[Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej; Ulga na złe długi] - Art. 89a. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2021.685 t.j. - OpenLEX

Art. 89a. - [Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej; Ulga na złe długi] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 31 stycznia 2022 r.
Art.  89a.  [Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej; Ulga na złe długi]
1. 
Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
1a. 
Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
1) 135
 (uchylony);
2)
(uchylony);
3)
na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
a) 136
 wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,
b) 137
 (uchylona);
4)
(uchylony);
5) 138
 od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
6)
(uchylony).
2a.  139
 W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, korekta, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana, jeżeli:
1)
wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
2)
wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
3)
wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.
3. 
Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
4. 
W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.
5. 
Wierzyciel informuje o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji podatkowej, w której dokonuje tej korekty.
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
135 Art. 89a ust. 2 pkt 1 uchylony przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2021 r.
136 Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2021 r.
137 Art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b uchylona przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2021 r.
138 Art. 89a ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2021 r.
139 Art. 89a ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2021 r.