Zakres działania Ministra Reform Rolnych i organizacja urzędów i komisji ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.90.706

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.

USTAWA
z dnia 11 sierpnia 1923 r.
o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszani ustawę następującej treści:

Przebudowa ustroju rolnego, tudzież regulowanie nowego ustroju- rolnego należą do zakresu działania Ministra Reform Rolnych.

W szczególności do zakresu działania Ministra Reform Rolnych należy:

A.
Przygotowywanie projektów ustaw w przedmiocie przebudowy i regulowania ustroju rolnego.
B.
Wykonywanie ustaw, dotyczących tej przebudowy, a mianowicie:
a)
zapewnianie potrzebnej do państwowej parcelacji i kolonizacji ilości ziemi, jej rozparcelowanie i skolonizowanie;
b)
regulowanie spraw, dotyczących ustroju gospodarstw rolnych, jako to: scalania gruntów, układu służebności, podziału gruntów wspólnych;
c) 1
regulowanie obrotu ziemią oraz wszelkie sprawy agrarno-finansowe, związane z t. zw. umocnieniem niemczyzny;
d)
organizacja urzędów ziemskich;
e) 2
Inne sprawy, przekazane przez ustawy Ministrowi Reform Rolnych. Sprawy z zakresu reform rolnych, o ile są związane z wytwórczością rolną, będą załatwiane przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, sprawy zaś opieki nad rolnictwem, o ile dotyczą gospodarstw, powstałych w wyniku przebudowy ustroju rolnego, będą, załatwiane przez Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych;
f)
udzielanie upoważnień osobom fizycznym i prawnym do przeprowadzania pod nadzorem i w granicach, przez Ministra Reform Rolnych ustalonych, prac, związanych z przebudową ustroju rolnego i regulowaniem struktury gospodarstw rolnych (parcelacja, komasacja, likwidacja serwitutów, podział gruntów wspólnych, zamiana gruntów), oraz wykonywanie nadzoru nad ich działalnością;
g)
przeprowadzanie wszelkich czynności technicznych, związanych z przebudową ustroju rolnego (parcelacja, komasacja, likwidacja serwitutów, podział gruntów wspólnych, zamiana gruntów), udzielanie w tym względzie osobom fizycznym i prawnym, do tych czynności prawnie uzdolnionym, upoważnień, oraz nadzór nad ich działalnością.
C.
Sprawy b. pruskich komisji generalnych i specjalnych, b. pruskiej komisji kolonizacyjnej i b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu, b. austrjackich komisji agrarnych i komisji obrotu ziemią, tudzież sprawy włości rentowych b. zaboru austrjackiego i pruskiego a to z zachowaniem kompetencji sądów, przez ustawy im zastrzeżonych.
D.
Likwidacja spraw b. państwowych banków agrarnych na ziemiach polskich, a w szczególności sprawy oddziałów b. rosyjskiego Banku Włościańskiego i Szlacheckiego i b. pruskich banków rentowych oraz regulowanie i zlikwidowanie spraw, dotyczących aktów organizacji ziemskiej włościan na terenie b. zaboru rosyjskiego.
E.
Inne sprawy, przekazane przez ustawy Ministrowi Reform Rolnych.

W sprawach, związanych z wytwórczością rolną, Minister Reform Rolnych działa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony)..

(uchylony).:

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony)..

(uchylony).

(uchylony)..

(uchylony).

(uchylony)..

(uchylony).

(uchylony)..

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

W sprawach, w których orzekanie należy do Ministra Reform Rolnych oraz urzędów i 'komisji ziemskich, droga cywlino-sądowa jest niedopuszczania, o ile poszczególne ustawy nie przewidują w tym względzie wyjątków.

W szczególności przysługuje właścicielowi prawo zwrócenia się na drogę cywilno-sądową, jeżeli uważa, że i tytułu wynagrodzenia za przymusowo wykupiony majątek ziemski zostało mu przyznane poniżej norm, ustalonych dla wymiaru odszkodowania w ustawie, która oznaczy sposób oszacowania i wynagrodzenia za przymusowo wykupione nieruchomości.

(uchylony).

(uchylony).

Do wykonania nadzoru nad instytucjami i osobami (art. 2 p. f) i g), które w myśl obowiązujących ustaw i rozporządzeń podlegają kontroli Ministra Reform Rolnych, oraz ujednostajnienia ich działalności, Minister Reform Rolnych ustanawia specjalnych delegatów, lub powierza te czynności prezesom okręgowych urzędów ziemskich i wydaje w tym względzie osobne instrukcje.

Organom urzędów ziemskich służy, za uprzedniem powiadomieniem właściciela,. prawo wstępu na grunty obejścia gospodarskie, oraz prawo dokonywania na ich obszarze wszelkich czynności urzędowych, związanych z zakresem działania urzędów ziemskich. Powiadomienie może być uskutecznione ustnie bezpośrednio przed wykonaniem czynności urzędowej, o ile tryb postępowania nie jest inaczej ustawami określony.

(uchylony).

Za czynności, dokonywane w zakresie praw technicznych, oraz za prace, wykonywane na szczególne zamówienia stron poza normalnem postępowaniem, urzędy ziemskie pobierają na rzecz Skarbu Państwa opłaty, których rodzaj i wysokość określi rozporządzenie Ministra Reform Rolnych, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

(uchylony)..

Na obszarze b. zaboru austrjackiego, o ile poszczególne ustawy inaczej nie stanowią:

w sprawach, dotyczących podziału gruntów wspólnych i regulacji odnoszących się do nich praw użytkowania i zarządu oraz oczyszczenia lasów z obcych enklaw i arondacji granic leśnych - unormowanych w galicyjskich ustawach krajowych z dnia 9 grudnia 1899 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. 1900 r. Nr. Nr. 19 i 20) i w śląskich ustawach krajowych z dnia 28 grudnia 1887 r. (Dz. Śląsk. Ust. Kraj. 1888 r. Nr. Nr. 13 i 14) - czynności b. komisji ministerjalnej i b. komisyj krajowych - w charakterze II instancji - wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie, pozostałe czynności b. komisyj krajowych i czynności b. zaprzysiężonych komisarzy miejscowych wykonywują komisarze ziemscy (art. 22); w sprawach, dotyczących wykupu i regulacji ciężarów gruntowych - unormowanych w galicyjskiej ustawie krajowej z dnia 24 marca 1895 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 20) i w śląskiej ustawie krajowej z dnia 8 stycznia 1889 r. (Dz. Śląsk. Ustaw Kraj. Nr. 11) - czynności b. austrjackiego Ministra Spraw Wewnętrznych, w charakterze II instancji, wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie z tem, że nie obowiązuje przepis o konieczności porozumienia z b. Ministrem Rolnictwa przy wydawaniu orzeczeń przez b. Ministra Spraw Wewnętrznych; czynności b. namiestnictwa we Lwowie i b. Śląskiego Rządu Krajowego, jak również czynności b. starostw wykonywują komisarze ziemscy (art. 22); w sprawach, dotyczących wykupu świadczeń i danin w naturaljach - unormowanych w galicyjskiej ustawie krajowej z dnia 27 maja 1873 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 253) - czynności b. namiestnictwa we Lwowie wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie - z tem, że orzekają one ostatecznie; czynności b. starostw wykonywują komisarze ziemscy (art. 22);

czynności b. starostw względnie b. magistratów miast, posiadających własny statut - unormowane w Galicyjskiej i Śląskiej ustawach krajowych z dnia 5 kwietnia 1870 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 36 i Dz. Śląsk. Ustaw Kraj. Nr. 22) - oznaczających właściwość władz, orzekać mających - po myśli ustawy państwowej z dnia 6 lutego 1869 r. (Dz. Praw Państwa austr. Nr. 18) - czy przez zamianę gruntów ulepszy się stan gospodarstwa - wykonywują komisarze ziemscy (art. 22), czynności zaś b. namiestnictwa we Lwowie względnie b. Śląskiego Rządu Krajowego w tymże zakresie - wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie z tem, że okręgowe urzędy ziemskie orzekają ostatecznie i że przy wykonywaniu wymienionych ustaw z dnia 5 kwietnia 1870 r. nie obowiązuje przepis o konieczności porozumienia z b. Wydziałem Powiatowym względnie z b. Wydziałem Krajowym.

Na obszarze b. zaboru pruskiego z wyłączeniem górnośląskiej części województwa śląskiego: czynności b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu, b. pruskich komisyj generalnych oraz b. pruskich komisyj specjalnych, z wyłączeniem sporów cywilno-prawnych, należących do sądów, stosownie do ich właściwości - wykonywują komisarze ziemscy (art. 22) względnie delegaci okręgowego urzędu ziemskiego. W powyższym zakresie czynności b. Wyższego Sądu Kultury Krajowej wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe komisje ziemskie; jednak: czynności b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu w zakresie pruskiego rozporządzenia, dotyczącego ustawowego prawa pierwokupu posiadłości ziemskich i leśnych z dnia 23 grudnia 1918 r. (zbiór ustaw pr. 1919 r. str. 3) i czynności tegoż urzędu w zakresie udzielania zezwoleń na przewłaszczenie obszarów powyżej 300 ha wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie; także i uprawnienia b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu i b. pruskich komisyj generalnych do wykonywania prawa odkupu przysługują terytorjalnie właściwemu okręgowemu urzędowi ziemskiemu, a do ustalenia ceny odkupu włości rentowych - okręgowej komisji ziemskiej.

Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o powierzeniu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 924).

Na obszarze b. Królestwa Polskiego, o ile nie zostało postanowione inaczej, czynności b. komisarzy do spraw włościańskich i b. urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich (z wyjątkiem orzecznictwa tych urzędów w charakterze II instancji) wykonywują komisarze ziemscy (art. 22), pozostałe czynności b. urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich i czynności b. urzędu do spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego przy Wydziale Ziemskim rosyjskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonywują okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie; czynności b. rosyjskiego Ministra Spraw Wewnętrznych, przewidziane w art. 106 i 118 ustawy o organizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros., tom IX, kont. 1913 r., osobne dodatki, ks. IX), wykonywują komisarze ziemscy (art. 22) - w I instancji i okręgowe urzędy ziemskie - w II instancji, czynności b. II departamentu rosyjskiego Senatu Rządzącego - Najwyższy Trybunał Administracyjny.

Jednocześnie uchyla się postanowienia art. 106 i 118 wymienionej ustawy o organizacji ziemskiej włościan, stanowiące o przedstawieniach urzędu do spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego, o wnioskach miejscowych urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich i o rozpatrywanie tych wniosków przez urząd do spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego

Na pozostałym obszarze b. zaboru rosyjskiego, o ile nie zostało postanowione inaczej, czynności b. naczelników ziemskich i b. t. zw. "mirowych pośreddników" oraz powiatowych komisji urządzeń rolnych przechodzą na komisarzy ziemskich (art. 22) ; czynności b. urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich oraz gubernjalnych komisji urządzeń rolnych - na okręgowe urzędy, względnie komisje ziemskie; czynności b. rosyjskich Ministrów Spraw Wewnętrznych i Rolnictwa w zakresie ich uprawnień, dotyczących spraw ustroju rolnego - na Ministra Reform Rolnych; czynności b. 1! departamentu rosyjskiego

.Senatu Rządzącego - na Najwyższy Trybunał Administracyjny.

Na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego uprawnienia b. rosyjskiego ministra rolnictwa (kierownika głównego urzędu ustroju rolnego i rolnictwa), a w szczególności uprawnienia przejęte przez niego po b. ministrze dóbr państwowych w zakresie oznaczonym w art. 1 i 2 niniejszej ustawy, przechodzą na Ministra Reform Rolnych

Od zarządzeń względnie orzeczeń komisarza ziemskiego (art. 22) względnie delegata okręgowego urzędu ziemskiego (ustęp ostatni art. 21) w sprawach, unormowanych w art. 33, 34 i 35, a wchodzących w zakres działania okręgowych komisyj ziemskich (art. 12) służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej, która rozstrzyga ostatecznie na posiedzeniach jawnych. Postanowienia art. 24 co do terminu i sposobu wniesienia odwołania mają tu analogiczne zastosowanie

Wymienione w poszczególnych ustawach i rozporządzeniach uprawnienia i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego oraz Głównego Urzędu Ziemskiego przechodzą na Ministra Reform Rolnych.

Niezakończone w komisjach ziemskich sprawy f chwilą wejścia w życie ustawy niniejszej będą rozpoznawane nadal według przepisów tejże ustawy.

Nierozpatrzone przez Sąd Najwyższy sprawy ze skarg na orzeczenia Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie i b. Centralnej Komisji Ziemskiej w Wilnie z chwilą wejścia w życie ustawy niniejszej podlegają rozpoznaniu- Najwyższego Trybunału Administracyjnego z wyjątkiem spraw, zastrzeżonych drodze sądowo-cywilnej 'w myśl art. 25 niniejszej ustawy.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie uwłaczając na obszarze województwa śląskiego postanowieniom Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz. U. R. P. № 73, poz. 497).

Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy i ustawy, dotyczące przedmiotów, unormowanych ustawą niniejszą a w szczególności ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. № 70, poz. 461).

1 Art. 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1932 r. (Dz.U.32.19.129) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 marca 1932 r.
2 Art. 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 1932 r. (Dz.U.32.19.129) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 marca 1932 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
9 Art. 9 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
10 Art. 9a uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
11 Art. 10 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
12 Art. 11 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
13 Art. 12 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
14 Art. 13 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
15 Art. 14 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
16 Art. 15 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
17 Art. 16 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
18 Art. 17 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
19 Art. 18 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
20 Art. 19 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
21 Art. 20 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
22 Art. 21 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
23 Art. 22 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
24 Art. 23 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
25 Art. 24 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
26 Art. 25 zmieniony przez art. 5 rozp. z mocą ustawy z dnia 7 marca 1928 r. o powództwie cywilnem o odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za nieruchomość przymusowo wykupioną lub przejętą na rzecz Państwa (Dz.U.28.27.253) z dniem 12 marca 1928 r.
27 Art. 26 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
28 Art. 27 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
29 Art. 30 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
30 Art. 32 uchylony przez art. 20 rozp. z mocą ustawy z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacja komisyj ziemskich (Dz.U.33.85.635) z dniem 1 stycznia 1934 r.
31 Art. 33:

- zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 1932 r. (Dz.U.32.19.129) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 marca 1932 r.

- zmieniony przez art. 31 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.

32 Art. 34 zmieniony przez art. 31 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.
33 Art. 35:

- zmieniony przez art. 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 15 lipca 1927 r. (Dz.U.27.68.598) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 sierpnia 1927 r.

- zmieniony przez art. 31 pkt 3 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.

34 Art. 35a dodany przez art. 31 pkt 4 rozp. z mocą ustawy z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz.U.32.67.622) z dniem 20 sierpnia 1932 r.