Balicka Patrycja, Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r. do: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela

Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela

Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela

Procedura przedstawia opis wymagań oraz czynności konieczne do spełnienia przy korekcie podatku należnego z tytułu ulgi na złe długi.

Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela wierzyciel wierzyciel zawiadomienie urzędu zwiększenie podstawy opodatkowania korekta podatku należnego czy zostały spełnione warunki? brak możliwości korekty korekta podatku należnego nie tak płatność

Krok: korekta podatku należnego

Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy nie została uregulowana w ciągu 90 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Krok: czy zostały spełnione warunki?

Warunki konieczne do spełnienia, aby skorzystać z ulgi:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.p.t.u., zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ww. ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.