Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2236

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
§  1.  Określa się wzór:
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L/PIT-36LS), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) załączników do zeznań PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:
a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
e) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
f) informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy (PIT/MIT), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
g) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
h) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
i) informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.