Utworzenie powiatowych urzędów ziemskich na terenie Ziemi Wileńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.14.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO.
z dnia 27 stycznia 1923 r.
w przedmiocie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich na terenie Ziemi Wileńskiej.

Na mocy art. 21 ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. № 70, poz. 461) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 stycznia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemią Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich i ustawy z dn. 10 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 6, poz. 37) zarządza się co następuje:
Na terenie Ziemi Wileńskiej ustanawia się następujące powiatowe urzędy ziemskie:
1)napowiatwileńskiz siedzibąw Wilnie,
2)""oszmiański"w Oszmianie,
3)""święciański"w Święcianach,
4)""bracławski"w Opsie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.