z przepisami Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) z 2003)
Σχολικές Εφορείες (Kategoria ta odnosi się do Σχολικές Εφορείες utworzonej i prowadzącej działalność zgodnie z przepisami Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 z 2003)
Ταμείο Θήρας
Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Łotwa

Podmioty prawa prywatnego, które dokonują zakupów zgodnie z "Publisko iepirkumu likuma prasībām"

Litwa

Placówki badawcze i placówki szkolnictwa (instytucje szkolnictwa wyższego, placówki prowadzące badania naukowe, kompleksy badawcze i parki technologiczne, a także inne placówki i instytucje, których działalność wiąże się z oceną lub organizacją badań i szkolnictwa)
Placówki edukacyjne (placówki szkolnictwa wyższego, uczelnie zawodowe, szkoły ogólnokształcące, placówki przedszkolne, instytucje kształcenia nieformalnego, specjalne instytucje edukacyjne i inne placówki)
Placówki kulturalne (teatry, muzea, biblioteki i inne placówki)
Placówki krajowe litewskiego systemu opieki zdrowotnej (samodzielne placówki opieki zdrowotnej, publiczne placówki ochrony zdrowia, placówki prowadzące działalność farmaceutyczną i inne placówki opieki zdrowotnej itp.)
Instytucje opieki społecznej
Instytucje zajmujące się kulturą fizyczną i sportem (kluby sportowe, szkoły sportowe, ośrodki sportowe, obiekty sportowe i inne placówki)
Placówki narodowego systemu obrony
Placówki ochrony środowiska
Placówki zapewniające publiczne bezpieczeństwo i porządek
Placówki zajmujące się ochroną ludności i systemem ratownictwa
Podmioty świadczące usługi turystyczne (ośrodki informacji turystycznej i inne placówki świadczące usługi turystyczne)
Inne podmioty publiczne i prywatne prowadzące działalność zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 4 (2) ustawy o zamówieniach publicznych ("Valstybės žinios" (Dziennik Urzędowy) nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006).

Luksemburg

Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:
Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
Fonds Belval
Établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

Węgry

Podmioty

Egyes költségvetési szervek (niektóre organy budżetowe)
Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (podmioty zarządzające wydzielonymi funduszami państwowymi)
A közalapítványok (fundacje publiczne)
A Magyar Nemzeti Bank
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
A közszolgálati műsorszolgáltatók (nadawcy publiczni)
Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (nadawcy publiczni finansowani głównie z budżetu publicznego)
Az Országos Rádió és Televízió Testület

Kategorie

Organizacje utworzone w celu zaspokajania potrzeb interesu publicznego, niemające charakteru przemysłowego lub handlowego oraz kontrolowane przez podmioty publiczne lub finansowane głównie przez podmioty publiczne (z budżetu publicznego)
Organizacje utworzone na mocy ustawy określającej ich publiczne funkcje i działaność, kontrolowane przez podmioty publiczne lub finansowane głównie przez podmioty publiczne (z budżetu publicznego)
Organizacje utworzone przez podmioty publiczne w celu realizacji niektórych podstawowych działań, kontrolowane przez podmioty publiczne

Malta

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).
Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority).
Industrial Projects and Services Ltd.
Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)
Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority).
Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange).
Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority).
Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority).
Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit).
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre).
Kunsilli Lokali (Local Councils).
Ministeru ta' l-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)
Junior College.
Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology).
Università' ta' Malta (University of Malta).
Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies).
Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools).
Fondazzjoni għall Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services).
Korporazzjoni ta' l-Impjieg u t- Taħriġ (Employment and Training Corporation).
Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority).
Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies).
Kunsill Malti għall-Isport.
Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board).
Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq).
Ministeru tat- Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority).
Heritage Malta.
Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts).
Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre).
Orkestra Nazzjonali (National Orchestra).
Teatru Manoel (Manoel Theatre).
Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre).
Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration).
Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage).
Fondazzjoni Patrimonju Malti.
Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
Awtorità' ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority).
Awtorità' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority).
Ministeru tar- Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
Awtorità' ta' Malta dwar ir- Riżorsi (Malta Resources Authority).
Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council).
Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services).
Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital).
Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital).
Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital).
Awtorità dwar il- Mediċini (Medicines Authority).
Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee).
Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory).
MGI/Mimcol.
Gozo Channel Co. Ltd.
Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission).
MITTS
Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit).
Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit).
Malta Enterprise.
Malta Industrial Parks.
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).
Wasteserv Malta Ltd.
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Ministeru għall-Familja u Solidarjetŕ Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
Awtorità tad-Djar (Housing Authority).
Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).
Sedqa.
Appoġġ.
Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons).
Sapport.
Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing).

Niderlandy

Podmioty

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
25 afzonderlijke politieregio's - (25 indywidualnych rejonów policyjnych)
Stichting ICTU
Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
Ministerie van Economische Zaken
Stichting Syntens
Van Swinden Laboratorium B.V.
Nederlands Meetinstituut B.V.
Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.(Oost N.V.)
LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Kamer van Koophandel Nederland
Ministerie van Financiën
De Nederlandse Bank N.V.
Autoriteit Financiële Markten
Pensioen- & Verzekeringskamer
Ministerie van Justitie
Stichting Reclassering Nederland (SRN)
Stichting VEDIVO
Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen - (instytucje kuratorów i kuratorów rodzinnych)
Stichting Halt Nederland (SHN)
Particuliere Internaten - (prywatne internaty)
Particuliere Jeugdinrichtingen - (instytucje karne dla młodocianych przestępców)
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
Landelijke organisaties slachtofferhulp
College Bescherming Persoongegevens
Raden voor de Rechtsbijstand
Stichting Rechtsbijstand Asiel
Stichtingen Rechtsbijstand
Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
Clara Wichman Instituut
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bureau Beheer Landbouwgronden
Faunafonds
Staatsbosbeheer
Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
Universiteit Wageningen
Stichting DLO
(Hoofd) productschappen - (komitety ds. artykułów spożywczych)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Właściwe organy:

szkoły podstawowe publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet op het primair onderwijs (Ustawy o szkolnictwie podstawowym);
specjalne szkoły podstawowe publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet op het primair onderwijs (Ustawy o szkolnictwie podstawowym);
szkoły specjalne, szkoły średnie, szkoły średnie specjalne lub placówki szkolnictwa średniego lub specjalnego, publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet op de expertisecentra (Ustawy o centrach wsparcia);
szkoły średnie publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych lub placówki szkolnictwa średniego w rozumieniu Wet op het Voortgezet Onderwijs (Ustawy o szkolnictwie średnim);
placówki publiczne lub publiczno-prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Ustawy o szkolnictwie i szkolnictwie zawodowym);
finansowane ze środków publicznych uniwersytety i placówki szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Otwarty oraz kliniki akademickie, w rozumieniu Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Ustawy o szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych);
ośrodki poradnictwa szkolnego w rozumieniu Wet op het primair onderwijs (Ustawy o szkolnictwie podstawowym) lub Wet op de expertisecentra (Ustawy o centrach wsparcia);
krajowe ośrodki metodyczne w rozumieniu Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Ustawy o dotacjach dla krajowych działań na rzecz wsparcia metodyki);
organizacje nadawcze w rozumieniu Mediawet (Ustawy o mediach), o ile organizacje te są finansowane w ponad 50 % przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki;
służby w rozumieniu Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Ustawy w sprawie prywatyzacji służb krajowych);
Inne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji, kultury i nauki, które uzyskują ponad 50 % swoich środków z Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki.
Inne organizacje, które są dotowane przez Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap w ponad 50 %, na przykład:
Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);
Commissariaat voor de Media (CvdM);
Informatie Beheer Groep (IB-Groep);
Koninklijke Bibliotheek (KB);
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);
Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);
Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);
Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;
Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;
Fonds voor de scheppende toonkunst;
Mondriaanstichting;
Nederlands fonds voor de film;
Stimuleringsfonds voor de architectuur;
Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;
Fonds voor de letteren;
Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;
Nederlandse Omroepstichting (NOS);
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);
Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);
Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);
Stichting ICT op school;
Stichting Anno;
Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);
Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);
Stichting Kennisnet;
Stichting Muziek Centrum van de Omroep;
Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);
Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;
Stichting Ether Reclame (STER);
Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;
Stichting Radio Nederland Wereldomroep;
Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);
Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);
Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;
Stichting Nationaal Restauratiefonds;
Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;
Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;
Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;
Nederlandse Taalunie.
Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
Stichting Muziek Centrum van de Omroep
Nederlandse Programmastichting
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
Stichting Lezen
Centrum voor innovatie van opleidingen
Instituut voor Leerplanontwikkeling
Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
BVE-Raad
Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
Stichting SoFoKles
Europees Platform
Stichting mobiliteitsfonds HBO
Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
Stichting minderheden Televisie Nederland
Stichting omroep allochtonen
Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
School der Poëzie
Nederlands Perscentrum
Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
Bibliotheek voor varenden
Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
Nederlandse luister- en braillebibliotheek
Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
Bibliotheek Le Sage Ten Broek
Doe Maar Dicht Maar
ElHizjra
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Fund for Central and East European Bookprojects
Jongeren Onderwijs Media
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Verzekeringsbank
Sociaal Economische Raad (SER)
Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
Centrale organisatie voor werk en inkomen
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
RDW, Dienst Wegverkeer
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
Regionale Loodsencorporatie (RLC)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kadaster
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
Stichting Bureau Architectenregister
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
Commissies voor gebiedsaanwijzing
College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
Zorgonderzoek Nederland (ZON)
Instytucje kontroli na mocy Wet medische hulpmiddelen
N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
Ziekenfondsen
Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
Regionale Indicatieorganen (RIO's)

Austria

Wszystkie instytucje podlegające kontroli budżetowej "Rechnungshof" (Trybunału Audytorów), z wyjątkiem podmiotów o charakterze przemysłowym lub handlowym.

Polska

(1)
Publiczne uniwersytety i szkoły wyższe
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet w Gdańsku
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St Staszica w Krakowie
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Szczecińska
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Akademia Morska w Gdyni
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Szkoła Główna Handlowa
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Podlaska w Siedlcach
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Rolnicza w Lublinie
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Akademia Medyczna w Białymstoku
Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Akademia Medyczna w Gdańsku
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Akademia Medyczna w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Akademia Medyczna w Warszawie
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Obrony Narodowej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
(2)
Instytucje kulturalne samorządu terytorialnego (regionalnego i lokalnego)
(3)
Parki narodowe
Babiogórski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Kampinoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy "Ujście Warty"
Pieniński Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Woliński Park Narodowy
(4)
Publiczne szkoły podstawowe i średnie
(5)
Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
(6)
Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne instytucje kulturalne
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Narodowe w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Muzeum Żup Krakowskich
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Państwowe Muzeum na Majdanku
Muzeum Stutthof w Sztutowie
Muzeum Zamkowe w Malborku
Centralne Muzeum Morskie
Muzeum "Łazienki Królewskie"
Muzeum Pałac w Wilanowie
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
Muzeum Wojska Polskiego
Teatr Narodowy
Narodowy Stary Teatr Kraków
Teatr Wielki - Opera Narodowa
Filharmonia Narodowa
Galeria Zachęta
Centrum Sztuki Współczesnej
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Instytut im. Adama Mickiewicza
Dom Pracy Twórczej w Wigrach
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Instytut Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Instytut Książki
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Instytut Teatralny
Filmoteka Narodowa
Narodowe Centrum Kultury
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Historii Polski w Warszawie
Centrum Edukacji Artystycznej
(7)
Publiczne instytucje badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe i inne instytucje badawcze
(8)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jeśli ich organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek
(9)
Pozostałe
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Portugalia

Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial - (instytucje publiczne nieposiadające charakteru handlowego ani przemysłowego),
Serviços públicos personalizados - (urzędy publiczne posiadające osobowość prawną)
Fundações públicas - (fundacje publiczne),
Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde - (publiczne instytucje edukacyjne, naukowe, badawcze i zdrowotne),
INGA (Krajowy Instytut Interwencji i Gwarancji Rolnych/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)
Instituto do Consumidor
Instituto de Meteorologia
Instituto da Conservação da Natureza
Instituto da Agua
ICEP/Instituto de Comércio Externo de Portugal
Instituto do Sangue

Rumunia

Academia Română
Biblioteca Naţională a României
Arhivele Naţionale
Institutul Diplomatic Român
Institutul Cultural Român
Institutul European din România
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
Institutul de Memorie Culturală
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior
Comisia Naţională a României pentru UNESCO
Societatea Română de Radiodifuziune
Societatea Română de Televiziune
Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii
Centrul Naţional al Cinematografiei
Studioul de Creaţie Cinematografică
Arhiva Naţională de Filme
Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Palatul Naţional al Copiilor
Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate
Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT)
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Secretariatul de Stat pentru Culte
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Inspecţia Muncii
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Agenţia Naţională de Consultanţă Agrícola
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
Insitutul pentru Controlul produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor
Banca de Resurse Genetice Vegetale
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonele Miniere
Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase
Agenţia Naţională de Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice
Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Tulcea
Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA)
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
Administraţia Naţională Apele Române
Administraţia Naţională de Meteorologie
Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic
Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "RoEduNet"
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale
Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC)
Regia Autonomă Registrul Auto Român
Agenţia Spaţială Română
Scoala Superioară de Aviaţie Civilă
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
Aeroclubul României
Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni
Centrul Român de Comerţ Exterior
Centrul de Formare şi Management Bucureşti
Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare
Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală-ARSIN
Asociaţia Română de Standardizare (ASRO)
Asociaţia de Acreditare din România (RENAR)
Comisia Naţională de Prognoză (CNP)
Institutul Naţional de Statistică (INS)
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Consiliul Economic şi Social (CES)
Agenţia Domeniilor Statului
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Avocatul Poporului
Institutul Naţional de Administraţie (INA)
Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)
Biroul Român de Metrologie Legală
Inspectoratul de Stat în Construcţii
Compania Naţională de Investiţii
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare
Garda Financiară
Garda Naţională de Mediu
Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
Institutul Naţional al Magistraturii
Scoala Nationala de Grefieri
Administraţia Generală a Penitenciarelor
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Autoritatea Naţională a Vămilor
Banca Naţională a României
Regia Autonomă "Monetăria Statului"
Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale"
Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
Oficiul Român pentru Adopţii
Oficiul Român pentru Imigrări
Compania Naţională "Loteria Română"
Compania Naţională "ROMTEHNICA"
Compania Naţională "ROMARM"