Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.912

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Na podstawie art. 28i pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
załącznika do deklaracji CIT-8E - informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CIT-8E

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CIT/EZ

INFORMACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW I INNYCH DANYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

wzór

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).