Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. - Dz.U.2018.562 t.j. - OpenLEX

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.562 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzory:
1)
pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UPL-1P PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UPL-1 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPL-1P ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

OPL-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U.2014.1847), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1649).