Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych. - Dz.U.1932.67.622 - OpenLEX

Unormowanie właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.67.622

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 11 lipca 1932 r.
o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 385) wprowadza się następujące zmiany:

1)
ust. 2 art. 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"Statut nadaje izbie rolniczej przy jej utworzeniu Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych postanawia również o każdej zmianie statutu na podstawie uchwały rady izby.";

2)
w art. 6 ust. 2 wyrazy: "za zgodą Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "za zgodą wojewody";
3)
w art. 22 ust. 1 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "wojewodę";
4)
w art. 28 w ust. 4 wyrazy: "Minister Rolnictwa na wniosek wojewody, zgłoszony" zastępuje się wyrazem: "wojewoda" oraz w ust. 5 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "wojewody";
5)
w art. 33 w ust. 3 wyrazy: "Minister Rolnictwa na wniosek wojewody, zgłoszony" zastępuje się wyrazem: "wojewoda" i w ust. 4 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "wojewody";
6)
w art. 35 w ust. 1 wyrazy: "w terminie wyznaczonym przez Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "w terminie wyznaczonym przez wojewodę";
7)
w art. 56 wyrazy: "Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Reform Rolnych";
8)
po art. 56 dodaje się nowy art. 56 a treści następującej:

"Art. 56 a. Uprawnienia zawarte w art. 13 ust. 4, art. 36 ust. 4 w odniesieniu do uchwał wymienionych w pkt. c) tegoż artykułu, w art. 47 ust. 1 i w art. 49 ust. 2 Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może przelać na wojewodów".

W ustawie z dnia 22 marca 1888 r. o ochronie ptaków (Dz. Ustaw Rzeszy str. 111), zmienionej ustawą z dnia 30 maja 1908 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 317) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w § 2 ustęp ostatni otrzymuje brzmienie:

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może zabronić jeszcze innych określonych sposobów łowienia, jak również łowienia przy pomocy urządzeń umożliwiających masowe tępienie ptaków.";

2)
w § 3 ustępowi ostatniemu nadaje się brzmienie:

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może zabronić łowienia i zabijania określonych rodzajów ptaków, tudzież wystawiania ich na sprzedaż i sprzedaży także poza czasem oznaczonym w ust. 1, a mianowicie na stałe i na całym obszarze Państwa, albo w pewnych okresach czasu lub na pewnych obszarach Państwa.";

3)
w § 5 dwa ostatnie ustępy otrzymują brzmienie:

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych oznacza bliżej warunki, pod któremi dopuszcza się wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może dla określonych obszarów Państwa zezwolić na ogólny wyjątek od przepisu § 2 pkt. a)".

Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 końcowe wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazami: "wydawanych stosownie do art. 3 rozporządzenia niniejszego";
2)
w art. 3 dodaje się po ustępie końcowym ustęp nowy, następującej treści:

"Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może w drodze rozporządzenia upoważniać wojewodów do określania po wysłuchaniu opinji właściwej izby rolniczej, a w razie braku izby rolniczej organizacji społeczno-rolniczej - w drodze rozporządzeń, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozporządzeniu niniejszem, sposobu zwalczania, oznaczonych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych chorób roślin oraz tępienia oznaczonych przez niego chwastów i szkodników roślin środkami wymienionemi w pkt. 4 - 13, w granicach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych określonych".

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 504) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 641) i z dnia 24 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 179), wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 25 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Nadto do zakresu działania starosty należą:

a) sprawy zmiany rodzaju użytkowania gruntów leśnych w lasach o obszarze mniejszym, niż 50 ha (art. 2 i 3),

b) sprawy zalesiania gruntów leśnych (art. 4 - 6),

c) uznawanie sztucznie zalesionych gruntów za odpowiadające warunkom, przewidzianym dla zwolnienia tych gruntów od podatku (art. 7),

d) zatwierdzanie (art. 10) planów urządzenia gospodarstwa leśnego lub programów gospodarczych dla obciążonych służebnościami lasów, których powierzchnia nie przekracza 50 ha, oraz tych lasów nieobciążonych służebnościami, których wielkość określa Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w wykonaniu art. 9 rozporządzenia niniejszego,

e) sprawy użytkowania lasów (art. 11) niezależnie od ich obszaru do czasu zatwierdzenia planów urządzenia gospodarstwa leśnego lub programów gospodarczych tych lasów,

f) wydawanie zarządzeń o wstrzymaniu użytkowania lasów w przypadkach, wymienionych w art. 13 niniejszego rozporządzenia,

g) zezwalanie na pasanie inwentarza w przypadkach, przewidzianych w art. 17 niniejszego rozporządzenia,

h) wydawanie zarządzeń o stosowaniu w lasach środków ochronnych przeciwko szkodliwym owadom leśnym, jak również stosowanie tych środków (art. 18),

i) na obszarze działania ustawy o organizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros. tom IX osob. dod. ks. IX wyd. 1913 r.):

1) w stosunku do obciążonych służebnościami lasów bez względu na ich powierzchnię sprawy, dotyczące wprowadzania w wykonanie zatwierdzonych planów urządzenia gospodarstwa leśnego (art. 174 - 177) oraz wydawania decyzji o wstrzymaniu cięć (art. 179),

2) w stosunku do obciążonych służebnościami lasów, których obszar nie przekracza 50 ha, sprawdzanie planów gospodarstwa leśnego (art. 162, 163), przedstawianie ich sądowi (art. 172) oraz zezwalanie na nieprzewidziane w planie usunięcie z lasu drzew uszkodzonych oraz na zmianę porządku użytkowania (art. 180),

j) na obszarze działania ustawy lasowej z dnia 3 grudnia 1852 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 250) wydawanie orzeczeń, zarządzeń lub zezwoleń, opartych na przepisach ust. 3 § 9, §§ 10-18, 21, 24, 25, ust. 1 § 26, ust. 2 § 52 i § 68 oraz wykonywanie czynności, wynikających z postanowień ust. 3 § 52 i §§ 74 - 76 tej ustawy.";

2)
art. 26 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 26. Do zakresu działania wojewody należą:

a) sprawy zmiany rodzaju użytkowania gruntów leśnych w lasach o obszarze większym niż 50 ha (art. 2 i 3);

b) zatwierdzanie planów urządzenia gospodarstwa leśnego lub programów gospodarczych (art. 10) w lasach obciążonych służebnościami, których obszar przekracza 50 ha oraz w tych lasach nieobciążonych służebnościami, których obszar przekracza wielkość, określoną przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w wykonaniu postanowień art. 9 niniejszego rozporządzenia;

c) uznawanie lasów za ochronne, odejmowanie im tego charakteru oraz wydawanie zarządzeń co do stosowania szczególnych przepisów o zagospodarowaniu lasów ochronnych (art. 19 - 21);

d) na obszarze działania ustawy o organizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros. tom IX osob. dod. ks. IX wyd. 1913 r.) wydawanie w stosunku do obciążonych służebnościami lasów, których powierzchnia przekracza 50 ha, decyzji w sprawach wymienionych w art. 25 pkt. i) ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

e) na obszarze działania ustawy lasowej z dnia 3 grudnia 1852 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 250) wydawanie orzeczeń, zarządzeń lub zezwoleń, opartych na przepisach ust. 1 § 9 i ust. 2 § 26 tej ustawy.";

3)
art. 33 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 33. Doręczenia i wezwania osób interesowanych w sprawach lasów obciążonych służebnościami mogą być uskuteczniane przez zawiadomienie na piśmie zarządu gminy, właściwej dla miejsca ich zamieszkania, który treść otrzymanego doręczenia lub wezwania poda do wiadomości tych osób w sposób przyjęty w danej miejscowości.";

4)
art. 35 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 35. Decyzje o uznaniu lasu za ochronny z powodu wymienionego w pkt. d art. 19 niniejszego rozporządzenia są ostateczne.";

5)
skreśla się artykuły 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 i 50;
6)
w art. 57 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w pkt. a) w art. 143 ustawy o organizacji ziemskiej włościan wyraz: "wojewodę" zastępuje się wyrazem: "starostę" oraz w art. 172 i 180 ust. 1 tejże ustawy wyraz: "wojewoda" zastępuje się wyrazami: "starosta w odniesieniu do lasów, których powierzchnia nie przekracza 50 ha, wojewoda zaś w odniesieniu do lasów ponad 50 ha" oraz w art. 180 ust. 2 tejże ustawy wyraz: "wojewoda" zastępuje się wyrazami: "władza wymieniona w ustępie poprzednim";
b)
pkt. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"W ustawie o organizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros. tom IX osob. dod. ks. IX wyd. 1913 r.)

1) przez Komitety ochrony lasów, wymienione w art. 145 i 186, przez Zarząd Gubernjalny do spraw włościańskich, wymieniony w art. 179, - należy rozumieć wojewodę,

2) przez Komisarza, wymienionego w art. art. 174, 175, 176 i 179, należy rozumieć starostę,

3) przez Zarząd Gubernjalny do spraw włościańskich, wymieniony w art. 154, oraz Komisarza, wymienionego w art. art. 160, 162 i 163, należy rozumieć w odniesieniu do lasów, których powierzchnia nie przekracza 50 ha, - starostę, w odniesieniu zaś do lasów ponad 50 ha - wojewodę".

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) wprowadza się następujące zmiany:

1)
ust. 4 art. 32 otrzymuje następujące brzmienie:

"Wojewoda może wydać kartę łowiecką cudzoziemcowi bez poręczenia obywatela polskiego";

2)
w ust. 2 art. 41 wyraz: "trzecim" zastępuje się wyrazem: "czwartym";
3)
art. 51 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 51. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może w drodze rozporządzenia na oznaczony w niem okres czasu na obszarze całego Państwa lub jego części:

a) rozszerzać czas ochronny dla zwierząt wymienionych w art. 49,

b) zabraniać całkowicie polowania na niektóre ze zwierząt wymienionych w art. 49,

c) wprowadzać czas ochronny dla dzików, niedźwiedzi, rysi, żbików, lisów, kun leśnych (tumaków), norek i orłów,

d) wprowadzać czas ochronny dla zwierząt uznanych za łowne stosownie do ustępu ostatniego art. 1,

e) zezwalać na polowanie na zwierzęta wymienione w art. 48 z wyjątkiem żubra i bobra.

Nadto Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może zezwalać na używanie środków zakazanych w art. 41 w celu zwalczania zwierząt wymienionych w art. 50.

Uprawnienia zawarte w artykule niniejszym Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może przekazywać w drodze rozporządzenia wojewodom.

Wojewoda może zezwalać w każdym czasie na odstrzał i łowienie środkami nieraniącemi dla celów hodowlanych i naukowych zwierząt wymienionych w art. 48, z wyjątkiem żubra i bobra oraz zwierząt wymienionych w art. 49. Przepis ten nie ma zastosowania do obszarów własnych Państwa, na których zezwolenie na odstrzał i łowienie środkami nieraniącemi wydaje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych";

4)
w art. 72 ust. 1 wyraz: "wojewoda" zastępuje się wyrazem: "starosta".

Do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 4 skreśla się wyrazy: "Liczbę komisyj, teren ich działania," a po tym ustępie dodaje się nowy ustęp treści następującej:

"Wojewoda określa teren działania poszczególnych komisyj.";

2)
w art. 10 dodaje się ustęp drugi o brzmieniu następującem:

"Powyższe uprawnienie może Minister Rolnictwa i Reform Rolnych przekazać wojewodom, którzy rozporządzenia swe ogłaszać będą w Dzienniku Wojewódzkim.";

3)
w art. 11 w zdaniu pierwszem po wyrazie: "terytorjalnego" przecinek zastępuje się kropką i skreśla się następujące wyrazy: "powziętego po zasięgnięciu opinji rad gminnych wszystkich gmin, na których obszarze zamierzone jest wprowadzenie w życie postanowień ustawy."; na końcu tegoż artykułu dodaje się ustęp drugi o następującem brzmieniu:

"Uprawnienie zawarte w niniejszym artykule może Minister Rolnictwa i Reform Rolnych przekazać wojewodom, którzy rozporządzenia swe ogłaszać będą w Dzienniku Wojewódzkim".

(uchylony).

Do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 49 ust. 2 wyraz: "Wojewoda" zastępuje się wyrazem: "Starosta";
2)
w art. 52 ust. 2 wyraz: "Wojewoda" zastępuje się wyrazem: "Starosta";
3)
w art. 52 ust. 3 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "Wojewoda";
4)
w art. 60 ust. 2 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "Wojewoda", po słowie: "chorych" skreśla się spójnik "i" natomiast dodaje się wyrazy: "Minister Rolnictwa i Reform Rolnych zaś zabicie klaczy", po wyrazach: "podejrzanych o chorobę" przecinek zastępuje się średnikiem, a dalsze wyrazy: "albo też wzamian zabicia może" zastępuje się wyrazami: "wzamian zabicia można".

Art. 3 pkt. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób, trudniących się samodzielnie kuciem koni (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 334), otrzymuje brzmienie następujące:

"2) Cywilne szkoły i kursy kucia koni, upoważnione do tego przez wojewódzką władzę administracji ogólnej,".

Ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) ulega następującym zmianom:

1)
w cz. 1 art. 9 dodaje się w końcu nowe zdanie o następującem brzmieniu:

"Do zatwierdzania ugód, o których mowa wyżej, właściwym jest powiatowy urząd ziemski.";

2)
w cz. 2 art. 16 wyrazy: "zgłosić wniosek o" zastępuje się wyrazem: "spowodować", a po wyrazach: "reformy rolnej" skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy: "względnie zgłosić do okręgowego urzędu ziemskiego odpowiedni wniosek.";
3)
art. 17 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 17. Zaprojektowany obszar scalenia (art. 16) powiatowy urząd ziemski ustala w orzeczeniu. Obszar ten może być w drodze orzeczeń powiatowego urzędu ziemskiego zwiększony lub zmniejszony.";

4)
w cz. 1 art. 18 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego" oraz wyrazy: "Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski", - w cz. 2 tegoż artykułu w zdaniu końcowem po wyrazie: "zgody" dodaje się wyraz: "powiatowych", - w cz. 2 i 3 art. 18 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "urzędu ziemskiego", a w cz. 3 wyraz: "właściwego" zastępuje się wyrazem: "powiatowego";
5)
w cz. 1 art. 19 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego lub orzeczenia Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub orzeczenia okręgowego urzędu ziemskiego";
6)
w cz. 1 art. 21 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski wyznacza ich z urzędu na wniosek komisarza ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "komisarz ziemski wyznacza ich z urzędu", - w cz. 2 tegoż artykułu wyrazy: "okręgowy urząd ziemski może usunąć na wniosek komisarza ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "komisarz ziemski może usunąć", w końcowem zdaniu tejże cz. 2 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
7)
w cz. 2 art. 22 w pkt. g) wyrazy: "podlegają na wniosek komisarza ziemskiego zatwierdzeniu przez okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "podlegają zatwierdzeniu przez powiatowy urząd ziemski";
8)
w cz. 2 art. 29 skreśla się wyrazy: "na wniosek komisarza ziemskiego";
9)
art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. Po dokonaniu czynności, przewidzianych w art. 33 i 34, komisarz ziemski biorąc między innemi pod uwagę opinję zebrania ogólnego (art. 33, 34) oraz liczbę uczestników, wypowiadających się za przyjęciem projektu scalenia, zatwierdza projekt, wprowadza w nim zmiany, albo go odrzuca. Od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego służy stronom w ciągu dni 14 od dnia doręczenia (art. 51) orzeczenia odwołanie do okręgowej komisji ziemskiej za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego. Powiatowy urząd ziemski przesyła odwołanie wraz z protokółem zebrania ogólnego i aktami sprawy do okręgowego urzędu ziemskiego, ten zaś sprawę wnosi na posiedzenie jawne okręgowej komisji ziemskiej, która orzeka ostatecznie.";

10)
art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. 1) Po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego, zatwierdzającego projekt scalenia, względnie po wydaniu w tej sprawie orzeczenia przez okręgową komisję ziemską:

A) okręgowy urząd ziemski:

a) zarządza utrwalenie granic na podstawie zatwierdzonego projektu scalenia;

b) przeprowadza zatwierdzenie dowodów pomiarowych zgodnie z obowiązującemi przepisami;

B) powiatowy urząd ziemski:

a) wprowadza uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów;

b) ustala odpowiednie dodatkowe wpisy oraz przeprowadza ich wniesienie do tabel likwidacyjnych lub aktów nadawczych przez dołączenie do odpisów tych dokumentów, które strony przedstawią, odpisu orzeczenia, zatwierdzającego projekt scalenia, wraz z odpisem rejestru pomiarowego, oraz przez przesłanie takichże odpisów do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w celu dołączenia ich do oryginałów pomienionych tabel i aktów nadawczych;

c) przesyła właściwemu sądowi wniosek o uskutecznienie czynności, przewidzianych w art. 8, 40 i 45 niniejszej ustawy, oraz o skreślenie ostrzeżenia (adnotacji) o wdrożeniu postępowania scaleniowego (art. 18); do wniosku dołączony będzie odpis orzeczenia, zatwierdzającego projekt scalenia wraz z odrysem zatwierdzonego planu scalenia;

d) rozwiązuje rady uczestników scalenia;

e) ogłasza zamknięcie postępowania scaleniowego.

2) Dokonanie czynności przewidzianej w cz. 1 punkt B) lit. a) oraz ogłoszenie zarządzenia powiatowego urzędu ziemskiego o rozwiązaniu rady uczestników scalenia, powiatowy urząd ziemski może zlecić mierniczemu, wezwanemu przez okręgowy urząd ziemski do utrwalenia granic.

Wszystkie lub niektóre czynności, przewidziane w cz. 1) p. B) lit. c) mogą być na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego dokonane przez funkcjonarjusza, którego wyznaczy wojewoda względnie prezes okręgowego urzędu ziemskiego z pośród podległych mu urzędników ziemskich.";

11)
art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Postępowanie w okręgowej komisji ziemskiej w sprawie zatwierdzenia planu scalenia przy rozważaniu odwołań od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego powinno być zakończone w ciągu trzech miesięcy, o ile w toku rozważania nie zajdzie protokólarnie stwierdzona konieczność przeprowadzenia lub skorygowania na gruncie prac pomiarowych.";

12)
w cz. 1 i 2 art. 38 wyrazy: "orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "prawomocnego orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego lub ostatecznego orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej";
13)
cz. 1 art. 39 uzupełnia się przez dodanie w końcu wyrazów: "Orzeczenie to jest ostateczne.";
14)
w cz. 2 i 4 art. 41, w art. 42 i w cz. 1 art. 43 wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub też wydania przez okręgową komisję ziemską orzeczenia ostatecznego", a w cz. 3 art. 41 wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego lub też przed wydaniem przez okręgową komisję ziemską orzeczenia ostatecznego";
15)
w art. 44 w zdaniu 3 wyrazy: "zatwierdzona przez okręgową komisję ziemską" zastępuje się wyrazami: "przez niego zatwierdzona";
16)
w cz. 1 art. 45 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego";
17)
w cz. 1 art. 46 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego", w cz. 4 art. 46 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
18)
w cz. 2 art. 47 wyrazy: "orzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "prawomocnem orzeczeniem powiatowego urzędu ziemskiego lub ostatecznem orzeczeniem okręgowej komisji ziemskiej";
19)
w cz. 2 art. 50 w pkt. a) wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego", w tejże części w pkt. b) wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski", w tejże części w pkt. c) wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski", po wyrazie: "miejscu" skreśla się wyrazy: "przez powiatowy urząd ziemski", wyrazy: "powołanych przez powiatowy urząd ziemski biegłych" zastępuje się wyrazami: "biegłych, powołanych"; w cz. 3 art. 50 wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowemu urzędowi ziemskiemu".

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. w sprawie zmian wprowadzonych do wykonanych na gruncie orzeczeń o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 260) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 1 wyrazy: "komisja, która wydała" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski, który wydał, lub okręgowa komisja ziemska, która wydała";
2)
w cz. 3 art. 2 wyrazy: "właściwa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "właściwy powiatowy urząd ziemski lub właściwa okręgowa komisja ziemska",

w tejże cz. 3 art. 2 dodaje się w końcu nowy ustęp o następującem brzmieniu:

"Orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej są ostateczne. Od orzeczeń powiatowego urzędu ziemskiego służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej w tym samym terminie i trybie, jak od orzeczeń w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia".

Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 340) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 1 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski" oraz wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego";
2)
w art. 2 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
3)
w art. 3 cz. 1) wyrazy: "okręgowy urząd ziemski zaopatrzy prawomocne orzeczenie okręgowej komisji ziemskiej lub Orzeczenie Głównej Komisji Ziemskiej" - zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski zaopatrzy swe prawomocne orzeczenie lub orzeczenie okręgowej komisji ziemskiej", a w zdaniu ostatniem cz. (1) tegoż art. wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
4)
w art. 5 wyrazy: "okręgowemu urzędowi ziemskiemu" zastępuje się wyrazami: "powiatowemu urzędowi ziemskiemu".

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 74) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 8 cz. 1 w zdaniu pierwszem skreśla się wyraz: "okręgowy";
2)
części 1 i 2 art. 12 otrzymują następujące brzmienie:

"1. O ile rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej orzekanie w sprawach przymusowego znoszenia służebności bądź przymusowego podziału gruntów, wspólnie użytkowanych, należy do okręgowych komisyj ziemskich, w pozostałych zaś sprawach, normowanych niniejszem rozporządzeniem, - do powiatowych urzędów ziemskich.

2. W sprawach, normowanych niniejszem rozporządzeniem, okręgowa komisja ziemska orzeka na posiedzeniach jawnych.";

3)
w cz. 3 art. 19 wyrazy: "komisje ziemskie" zastępuje się wyrazami: "powiatowe urzędy ziemskie lub okręgowe komisje ziemskie";
4)
w cz. 1), 2) i 3) art. 20 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski, a w części 2 tegoż art. wyraz: "winna" zastępuje się wyrazem: "winien";
5)
art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1. W razie zgłoszenia przez osoby zainteresowane sprzeciwów, powiatowy urząd ziemski wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy.

2. Umowa ma być zatwierdzona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia pod tym rygorem, że po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia umowy w braku odmowy uważa się ją za zatwierdzoną.

3. Powiatowy urząd ziemski, jeżeli napotyka trudności do rozstrzygnięcia sprawy, powinien w ciągu powyższych 2 miesięcy wymienić wszystkie bez wyjątku wady przedstawionej umowy. Po usunięciu tych wad przez strony orzeczenie będzie wydane w ciągu dni 30 pod rygorem wskazanym w cz. 2.

4. Od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia umowy służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14 od dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego. Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga ostatecznie.";

6)
w cz. 2 art. 28 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
7)
w cz. 3 art. 30 wyrazy: "przez okręgową komisję ziemską" skreśla się;
8)
w art. 39 w zdaniu końcowem wyrazy: "przesłania projektu do okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "dalszego postępowania";
9)
w cz. 7 art. 44 po wyrazach: "w toku" dodaje się wyraz: "przymusowego";
10)
art. 46 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 46. 1. Po uprawomocnieniu się orzeczenia zatwierdzającego projekt lub umowę względnie po wydaniu ostatecznego w tej sprawie orzeczenia okręgowy urząd ziemski dokonywa następujących czynności: jeżeli wynagrodzenie nie zostało wyznaczone w gotowiźnie lub w idealnej części nieruchomości ziemskiej, zarządza sporządzenie niezbędnych dokumentów pomiarowych przy przymusowem postępowaniu; przy umownem postępowaniu w razie nieprzedłożenia przez strony w wyznaczonym terminie dokumentów pomiarowych, jak również w razie przedłożenia wadliwie sporządzonych dokumentów - okręgowy urząd ziemski zarządza sporządzenie ich na koszt strony, która się do tego zobowiązała według umowy, względnie na koszt obu stron; wszelkich czynności, związanych ze sporządzeniem tych dokumentów pomiarowych, wykonaniem umowy lub projektu na gruncie, przeniesieniem i usunięciem drobnych dzierżawców rolnych oraz wprowadzeniem w posiadanie, urzędy ziemskie dokonywują w trybie administracyjnym bez uzyskania w tym celu zgody stron lub zainteresowanych osób trzecich.

Nadto przy przymusowem postępowaniu okręgowy urząd ziemski:

a) zarządza wprowadzenie uprawnionych w posiadanie wydzielonych im gruntów,

b) ustala zgodnie z orzeczeniem i na podstawie wykończonych dokumentów pomiarowych treść dodatkowego wpisu do tabeli,

c) zeznaje w wydziale hipotecznym przez delegata do tego szczególnie umocowanego wnioski, niezbędne do wykonania orzeczenia we właściwych księgach hipotecznych,

d) wnosi wpis dodatkowy do przedstawionych przez strony odpisów tabeli likwidacyjnej lub nadawczej przez dołączenie wpisu, ustalonego przez okręgowy urząd ziemski,

e) przesyła odpis wpisu dodatkowego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w celu dołączenia go do oryginału tabeli.

2. Przy umownem postępowaniu czynności, wymienione w cz. 1 p. a, b, c, d, e wykonywa powiatowy urząd ziemski z tem, że czynności wymienione w cz. 1 p. c mogą być na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego dokonane przez funkcjonarjusza, którego wyznaczy wojewoda względnie prezes okręgowego urzędu ziemskiego z pośród podległych mu urzędników ziemskich.";

11)
w art. 50 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska stwierdzi na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski stwierdzi", a w końcu tego art. dodaje się dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu:

"Od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego w tej sprawie służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14 od dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego. Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga ostatecznie.

Przy przymusowem postępowaniu wygaśnięcie służebności może stwierdzić w pierwszej instancji również i okręgowa komisja ziemska przy powzięciu decyzji, o której mowa w cz. 1 art. 22 lub przy wydaniu orzeczenia, o którem mowa w art. 41.";

12)
w części 3 art. 52 skreśla się liczby: "28" i "51";
13)
w końcowem zdaniu art. 54 wyrazy: "Okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "Powiatowy urząd ziemski", wyrazy: "opisu granic, sporządzonego przez komisarza ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "sporządzonego przez siebie opisu granic".

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 75) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 8 cz. 1 w zdaniu pierwszem skreśla się wyraz: "okręgowy";
2)
części 1 i 2 art. 12 otrzymują następujące brzmienie:

"1. O ile rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej orzekanie w sprawach przymusowego znaczenia służebności bądź przymusowego podziału gruntów, wspólnie użytkowanych, należy do okręgowych komisyj ziemskich, w pozostałych zaś sprawach, normowanych niniejszem rozporządzeniem, - do powiatowych urzędów ziemskich.

2. W sprawach, normowanych niniejszem rozporządzeniem, okręgowa komisja ziemska orzeka na posiedzeniach jawnych.";

3)
w ustępie drugim cz. 2 art. 19 wyrazy: "komisje ziemskie" zastępuje się wyrazami: "powiatowe urzędy ziemskie lub okręgowe komisje ziemskie";
4)
w cz. 1, 2 i 3 art. 20 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
5)
art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1. W razie zgłoszenia przez osoby zainteresowane sprzeciwów, powiatowy urząd ziemski wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy.

2. Umowa ma być zatwierdzona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia pod tym rygorem, że po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia umowy w braku odmowy uważa się ją za zatwierdzoną.

3. Powiatowy urząd ziemski, jeżeli napotyka trudności do rozstrzygnięcia sprawy, powinien w ciągu powyższych 2 miesięcy wymienić wszystkie bez wyjątku wady przedstawionej umowy. Po usunięciu tych wad przez strony orzeczenie będzie wydane w ciągu dni 30 pod rygorem wskazanym w cz. 2.

4. Od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia umowy służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14 od dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego. Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga ostatecznie.";

6)
w cz. 2 art. 28 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
7)
w cz. 3 art. 30 wyrazy: "przez okręgową komisję ziemską" skreśla się;
8)
w art. 43 w zdaniu końcowem wyrazy: "przesłania projektu do okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "dalszego postępowania";
9)
w cz. 6 art. 48 po wyrazach: "w toku" dodaje się wyraz: "przymusowego";
10)
art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51. 1. Po uprawomocnieniu się orzeczenia zatwierdzającego projekt lub umowę względnie po wydaniu ostatecznego w tej sprawie orzeczenia okręgowy urząd ziemski dokonywa następujących czynności: jeżeli wynagrodzenie nie zostało wyznaczone w gotowiźnie lub w idealnej części nieruchomości ziemskiej, zarządza sporządzenie niezbędnych dokumentów pomiarowych przy przymusowem postępowaniu; przy umownem postępowaniu w razie nieprzedłożenia przez strony w wyznaczonym terminie dokumentów pomiarowych, jak również w razie przedłożenia wadliwie sporządzonych dokumentów - okręgowy urząd ziemski zarządza sporządzenie ich na koszt strony, która się do tego zobowiązała według umowy, względnie na koszt obu stron; wszelkich czynności, związanych ze sporządzeniem tych dokumentów pomiarowych, wykonaniem umowy lub projektu na gruncie, przeniesieniem i usunięciem drobnych dzierżawców rolnych oraz wprowadzeniem w posiadanie, urzędy ziemskie dokonywują w trybie administracyjnym bez uzyskania w tym celu zgody stron lub zainteresowanych osób trzecich.

Nadto przy przymusowem postępowaniu okręgowy urząd ziemski:

a) zarządza wprowadzenie uprawnionych w posiadanie wydzielonych im gruntów;

b) ustala zgodnie z orzeczeniem i na podstawie wykończonych dokumentów pomiarowych treść dodatkowego wpisu do aktów, stwierdzających istnienie służebności;

c) zeznaje w wydziale hipotecznym przez delegata, do tego szczególnie umocowanego, wnioski niezbędne do wykonania orzeczenia we właściwych księgach hipotecznych;

d) wnosi wpis dodatkowy do znajdujących się w archiwach oryginałów i przedstawionych przez strony odpisów aktów, stwierdzających istnienie służebności, przez dołączenie wpisu, ustalonego przez okręgowy urząd ziemski.

2. Przy umownem postępowaniu czynności wymienione w cz. 1 p. a, b, c, d wykonywa powiatowy urząd ziemski z tem, że czynności wymienione w cz. 1 p. c mogą być na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego dokonane przez funkcjonarjusza, którego wyznaczy wojewoda względnie prezes okręgowego urzędu ziemskiego z pośród podległych mu urzędników ziemskich.";

11)
w art. 55 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska stwierdzi na wniosek powiatowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski stwierdzi", a w końcu tego art. dodaje się dwa nowe ustępy o następującem brzmieniu:

"Od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego w tej sprawie służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej w ciągu dni 14 od dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego. Okręgowa komisja ziemska rozstrzyga ostatecznie.

Przy przymusowem postępowaniu wygaśnięcie służebności może stwierdzić w pierwszej instancji również i okręgowa komisja ziemska przy powzięciu decyzji, o której mowa w cz. 1 art. 22 lub przy wydaniu orzeczenia, o którem mowa w art. 45.";

12)
w części 3 art. 57 skreśla się liczbę: "28,";
13)
w końcowem zdaniu artykułu 59 wyrazy: "Okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "Powiatowy urząd ziemski", wyrazy: "opisu granic sporządzonego przez komisarza ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "sporządzonego przez siebie opisu granic".

Art. 9 rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 428) otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 9. Udzielanie zezwoleń oraz inne czynności władzy państwowej, przewidziane w niniejszem rozporządzeniu, należą:

a) o ile chodzi o przeniesienie prawa własności obszarów, nieprzekraczających 300 ha (a w województwach wileńskiem, nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem 500 ha) - do powiatowych urzędów ziemskich,

b) w pozostałych przypadkach - do okręgowych urzędów ziemskich.".

W art. 2 i 3 ustawy z dnia 13 marca 1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 246) wyraz: "urzędu" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu".

Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 8 wyrazy: "Minister Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "Okręgowy urząd ziemski"; wyrazy: "w jego władaniu" zastępuje się wyrazami: "we władaniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, a położone na terenie okręgu";
2)
w cz. 2 art. 13 wyrazy: "Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "władze administracji Rolnictwa i Reform Rolnych";
3)
w cz. 1 i 3 art. 15 wyrazy: "Minister Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
4)
w cz. 2 art. 16 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego", a wyraz: "urzędy" zastępuje się wyrazami: "powiatowe urzędy", w cz. 3 tegoż art. wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
5)
w cz. 1 art. 18 wyrazy: "Okręgowy urząd ziemski uprawniony jest" zastępuje się wyrazami: "Urzędy ziemskie uprawnione są", a wyrazy: "przez swe organy" skreśla się; w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "zbiera okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "zbierają urzędy ziemskie", a wyrazy: "na żądanie okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "na żądanie urzędów ziemskich"; w cz. 3 tegoż art. wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "urzędy ziemskie", a wyraz "zarządza" zastępuje się wyrazem: "zarządzają";
6)
w cz. 2 art. 20 skreśla się wyraz: "okręgowe";
7)
w cz. 1 art. 21 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski", w cz. 2 tegoż art. skreśla się wyrazy: "złożeniu okręgowej komisji ziemskiej wniosku co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupioną nieruchomość ziemską lub jej część oraz po";
8)
w art. 22 skreśla się drugie zdanie, poczynając od wyrazów: "W tym wypadku" do wyrazów: "w art. 19" - włącznie;
9)
cz. 1 i 2 art. 23 otrzymują brzmienie następujące:

"1) O przymusowym wykupie nieruchomości ziemskiej lub jej części (art. 22) orzeka okręgowy urząd ziemski po przeprowadzeniu rozprawy, po uprzedniem wniesieniu do księgi hipotecznej (gruntowej) odpowiedniego zastrzeżenia (adnotacji) ze skutkami, przewidzianemi w art. 19.

2) Prawomocne orzeczenie okręgowego urzędu ziemskiego, wydane w przedmiocie określonym w cz. 1, względnie orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych stanowi tytuł prawny do przepisania na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego prawa własności na rzecz Skarbu Państwa odnośnych obszarów i do objęcia przez okręgowy urząd ziemski tych obszarów w posiadanie - po wpłaceniu części szacunku w myśl art. 31";

10)
w cz. 2 art. 24 skreśla się wyrazy: "złożeniu okręgowej komisji ziemskiej wniosku co do wysokości wynagrodzenia za wykupione grunty i po";
11)
w cz. 1 i 3 art. 25 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "urzędów ziemskich";
12)
w cz. 3 art. 27 skreśla się wyrazy: "po zasięgnięciu opinji Głównej Komisji Ziemskiej";
13)
w cz. 3 art. 28 skreśla się wyrazy: "wniosków co do";
14)
w cz. 1 art. 29 skreśla się wyrazy: "wykupywanego majątku", a wyrazy: "składa okręgowej komisji ziemskiej wniosek o ustalenie wynagrodzenia za ten majątek" zastępuje się wyrazami: "ustala według przepisów działu IV niniejszej ustawy w drodze orzeczenia, powziętego po przeprowadzeniu rozprawy, wynagrodzenie za wykupione i objęte w posiadanie nieruchomości ziemskie lub ich części"; cz. 2 tegoż art. skreśla się; w cz. 3 tegoż artykułu wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej, wydane w myśl cz. 2", zastępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu ziemskiego, wydane w myśl cz. 1";
15)
w cz. 2 art. 30 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska ustali na posiedzeniu jawnem na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski ustali w drodze orzeczenia, powziętego po przeprowadzeniu rozprawy", a wyrazy: "ustali ją okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "ustali ją okręgowy urząd ziemski"; w cz. 3 tegoż art. wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu ziemskiego";
16)
pkt. a) cz. 2 art. 31 otrzymuje następujące brzmienie: "a) 75% tymczasowo obliczonego przez okręgowy urząd ziemski szacunku - przed objęciem przez okręgowy urząd ziemski majątku w posiadanie";
17)
w cz. 2 art. 32 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "urzędów ziemskich";
18)
w cz. 2 art. 37 wyrazy: "Rada Ministrów, na wniosek Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "Minister Rolnictwa i Reform Rolnych", po wyrazie: "Zagranicznych" skreśla się przecinek;
19)
w cz. 1 art. 44 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "urzędy ziemskie";
20)
w cz. 1 art. 51 wyrazy: "Ministra Reform Rolnych, na wniosek właściwego okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
21)
w cz. 1 art. 54 wyrazy: "urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "powiatowych urzędów ziemskich";
22)
w art. 56 wyrazy: "Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
23)
w cz. 3 art. 58 wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski";
24)
w cz. 2 art. 60 skreśla się wyrazy: "po zasięgnięciu opinji okręgowej komisji ziemskiej";
25)
w cz. 1 art. 61 w zdaniu ostatniem skreśla się wyrazy: "w zakresie wyznaczenia nabywców"; w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "prezesa okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski"; w cz. 3 tegoż art. wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "urzędów ziemskich";
26)
cz. 1 art. 63 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) W razie rozpoczęcia przez instytucję, do parcelacji upoważnioną, parcelacji bez właściwego zezwolenia oraz w razie prowadzenia jej niezgodnie z treścią zezwolenia, jak również w przypadku niewykonania parcelacji w określonym czasie lub nieprzepisania tytułu własności na nabywców w terminie, wskazanym w zezwoleniu, mimo, że projekt parcelacji został zatwierdzony i wszelkie formalności w urzędach ziemskich załatwione, może okręgowy urząd ziemski, o ile nie zostanie zastosowany przymusowy wykup w myśl p. a) art. 3 po uprzedniem na 14 dni ostrzeżeniu - zarządzić wykonanie parcelacji na koszt i niebezpieczeństwo instytucji upoważnionej.

Wykonanie parcelacji w tym przypadku należy do okręgowego urzędu ziemskiego. Na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może jednak zlecić wykonanie parcelacji Państwowemu Bankowi Rolnemu.

Zarządzenie okręgowego urzędu ziemskiego (ust. 1) w tym przypadku z mocy ustawy ma ten skutek, że właściciel traci prawo rozporządzenia (aljenowania) obszarem, podlegającym parcelacji, z chwilą zaś uprawomocnienia się tego zarządzenia względnie wydania przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zarządzenia ostatecznego okręgowy urząd ziemski względnie Państwowy Bank Rolny nabywa prawo do zastępowania właściciela w rozporządzaniu (aljenowaniu) rzeczonym obszarem.

O zarządzeniu okręgowego urzędu ziemskiego (ust. 1) na wniosek tegoż urzędu będzie umieszczone ostrzeżenie (adnotacja) w odpowiedniej księdze hipotecznej (gruntowej) z tym skutkiem, że od czasu wniesienia tego ostrzeżenia (adnotacji) wszelkie zmiany stanu prawnego mogą nastąpić wyłącznie za zgodą lub na wniosek urzędów ziemskich względnie Państwowego Banku Rolnego.

Wniesienie odwołania od powyższego zarządzenia okręgowego urzędu ziemskiego nie wstrzymuje umieszczenia ostrzeżenia (adnotacji) w księdze hipotecznej (gruntowej).

Zarządzenie okręgowego urzędu ziemskiego (ust. 1) zastępuje przewidziane w art. 62 i 65 zezwolenia na parcelację.

Przy stosowaniu przepisów niniejszego artykułu orzeczenia okręgowego urzędu ziemskiego w sprawie zatwierdzenia projektu parcelacji (wraz z ceną działek) i wykazu nabywców są ostateczne.";

27)
w cz. 1 art. 65 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego"; w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "upoważnień od urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "upoważnienia od właściwego okręgowego urzędu ziemskiego"; w cz. 3 tegoż art. wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
28)
w art. 66 wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego";
29)
w cz. 2 art. 71 skreśla się całe pierwsze zdanie od wyrazów: "O ile" do wyrazów: "z urzędu" włącznie; w zdaniu drugiem wyrazy: "Jednak okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "Powiatowy urząd ziemski"; cz. 3, 4 i 5 tegoż art. skreśla się; w cz. 6 tegoż art. wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego", oraz dodaje się po pierwszem zdaniu nowe zdanie: "O ile jednak powiatowy urząd ziemski uzna cenę sprzedażną za spekulacyjnie wygórowaną, odwołanie od orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego, odmawiającego zatwierdzenia projektu parcelacji, służy do okręgowej komisji ziemskiej, która rozstrzyga ostatecznie na posiedzeniu jawnem. Odwołania do okręgowej komisji ziemskiej winny być wnoszone za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego w ciągu dni 14 od dnia doręczenia orzeczenia powiatowego urzędu ziemskiego.";
30)
w art. 77 wyrazy: "w osobie Ministra Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "zastąpionemu przez okręgowy urząd ziemski";
31)
w cz. 1 art. 79 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski"; w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego";
32)
w cz. 1 art. 91 wyrazy: "okręgową komisję ziemską na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski", a wyrazy: "urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego"; w cz. 2 tegoż art. wyrazy: "Na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "Okręgowy urząd ziemski";
33)
w art. 92 skreśla się wyrazy: "według opinji Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych";
34)
Ilekroć ustawy i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej nakazują stosowanie postanowień ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) obowiązuje brzmienie nadane jej rozporządzeniem niniejszem.

W cz. 2 art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach ziemskich (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 3, poz. 22) wyrazy: "złożeniem wniosku o ustalenie" zastępuje się wyrazami: "wydaniem orzeczenia co do wysokości", w cz. 2 art. 3 wyrazy: "złoży wniosek okręgowej komisji ziemskiej o ustalenie" zastępuje się wyrazami: "wyda orzeczenie co do wysokości".

W art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o powództwie cywilnem o odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za nieruchomość przymusowo wykupioną lub przejętą na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 253) wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "okręgowego urzędu ziemskiego".

W p. a art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 909) wyrazy: "ustalonego we wniosku okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "tymczasowo obliczonego przez okręgowy urząd ziemski."

W art. 1 i 3 ustawy z dnia 13 lutego 1932 r. o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na parcelację gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 95) użyte kilkakrotnie wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowego urzędu ziemskiego".

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o skutkach naruszenia przepisów przy parcelacji prywatnej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 247) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1 skreśla się wyraz: "okręgowe", w tymże art. w końcu skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy: "w trybie przewidzianym w art. 63 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.";
2)
w art. 2 wyrazy: "Minister Reform Rolnych" zastępuje się wyrazami: "okręgowy urząd ziemski", wyrazy: "przez urząd ziemski lub Państwowy Bank Rolny" skreśla się, a po wyrazie: "może" dodaje się wyrazy: "- za zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych-".

W art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o uprawnieniach służby folwarcznej przy parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 317) wyrazy: "okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "urzędów ziemskich".

W cz. 1 art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o zalesieniu gruntów, podlegających obowiązkowi parcelacyjnemu (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 210) wyraz: "wojewodę" zastępuje się wyrazami: "powiatowe władze administracji ogólnej", a wyrazy: "prezesem okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powiatowemi urzędami ziemskiemi".

W ustawie z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 276) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w cz. 2 art. 1 wyrazy: "W razie uwzględnienia przez sąd wniosku okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "Z chwilą dokonania wpisu adnotacji, o której mowa w art. 7", w końcu tej części kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "chyba że zapadnie prawomocna uchwała, pozostawiająca wniosek okręgowego urzędu ziemskiego bez uwzględnienia (cz. 3 art. 25).";
2)
w cz. 1 art. 2 po wyrazie: "następców" w miejsce przecinka stawia się kropkę, a dalsze wyrazy: "w każdym przypadku po uprzedniem uzyskaniu zezwolenia Ministra Reform Rolnych." - skreśla się; cz. 2 art. 2 skreśla się.

W p. b art. 3 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 308) skreśla się wyrazy: "Ministrowi Reform Rolnych przez właściwą władzę".

W cz. 2 art. 8 a ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 741) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o uzupełnieniu ustawy o ochronie drobnych dzierżawców rolnych (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 195) wyrazy: "Prezes Okręgowego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "Okręgowy urząd ziemski", a wyraz: "prezesa" skreśla się.

W cz. 2 art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 335) końcowe wyrazy: "urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "powiatowych urzędów ziemskich".

W art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) dodaje się w końcu nowy ustęp o następującem brzmieniu:

"Do orzekania w tych sprawach powołany jest powiatowy urząd ziemski.".

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337) ulega następującym zmianom:

1)
w cz. 2 art. 6 wyrazy: "przez władze ziemskie w porozumieniu z właściwym wojewodą" zastępuje się wyrazami: "przez powiatowe urzędy ziemskie w porozumieniu z powiatowemi władzami administracji ogólnej";
2)
artykuły 7, 8, 9, 10, 11 i 12 skreśla się.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 706), zmieniona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 598) oraz ustawą z dnia 17 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 129), ulega następującym zmianom:

1)
art. 33, poczynając od wyrazów: "czynności b. Komisji Agrarnej w Wiedniu" i kończąc na wyrazach: "zakres działania starostw powiatowych" otrzymuje następujące brzmienie: "w sprawach, dotyczących podziału gruntów wspólnych i regulacji odnoszących się do nich praw użytkowania i zarządu oraz oczyszczenia lasów z obcych enklaw i arondacji granic leśnych - unormowanych w galicyjskich ustawach krajowych z dnia 9 grudnia 1899 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. 1900 r. Nr. Nr. 19 i 20) i w śląskich ustawach krajowych z dnia 28 grudnia 1887 r. (Dz. Śląsk. Ust. Kraj. 1888 r. Nr. Nr. 13 i 14) - czynności b. komisji ministerjalnej i b. komisyj krajowych - w charakterze II instancji - wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie, pozostałe czynności b. komisyj krajowych i czynności b. zaprzysiężonych komisarzy miejscowych wykonywują komisarze ziemscy (art. 22); w sprawach, dotyczących wykupu i regulacji ciężarów gruntowych - unormowanych w galicyjskiej ustawie krajowej z dnia 24 marca 1895 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 20) i w śląskiej ustawie krajowej z dnia 8 stycznia 1889 r. (Dz. Śląsk. Ustaw Kraj. Nr. 11) - czynności b. austrjackiego Ministra Spraw Wewnętrznych, w charakterze II instancji, wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie z tem, że nie obowiązuje przepis o konieczności porozumienia z b. Ministrem Rolnictwa przy wydawaniu orzeczeń przez b. Ministra Spraw Wewnętrznych; czynności b. namiestnictwa we Lwowie i b. Śląskiego Rządu Krajowego, jak również czynności b. starostw wykonywują komisarze ziemscy (art. 22); w sprawach, dotyczących wykupu świadczeń i danin w naturaljach - unormowanych w galicyjskiej ustawie krajowej z dnia 27 maja 1873 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 253) - czynności b. namiestnictwa we Lwowie wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie - z tem, że orzekają one ostatecznie; czynności b. starostw wykonywują komisarze ziemscy (art. 22);

czynności b. starostw względnie b. magistratów miast, posiadających własny statut - unormowane w Galicyjskiej i Śląskiej ustawach krajowych z dnia 5 kwietnia 1870 r. (Dz. Gal. Ustaw Kraj. Nr. 36 i Dz. Śląsk. Ustaw Kraj. Nr. 22) - oznaczających właściwość władz, orzekać mających - po myśli ustawy państwowej z dnia 6 lutego 1869 r. (Dz. Praw Państwa austr. Nr. 18) - czy przez zamianę gruntów ulepszy się stan gospodarstwa - wykonywują komisarze ziemscy (art. 22), czynności zaś b. namiestnictwa we Lwowie względnie b. Śląskiego Rządu Krajowego w tymże zakresie - wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie z tem, że okręgowe urzędy ziemskie orzekają ostatecznie i że przy wykonywaniu wymienionych ustaw z dnia 5 kwietnia 1870 r. nie obowiązuje przepis o konieczności porozumienia z b. Wydziałem Powiatowym względnie z b. Wydziałem Krajowym.";

2)
art. 34 otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 34. Na obszarze b. zaboru pruskiego z wyłączeniem górnośląskiej części województwa śląskiego: czynności b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu, b. pruskich komisyj generalnych oraz b. pruskich komisyj specjalnych, z wyłączeniem sporów cywilno-prawnych, należących do sądów, stosownie do ich właściwości - wykonywują komisarze ziemscy (art. 22) względnie delegaci okręgowego urzędu ziemskiego. W powyższym zakresie czynności b. Wyższego Sądu Kultury Krajowej wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe komisje ziemskie; jednak: czynności b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu w zakresie pruskiego rozporządzenia, dotyczącego ustawowego prawa pierwokupu posiadłości ziemskich i leśnych z dnia 23 grudnia 1918 r. (zbiór ustaw pr. 1919 r. str. 3) i czynności tegoż urzędu w zakresie udzielania zezwoleń na przewłaszczenie obszarów powyżej 300 ha wykonywują terytorjalnie właściwe okręgowe urzędy ziemskie; także i uprawnienia b. Urzędu Osadniczego w Poznaniu i b. pruskich komisyj generalnych do wykonywania prawa odkupu przysługują terytorjalnie właściwemu okręgowemu urzędowi ziemskiemu, a do ustalenia ceny odkupu włości rentowych - okręgowej komisji ziemskiej.

Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o powierzeniu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 924)";

3)
ustęp pierwszy art. 35 otrzymuje brzmienie następujące:

"Na obszarze b. Królestwa Polskiego, o ile nie zostało postanowione inaczej, czynności b. komisarzy do spraw włościańskich i b. urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich (z wyjątkiem orzecznictwa tych urzędów w charakterze II instancji) wykonywują komisarze ziemscy (art. 22), pozostałe czynności b. urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich i czynności b. urzędu do spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego przy Wydziale Ziemskim rosyjskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonywują okręgowe urzędy ziemskie względnie okręgowe komisje ziemskie; czynności b. rosyjskiego Ministra Spraw Wewnętrznych, przewidziane w art. 106 i 118 ustawy o organizacji ziemskiej włościan (Zb. pr. ces. ros., tom IX, kont. 1913 r., osobne dodatki, ks. IX), wykonywują komisarze ziemscy (art. 22) - w I instancji i okręgowe urzędy ziemskie - w II instancji, czynności b. II departamentu rosyjskiego Senatu Rządzącego - Najwyższy Trybunał Administracyjny.

Jednocześnie uchyla się postanowienia art. 106 i 118 wymienionej ustawy o organizacji ziemskiej włościan, stanowiące o przedstawieniach urzędu do spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego, o wnioskach miejscowych urzędów gubernjalnych do spraw włościańskich i o rozpatrywanie tych wniosków przez urząd do spraw włościańskich gubernij Królestwa Polskiego.";

4)
po art. 35 dodaje się nowy artykuł 35 a o następującem brzmieniu:

"Art. 35 a. Od zarządzeń względnie orzeczeń komisarza ziemskiego (art. 22) względnie delegata okręgowego urzędu ziemskiego (ustęp ostatni art. 21) w sprawach, unormowanych w art. 33, 34 i 35, a wchodzących w zakres działania okręgowych komisyj ziemskich (art. 12) służy stronom prawo odwołania do okręgowej komisji ziemskiej, która rozstrzyga ostatecznie na posiedzeniach jawnych. Postanowienia art. 24 co do terminu i sposobu wniesienia odwołania mają tu analogiczne zastosowanie."

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. w sprawie uchylenia przepisów o aktach organizacji ziemskiej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 299) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 4 wyrazy: "okręgowy urząd ziemski," zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski, jeżeli w poszczególnych ustawach bądź rozporządzeniach z mocą ustawy nie zastrzeżono tej czynności dla okręgowego urzędu ziemskiego.";
2)
w art. 5 wyrazy: "okręgowemu urzędowi ziemskiemu" zastępuje się wyrazami: "powiatowemu urzędowi ziemskiemu".
1)
Postanowienia art. 1 - 9 nie mają zastosowania do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2)
Postanowienia art. 10 - 32 mają zastosowanie w dalszym biegu do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia z tem jednak, że zachowuje się dotychczasowy tok instancyj co do orzeczeń zapadłych przed wejściem w życie rozporządzenia niniejszego, a nadto zachowuje się dotychczasowy tryb postępowania i właściwość władz: a) w sprawach scalenia gruntów, o ile przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zapadły orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej, zatwierdzające projekt scalenia lub zastępujący ten projekt pomiar faktycznego stanu posiadania, b) w sprawach o zniesienie służebności, o ile przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zapadły orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej lub specjalnego delegata Ministra Reform Rolnych, zatwierdzające umowę.
1)
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się ministrom właściwym ze względu na postanowienia ustaw i rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej zmienionych niniejszem rozporządzeniem.
2)
Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tekstów ustaw i rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej, zmienianych niniejszem rozporządzeniem, z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych późniejszemi przepisami oraz niniejszem rozporządzeniem, jak również zmiany w nazwie urzędów, wynikającej z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 480).

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dni czternastu od dnia ogłoszenia.

1 Art. 7 uchylony przez art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni (Dz.U.34.32.284) z dniem 1 lipca 1934 r.