Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1847

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

Na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Określa się wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 286, poz. 1681).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 1847)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UPL-1 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPL-1 ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).