Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Procedura dotyczy sposobu ustanowienia pełnomocnika do podpisywania deklaracji.

Krok: zamiar udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Podatnik, płatnik lub inkasent nie jest zobligowany do osobistego podpisywania deklaracji dotyczącej jego rozliczenia podatkowego i może udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa. W świetle art. 80b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) - dalej o.p., zwolnienie podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji zachodzi tylko wtedy, gdy nie stanowią inaczej odrębne ustawy. Udzielenie pełnomocnictwa nie odbiera podatnikowi możliwości osobistego podpisywania deklaracji, jedynie zwalnia go z obowiązku osobistego podpisywania deklaracji.

Krok: ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji ma charakter pełnomocnictwa szczególnego. Stosuje się do niego odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym - zob. procedura Posługiwanie się pełnomocnictwem.