Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autor:

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Procedura dotyczy sposobu ustanowienia pełnomocnika do podpisywania deklaracji.

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatnik podatnik zamiar udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji w formie papierowej w formie elektronicznej przez więcej niż jedną osobę papierowej elektronicznej przez więcej niż jedną osobę

Krok: zamiar udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Podatnik, płatnik lub inkasent nie jest zobligowany do osobistego podpisywania deklaracji dotyczącej jego rozliczenia podatkowego i może udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa. W świetle art. 80b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - dalej o.p., zwolnienie podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji zachodzi tylko wtedy, gdy nie stanowią inaczej odrębne ustawy. Udzielenie pełnomocnictwa nie odbiera podatnikowi możliwości osobistego podpisywania deklaracji, jedynie zwalnia go z obowiązku osobistego podpisywania deklaracji.

Krok: ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji ma charakter pełnomocnictwa szczególnego. Stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym - zob. procedura Posługiwanie się pełnomocnictwem.