Wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwota podatku należnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1451

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

Na podstawie art. 89a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

ZAŁĄCZNIK

VAT-ZD ZAWIADOMIENIE O SKORYGOWANIU PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO

wzór